DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 64     <-- 64 -->        PDF

znati šumarski biokemičar i pedolog. Poslije
svršenih studija kemije bio je asistent
iz Kemijske tehnologije, agrokemije i proizvodnje
bilja u Pragu. God. 1920. postao
je predstojnik Biokemijskog odjela Instituta
za biljnu proizvodnju u Pragu. Od
1923. bio je stalni ekspert u Institutu za
šumarska istraživanja, a od 1935. šef Odjela
za šumarsku biokemiju i pedologiju tog
Instituta, gdje ga je zatekla smrt.


Naučna djelatnost dra. Nemeca bila je
vecma opsežna. On je mnogo doprinio rješavanju
problema iz oblasti ishrane drveća,
kao i odnosa šumskih sastojina i tla.
Poznata su njegova proučavanja utjecaja
jednodobnih monokultura na fizikalna i
kemijska svojstva tla, kao i utjecaja gospodarskih
mjera na hraniva u šumskim tlima.
Osobitu pažnju poklonio je proučavanju
humusa, aciditeta i mjestanca u
šumskim tlima. Poznata su njegova proučavanja
degradiranih šumskih tala, gdje
je došao do vrlo uspješnih rezultata i pronašao
najpovoljnije metode melioracije
takvih tala gnojenjem.


DCMACA STRUČNA LITERATURA


Fukarek, P.: Prilog poznavanju crnog
bora (Pinus nigra Arn. s. Lat.). Radovi poljoprivredno-
šumarskog fakulteta. B. Šumarstvo.
3. pp. 1-92. Sarajevo, 1958.


Autor u raspravi monografskog značenja
»Prilog poznavanju crnog bora (Pinus
nigra Arn. s. lat.) uhvatio s uspjehom u
kcštac da se snađe, odnosno da napravi
neki red u taksonomiji i horologiji crnog
bora. Uz Predgovor i Pogovor — rasprava
ima četiri poglavlja: I. Problemi nomenklature,
II. Cjelokupni areal rasprostranjen
ja i IV. Rasprostranjenje u Bosni i
Hercegovini.


U poglavlju o nomenklaturi crnog bora
su iscrpno i pregledno obrađeni stari i novi
izvori sistematike, odnosno dendrološke
literature. Crni bor spada u biljne vrste,
sa vrlo zamršenom i do danas nepreglednom
taksonomijom. Autor navodi jedan
eklaktantan primjer zbrke oko taksonomije
crnog bora. U »Šumarskom priručniku
« (1949) u tri članka od tri stručnjaka
navode se za crn; bor slijedeći nazivi:
Pinus nigra An., Pinus laricio Poir.
i Pinus maritima Mili.


U svojim izlaganjima o taksonomiji crnog
bora autor počima s C. Clusius-om
(Pinus Pinaster alter´a Clusinus 1576), te
nastavlja s Mathiolijem (Pinus maritima


Dr. Nemec objavio je 6 knjiga, i to: Gnojenje
šumskih kultura (I. Šumski rasadnici;
II. Melioracije zakržljalih kulturasastojina), Biokemija šumskog drveća,
Analiza tresetnih gnojiva, Tipovi šumskih
tala. U posljednjem djelu sadržani su
vrlo značajni rezultati dugogodišnjeg rada
na ovom problemu, kako je to istaknuto
u recenziji te knjige u Šumarskom listu
za god. 1958. (str. 71). Dr. Nemec napisao
je preko 200 naučnih radova i oko stotinu
praktičnih i popularnih članaka. Njegov
naučni rad poznat je daleko izvan granica
ČSR. To najbolje vidimo u. djelu »Forest
Fertilisation«, internacionalnoj bibliografiji
o gnojenju šumskih tala iz 1955. g.,
gdje je obuhvaćeno 699 naslova raznih radova
i članaka i gdje je citirano 87 radova
dra. Nemeca.


Preranom smrću dra. Nemeca izgubilo je
čehoslovačko šumarstvo, kao i šumarstvo
cijele Evrope, vrijednog naučnog radnika,
koji je svojim neumornim radom proširio
djelokrug šumarske nauke u svjetske razmjere.
Prof. dr. M. Anić


altera Mathioli), Millerom (Pinus maritima
Miller 1763), Arnoldom (Pinus nigra Arnold
1785) i t. d.


Novija taksonomična shvaćanja o taksonomiji
crnog bora je dao bečki florista
Rcninger, koji je razlikovao istočno-mediteranske
i zapadno-mediteranske svojte.
U novije vrijeme belgijski dendrolog Delevoy
je usvojio i nastavio Roningerovu
taksonomiju crnog bora. On za Pinus nigra
Arnd. razlikuje dvije podvrste: ssp. occidentalis
Delevov i ssp. orientalis Delevov.
Češki denromog Svoboda usvaja u principu
Delevoy-ovu teksonomiju, ali ju proširuje
(klimatipovi).


Češki botaničar Novak razrađuje sistematiku
crnog bora na bazi eko-tipova.


