DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 65     <-- 65 -->        PDF

B. ISTOČNE GRUPE
III. Pinus nigricans Host:6 ssp,
austriaca (H, Oss.) Novak, 7 ssp. illvrica
Vidaković: var. Gočensis Đorđ., 8 ssp. dalmatica
Visiani, 9 ssp. pindica Formanek,
10 ssp. italica Hochtett.
IV. Pinus Pallasiana Lambert:
11 ssp. banatica Georg. et Ion.: 12 ssp. tatarica;
13. ssp. Caramanica Loud.: var Zhukcvskiana
Palibin i 14 ssp. Fenzlii Ant. et
Kotschy.
Uz navedenu reviziju sistematike izradio
i taksonomićnu sinonimiku.


Drugo poglavlje obrađuje materiju horologije,
odnosno geografskog rasprostranjenja
crnog bora. Na deset geografskih karata
kritički iznaša areale crnog bora od
Nvmana (1879). Olzabala (1915), Giacobbe
(1937). Schwarza (1936), Schmuckera (1942),
Riklija (1942). Meyera (1952), Rubnera
(1954), Svobođe (1955), i Novaka (1953). Na
11 geografskoj karti iznaša u smislu naprijed
iznesene revizije, svoje shvaćanje o
sadanjem stanju rasprostranjenosti crnog
bora u Evropi i sjevernoj Africi.


Ovdje napominje na interesantan problem.
Pinus Pallasiana Lamb. zahvaća Malu
Aziju, Pont i Istočni dio Balkanskog Poluotoka.
Ona graniči s P. nigricaus. Na graničnim
linijama sigurno ima prelaznih vrsti,
kao i podvrsta.


U četvrtom poglavlju obrađena je materija
rasprostranjenosti crnog bora u Sloveniji,
Rumuniji, Hrvatskoj s Dalmacijom,
Srbiji. Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji,
Grčkoj i Bugarskoj. Ovdje je dana detaljnija
geografska karta rasprostranjen) a crnog
bora.


DOMAĆI STRUČNI ČASOPISI


(Nastavak na S. L. 3/4 — 1960.)


ŠUMARSTVO — Beograd


1/2 — 1960. — Ing. Stevan J o v a n ović:
Značaj linealnih zasada topola brzog
rasta u sklopu poljezaštitnih pojaseva i
pantaža. — Ing. Dragoljub Trifuno v
i ć : Racionalni metod izrade tablica prinosa
i prirasta za jednodobne sastojine
kratke ophodnje. — Dr. ing. Milan D u-
d ić: Oplemenjivanje crnog bora kalemljenjem.
— Ing. Pavle Kosonogov: Tekući
prirast i način njegovog određivanja. —
Ing. Slobodan Stilinović: Razmatranja
o primeni nekih metoda za procenjivanje
kvaliteta sadnog materijala u našim


U zadnjem petom poglavlju već u priličnim
detaljima je obrađena materija rasprostranjenosti
crnog bora u Bosni i Hercegovini
Uz tekst je donesena geografska
karta rasprostranjenosti crnog bora u Bosni
i Crnoj Gori


U NR Bosni i Hercegovini autor razlikuje
osam najvažnijih područja rasprostranjenosti
crnog bora: I. Zapadno-bosansko
(dalmatinsko) — dolomiti, II. Srednje-
vrbasko-dolomiti i krečnjaci, III. Usorsko
- serpentini, IV. Ozrensko-krivajskoserpentini,
V. Istočno-bosansko-srbijanskoserpentini,
VI. Istočno-bosansko-hercegovačko
- crnogorsko - dolomiti i dolomitski
krečnjaci, VII. Srednje i gornje-neretvansko-
dolomiti i VIII. Orjen i Bijela Gora.


U Bosni i Hercegovini, kao i većinom
uopće crni bor pretežno nastava dolomitna
i serpentinska staništa, rjeđe silikatna gabra
ili melafira. U pogledu visinske rasprostranjenosti
zaprema pojas od niže brdske
zone do predplaninske.


Autor ostavlja otvoreno pitanje, da li
postoje asocijacije crnog bora ili su to niže
fitotaksonomične jedinice.


Svrha autorovog suptilnog izlaganja o
sistematici crnog bora na osnovu pristupnih
izvora je bila ta, da osvijetli samo
neka pitanja iz tog područja. U biogeografiji
stručnjaci trebaju imati na raspolaganju
jasno definirani sistematski materijal.
Autor najavljuje proširenje istraživanja
sistematike crnog bora, kao i šumskih zajednica.


