DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARS Kl LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


GODIŠTE 84 SEPTEMBAR — OKTOBAR GODINA 196§


PRILOG POZNAVANJU NEKIH FIZIČKIH I MEHANIČKIH
SVOJSTAVA CRNE JOHOVINE (ALNUS GLUTINOSA GAERTN.)


Prof. đr. Ivo Horvat


1. UVOD
Crna johovina važna je sirovina u drvarskoj industriji i obrtu. Upotrebljava
se u proizvodnji furnira, furnirskih i stolarskih ploča, olovaka, celuloze, u
umjetnom stolarstvu, za izradu modela, kutija za cigare i instrumente, kalupa,
mosurića, vranjeva, drvenih cipela, igračaka i dr. Zbog velike trajnosti u trajno
vlažnom stanju crna johovina upotrebljava se u vodogradnjama i gradnji mlinova,
a zbog relativne homogenosti svoje građe rabi se u rezbarstvu.


Crna johovina u proizvodnji olovaka može zamijeniti drvo borovice mirisne
i libocedra. Po građi, boji i svojstvima slična je okumeovini (Auconmea kleineana
Piere), crna johovina nepravilne teksture može se upotrebiti kao zamjena
za mahagonijevinu.


O tehnološkim karakteristikama johovine iz naših šuma nema podataka,
pa bi bilo potrebno pristupiti sistematskom istraživanju tih njezinih svojstava.
Ova istraživanja treba da obuhvate sve vrste domaćih joha, (crnu, bijelu i zelenu).
Sa drvarsko-industrijskog gledišta važne su naročito crna i bijela johovina.
Istraživanja trebala bi da obuhvate anatomsku građu, kemijski sastav,
fizičke i mehaničke karakteristike pojedinih vrsta johovine.


Šumarija Lipovljani shvativši ekonomski značaj joha zatražila je od Zavoda za
tehnologiju drva Poljoprivredno-šumarskog fakulteta da izvrši istraživanja fizičkih
i mehaničkih karakteristika drva crne johe sa područja svojih šuma, pa je osigurala
materijal i sredstva za ta istraživanja.


Zavod za tehnologiju drveta Polj.-šumarskog fakulteta izabrao je na području
šumarije Lipovljani jednu pokusnu plohu i na toj plohi 10 probnih stabala crne johe.


Ovaj izvještaj je prethodni izvještaj o istraživanju tehnoloških karakteristika
crne johovine. Ovaj rad-predstavlja jedan prilog poznavanju tehnoloških osebina
johovine kod nas. Na ovom mjestu zahvaljujem se šumariji Lipovljani koja je osigurala
materijal za istraživanje i sredstva za ta istraživanja. Ujedno se zahvaljujem
ing. Stanku Bađunu i ing. Marijanu Brežnjaku, asistentima Zavoda za tehnologiju
drva, koji su mi pomogli u radu na terenu i u laboratoriju.


273
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 4     <-- 4 -->        PDF

2. MATERIJAL ZA ISTRAŽIVANJE
Istraženi materijal potječe iz gospodarske jedinice Posavske šume fakultetske
šumarije u Lipovljanima (vidi slika 1). Sastojine ove gospodarske jedinice
predstavljaju tipične nizinske slavonske šume u poplavnom području rijeke
Save. Podignute su prirodnim putem. Nadmorska visina iznosi u prosjeku 96 m.
Površina je cea 5.500 ha. Prema prosječnoj godišnjoj količini oborina (875 mm)
i srednjoj godišnjoj temperaturi (11.3° C) ovo područje pripada kontinentalnoj
klimi, a prema Langovom kišnom faktoru (77) humidnoj klimi.


Slika 1 — Pregledna karta šumarije Lipovljani
The mape of forest đistrict Lipovljani


Pokusna ploha izabrana je u šum. predjelu Opeke odjel 107. Na toj pokusnoj
plohi izabrano je 10 probnih stabala crne johe. Tlo ove pokusne plohe je
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 5     <-- 5 -->        PDF

pcdzol. Te su grede, koje se nalaze izvan područja periodičnih poplava. Reakcija
tla je kisela u cijelom profilu. Ovo tlo imade manji sadržaj humusa u Ai horizontu,
nego odgovarajući slojevi minero-organogenih močvarnih tala gdje poplavna
voda dugo ne stagnira (II tip) odnosno gdje ona dugo stagnira (III tip).


