DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 61     <-- 61 -->        PDF

SAOPĆENJA


ZAKLJUČCI
SAVEZA ITŠIDJ O NEKIM NEGATIVNIM
POJAVAMA U VEZI SA IZRADOM
INVESTICIONIH PROGRAMA I PROJEKATA
U INDUSTRIJI DRVETA I ŠUMSKOJ
PRIVREDI


Projektovanje, a naročito izrada investicionih
programa, u industriji drveta i
šumskoj privredi dobilo je posljednjih godina
veoma široke razmere, što je u skladu
s razvojem ove dve privredne grane,
a posebno industrije drveta. Međutim povećani
obim projektovanja nije uvek u
skladu sa stvarnim potrebama i razvojem
industrije drveta i šumske privrede. Izrada
investicionih programa i idejnih projekata
uzela je tolike razmere da izaziva nepotrebno
trošenje znatnih sredstava zajednice
za njihovu izradu, a još više za podizanje
pogona koji nemaju opravdanje i
nisu u skladu sa opštom jugoslavenskom
ekonomskom politikom. Ova povećana i
nekontrolisana izrada projekata i investicionih
programa praćena je nizom negativnih
pojava.


Konstatujući ovo na XV. i XVI. plenumu
Pretsedništvo Saveza ITŠIDJ sazvalo
je 26 marta 1960. godine sastanak kojem
su, pored članova Pretsedništva, prisustvovali
pretstavnici: Saveza poljoprivrednošumarskih
komora Jugoslavije, Savezne
industrijske komore, Centralnog odbora
Sindikata drvodjelskih radnika. Sekretarijata
SIV-a za poljoprivredu i šumarstvo,
Jugoslavenske investicione banke, Udruženja
drvne industrije Jugoslavije, Udruženja
šumsko-privrednih organizacija Jugoslavije,
Savetodavnog centra za poljoprivredu
i šumarstvo i Sekretarijata za
šumarstvo NR Srbije. Na sastanku su razmotrena
sva pitanja u vezi sa izradom i
odobravanjem projektnih elaborata u industriji
drveta i šumskoj privredi, kao i
negativne pojave koje prate njihovu izradu.
Na osnovu diskusije i zaključaka izrađen
je referat »O nekim negativnim pojavama
u vezi sa izradom investicionih programa
i projekata u industriji drveta i
šumskoj privredi« koji je podnet na XVII.
Plenumu ITSlDJ 13 i´ 14 maja 1960. godine.


XVII. Plenum usvojio je ovaj referat u
celini i konstatovao je sledeće:
— Dobar deo projekata i investicionih
programa u industriji drveta i šumskoj
privredi slabog je kvaliteta, površno i šablonski
rađen i sa nedovoljnim ekonomskim
dokumentacijama. Ovi projekti nemaju
onu širu bazu, koju bi morali da
imaju, ne vode računa o razvoju čitave
privrede, kao ni o razvoju industrije drveta
i šumske privrede. Projektanti ne vode
dovoljno računa gde treba locirati objekte
s obzirom na sirovinsku bazu, potrošačke
centre, radnu snagu i dr. kao i dokle treba
ići u obuhvatanju prerade drveta. Neki
projektanti rade programe i projekte zasnivajući
ih na istoj sirovinskoj bazi, a investitori
dobijaju sredstva za podizanje
pogona bez obezbeđene sirovinske baze,
radne snage i tržišta:


— Ne postoje propisi kojima bi se regulisala
izrada investicionih programa i projekata.
— Samo jedan deo projektnih elaborata
izrađuje se u projektnim organizacijama,
dok ostali, zbog nepostojanja propisa, rade
privatno. Zato je organizacija službe projektovanja
jedno od najvažnijih u čitavom
cvom kompleksu pitanja.
— Sadašnji malobrojni propisi o projektovanju
u šumskoj privredi zasnovani su
na propisima u drugim privrednim oblastima
ili pak na principima o projektovanju
još iz vremena od 1931. godine, pa projektovanje
u šumskoj privredi i industriji drveta
tretiraju suviše usko i jednostrano.
— U preduzećima industrije drveta i
šumsko-privrednim organizacijama nije se
do sada vodilo dovoljno računa o potrebi
osnivanja svojih projektnih biroa.
— Savremena proizvodnja zahteva da se
služba projektovanja što više približi procesu
proizvodnje, da bude neposredno vezana
za proizvodnju jer se samo tako mogu
da nađu najbolja rješenja tehnološkog
procesa proizvodnje. Zato ne bi bilo pravilno
svu službu projektovanja koncentrirati
u posebnim, od proizvodnje odvojenim,
projektantskim organizacijama.
— Projektovanjem ubuduće treba da se
bave ili posebne projektne organizacije ili
projektni biro; pri poduzećima i privrednim
udruženjima. Privatno projektovanje se ne
može više dozvoljavati. Ovo nikako ne znači
da se time na izradi projekata isključuju
pojedinci, dobri stručnjaci i poznavaoci
pojedinih problema. Njihovo angažovanje
na izradi projekata treba da se ostvaruje
kroz inicijativu spoljnjih saradnika.
Za zajednicu je važno da svaki onaj
koji proiektuje potpisuje ono što projektuje
i da za to odgovara; da ga zajednica,
ako se za to ukaže potreba, može da pozove
na odgovornost.
— Revizija projekata i investicionih programa
važnija je od same njihove izrade,
jer ona ocenjuje kvalitet projektnih elaborata.
Revizija projekata treba da bude
331
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 62     <-- 62 -->        PDF

mnogo preciznija, svestranija, da razmatra
projekat sa svih strana, a posebno koliko
se projektovani objekat uklapa u opšti
društveni plan i koliko predviđa dalji razvitak
proizvodnih snaga.


