DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 63     <-- 63 -->        PDF

polju, da b: projektna služba i proizvodnja
mogle da se koriste ovim rezultatima.


Na fakultetima bi trebalo posvetit; veću
pažnju osposobljavanju studenata za projektovanje
i uopšte za izradu ekonomskotehničkih
studija i analiza čemu se do sada
nije posvećivala dovoljna pažnja.


5. Savez ITŠIDJ, kao stručna i društvena
organizacija, treba zajedno sa Socijalističkim
savezom, Sindikatom drvodjelskih
radnika i drugim zainteresovanim organizacijama
i ustanovama da preduzme
energične mere u pravcu likvidiranja negativnih
pojava koje se javljaju u vezi sa
izradom investicionih programa i projekata,
da povede odlučnu borbu protiv svake
deformacije stručnog i moralnog lika naših
stručnjaka, borbu protiv nestručnog i
nesavesnog odnosa prema izrad; projekata,
razvoju šumske privrede i industrije
drveta. Težište ove akcije treba da bude
u našim opštinskim i sreskim organizacijama.
Onim stručnjacima, koji daju otpor zahtevima
nekim investitorima da učestvuju
u izradi projekata koji nisu u skladu s
daljim razvitkom šumske privrede, treba
pružiti svaku i punu podršku. Međutim,
protiv stručnjaka, koji ne vode računa o
svemu ovom, treba primjenjivati sankcije
koje previđaju statuti naših organizacija,
a u krajnjem slučaiu zahtevati da im se
zabrani rad na projektovanju.


Ova akcija Saveza ITŠIDJ treba da ima
karakter odlučne i trajne borbe protiv negativnih
pojava u vezi sa izradom investicionih
programa i projekata u šumskoj
privredi i industriji drveta. To je zadatak
Saveza kao stručne i društvene organizacije
inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije. Isto tako to je i zadatak
svakog od nas, inženjera i tehničara, kao
građana, pa ovu borbu treba preneti iz
Saveza i na naša radna mesta i tamo se
boriti uporno i beskompromisno protiv negativnih
pojava.


Savez inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije


SJEĆANJE NA DVA GLASOVITA
CEHOSLOVAKA PROF. J. KONSELA I
DR. A. NEMECA


Nešto prije godinu dana ugrabila je smrt
dva poznata čehoslovačka šumarska radnika
— prof. ing. dr. h. c. Josipa Konšela
i ing. dr. Antonia Nemeca. Obojica su bili
dobro poznati mnogim našim šumarima,
koji su stekli svoje obrazovanje u ČSR ili
inače podržavali veze sa čehoslovačkim šu


marima. Obojica su bili cdani prijatelji
Jugoslavije i jugoslavenskih šumara.


Prof. Konšel rodio se god. 1875. u Moravskoj.
Po završetku gimnazije i bogoslovije
završio je šumarske studije na Visokoj šumarskoj
školi u Beču. Već kao mladi šumarski
inženjer usmjerio je svoj životni
put u oblasti unapređenja čehoslovačkog
šumarstva, na čemu je uspješno radio preko
pet decenija. Svojih prvih desetak godina
službe djelovao je kao taksator i glavni
direktor Šumskog gospodarstva Olomoučke
nadbiskupije. Ondje je stekao bogata
iskustva pri izradi gospodarskih planova
za velike šumske komplekse, koji su
se sterali od nizinskih predjela, do visokih
gorskih položaja u Beskidima. Neumornim
studijem izgradio se u stručnjaka svjetskog
glasa iz oblasti uzgajanja šuma. God. 1923.
dolazi na Šumarski fakultet u Brno. gdje
kao profesor uzgajanja šuma razvija opsežan
naučni i nastavnički rad. Njegovim
zalaganjem odanle su izašle generacije dobro
spremnih šumarskih inženjera.


Prof. Konšel je osnivač naučno-istraživačkcg
rada na polju uzgajanja šuma u
CSR. Tome radu dao je smjer i okvir za
duži period vremena. Svojim djelom »Uzgajanje
šuma u biološkom smislu« iz 1931.
godine (543 str.) svrstava se on među prve
stručnjake, koji obrađuju taj predmet na
kompleksnim biološkim osnovama. Veliku
brigu posvećuje on i ekološkim osnovama
uzgajanja šuma. Poznate su njegove studije
o šumskom staništu. U svom naučnom
radu prof. Konšel ulazi duboko u probleme
moderne tehnike uzgajanja šuma. Već
oko god. 1930. naglašava važnost fitocenoloških
istraživanja kao osnova za unapređenje
uzgajanja šuma. Pridaje veliku pažnju
problemima prorjeda i njihovoj važnosti
u uzgajanju šuma. Poznata je Konšelova
metoda prorjeđivanja. Pred kojih 30
godina zalagao se za svoj posebni oblik
srednje šume. U literaturi poznata je Konšelova
metoda oplodne, kao i Konšelova
metoda preborne sječe. Prof. Konšel mnogo
je doprinio unapređenju šumskih objekata
Šumarskog fakulteta u Brnu. U Šumariji
Hady stvorio je niz školskih primjera
dobro njegovanih, kao i dobro obnovljenih
sastojina, koje su posjetili mnogi
stručnjaci iz čitave Evrope.


Prof. Konšel je svojim neumornim radom
znatno zadužio svoju užu struku —
uzgajanjem šuma ne samo u CSR nego i
daleko izvan njenih granica.