Sastojine gospodarske jedinice »Posavske šume« sastavljaju fitocenozu, koju
je I. Horvat1 opisao pod nazivom Querceto-genistetum elate.


Sastcjine pokusne plohe pripadaju vlažnom, a mjestimično i suhom hrastovom
tipu. To su mješovite sastojine hrasta, jasena i brijesta, nastale oplodnom
sječom, s po kojom topolom i johom. Smjesa je grupimična. U gornjoj etaži
hrast, jasen i po koji brijest i topola odnosno joha. U donjoj etaži u vlažnom tipu
hrast, brijest i po koji grab, a u suhom tipu dosta graba. Uzrast i kvalitet vrlo
dobar. Sklop potpun, mjestimično prekinut zbog sušenja brijesta. Prosječna starost
sastojine 106 godina, srednja visina 33.9 m. Brvna masa 384.29 m3/ha. Od
toga otpada na hrast 64.8%, jasen. 19.4%, brijest 12.6%, grab 2.5%, topolu i
johu 0.7%.


Nakon obaranja od svakog probnog stabla izrađen je od prsne visine, t. j . od


1.30 m od tla, 1 probni trupčić dužine 1.0 m. Ukupno je izrađeno 10 probnih
trupčića.
Podaci o probnim stablima odnosno o probnim trupčićima sadržani su u
tabeli 1.


Tabela broj 1
Cna joha — Common Alder


,Q


CD -M.C


S ´g co M .2L


Stil .2 =« CJ <-< «H W> * P


Uli III 1! ilfj ifi III! is


cm m m m m god.


1 34 23,0 6,0 17,0 4,0 80
2 32 25,0 7,0 18,0 3,0 87
3 32 25,0 7,0 18,0 2,0 84
4 32 23,5 8,0 15,5 3,0 78
5 32 23,5 10,0 13,5 2,5 92
6 31 24,0 10,0 14,0 3,0 72
7 32 24,5 7,0 17,5 2,5 78
8 30 24,5 8,0 16,5 2,5 79
9 31 21.5 8,0 13,5 3,0 85
10 32 22,5 10,0 12,5 3,5 91
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 6     <-- 6 -->        PDF

3. METODA RADA
Izbor probnih stabala, izrada probnih trupčića, izrada proba, metoda ispitivanja
pojedinih svojstava crne joho vine opisana je na drugom mjestu2.


Ispitivanja fizičkih i mehaničkih karakteristika crne johovine obuhvatila
su širinu goda, volumnu težinu, utezanje, čvrstoću na savijanje, čvrstoću na udarac,
čvrstoću na tlak, modul elastičnosti, tvrdoću i vlagu proba u prosušenom
stanju odnosno za vrijeme ispitivanja.


Ukupno je istraženo 1022 probe crne johovine. U tabeli broj 2 sadržani su
podaci o broju ispitanih proba.


Tabela broj 2
Svojstvo — PropertyBroj proba
Number of
specimens
1. Širina goda — Annual-ring width 143
2. Volumna težina u prosušenom i standardno suhom stanju —
Specific gravity in air-dry and oven-dry state 182
3. Nominalna-volumna težina — Nominal specific gravity 143
4. Radijalno, tangencijalno i volumno utezanje —
Radial, tangential and volume shrinkage 143
5. Čvrstoća na savijanje — Static bending strength 43
6. Čvrstoća na udarac — Impact bending strength 42
7. Čvrstoća na tlak — Compressive strength 39
8. Modul elastičnosti — Modulus of elasticity 43
9. Tvrdoća — Hardness
a) po Janki — Jankab) po Brinellu — Brinell10. Vlaga proba — Moisture content of specimens
26
143
175
Ukupn o — Total : 1.022


4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Rezultati istraživanja o širini goda, volumnoj težini u prosušenom i standardno
suhom stanju, nominalnoj volumnoj težini, radijalnom, tangencijalnom
i volumnom utezanju, čvrstoći na savijanje, čvrstoći na udarac, čvrstoći na tlak,
modulu elastičnosti, tvrdoći po Jank i i tvrdoći po Brinell-u i vlazi drveta
u prosušenom stanju odnosno za vrijeme ispitivanja iznijeti su za crnu johovinu
u tabeli 3. U tabeli iznijeti su donja i gornja granica, srednja vrijednost, srednja
griješka, griješka srednje vrijednosti i broj proba.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Tabela broj 3