Dr. Josip Kovačević


uslovima. — Ing. Zvonimir Tomac : Razmatranja
o određivanju etata u prebornim
šumama. — Dr. ing. Milovan G a j i ć
Sadanja i nekadašnja staništa bukovo-jelovih
šuma u Šumadiji. — Ing. Sreten N ikolić
: Dinamika curenja smole. — Ing.
Jeremija J e v t i ć: Neka zapažanja o urodu
semena Pančićeve omorike na Tari.


3/4 — 1960. — Dr. ing. Branislav J o v anović
j ing. Aleksandar Tucović: Novi
hibridi topola dobijeni u 1959 godini. —
Dr. ing. Slobodan Gavrilović: Nova
otkrića u borbi sa erozijom. — Ing. Milivoje
Simunović : Poljezaštitni pojasevi
na mediteranskom i submediteranskom
kršu. — Ing. Mustafa Mehić : Analiza


335
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 66     <-- 66 -->        PDF

stanja visokih prebornih šuma u cilju
sprovođenja mjera za kvalitativno poboljšanje
strukture prinosa. — Dr. ing. Ivan
Soljanik : Biljn; pokrivač u slivu reke
Pčinje i potreba njegove obnove u cilju
borbe protiv erozije. — Ing. Nadežda L ukić:
Prilog poznavanju tehničkih svojstava
smrče. — Ing. Dušan Vučković:
Pošumljavanje i stabilizacija erodiranih
terena u SAD.


5/6 — 1960. — Dr. Ing. Ljubomir P etrović
: Uloga i zadaci inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije u daljem
razvitku komunalnog sistema kao i
u unapređenju šumarstva i drvne industrije.
— Dr. ing. Žarko Miletić: O metodici
određivanja zapreminskog prirasta.


— Dr. ing. Živojin T eš i ć; ing. Nada Vujanov;
ing. Milan Todorovic: Prilog
izučavanju rizosferne mikroflore šumskog
drveća. — Ing. Svetozar Nikolić : Geometriske
sheme o nekim biološkim procesima.
— Ing. Emilija Vukićević; ing.
Radmila Milošević : Dinamika vegetacije
i mikrobna populacija nekih šumskih
požarišta.
NARODNI ŠUMAR — Sarajevo


1/2 — 1960, — Ing. Živorad Radovanović
: Melioracija šikara i degradiranih
šuma u gospodarskim jedinicama. »Donja
Krivaja« i »Gostović«. — Ing. Petronije
Zarić : Stanje pilana i njihovi kapaciteti
u Bosni i Hercegovini do godine
1945. — Ing. Branislav Begović: Šumsko
imovinski odnosi u Bosni i Hercegovini
u periodu Austro-Ugarske vladavine.


— Dr. ing. Drago Đ a p i ć: Organizacija i
finansiranje naučno-istraživačkog rada. —
Ing. Duško Pajić : Jedan prilog rješavanju
problema gazdovanja u privatnim i
zadružnim šumama. — Ing. Mirko Suče vić:
Gazdovanje privatnim šumama u
Norveškoj i Švedskoj. — Ing. Tvrtko Č abrajić
: Prilog poznavanju procesa klijanja
sjemena crnog bora. — Ing. Momir
Ostojić : Srne i šumski podmladak. —
Ing. B. Lučić : Karakteristike tehnološkog
procesa proizvodnje lesonit-ploča iz
bukovine s osvrtom na proizvodnju u preduzeću
»Bosanka«.
3/4 — 1989. — Pismo Predsjednika Tita
Kongresu inženjera i tehničara Jugoslavije.
— Ing. Sreten Vuči jak: Razvoj
šumske privrede u svijetu od 1948—1957
godine. — Ing. Vladislav Beltram : Sječa
bukve krajem augusta. — Ing. Tihomir
Drakulić : Iskustva tvornice namještaja
»Standard« u primjeni lanit-ploča. —
Ing. Karlo. Fitze : Štete koje je prouzrokovao
vjetar u proljeće 1959 godine u šu


mama Bosne i Hercegovine. — Ing. Sergije
Lazarev: Dopuna formula za p;oračun
maksimalne količine vode. — Ing.
Tvrtko Cabrajić : Neke osebine sjemena
crnog bora. — Ing. Ljudevit P a t a k y:
Selekcija šumskog drveća u Francuskoj.