Dr. A. Nemec umro je u dobi od 64 god.
Bio je naučni suradnik Instituta za šumarska
istraživanja Cehoslovacke Akademije
poljoprivrednih nauka u Pragu, Bio je po
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 64     <-- 64 -->        PDF

znati šumarski biokemičar i pedolog. Poslije
svršenih studija kemije bio je asistent
iz Kemijske tehnologije, agrokemije i proizvodnje
bilja u Pragu. God. 1920. postao
je predstojnik Biokemijskog odjela Instituta
za biljnu proizvodnju u Pragu. Od
1923. bio je stalni ekspert u Institutu za
šumarska istraživanja, a od 1935. šef Odjela
za šumarsku biokemiju i pedologiju tog
Instituta, gdje ga je zatekla smrt.


Naučna djelatnost dra. Nemeca bila je
vecma opsežna. On je mnogo doprinio rješavanju
problema iz oblasti ishrane drveća,
kao i odnosa šumskih sastojina i tla.
Poznata su njegova proučavanja utjecaja
jednodobnih monokultura na fizikalna i
kemijska svojstva tla, kao i utjecaja gospodarskih
mjera na hraniva u šumskim tlima.
Osobitu pažnju poklonio je proučavanju
humusa, aciditeta i mjestanca u
šumskim tlima. Poznata su njegova proučavanja
degradiranih šumskih tala, gdje
je došao do vrlo uspješnih rezultata i pronašao
najpovoljnije metode melioracije
takvih tala gnojenjem.


DCMACA STRUČNA LITERATURA


Fukarek, P.: Prilog poznavanju crnog
bora (Pinus nigra Arn. s. Lat.). Radovi poljoprivredno-
šumarskog fakulteta. B. Šumarstvo.
3. pp. 1-92. Sarajevo, 1958.


Autor u raspravi monografskog značenja
»Prilog poznavanju crnog bora (Pinus
nigra Arn. s. lat.) uhvatio s uspjehom u
kcštac da se snađe, odnosno da napravi
neki red u taksonomiji i horologiji crnog
bora. Uz Predgovor i Pogovor — rasprava
ima četiri poglavlja: I. Problemi nomenklature,
II. Cjelokupni areal rasprostranjen
ja i IV. Rasprostranjenje u Bosni i
Hercegovini.


U poglavlju o nomenklaturi crnog bora
su iscrpno i pregledno obrađeni stari i novi
izvori sistematike, odnosno dendrološke
literature. Crni bor spada u biljne vrste,
sa vrlo zamršenom i do danas nepreglednom
taksonomijom. Autor navodi jedan
eklaktantan primjer zbrke oko taksonomije
crnog bora. U »Šumarskom priručniku
« (1949) u tri članka od tri stručnjaka
navode se za crn; bor slijedeći nazivi:
Pinus nigra An., Pinus laricio Poir.
i Pinus maritima Mili.


U svojim izlaganjima o taksonomiji crnog
bora autor počima s C. Clusius-om
(Pinus Pinaster alter´a Clusinus 1576), te
nastavlja s Mathiolijem (Pinus maritima


Dr. Nemec objavio je 6 knjiga, i to: Gnojenje
šumskih kultura (I. Šumski rasadnici;
II. Melioracije zakržljalih kulturasastojina), Biokemija šumskog drveća,
Analiza tresetnih gnojiva, Tipovi šumskih
tala. U posljednjem djelu sadržani su
vrlo značajni rezultati dugogodišnjeg rada
na ovom problemu, kako je to istaknuto
u recenziji te knjige u Šumarskom listu
za god. 1958. (str. 71). Dr. Nemec napisao
je preko 200 naučnih radova i oko stotinu
praktičnih i popularnih članaka. Njegov
naučni rad poznat je daleko izvan granica
ČSR. To najbolje vidimo u. djelu »Forest
Fertilisation«, internacionalnoj bibliografiji
o gnojenju šumskih tala iz 1955. g.,
gdje je obuhvaćeno 699 naslova raznih radova
i članaka i gdje je citirano 87 radova
dra. Nemeca.


Preranom smrću dra. Nemeca izgubilo je
čehoslovačko šumarstvo, kao i šumarstvo
cijele Evrope, vrijednog naučnog radnika,
koji je svojim neumornim radom proširio
djelokrug šumarske nauke u svjetske razmjere.
Prof. dr. M. Anić


altera Mathioli), Millerom (Pinus maritima
Miller 1763), Arnoldom (Pinus nigra Arnold
1785) i t. d.


Novija taksonomična shvaćanja o taksonomiji
crnog bora je dao bečki florista
Rcninger, koji je razlikovao istočno-mediteranske
i zapadno-mediteranske svojte.
U novije vrijeme belgijski dendrolog Delevoy
je usvojio i nastavio Roningerovu
taksonomiju crnog bora. On za Pinus nigra
Arnd. razlikuje dvije podvrste: ssp. occidentalis
Delevov i ssp. orientalis Delevov.
Češki denromog Svoboda usvaja u principu
Delevoy-ovu teksonomiju, ali ju proširuje
(klimatipovi).


Češki botaničar Novak razrađuje sistematiku
crnog bora na bazi eko-tipova.


Na osnovu iscrpne iznesene materije o
sistematici crnog bora autor iznosi reviziju,
usvajajući Delevoy-ovu podjelu na
istočne i zapadne grupe svojti:


A. ZAPADNE GRUPE SVOJTI
I. Pinus Clusiana Clemente in
Arias: 1. ssp. mauretanica Maire et Peyerinhof,
2 ssp. Salzmani Janchen: var: pyrenaica
Gren. et Godr., 3 ssp. hispanica
Cook.
II. Pinus Laricio Poiret in
L a m k : U ssp. corsicana Loud., 5 ssp. calabrica
Delamare.