Crna johovina iz Lipovljana — Common alder-woođ — Lipovljani


^ c
mO
Svojstvo — Propertv a Granice—Range
axs
Sj C
> e
35 >w >
0) L
T3
li L
ti. o a
´00 D
0) L
w<;
CB ^
r-> CD
St )
T3 C
ffitn
rt °
o a S


1. Širina goda u mm
Annual-ring width 143 1,08 9,25 2,75 1,668 0,139
2. Volumna težina u g/cm3
Specific gravitv
a) u prosušenom stanju
in air-dry state 182 0,472 0,619 0,539 0,028 0,002
b) u standardno suhomin oven-dry state
stanju
182 0,443 0,562 0,509 0,029 0,002
c) nominalna — nominal 143 0,394 0,499 0,444 0,024 0,002
3. Utezanje u °/o — Shrinkage
a) radijalno —radial
b) tagencijalno — tagential
c) volumno — volume
143
143
143
1,67
5,25
9,47
6,78
10,23
16,01
3,79
8,18
12,04
0,803
0,946
1,466
0,067
0,079
0,123
4. Čvrstoća na savijanje u kg/cm2
Static bending strengtb 43 320 498 411 47,96 7,31
5. Čvrstoća na udarac u mkg/cm2
Impact bending strength 42 0,441 0,866 0,605 0,127 0,020
6. Čvrstoća na tlak u kg/cm2
Compressive strength 39 346 573 497 50,6 8,21
7. Modul elastičnosti u kg/cm2
Mcdulus of elasticitv 43 72843 126262 95465 12947 1974
8. Tvrdoća — Hardness
a) po Janki u kg/cm2 — Janka
b) po Brinellu u kg/mm2 — Brinell
26
143
354
2,28
454
5,68
442
4,02
39,8
0,855
7,8
0,071
9. Vlaga proba u l0/o
Moisture content of specimens 175 10,0 14,4 11,6´9 0,028 0,002


41. Godovi
Prosječna širina godova ispitane crne johovine kreće se u granicama od 1,08
do 9,25 mm, a srednja vrijednost iznosi 2,75 + 0,14 mm.
Broj godova na 1 cm ispitane crne johovin kreće se u granicama od 9,2 do
1,1, a srednja vrijednost iznosi 3,6.
Raspored širine godova crne johovine iz Lipovljana prikazan je na slici
broj 2.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 8     <-- 8 -->        PDF

m


tfjsmo ooaa jo/>a crna


\


vr


00 JOJ W0 SUH ga> fM


Slika 2 — Raspored širine goda crne johovine
Annual-ring width of Common ,Alder-wood


42. Volumna težina
Ispitane su standardno suha, prosušena i nominalna volumna težina crne
johovine iz Lipovljana.
Volumna težina standardno suhe crne johovine kreće se u granicama od
0,443 do 0,562 g/cm3, a srednja vrijednost iznosi 0,509 ± 0,002 g/cm3.
Volumna težina u prosušenom stanju crne johovine kreće se u granicama
od 0,472 do 0,619 g/cm3, a srednja vrijednost iznosi 0,539 + 0,002 g/cm3.
Postotak sadržaja vode u prosušenom stanju ispitane crne johovine kretao
se je u granicama od 10,0 do 14,4%, a srednja vrijednost iznosila je 11,9%.


Srednja vrijednost volumne težine ispitane crne johovine u prosušenom
stanju svedena je na osnovu korekctone jednadžbe2 na postotak sadržaja vode
od 12%, kod tog sadržaja vode srednja vrijednost volumne težine iznosi 0,539
g/cm3.


Nominalna volumna težina ispitane crne johovine kreće se u granicama od
0,394 do 0,499 g/cm3, a srednja vrijednost iznosi 0,444 ± 0,002 g/cm3.
Rasporedi standardno suhe, prosušene i nominalne volumne težine ispitane
crne johovine prikazani su na slici broj 3.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 9     <-- 9 -->        PDF

39
% Volumno fež/ao - joho crna
27
\ 1 -
*»-.


i \


1 — %


i
/ ! \ r s w \
i \ i \


/


K / \


i
i
1 1


> i 1
1


fj i
1


/2 i f\ / i


i 1


/ i * 1


1
1 \ \ l
1
1


9
!
1 1 V 1
t
6 i / Y I%


V


3 / \


i
i \ \


i
. i _


03so oteo o*eo ono a*6o o*ao axo asa os*o asso osao asoo oezo
_ o/cm´
Slika 3 — Raspored volumne težine crne johovine
Specific gravity of Common Alđer-woođ


43. Utezanje
Istraženo je radijalno, tangencijalno i volumno utezanje crne johovine iz
Lipovljana od stanja sirovosti do stanja standardne suhoće.
Radijalno utezanje ispitane crne johovine kreće se u granicama od 1,67 do
6,78%, a srednja vrijednost iznosi 3,79 ± 0,07%.
Tangencijalno utezanje ispitane crne johovine kreće se u granicama od 5,25
do 10,23%, a srednja vrijednost iznosi 8,18 + 0,08%.


