DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 68     <-- 68 -->        PDF

mi obnove i zaštite seljačkih šuma. — M.
Milošević — Brevinac: Zadužbina
na južnom Kucaju.


2/3 — 1960. — Ing. Nenad Prokopljević
: Pojačano investiranje treba da
doprinese daljem unapređenju šumarstva.


— Ing. Ljubomir M a r k o v i ć: Negovanje
šuma. — Ing. Miodrag Radovanović:
Stanje šuma na području sreza Kruševac
i mere koje bi trebalo poduzeti radi njihovog
popravljanja. — Ing. Dimitrije N ikolić
: Vrednost bukove sastojine odnosno
bukovih stabala. — Način isplate i radno
vreme radnika na poslovima iskorišćavanja
šuma. — Dr. Lazar Vujičić:
Drvodeljstvo u Srbiji do Prvog svetskog
rata. — Stolarske radionice — tersane u
Srbiji pre Prvog svetskog rata. — Mr. ph.
Milan Soldatovi ć: Gljive naših šuma.
— B. W u r f el: Šuma i pčela.
4 — 1960. — Ing. Ljubomir Marković:
Značaj nege šuma u Srbiji. — Ing.
Jovica Trajković: Neka pitanja seče i
izrade drveta. — Ing. Milan S. J o v a n o-


STRANO ŠUMARSTVO


GOSPODARENJE ŠUMAMA V SAD


(nastavak napisa u 7/8 br, Š. L. o. g.)


Rentabilnost je cilj gospodarenja šumama
SAD. Sva ostala djelatnost: obnova šuma,
izgradnja putova, održavanje svježine
tla, borba s požarima, zaštita od štetnih
insekata i bolesti ostvaruje se u ovisnosti


o iskorišćavanju šuma.
Eksploatacija šuma centralni je
problem. U federalnim je šumama 1953. g.
posječeno 12,3 mil. kub. m drva za piljenu
građu (vrijednost te drvne mase bila je
70,6 mil. dolara). U program sječa za 1959.


g. stavljeno je 19 mil. kub. m, a cijena te
mase na panju procijenjena je na 100 mil.
dolara. Pretpostavlja se, da će se u godini
2.000-toj posjeći 49,5 mil. kub. m.
Delegacija je posjetila sječine duglasije
u Oregon u gdje postoji izgrađena mreža
kamionskih cesta u svrhu eksploatacije
(cijena koštanja: 35.000 dolara po kilometru).


Obim sječine siže dotle, dokle djeluje
naprava za privlačenje. Najčešće su to
agregati sa 275 KS, koji vuku drvo do na
300 m udaljenosti, pa je prema tome opseg
sječine oko 6´00 m promjera. Stabla se obaraju
benzinskim pilama od 7 do 9 KS. Izvoz
se obavlja kamionima. Grane i ovršak
ne klaštre se; jedan se dio izlomi vučom,


v i : Ploče iverice — nov proizvod. — Ing.
Živojin Vančetović: Pošumljavanje
na gradonima. — Kako utiču sunce i toplota
na šume. — M. Milošević-Brev
i n a c: Krupanjski povodanj posljednja
opomena. — Mr. farm. M. Soldatovi ć:
Gljive naših šuma.
5/6 — 1960. — Čuvajmo retke primerke
našeg šumskog drveća. — Ing. Ljubomir
Marko vić: Nega šuma. — Ing. Jovan
Trajković: Seča i izrada drveta. — Dr.
Miloš Maksimo vić: Savremene mere
borbe protiv borovog savijača. — Ing.
Dragiša Pe tro vić: Stanje privatnih šuma
sreza Kruševac. — Milisav M u j ič
i ć: Neka pitanja reforme lugarske službe.
— Deka R. Kljajić: Šumsko bobatstvo
— osnov privrednog razvitka Kuršumliske
komune. — Dr. Miloš M a k s imović
: Gubar u šumama NR Srbije. —
Ing. Jovan Trajković: O nekim propisima
Jugoslavenskog standarda za drvo.


— Ing. Dimitrije Kritić : Tutkalo — važna
sirovina u drvnoj industriji. Đ. K.
a drugi se čisti pri daljoj preradi. Sječine
su do krajnosti neuredne, tlo izbrazdano
kolotečinama i jarkovima; prijeti opasnost
od erozije i šumskih požara. Prirodna obnova
slabo uspijeva, a na svim sječi;: ´ma
koje nisu dovoljno pomlađene, ne pomaže
se kulturama.