Na osnovu iscrpne iznesene materije o
sistematici crnog bora autor iznosi reviziju,
usvajajući Delevoy-ovu podjelu na
istočne i zapadne grupe svojti:


A. ZAPADNE GRUPE SVOJTI
I. Pinus Clusiana Clemente in
Arias: 1. ssp. mauretanica Maire et Peyerinhof,
2 ssp. Salzmani Janchen: var: pyrenaica
Gren. et Godr., 3 ssp. hispanica
Cook.
II. Pinus Laricio Poiret in
L a m k : U ssp. corsicana Loud., 5 ssp. calabrica
Delamare.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 65     <-- 65 -->        PDF

B. ISTOČNE GRUPE
III. Pinus nigricans Host:6 ssp,
austriaca (H, Oss.) Novak, 7 ssp. illvrica
Vidaković: var. Gočensis Đorđ., 8 ssp. dalmatica
Visiani, 9 ssp. pindica Formanek,
10 ssp. italica Hochtett.
IV. Pinus Pallasiana Lambert:
11 ssp. banatica Georg. et Ion.: 12 ssp. tatarica;
13. ssp. Caramanica Loud.: var Zhukcvskiana
Palibin i 14 ssp. Fenzlii Ant. et
Kotschy.
Uz navedenu reviziju sistematike izradio
i taksonomićnu sinonimiku.


Drugo poglavlje obrađuje materiju horologije,
odnosno geografskog rasprostranjenja
crnog bora. Na deset geografskih karata
kritički iznaša areale crnog bora od
Nvmana (1879). Olzabala (1915), Giacobbe
(1937). Schwarza (1936), Schmuckera (1942),
Riklija (1942). Meyera (1952), Rubnera
(1954), Svobođe (1955), i Novaka (1953). Na
11 geografskoj karti iznaša u smislu naprijed
iznesene revizije, svoje shvaćanje o
sadanjem stanju rasprostranjenosti crnog
bora u Evropi i sjevernoj Africi.


Ovdje napominje na interesantan problem.
Pinus Pallasiana Lamb. zahvaća Malu
Aziju, Pont i Istočni dio Balkanskog Poluotoka.
Ona graniči s P. nigricaus. Na graničnim
linijama sigurno ima prelaznih vrsti,
kao i podvrsta.


U četvrtom poglavlju obrađena je materija
rasprostranjenosti crnog bora u Sloveniji,
Rumuniji, Hrvatskoj s Dalmacijom,
Srbiji. Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji,
Grčkoj i Bugarskoj. Ovdje je dana detaljnija
geografska karta rasprostranjen) a crnog
bora.


DOMAĆI STRUČNI ČASOPISI


(Nastavak na S. L. 3/4 — 1960.)


ŠUMARSTVO — Beograd


1/2 — 1960. — Ing. Stevan J o v a n ović:
Značaj linealnih zasada topola brzog
rasta u sklopu poljezaštitnih pojaseva i
pantaža. — Ing. Dragoljub Trifuno v
i ć : Racionalni metod izrade tablica prinosa
i prirasta za jednodobne sastojine
kratke ophodnje. — Dr. ing. Milan D u-
d ić: Oplemenjivanje crnog bora kalemljenjem.
— Ing. Pavle Kosonogov: Tekući
prirast i način njegovog određivanja. —
Ing. Slobodan Stilinović: Razmatranja
o primeni nekih metoda za procenjivanje
kvaliteta sadnog materijala u našim


U zadnjem petom poglavlju već u priličnim
detaljima je obrađena materija rasprostranjenosti
crnog bora u Bosni i Hercegovini
Uz tekst je donesena geografska
karta rasprostranjenosti crnog bora u Bosni
i Crnoj Gori


U NR Bosni i Hercegovini autor razlikuje
osam najvažnijih područja rasprostranjenosti
crnog bora: I. Zapadno-bosansko
(dalmatinsko) — dolomiti, II. Srednje-
vrbasko-dolomiti i krečnjaci, III. Usorsko
- serpentini, IV. Ozrensko-krivajskoserpentini,
V. Istočno-bosansko-srbijanskoserpentini,
VI. Istočno-bosansko-hercegovačko
- crnogorsko - dolomiti i dolomitski
krečnjaci, VII. Srednje i gornje-neretvansko-
dolomiti i VIII. Orjen i Bijela Gora.


U Bosni i Hercegovini, kao i većinom
uopće crni bor pretežno nastava dolomitna
i serpentinska staništa, rjeđe silikatna gabra
ili melafira. U pogledu visinske rasprostranjenosti
zaprema pojas od niže brdske
zone do predplaninske.


Autor ostavlja otvoreno pitanje, da li
postoje asocijacije crnog bora ili su to niže
fitotaksonomične jedinice.


Svrha autorovog suptilnog izlaganja o
sistematici crnog bora na osnovu pristupnih
izvora je bila ta, da osvijetli samo
neka pitanja iz tog područja. U biogeografiji
stručnjaci trebaju imati na raspolaganju
jasno definirani sistematski materijal.
Autor najavljuje proširenje istraživanja
sistematike crnog bora, kao i šumskih zajednica.


Dr. Josip Kovačević


uslovima. — Ing. Zvonimir Tomac : Razmatranja
o određivanju etata u prebornim
šumama. — Dr. ing. Milovan G a j i ć
Sadanja i nekadašnja staništa bukovo-jelovih
šuma u Šumadiji. — Ing. Sreten N ikolić
: Dinamika curenja smole. — Ing.
Jeremija J e v t i ć: Neka zapažanja o urodu
semena Pančićeve omorike na Tari.


3/4 — 1960. — Dr. ing. Branislav J o v anović
j ing. Aleksandar Tucović: Novi
hibridi topola dobijeni u 1959 godini. —
Dr. ing. Slobodan Gavrilović: Nova
otkrića u borbi sa erozijom. — Ing. Milivoje
Simunović : Poljezaštitni pojasevi
na mediteranskom i submediteranskom
kršu. — Ing. Mustafa Mehić : Analiza


335