Volumno utezanje crne johovine iz Lipovljana kreće se u granicama od 9,47
do 16,01%, a srednja vrijednost iznosi 12,64 ± 0,12%.
Rasporedi radijalnog, tangencijalnog i volumnog utezanja ispitane crne johovine
prikazani su na slici broj 4.
Koeficijenti utezanja za ispitanu crnu johovinu iznose:


radijalni 0,147


tangencijalni . . . 0,307


volumni 0,453


Odnos između tangencijalnog i radijalnog utezanja za ispitanu crnu johovinu
iznosi u prosjeku ajav = 2,16.


279
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Za ispitanu crnu johovinu utvrđen je odnos između volumnog utezanja i
nominalne težine sa


av = 28,5 tn


Približna točka zasićenosti žice crne johovine iz Lipovljana (u cm3vode/100 g
drveta) kreće se u granicama od 18,9 do 33,2%, a srednja vrijednost iznosi 28,5%.


i *´ 1


-joha crna
j i ! Otezanje
li


1 IT <*/


36


III!


< f


1 1


*5


*0


SS


olo


30
|


i I


! 1


I


10 i j


i I


fO


s


im ioo sco *oo j.oo 600 700 $oo $00 fooo 400 qoo tyo uoo /soo /m%/roo


SI. 4 — Raspored utezanja crne johovine
Shrinkage of Common Alder-ivood


44. Čvrstoća i tvrdoća
Crna johovina iz Lipovljana ispitana je na čvrstoću na savijanje, čvrstoću
na udarac i čvrstoću na tlak. Uporedo sa ispitivanjem čvrstoće na savijanje
ispitan je i modul elastičnosti. Tvrdoća crne johovine ispitana je po metodi
Janke i Brinella.


Čvrstoća na savijanje ispitane crne johovine kreće se u granicama od 320
do 498 kg/cm2, a srednja vrijednost iznosi 411 ± 7 kg/cm2.


Raspored čvrstoće na savijanje crne johovine iz Lipovljana prikazan je na
slici broj 5.


280
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 11     <-- 11 -->        PDF

36


C/rjfoca no uafaroc -ja´io cr/>o


34


H
°/o
to
si
30
15
20
Ctrjfoc&no<5
S
300 3S0


JOr/jon/e jof>a crno


400 4S0*Sfon SOO


Slika 3 — Raspored čvrstoće na savijanje
crne johovine
Static bending strength of Common
Alđer-woođ


31


26
24
12
20
´0
´4


te


to


A


A


1 i


,


8


6 !


4


|


i


0300 0400 0300 OSOO 0700 OđOO O´SOO


Slika 6 — Raspored čvrstoće na udarac
crne johovine
Impact bending strength of Common
Alđer-wood


Čvrstoća na udarac ispitane crne johovine kreće se u granicama od 0,411
do 0,855 mkg/cm2, a srednja vrijednost iznosi 0,605 ± 0,020 mkg/cm2.


Raspored čvrstoće na udarac crne johovine iz Lipovljana prikazan je na slici
broj 6.


281
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Čvrstoća na tlak ispitane crne johovine kreće se u granicama od 346 do 573
kg/cm2, a srednja vrijednost iznosi 497 ± 8 kg/cm2.


Raspored čvrstoće na tlak crne johovine iz Lipovljana prikazan je na slici
broj 7.


so


%


Modo/ e/ojtićhojfi Joho crna


46


42 i56


32


Ci/rj/ 9co no fi´at JC hocrno


\l


28


ts
24
*a


20


x>


te


ej


\


/? Jj


6
\ \\ i1


4


70000,^ „ SOOOO M./^, tfOOOO .,„_,M0X9
>M 11t *a´ #9/cn}


51.
7 — Raspored čvrstoće na tlak crne Slika 8 — Raspored modula elastičnosti
johovine crne johovine
Compressive
strength of Common Alder-Mođulus ot elasticity of Common
woođ Alder-wood


Modul elastičnosti ispitane crne topolovine kreće se u granicama od 72843
do 126262 kg/cm2,´ a srednja vrijednost iznosi 95465 ± 1974 kg/cm2.