Izradba šuma na Floridi uvelike se razlikuje
od one u Oregonu. Na Zapadu se
obaraju stabla duglasije visoka 50—70 m,
a ovdje dugoigličavi i močvarski bor visine
18—20 m. Minimalne dimenzije stabala
koja su doznačena za sječu moraju imati
na visini od 32 futa (10 m) promjer od
8 inch-a (20 cm). Kod trupljenja (prikrajanja)
oborenih stabala iz donjeg se debljeg
kraja odsijeku 1 do 2 trupca za piljenje, a
gornji se dio s promjerom manjim od 9
inch-a (23 cm) ostavlja za celulozu, kao i
sva tanka stabla.


Na Floridi je teren ravan, pa su izvozni
putovi jeftiniji (2.000 dolara po milji). Privlačenjem
na sječinama u šumama Floride
vrši svedostupni traktor »Caterpiller D-4«
sa 38 KS na koji se obično natovari 2—4
stabla. Za utovar služe dizalice kapaciteta
od 3 tone montirane na isto takvim traktorima.
Izvoz se vrši kamionima. Radnička
brigada sastoji se iz 9 ljudi (od toga dvojica
traktorista).


Prored e se obavljaju na Floridi obično
svakih 10 godina i to na industrijskom
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 69     <-- 69 -->        PDF

principu. Delegati su vidjeli kako sijeku i tako, da daje najveći prihod. Ipak ne sminajvrednija
stabla, a ostavljaju u rijetjemo
zaboraviti, da je tehnička oprema za
kom sklopu sitna stabalca. Upitani zašto zaštitu radnika u poduzećima slaba.
to rade. stručnjaci su odgovorili, da je raObnova
i šumske kulture. Pizlog
tome, što je krupno drvo vrednije i tanje obnove šuma na sječinama i kultura
kad ga se posiječe dobije se velik prihod. na novim površinama važan je problem


Smolarenj e na Floridi uvelike se u SAD. ali ga rješavaju mnogo lošije nego


prakticira i to 3—4 g. prije sječe. Počinje iskorišćavanje šuma. Na sječinama crnose
u martu i svršava u oktobru. Kao sti-gorice slaba je prirodna obnova. Namjesto
mulator služi H2SO4 oslanjajući se na početinara
pojave se lišćari: joha, javor i t. d.
kuse izvršene u SSSR-u. Bjeljenice počiTo
se smatra nepoželjnim, jer se crnogonju
sa dna stabla, a prve su godine visoke rica više traži. Na kulture malo se obraća
17—18 inch-a (45 cm). Borovi koji daju gopažnja
i zato se povećava površina neobdišnje
manje od 9 funti (3,7 kg) smole, ne novljenih sječina i pustoši.
smclare se. Najveća je količina smole po Poznato je da SAD uspješno provode sve
borcvu stablu 25 funti (10 kg). Ne predviposlove
drvarske industrije, jer ona daje
đa li se da bi šuma dala građevni materivelike
prihode, ali zato zaostaju u obnovi


jal, to se počne smolariti 12 g. prije sječe šuma koja je skopčana sa rashodima. Tek
i to s obje strane (na svakoj po 6 g.). u novije doba počelo se više ulagati u ovu


Papi r iz omorike proizvodi se samo na posljednju, jer se je uvidjelo kako se umasjeveru
zemlje i bolji je od borova papira. njilo snabdijevanje vodom, pojačala eroCelulozi
iz četinjača dodaje se de 3C´/o hrazija
tla i povećao sadržaj industrijskih
sta, hikorija, javora i žute topole. Treba plinova u zraku itd. Iz službenih se poda*


istaći i to, da se u SAD proizvodi iz drva taka vidi, da je u 40 prvih godina na terimnogo
vrsta plastičnih masa, građevnih toriju u kom je uvedena federalna uprava
ploča, materijala za pakovanje i t. d. šumama bilo zasađeno oko 94 tisuće ha


Drvarsk a je industrij a raciošumskih
kultura. Radi pomenutih uzroka,
nalizirana i koncentrirana na jedno mjesto. obuiam je pomlađenih površina porastao
Ujedno je mehanizirana i automatizirana posljednjih godina.