— Ing. Vladimir Jeličić : Gradnja šumskih
putova u SAD.
ŠUMARSKI PREGLED — Skopje


4/5 — 1959. — Ing. M. Kostov: Organiziranje
akcije u »mjesecu pošumljavanja
«. — Zbigniew Stecki : O umjetnoj
hibridizaciji topola u Kurniku (Poljska).
— Ing. L. Trajkov; ing. Stevčevski;
ing. Hadžigeorgijev: Pošumljavanje
i njega topole u Povardarju
— od Titova Velesa do grčke granice. —
Ing. Trajko Nikolovski: Ekonomska
važnost vrsta brzog rasta i mogućnost proširenja
njihova areala u Makedoniji. —
Dr. ing. Mitko Gl. Zobroski: Diferencirano
tehničke norme za kopanje jarkova
za pošumljavanje. — Dr. prof. Bran.
Pejoski : Niža šumarska škola u Kičevu.


1 — 1960. — Metodi Mitevski: Razvitak
proizvodnih snaga u šumarstvu. —
Dr. Zora Karaman : Šimširova mušica
(Monarthropalpus buxi Labourbene). —
Ing. Momčilo Andrejević: Prilog sanaciji
naročitih jama u rajonima na glinenom
terenu (erozioni krateri). — Ing. Božidar
Ničota : Oplemenjivanje šumskog
drveća. — Ing. Trajko Nikolovski:
Šusko-tipološki odnosi u degradiranim niskim
šumama i šikarama i smjernice za
njihovu melioraciju i konverziju. — Ing.
agr. Dušan Nikolić : Značenje mikroklimatskih
mjerenja u šumarstvu.


DRVNA INDUSTRIJA — Zagreb


1/2 1960. — Ing. Marijan Brežnjak:
Statistička kontrola kvaliteta u pilanskoj
industriji. — Prof. dr. Roko Benić : Zračni
transport proizvoda eksploatacije šuma.
Ing. Ljerka Kervina-Marjanović:
Zaštita drvenih stupova po osmoza postupku.
— Ing. Josip Peternel: Nekoliko
uputa u vezi izbora i uzdržavanja motornih
lančanih pila. — Fritz Gottlieb:
Mehanizacija transporta drva pomoću samohcđnih
dizalica. — Ing. Rikard S t r i-
c k e r: Neki aspekti planiranja u drvnoj
industriji.


3/4 — 1960. — Prof. dr. Juraj Krpan:
Fizička i mehanička svojstva izolacionih
ploča. — Ing. Stanko Bađun : Primjena
radioaktivnih izotopa u industriji za preradu
drva. — Ing. Milan Gojmerac:
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Osvrt na članak dr. L Vujičić. — Prof.
dr. Juraj Krpan : Utezanje i krivulja sušenja
bukovine.


5/6 — 1960. — Međunarodni drvni sajam
u Ljubljani. — Ing. V. H o f m a n i S. B akić
: Ljepilo domaće proizvodnje za industriju
ploča iverica. — Dr. Ana S a b adoš
— Šarić: Ispitivanje utjecaja sterilizacije
na otpornost drva prema gljivama
truleži. — Prof. Slavko Kovačević: Prilog
ispitivanju svrsishodnosti naknadne
zaštite stupova za vodove. — Novi pronalasci
i postupci. — Strojarstvo u drvnoj
industriji. — Stanje i perspektiva svjetske
industrije celuloze papira. — Ing. Dimitrije
Kritić : Manje buke u industriji.


ZAŠTITA PRIRODE — Beograd


17 — 1960. — Dr. Stjepan C a n a đ i j a:
Problematika zaštite faune u Jugoslaviji.
Radivoje Z. Marinović: Ispitivanja saprcbiteta
izvora Popovo vrelo i alga nastanjenih
u njemu. — Ing. Stjepan Ber tović
: Motovunska šuma — prirodna rijetkost
Istre. — Dr. Milovan R. Gajić : Fitocenoza
bukve i božikovine na planini
Povlenu. — Predrag Ristić : Leucitne
stene Srbije. — Dr. Vilotije Blečić ; Vera
B r o z: Nekoliko retkih biljaka Deliblatske
peščare. — Jelena Popović :
Formiranje ptičjih kolonija na Obedskoj
bari i Vojtinoj Mlaki (Carska bara). — Ing.