Raspored modula elastičnosti crne johovine iz Lipovljana prikazan je na
slici broj 8.


Tvrdoća ispitane crne johovine po metodi Jank e kreće se u granicama od
354 do 545 kg/cm2, a srednja vrijednost iznosi 442 ± 8 kg/cm2.


Raspored tvrdoće crne johovine iz Lipovljana po metodi Jank e prikazan
je na slici broj 9.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Tvrdoća ispitane crne johovine po metodi Brinell a kreće se u granicama
od 2,28 do 5,67 kg/mm2, a srednja vrijednost iznosi 4,02 ± 0,07 kg/mm2.
Raspored tvrdoće crne johovine iz Lipovljana po metodi Brinell a prikazan
je na slici broj 10.


Trrc/oco fSrmell) -joho crno


t1


\


fh .7Praoco fJooto) -jono crno
ja


\


3f \
s*


.V \


V


& i


sa — /


\ i


ff
0 J1


´


s


a*r t» 300 3.X> 400 4-fO 400 SJO 600


SHO tg/cm" ^JSO


kgfmM


Slika 10 — Raspored tvrdoće (Brinell)
Slika 9 Raspored tvrdoće (Janka) crne


crne johovine
johovine Harđness (Brinell) of Common
Harđness (Janka) of Comraon Alđer-wood Alder-wood


5. DISKUSIJA
Ovdje ćemo uporediti rezultate istraživanja fizičkih i mehaničkih karakteristika
crne johovine iz Lipovljana sa rezultatima istraživanja crne johovine iz
Austrije (Janka3, V o r r e i t e r3), Njemačke (Raunecker5, Kollmann6),
Italije (Giordano) 7 i Poljske (Krzysik 8). Nadalje ćemo izvršiti upoređenje
fizičkih i mehaničkih karakteristika drveta pojedinih vrsta johe. Podaci za
bijelu i zelenu johovinu uzeti su iz rasprave Janke 3 , a za crvenu johovinu
(Alnus rubra) uzeti su iz rasprave M a r k w a r d t L. 3 — W i 1 s o n R. T. C.9
Isto tako izvršiti ćemo upoređenje fizičkih i mehaničkih karakteristika crne johovine
te crne i bijele topolovine iz Lipovljana.


283
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 14     <-- 14 -->        PDF

51. Volumna težina
U tabeli broj 4 prikazane su volumne težine crne johovine prema podacima
raznih istraživača:


Tabela broj 4
Crna johovina — Common alđer-woođ
CoCrna johovina
mmon alder-wood
Podaci premaData by
Volumna težina kod
Specific gravitv (m0"/o vlage
. c. 0%>)
g/cm3
Janka (1915)3
Raunecker (1940)5
Kollmann (1952)6
Giordano (1950)7
Krzysik (1958)8
0,460,380,420,38
.
.
.
.
. . 0,51. . 0,51. . 0,530,52
. . 0,49
.
.
.
.
. .
. .
. .
. .
0,59
0,68
0,64
0,60
Horvat 0,44 . . . 0,51 . . . 0,56


Na osnovu ovih podataka može se zaključiti da je volumna težina crne
johovine u standardno suhom stanju sa različitih staništa približno jednaka.
Prosječna volumna težina crne johovine u standardno suhom stanju sa staništa
u Austriji, Bavarskoj i Jugoslaviji (Lipovljani) je posve jednaka i iznosi 0,51
g/cm3. Prosječna volumna težina crne johovine sa staništa u Poljskoj je nešto
manja (0,49 g/cm3), a sa staništa u Italiji i Njemačkoj je nešto veća nego sa
staništa u Jugoslaviji (Lipovljani).


U tabeli broj 5 prikazane su volumne težine pojedinih vrsta joha.


Tabela broj 5


Vrsta drveta Volumna težina kod 0%> vlage
Tree species Specific gravitv (m. c. 0%)
g/cm3


Alnus glutinosa 0,44 . . . 0,51 . . . 0,56
Alnus incana 0,48 . . . 0,49 . . . 0,51
Alnus viridis 0,63
Alnus rubra 0,43


Crna johovina teža je od bijele johovine i crvene johovine, a lakša je od
zelene johovine.