Površina šumskih kultura u SAD (u tisućama acre-a i ha


Pošumlj eno Pošumit će se
Šume po katego- od 1. VII. 1957. slijedećih godina Sv e ga
riji vlasništva do 30. VI. 1958.
acre-a ha acre-a ha acre-a ha


Federalne šume 133,5 54,0 2.604,7 1.054,9 2.738,2 1.108,9
Šume pojed. država 74,4 30,1 1.838,0 744,4 1.912,4 774,5
Privatne šume 1.326,4 537,2 7.145,3 2.893,8 8.471,7 3.431,0
Zaštitni pojasi 34,4 14,0 973,8 394,4 1.008,2 408,4


Ukupno 1.568,7 635.3 12.561,8 5.087,5 14.130,5 5.722,8


Koliko su pouzdani podaci navedeni za čaju krize vlada plaća za svaki nezasijaprivatne
šume, to nitko ne zna. Različite ni acre, a eventualni urod ne bi ionako
su vrste drveća, odnosno biljke kojima se mogli unovčiti. U sjevernoj Dakoti (a i u
pošumljava. Na sjeveru su to kulture bora drugim državama) sade se šumski pojasi
i omorike, duglasije i mnogih drugih vrsta. u 1—2 reda sa međusobnom udaljenošću
Na Floridi najviše se sadi močvarski bor cd 10 stabalnih visina. Uske pojase pret:
Pinus palustris) koji od svih borova najpostavljaju
zato, jer zauzimaju malo povrbrže
raste ne samo na Floridi nego i u čišine
(a zemlja je tu skupa), a i zato što
tavoj zemlji. stvaraju ravnomjeran režim vjetra. Inače


u tom poslu ima puno neuspjeha; kulture


Pretpostavljaju se rijetke kulture krup


se često posuše, što je većinom u vezi sa


nih sadnica, jer trebaju manje njege. U


plitkim rahljenjem tla, sadnjom bilo koje


ravnic; se sadi strojevima, a za sjetvu u
planinama preporuča se helikopter. vrste drveća, uskim pojasima i rijetkom
sadnjom. Pokuse primjene helikoptera kod


Poljozaštitni pojasi nisu brojni,


sjetve u brdima valja detaljno proučiti i


jer proizvodnja žitarica nije u pitanju. Šta


racionalno koristiti.


više. mnoge su poljoprivredne površine zaboravljene.
Farmeri vele da je unosnije Paša stoke u šumama smatra se
ostavljati polja nezasijana, jer im u sluveoma
korisnom i zato se tu ne vodi borba


339
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 70     <-- 70 -->        PDF

s njom kao kod nas. nego se, štaviše, i
podstiče. Gotovo sva teritorija šumskih ispasišta
(tj. 27,5 mil. ha) iskorišćuje se planski,
ali se i to ne provodi baš svuda. U
federalnim je šumama danas oko 1,7 mil.
ha pašnjaka zakorovljenih bezvrijednim
i otrovnim travama. Te površine očekuju
hitnu pomoć. Sistem meliorativnih mjera
zanemaren je. Slijedećih godina planira se
izgradnja 9.600 meliorativnih naprava i
ograda na duljini od 28.6 tisuća km. ali
ma koliko to bilo korisno, ipak ne će zadovoljiti
potrebe. U 1953. g. u federalnim
je šumama utrošeno na razvitak pašniaka
2,42 mil. dolara. Prema planu za 1959. g.
dotacije za pašnjake iznosile su 4.8 mil.
dolara. Od 1953.—1958. pregledani su ek


lU


sploatacijskj planovi za površine svih
pašnjaka i ujedno posijana trava na 200
tisuća ha pašnjaka i provedeno 1.600 melioracijskih
radova. Valja spomenuti i to,
da pašarenje stoke ne nanosi toliko štete
kao kod nas, radi obilja trave i podrasta.


Iskorištavanje šuma za odmarališt
a naveliko se planira. Godine
1953. u šumskim hotelima i logorima odmaralo
se 35,4 mil. liudi. a 1958. g. 68,5
mil. (od toga 17 mil. lovaca i ribolovaca).
Vlasti smatraju da će se taj broj u godini


2.000 popeti na 600 mil. Stvoreni su i projekti
za izgradnju novih logora i gostionica,
ali čini se da je to veoma optimističko
gledanje. Izletnike najviše privlači to. š;o
je u šumama dosta divljači za lov. zvijeri
i ribe u rijekama. U vezi s tim Ministarstvo
poljoprivrede doznačuje sredstva za
radove, koja su 1958. narasla na 805 tisuća
dolara. U šumama je 41 rezervat gdje se
uzgajaju i čuvaju životinje i pokazuju narodu.
Režim voda i borba s erozijo
m tla. Velika se pažnja obraća zašti´i
izvora rijeka na razvodima da bi se oslabila
erozija tla i zamuljivanje vode. U tu
svrhu predviđeni su opsežni radovi.