— Revizija projekata i programa u Investicionoj
banci takođe ima niz nedostataka,
bar što se tiče projektnih elaborata
u šumskoj privredi i industriji drveta.
— U narednom periodu zbog brzog razvoja
industrije drveta i šumske privrede
potreba za projektnim elaboratima biće još
veća. Zato bi trebalo posebnu pažnju posvetiti
osnivanju projektnih organizacija,
a naročito projektnih biroa u preduzećima.
— Takođe nema dovoljno osposobljenih
kadrova koji bi radili u ovim projektnim
biroima, pa bi ovome trebalo posvetiti naročitu
pažnju.
— Izrada dobrih programa i projekata
i njihova pravilna i solidna ocena zahteva
rešenje mnogih pitanja. Zato bi trebalo
pristupiti osnivanju, sem projektnih, i posebnih
organizacija koje bi služile projektnim
organizacijama. Jedna takva organizacija
bi bio na pr. Biro za ekonomiju industrije
drveta i šumske privrede koji bi
za pojedine sektore u industriji drveta i
šumskoj privredi vršio ekonomske analize,
izrađivao studije domaćeg i spoljnjeg
tržišta drveta i t. d.
— Kod nas takođe ne postoji organizovano
praćenje novina u tehnološkom procesu.
Nedostaje nam tehnička dokumentacija
bez koje se ne može zamisliti ozbiljno
projektovanje.
— Druga strana ovog kompleksa pitanja
jeste naplata honorara i moral projektanata.
Korišćenje mogućnosti da se lako i
nekontrolisano zarađuje, izvitoperilo je i
stručni j moralni lik nekih obrađivača investicionih
programa i projekata. Nije tu
u pitanju samo visina honorara (taj honorar
je često znatno manji od onoga što projektne
organizacije naplaćuju za istu uslugu),
već je u pitanju način na koji se do
njega dolazi. Taj se honorar naplaćuje za
projekte lošeg kvaliteta. Osim toga ovakvi
projektanti potstiču neopravdane zahteve
investitora. Postoji znatan broj nerealizovanih
investicionih programa i projekata
čija je izrada plaćena vrlo skupo, a postoji
i više pogona posle čijeg se podizanja konstatovalo
da su pogrešno podignuti, da nemaju
sirovinsku bazu, obezbeđeno tržište
i si.
— Postoji i pojava vršenja pritiska od
strane nekih investitora na pojedine stručnjake
da rade projekte za podizanje preduzeća
koji nemaju opravdanje. Jedan deo
stručnjaka podleže tom pritisku, ali ipak
postoje stručnjaci koji se tome suprostavl.
jaju. Ovakvim stručnjacima treba dati punu
podršku i isticati kao primer njihovo
pravilno držanje.


— Potrebno je da se protivu svih negativnih
pojava u vezi sa projektovanjem
povede energična borba, a u prvom redu
pozvanj su da budu nosioci te borbe Savez
ITŠIDJ i Savez Sindikata drvodjelskih
radnika. Međutim, tome treba da pruže
podršku i ostale zainteresovane ustanove
i organizacije, a posebno SSRN.
— Dalja aktivnost Saveza ITŠIDJ, kao
pokretača ovog pitanja, treba da se odvija
u sledećem:
1. Kod nadležnih državnih organa nastojati
da se što pre donesu propisi kojima
bi se regulisala izrada i odobravanje
investicionih programa i projekata u šumskoj
privredi i industriji drveta, a u prvom
redu da se reguliše pitanje ovlašćenja
za obavljanje projektovanja (ko može
da bude projektant, kakve stručne kvalifikacije
mora da ispunjava; ko sve treba
da daje mišljenje o tome i dr.), kao i pitanje
orgovornosti projektanata, zatim da
se donesu propisi o vrsti i sastavu projekata,
reviziji i odobravanju. Da bi se ubrzalo
donošenje ovih propisa potrebno je
da Savez ITŠIDJ u saradnji sa Sindikatom
drvodjelskih radnika, Udruženjem drvne
industrije Jugoslavije i Udruženjem šumsko-
privrednih organizacija Jugoslavije izradi
osnovne koncepcije ovih propisa i
predloži ih nadležnim organima.
2. Pokrenuti pitanje stvaranja projektnih
organizacija i projektnih biroa u preduzećima
ili privrednim udruženjima, kao
i drugih organizacija koje treba da se bave
analizama i studijama pojedinih problema
šumske privrede i industrije za preradu drveta
važnih za pravilno projektovanje.
Da bi revizija investicionih programa i
projekata dobila što širu društvenu kontrolu
nastojati na Savez ITŠIDJ preko svojih
pretstavnika učestvuje u radu revizionih
komisija.


3. Sa investicionom bankom i drugim
bankama koje će davati zajam šumskoj
privredi i industriji drveta, Savez ITŠIDJ
treba da uspostavi što tešnju saradnju, a
radi pružanja pomoći pri reviziji projektnih
elaborata.
Treba nastojati da banka traži od Saveza
mišljenje o članovima koji se od strane
banke angazuju za reviziju projekata i
elaborata, ili pak da predlože pojedine
stručnjake za članove komisije.


4. Nastojati da se naučne ustanove, samostalni
instituti i instituti na fakultetima,
više bave izučavanjem tehnoloških
procesa proizvodnje u industriji drveta i
šumskoj privredi i prikupljanjem podataka
o savremenim dostignućima na ovom