U tabeli broj 6 prikazane su volumne težine crne johovine, bijele i crne topolovine,
za područja šumarije Lipovljani u standardno suhom stanju.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Tabela broj 6


Vrsta drveta Volumna težina kod OVo vlage
Tree species Specific gravitv ´(m. c. 0%>)
g/cm3


Alnus glutinosa 0,44 . . . 0,51 . . . 0,56
Populus alba 0,29 . . . 0,41 . . . 0,54
Populus nigra 0,33 . . . 0,41 . . . 0,50


Crna johovina je teža od bijele i crne topolovine iz Lipovljana.


52. Utezanje
U tabeli broj 7 prikazano je radijalno, tangencijalno i volumno utezanje
crne johovine prema podacima raznih istraživača.


Tabela broj 7


Crna johovina — Common alder-wood
Podaci prema Utezanje — Shrinkage


Data by rad. tang. vol.
Raunecker5 4.2 9.8 14.1
Kollmann" 4.4 7.3 12.6
Giordano7 4.2 7.1 11.4
Vorreiter4 4.3 9.3 13.6
Krzvsik" 4.4 7.3 12.6
Horvat 3.8 8.2 12.6


Prema podacima u ovoj tabeli nema znatnijih razlika u radijalnom, tangencijalnom
i volumnom utezanju crne johovine iz različitih zemalja.
U tabeli broj 8 prikazani su podaci o radijalnom, tangencijalnom i volumnom
utezanju pojedinih vrsta johovine.


Tabela broj 8


Vrst drveta Utezanje — Shrinkage


Tree species rad. tang. vol.


^Vo


Alnus glutinosa 3.8 8.2 12.6
Alnus rubra 4.4 7.3 12.0


U tabeli broj 9 prikazani su podaci o koeficijentu površinskog utezanja
pojedinih vrsta johovine.


Tabela broj 9


Vrst drveta Koeficijenat površinskog utezanja
Tree species Coefficient of surface shrinkage
lo/o


Alnus glutinosa 0.35
Alnus incana 0.38
Alnus viridis 0.35
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Prema podacima u ovim tabelama između radijalnog, tangencijalnog i volumnog
utezanja crne i crvene johovine nema znatnijih razlika. Prema podacima
o veličini koeficijenta površinskog utezanja slabo se uteže crna i bijela
johovina, a vrlo slabo zelena johovina.


Utezanje crne johovine, bijele i crne topolovine iz Lipovljana prikazano je
u tabeli broj 10.


Tabela broj 10.


Vrst drveta Utezanje — Shrinkage
Tree species rad. tang. vol.


Alnus glutinosa 3.8 8.2 12.6
Populus alba 4.4 8.5 13.7
Populus nigra 4.7 8.8 14.4


Radijalno, tangencijalno i volumno utezanje crne johovine iz Lipovljana
nešto je manja nego kod bijele i crne topolovine iz Lipovljana.


53. Tvrdoća i čvrstoća
U tabeli broj 11 prikazani su rezultati istraživanja nekih mehaničkih svojstava
crne johovine iz raznih područja.


Tabela broj 11.


Crna johovina — Common alder-wood


Svojstvo — Property


Podaci prema — Data by


´u


OJ
a


01 a c o X


X


a


to


´3 a


a
>


3 U s
S-t


o


nj


o
o


o O
«


>


1.
Čvrstoća na savijanje kg/cm2
Static bending strength 785 970 850 700 850 411
2.
Čvrstoća na udarac mkg/cm2
Impact bending strength 0.53 0,54 0,50 — 0,50 0,60
3.
Čvrstoća na tlak kg/cm2
Compressive strength 437 540 470 385 400 497
4.
Modul elastičnosti
Modulus of elasticitv 101000 117000 77000 — 77000 95000
5.
Tvrdoća — Hardness
a) Janka — kg/cm2
by Janka — 440 440 — 440 442
b) Brinell
— kg/mm2
by Brinell 3,3 3,8 3,8 — 3,8 4,0


Čvrstoća na savijanje crne johovine iz Lipovljana manja je nego kod crne
johovine iz Bavarske, Austrije, Njemačke i Poljske.
Čvrstoća na udarac crne johovine iz Lipovljana veća je nego kod crne johovine
iz ostalih zemalja.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Čvrstoća na tlak crne johovine iz Lipovljana veća je nego kod crne johovine
iz Bavarske, Njemačke, Italije i Poljske, a manja nego kod crne johovine
iz Austrije.