Izgradnja saobraćajnih veza
Mreža šumskih putova gusta je u SAD.
Godine 1959. bilo je 38.000 km šumskih
autostrada, zatim 240.000 km šumskih putova
i 180.000 km zemljanih putova. Izgradnji
novih putova posvećuje se velika
briga. U samoj 1953. g. iz federalnih sredstava
načinjeno je 1.160 km šumskih putova,
a od 1953.—1958. — napravljeno je


8.500 km; za 1959. projektirano je 1.900 km
novih putova. U istom periodu (1953.—1958.)
šumski su eksploateri izgradili još 20.400
km tih putova itd. Pored tako visokog nivoa
izgradnje saobraćaja, uposlenima u
šumskim radovima nije svuda osigurana
nastamba, ali i tome će se pomoći.
Zaštit a šuma. 45a/o povreda su od
raznih bolesti, 20Vo od insekata, 17´n od
požara, 18;:´/o su ostali uzroci. Mnogo se
truda ulaže u otkrivanje zaraza, napada
insekata i u borbu s njima, ali sve to ne
zadovoljava ni po opsegu u kom se vrši,
a ni s obzirom na tehnički nivo rada. Zn:,tnu
nevolju američkim šumarima zadaje
Peridermium pini Wild. na borovina,
a patuljasta imela na mekim lišćarima.
Postavljen je 15 godišnji plan borbe s
njima, a isto tako problem su i dikobrazi ;
miševi. Općenito se može reći da je zaštita
šuma od insetaka i od bolesti slabo razvijena
u SAD. U nekim državama zna biti
i po 10.000 požara godišnje, a borba s njima
smatra se prvenstvenim problemom
čitavog šumskog gospodarenja. Za gašenje
upotrebljava se: laki kamion s punom opremom
ili šumskopožarni kamion s lakim
traktorom od 31 KS s dodatnom napi-.ivom
za polaganje protupožarnih pojaseva nasioanih
kamenom. Na niemu je i radioorijemnik
i odašiljač. Dalje rabi se: šumskopožarni
kamion od 12,5 tena s teškim traktorom
»International GD-9« od 43 KS sa
dodanom napravom za stvaranje širok-´h
protupožarnih pojaseva; teški traktor »Caterpillar
D-6« od 66 KS sa dvi;e dodatne
naprave-buldozerom s prednje strane i
kombiniranim mineralizatorom (za posipanje
2 m širokih kamenih pojaseva) odzada;
ručni radioodašiljač »Motorola«; laki
helikopter u kom je samo pilot; laki patrolni
avion, avioni pomorske avijacije
udešeni za prskanje i za prašenje kemijskim
sredstvima — i konačno: bacači vatre.


Da bismo dobili jasniju sliku o šum skim
požarima uzet ćemo u obzir
iskustva u državi Georgia-i. Šumska joj je
površina 10 mil. ha, a godišnje se dešava


7.000 šumskih požara, koji u 97°/o nastaju
uslijed neopreznog baratanja vatrom. Međutim,
u sjeverozapadnim brdskim državama:
Montana, Oregon, Washington, pretežan
je broj požara nastao uslijed groma.
U Georgia-i ima mnogo protupožarnih naprava
(radioodašiljači. tipa »Motorola« na
protupožarnim traktorima, a i za pješake
cožarmke. Tu su i 2 velika helikoptera,
17 lakih patrolnih aviona koji služe za konzultiranje
za vrijeme gašenja). Avioni su
snabdjeveni jakim megafonima, koji služe
da bi se glas pilota čuo na zemlji i bez prijemnika
na udaljenosti od ´A km. Za gašenje
kemijskim sredstvima rabe se teži avioni.
U toj državi ima i 280 protupožarnih
traktora »International G 340« od 31 KS
sa dodatnim razhlađivačem i radioodašiljačima;
tu su i 8 velikih traktorskih agrs