DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 9     <-- 9 -->        PDF

milijuna dinara, a da pitanje ispravnosti ovih utrošaka stoji još uvijek
otvoreno. Ovo pogotovo kad novi znakovi pokreta traže primjenu daljnjih
mjera.


Osnovno u ovoj problematici je pravilno tumačenje kliznih pojava,
za koje je neobično važno angažiranje odgovarajućih struka. U najnovije
vrijeme za ova tumačenja, pored geologa pojavili su se i geomehaničari, koji
u slučaju Zalesine i pored uloženog truda i dobre volje nisu dali pravilno
objašnjenje. Smatramo, a to je u glavnom i osnovni cilj ovog članka, da
pored spomenutih struka istaknemo i ulogu šumara bujičara, koji ovoj
problematici mogu dati vrlo koristan prilog. Osjećamo, da je ova tematikavrlo
važna i za trasere i projektante puteva i željeznica, radi čega joj je
potrebno posvetiti više pažnje, nego dosada. Osim toga avi graditelji, bilo
kojih saobraćajnica znaju iz iskustva, da potkopavanjem kosina i padina
dovode u pitanje njihovu ravnotežu, pa je´radi toga ovu analogiju korisno
primijeniti i na eroziju.


Kako je erozija osnovna misao ovog članka, smatramo, da je njena operativna
struka isključivo šumarstvo i da sve druge struke, koje se njom
bave usputno, neće dati zadovoljavajuće rezultate, kao što nisu dali ni u
slučaju Zalesine.


LITERATURA


N o n v ei 11 e r, Klizište Zalesina, Građevinar, 1/1955., Zagreb.


Nonveiller , Stanje klizišta Zalesina, Građevinar, 2/1956., Zagreb.


Rakočević , Geološki sastav kod stabilnosti zemljanog trupa, Ceste i mostovi,


4/1957., Zagreb.


S a r a j 1 i ć, Sanacija usjeka Lokvice kod željezničke stanice Brod Moravice, Željez


nice, 4/1958., Beograd.


Vlaisavljević , Klizište kod Zalesine, Željeznice, 12/1955., Beograd.


THE SLIP OF LARGE EARTH-MASSES AT ZALESINA ON THE ZAGREB—
RIJEKA RAILWAY DIVISION


CONOLUSION


The movement of the terrain at Zalesina in its most critical period was so topi


cal that articles were written about it also in foreign technical publications. Besides,


for its solution were spent thus far many years of work and many hunđred million


dinars, but the question of justification of these expenditures is still at issue. Ali the


more since signs of new displacements call for the application of further measures.


The essential point in these problems is an exact interpretation of the sliding


phenomena, for which it is exceptionally important to engage adequate specialists.


In the last time for these interpretations — besides geologists — there appeared also


geomechanicians who, in spite of the efforts expended and their goodwill did not


succeed to offer a right explanation. We consider — and that is the main objective


of this article — that besides the mentioned experts it is necessary to emphasize also


the role of foresters specialists in the torrent training who could make very useful


contributions to the subject in question. We feel that the complex of problems to be


solved is very important for engineer-specialists concerned with the planning, layout


on the ground and construction af highways and railways, and that therefore greater


attention should be paid to this question than has been so far.


Besides that ali builders of traffic routes of any kind know from experience that


the undermining of embankments and slopes brings about the problem of their


equilibrium, and therefore it is useful to apply this analogy also to the erosion phe


nomena.


As erosion constitutes the basic idea of this article, we consider that as an ope


rational problem it belongs exclusively to the domain of forestry and that ali other


professions concerned wit it temporarily will not yield satisfactory results, as they


did not in the case od Zalesina either.