D. Čolić : Zaštita prirode u Poljskoj i
naučnoistraživački rad na zaštićenim objektima.
— S. Čolović - Parabućski;
N. Babić: Jedna retka biljka u
Fruškoj gori.
GOZBARSKI VESTNIK — LJUBLJANA


1/2 — 1960. — Ing. Šaša Bleiweis:
Taeniothripe laricivorus Kart. — Prof. ing.
Zdravko Turk : Elementi za pripravu zubaca
kod američke šumske pile. — Ing.
Jože Miklavžič : Šumarska terminologija.
— Faust Krizmani ć: Izradba i
zaštita bukovih željezničkih pragova —
Miloš Mehora : Lobnička vodena riža ne
rabi se više.


3/4 — 1960. — Ing. Robert Golob: O


ekonomičnosti šumske paše na visoravni


Pokljuka i na sjevernim Alpama Bohinja.


— Prof. ing. Zdravko Turk : Ustanovljavanje
piljenja u šumskim radovima. —
Ing. Žarko Bernetić : Iskorišćavanje
venetatne drvne mase u seljačkim boricima
na. Dravskom Polju.
5 - 1960. — Marjan Mozetić : Izoliranje
virusa poliedrije iz gusjenica gubara u
Sloveniji. — Ing. Martin Ćokl: Formiranje
prebirnih sastojina pri uređivanju šuma.


6 — 1960. — Ing. Branko J u r h a r: Posebna
rasa crnog bora u slovenačkim Alpama.
— Ing. Albert Krop e j : Primjer
tehničke i ekonomske prednosti pri mašinskoj
izradi šumskih cesta.


LES — Ljubljana


1 — 1960. — Prof. ing. Franjo S e vnik:
Razvitak visokoškolskog studija u
šumaskoj i drvarskoj struci. — Ing. Viktor
Rebelj : Karakteristike moderniziranih
pilana u Austriji i Zapadnoj Njemačkoj.
— Ing. Peter Skušek : Poškropljivanje
vodom kao način konzerviranja bukovih
trupaca na skladištu. — Ing. Lojze
Ž u m e r: Peti svjetski kongres šumara u
Seatlle-u (SAD) 1960 godine.


2 — 1960. — Treći međunarodni drvarski
velesajam u Ljubljani (Prof. ing. Franjo
S e v n i k). — Razvitak visokoškolskog
studija u šumarskoj i drvarskoj struci. —
Ing. Milan K u d e r: Eksperimentalna
analiza bukovine po sortimentima potekle
iz mješovitih prebornih šuma. — Ing. Oskar
Jug : Automatizacija u drvarskoj industriji
— pilanska industrija. — Ing. J anez
Jerman : Povećanje produktivnosti
pri prskanju lakova tlačnim kotlom. —
Janko Trost : Industrijalizacija domaćeg
drvarskog obrta. — Andrej Č e s e n: Uzgajanje
kadrova u drvarskoj industriji. —
Ing. Pavel Olip : Savjetovanje o budućem
razvitku šumoprivrede u Sloveniji.


3/4 — 1960. — Ing. Lojze Funkl: O
trećem međunarodnom drvarskom velesajmu.
— Ing. Boris Gaberščik: Jugoslavensko
pokućstvo pod međunarodnom
lupom. Jože Lesar : Neki aktualni ekonomski
aspekti u drvarskoj industriji Slovenije.
— Arh. France B e r 1 i č: Izvoz pokućstva.
— Dr. Šaša Reicher: Naši finalni
proizvodi na američkom tržištu. —
Vlado Kramaršič: Izložba strojeva i
potrošnog materijala na III. međunarodnom
drvarskom velesajmu. — Boris Sta dler:
Treći međunarodni velesajam, naš
prilog razvitku drvarske industrije. —
Drago Grij : O proizvodnji furn´ra iz egzotičkih
vrsta drva kod nas.


ŠUMAR — Beograd


1 — 1960. — Položaj lugara u šumskom
gazdinstvu kao preduzeću (Referat Prvom
plenumu Saveza lugara Jugoslavije). —
Tng. Dcrđe Panić : Busola kao sastavni
deo opreme lugara. — Bogomir L i n d i ć:
Lik i položaj lugara u NR Sloveniji. —
Dr. ing. Lazar Vujičić : Industrijske
strugare u Srbiji do Prvog svetskog rata.


— Aksentije Todorović: Neki proble337