DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 79     <-- 79 -->        PDF

osigurati uspjeh ovih akcija Osim toga Savezna
Uprava ograničila se je samo na organiziranje
represivnih akcija Veliki i
važni posao preventive nije dosljedno pravdan
u praksi U zaključku između ostalog
drug Androić je rekao:


Opći interesi našega Društva i zajednice
zahtijevaju da šumarstvo zadovolji društvene
potrebe, koje izviru iz dvostruke
funkcije šuma:


1. da kao ekonomski objekti trajno zadovoljavaju
potrebe drvne industrije i ostale
industrije kojoj je potrebno drvo, kao i
ostale potrebe naših ljudi,
2. da šuma vrši zaštitnu funkciju, bez
koje bi u zemlji nastale takove poremetnje,
koje bi ugrožavale normalni rad i život
ljudi.
Da bi šumarstvo moglo izvršiti ove zadatke
ono mora raspolagati šumskim fondom,
koji će osigurati potrajnost prihoda,
jer je to postupak racionalne šumarske politike.


Naš šumski fond međutim pao je na 49,0/o
od optimalnog fonda, a prirast na 2/31 od
neormalnog. U našoj zemlji kao i u svijetu
postoji očita disproporcija između potrošnje
i proizvodnje drva. Stoga se cilj
naše šumarske politike može izraziti u prvom
redu u povećanju produkcije drva t. j .
u povećanju šumskog fonda i povećanju
prirasta, uz istovremeno smanjenje unutrašnje
potrošnje drva Budući je Jugoslavija
u pogledu drva eksportna zemlja, šumarska
politika mora voditi računa da se
eksport drva što manje odrazi na zadovoljenje
naših unutrašnjih potreba


Opći porast naše produkcije reflektirati
će se i kod nas bezuvjetno na povećanu potrošnju
drva, pa su izgledi, da se u budućnosti
izbjegne još veći deficit drva veoma
problematični, usprkos mjera štednje i dinamične
šumarske politike


U ovakovoj situaciji zaštita šuma dobiva
naročito značenje.


Ciljevi naše šumarske politike neće
moći biti realizirani ako i nadalje dopustimo
štete u šumama u razmjerima, koje
smo imali dosada. Bez zaštite šuma biti će
uzaludni svi napori, koji se ulažu u povećanje
šumskog fonda i podizanja prirasta
uzgđjnim i ostalim mjerama.


Dosada se zaštiti šuma nije dalo ono
mjesto, koje joj po njenom značenju i važnosti
pripada iako se u stručnim analizama
govori o smanjenju gubitaka u šumi kao o
mjeri, koja će uz povećanu produkciju drva
pomoći da se smanje škare između potrošnje
i produkcije drva.


Uzrok lošeg stanja naših šuma treba tražiti
u prvom redu u nepravilnim postupcima
sa šumama u prošlosti. Zakonitost lančane


reakcije u šumskoj biocenozi dovela je do
sekundarnih šteta od gljiva, insekata i elementarnih
nepogoda. Teško naslijeđe prošlosti
međutim ne može biti opravdanje sadanjim
generacijama, da ignoriraju činjenice
lošeg zdravstvenog stanja naših šuma,
U socijalističkoj zajednici moraju se šumarski
ekonomisti i tehničari voditi idejama,
koje ne će imati ništa zajedničko sa
kapitalističkim shvatanjima o šumi kao dobru,
koje treba samo eksploatirati.


Dužnost je stručnjaka, koji rade na zaštiti
šuma i anticipiraju probleme bolje,
nego drugi, da ulože sva sredstva kako bi se
u prvom redu preventivnim mjerama spriječile
štete, a zatim organizirale represivne
akcije sa istim ciljem.


No prije toga treba savladati zapreke
neshvatanja ne samo kod dobrog dijela;
stručnjaka, koji zovu u pomoć zaštitu šuma,
kada je već kasno. Šumarstvo ima dovoljan
broj stručnjaka: Hiljade inženjera
i oko 7.000 nižeg šumarskog osoblja Taj
aparat u stanju je, da se uhvati u koštac
sa problemima zaštite šuma Ali oni trebaju
u.tome pomoći stručnjaka specijalista, koji
se bave zašt´tom šuma a zatim moraju
imati dobro organiziranu službu zaštite šuma,
da bi se postigao potpuni uspjeh


Drugi referat: Organizacija službe zaštite
šuma, podnio je ing. Dimitrija Bura :
U svome referatu drug Bura ie izn´o zakonske
propise na temelju kojih se dosada
vrše radovi na zaštiti šuma (osnovni zakon


o šumama, zakon o prometu siemenske robe,
osnovni zakon o zaštiti bilja i opći zakon
o zaštifr šuma od požara). Zakonskih
propisa koji bi sve radove zaštite šuma koordinirao
i organizaciono propisao nemamo»
U naučnim ustanovama Jugoslav´ie, koje
se bave istraživanjima na području šumarstva
ima svega 7 stručnjaka, koii su
snerMnVziran: 7P -7aSt:+u šuma Fakulteti
sto**» bolje sa kađrov´ma (20).


Obzirom na promjene, koje su se u mešuvremenu
zbile u našim društvenim odnosima
u organ-´zacionom i struktornom
tiogledu (odnos opće narodne i privatne svojine)
u šumarstvu i ooljoprivredi. dosadanji
zakonski pronisi trebaju biti nadopunjeni i
izmjenjeni Pritom b´ najbolje bilo. da je
materija koja se odnosi na zaštitu šuma u
okviru jednog zakonskog propisa. Veliki nedostatak
dosadaniih nropisa. prema drugu
ing Buri. jest pomanjkanje obavezne i stalne
opažačke ´ prognozno-diagnostičke službe
u zaštiti šuma.


Postoje svi uslovi, da se služba zaštite
šuma uklopi i bude sastavni dio opće službe
osnovnih šumskoprivrednih organizacija.
Nedostatak službe zaštite šuma i pomanj


157