Modul elastičnosti crne johovine iz Lipovljana veći je nego kod crne johovine
prema podacima Kollmann-a i Krzysik-a, a manji nego kod crne
johovine prema podacima Raunecker-a i Vorreiter-a.


Tvrdoća crne johovine iz Lipovljana jednaka je tvrdoći crne johovine iz
ostalih zemalja. Veća razlika postoji jedino između tvrdoće po Brinell-u
crne johovine iz Bavarske (R a u n e c k e r) i Lipovljana.


U tabeli broj 12 prikazani su podaci o istraživanju nekih mehaničkih svojstava
pojedinih vrsta johovine.


Tabela broj 12.
Mehanička svojstva — Mechanical properties
Čvrstoća ns Strength Tvrdoća - Hardness


Vrsta drveta


3o.S


> 2 9


udarac
Impact
bending


o


p,


L o


Modul el
Modulus
of elasti


kg/cm2 kgm/cm2 kg/cm2 kg/cm2


a


a


´u


i-4


ta
kg/cm2 kg/mm2


Alnus glutinosa 411 0,60 497 95000 442 4,0
Alnus incana 427 384
Alnus viridis 398 582
Alnus rubra 940 0,45 460 115000 650


Čvrstoća na tlak crne i crvene johovine približno je jednaka i ujedno veća
nego kod bijele i zelene johovine.
Tvrdoća crne johovine je manja nego kod zelene i crvene johovine, a veća
nego kod bijele johovine.
U tabeli broj 13 prikazani su rezultati istraživanja crne johovine te bijele
i crne topolovine iz Lipovljana.


Tabela broj 13.


Crna johovina Bijela johovina Crna topolovina
Svojstvo — Property Common Silver Black
alder-wood poplar-wood poplar-wood


Čvrstoća na savijanje kg/cm2


Static bending strength 411 324 317
Čvrstoća na udarac mkg/cm2
Impact bending strength 0,60 0,49 0,45


Čvrstoća na tlak kg/cm2
Compressive strength 497 422
Modul elastičnosti kg/cm2
Modulus of elasticitv 95000 88000 82000


Tvrdoća — Hardness
a) Janka — kg/cm2 442 280 312
b) Brinell — kg/mm2 4,0 3,3 2.7
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Čvrstoća na savijanje, čvrstoća na udarac, čvrstoća na tlak, modul elastičnosti
i tvrdoća crne johovine veći su nego kod bijele i crne topolovine.


Koeficijenat kvaliteta crne johovine iz Lipovljana prikazan je u tabeli
broj 14.


Tabela broj 14.
Crna johovina — Common alđer-wood


Koeficijenat kvaliteta
Quality coefficient


1. Čvrstoća na tlak (ot/lOO tp) — Compressive strength
9,2
2. Čvrstoća na savijanje (a.s/lOOt2,,) — Static bending strength 7.6
3.
Čvrstoća na udarac (a/tp) — Impact bending strength 2,1
4. Tvrdoća — Janka (Tj/100 tp) — Hardness by Janka
8,2
Prema klasifikaciji Monnin-a crna johovina na osnovu koeficijenta
kvalitete (statičke kote) mogla bi se klasificirati kao drvo visoke kvalitete.


ZAKLJUČAK


Na osnovu rezultata istraživanja crne johovine iz Lipovljana mogu se povući
slijedeći zaključci:


1.
Volumna težina crne johovine iz Lipovljana (0.539 g/cm3, 0.509 g/cm3,
0.444 g/cm3) je malena. Volumna težina crne johovine (0.51 g/cm3) veća je nego
kod bijele i crne topolovine (0.41 g/cms).
2. Linearno i volumno utezanje crne johovine iz Lipovljana (3.8, 8.2, 12.6%)
je srednje. Linearno i volumno utezanje crne johovine nešto je manje nego kod
bijele topolovine (4.4, 8.5, 13.7%) i crne topolovine (4.7. 8.8, 14.4%) iz Lipovljana.
3. Crna johovina iz Lipovljana je slabo čvrsta na savijanje (411 kg/cm2),
srednje čvrsta na udarac (0.60 mkg/cm2) i na tlak (497 kg/cm2), srednje elastična
(95.000 kg/cm2) i srednje tvrda (442 kg/cm2). Grna johovina iz Lipovljana
je čvršća na savijanje, udarac i tlak, elastičnija i tvrđa od bijele topolovine
(324 kg/cm2, 0.49 mkg/cm3, 422 kg/cm2, 88.000 kg/cm2, 280 kg/cm2) i crne topolovine
(317 kg/cm2, 0.45 mkg/cm2, 409 kg/cm2, 82.000 kg/cm2, 312 kg/cm2) iz
Lipovljana.
4. Općenito se može reći da je crna johovina laka, da se uteže srednje, da
je srednje čvrsta na udarac i tlak, da je slaba na savijanje, da je srednje elastična
i srednje tvrda.
LITERATURA:


1.
Horva t I., Biljno-sociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj, Glasnik za šumske
pokuse, broj 6, Zagreb 1938:
2. Ugrenovi ć A., Tehnologija drveta, II. izdanje, Zagreb 1950;
3. Jank a G., Die Harte der Holzer, Wien 1915;
4. Vorreite r L., Holztechnologisches Handbuch, Wien 1949;


ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 19     <-- 19 -->        PDF

5. Raunecke r H., Untersuchungen iiber die Holzbeschaffenheit von Schwarzerlen
des oberbayrischen Moranengebiet, Holz als Roh- und Werkstoff, Vol. III (1940),
Berlin;
6. Kollman n F., Technologie des Holzes und der Holzwerkstoffe, Berlin 1950;
7. Gior dano G.,
8. Krzysi k F., Nauka o drewine. Warsawa 1957;
9. M a r k w a r d t L. J. i W i 1 s o n T. R. C, Strength and related poperties of woods
grown in the United States, Tech. Buli. No 479, U. S. Dep. of Agriculture, Washington
1935.
THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF COMMON ALDER-WOOD
(ALNUS GLUTINOSA GAERTN.)


SUMMARY


Described are the results of investigation into the some physical and mechanical
properties of Common Alder-wood. There were investigated 10 sample trees of Common
Alder-wood (Alnus glutinosa Gaertn.) from the forest district Lipovljani.


Then aim of this investigation »was to examine some physical and mechanical
properties of Common Alder-wood from the forest district Lipovljani.


From the sample trees were prepared 10 sample section (bolts). These section
were taken at breast hight of the sample trees. The length of these section was 1.0 m.
From these sample sections were made and examined 1022 specimens. Measured
and investigated were the following phvsical and mechanical properties of Common
Alder-wood: annual-ring width, specific gravity in air-dry state, nominal specific
gravity; radial, tangential and volume shrinkage; static bending strength, impact
bending strength, compressive strength, modulus of elasticity, hardness by Janka and
Brinell method, and the moisture content of specimens.


On the basis of these investigations it is possible to draw the following conclusions:


1. Specific gravity of Common Alder-wood from Lipovljani (0.539 g/cm3, 0.509
g/cm3, 0.444 g/cm3) is small. Specific gravirv of Common Alder-wood {0.51 g´cm3) is
slighter greater than that of Silver and Black Poplar-wood (0.41 g/cm3) from Lipovljani.
2. Linear and volume shrinkage of Common Alder-wood from Lipovljani (3.8,
8.2, 12.6"/o) is moderate. Linear and volume shrinkage of Common Alder-wood is
slighter smaller than that of Silver Poplar-wood (4.4, 8,5, 13.7"Vo) and Black Poplar-
wood (4.7, 8.8, 14.4°/o) from Lipovljani.
3. Common Alder-wood from Lipovljani is low static bending strength (411
kg/cm*), moderate impact bending strength (0.60 mkg/cm2) and compression strength
(497 kg/cm2), moderate elasticity (95.000 kg/cm2) and moderate hardness (442 kg/cm2).
Common Alder-wood from Lipovljani is slightly stronger more elastic and harder
than the Silver Poplar-wood (324 kg/cm2, 0.49 mkg/cm2, 422 kg/cm2, 88.000 kg/cm2,
280 kg/cm2) and Black Poplar-wood {317 kg´cm2, 0.45 mkg/cm2, 409 kg/cm2, 82.000
kg/cm2, 312 kg/cm2) from Lipovljani.
4. Generally, it can be said that the Common Alder-wood is of small densitv,
moderate shrinkage, moderate impact bending and compression strength. moderate
elasticity, low static bending strength and moderate hardness.