DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 72     <-- 72 -->        PDF

1.4 mil. kub. m drva. Druge vrste koje
sporije rastu dat će godišnje oko 700 tis.
kub. m. Računa se i s tim, da će ti nasadi
povisiti plodnost polja, što za poljoprivredu
znači povećanje prihoda za desetke
milijardi zlotih.
Treća je osobitost — potčinjavanje šu


moprivrede općem djelokrugu države. Po


slije kratke periode postojanja Glavne di


rekcije državnih šuma stvorene 1944. g..


bile je organizirano Ministarstvo šumar


stva, koje je do 1956. g. upravljalo šumama


i djelomice poduzećima primarne prerade


diva i vodilo nadzor i nad privatnim šu


mama.


U vezi sa sve većim neskladom između
proizvodne mogućnosti šuma i potreba narodnog
gospodarstva 50-tih godina, sve očitije
se manifestirala nužda da se kreira
ogan, koji bi skladno vodio i šumarstvo i
drvarsku industriju. Radi toga kreirano je
današnje Ministarstvo šumarstva i drvarske
industrije. Ta veza omogućuje da se
racionalno iskorišćava drvna sirovina ne
samo za klasične sortimente. nego da se


STRANA STRUČNA LITERATURA


ANNALI DELL, ACADEMIA ITALIANA
Dl SCIENZE FORESTALI


Talijanska akademija šumarskih nauka
u Firenci objavljuje svoje radove, koji su
prodiskutirani na stručnim sastancima, u
svojim Analima. Dosad je objavljeno 8 tomova
Anala. Anali se štampaju u velikom
formatu. Na kraju radova nalazi se sadržaj
na francuskom jeziku Primili smo VII.
i VIII. tom, koji obuhvataju 34 studije.


Vol. VII., Firenze 1958., str. 454, obuhvata
radove:


A. M. Camaiti: Politika planinskog gospodarenja
i pothvati šumarskog rukovodstva;
— G. Ronchetti: Prilog poznavanju pedoloških
odnosa masiva Cima d´Asta — Trento;
— R. Corti: Postoji li montanska mediteranska
vegetacija?; — G. Giorđano: O
kultiviranju drveća za produkciju industrijskog
drva u Argentini i utjecaj talijanske
tehnike uzgajanja; — E. Francini:
O usporedbi ekoloških odnosa Pinus halepensis,
P. pinaster i P. pinea na bazi razvoja
ženskog gametofita; — J. N. Kostler:
Problemi prebornih šuma na sjevernom i
južnom dijelu Alpa; — F. Moriondo: O bolesti
Stereum purpureum na Populus Eucalyptus
Šarce u dolini Nievole; — F. Moriondo:
Bolest Cronarcium asclepiadeum na
talijanskim boricima; — D. Crivellari: Reobrade
i »nelikvidne« vrste, a takođersitno drvo i otpaci. Ministarstvo upravlja
pilanama, proizvodnjom ploča, furnira, šibica,
fabrikama celuloze i pokućstva. Osim
toga podređeno mu je i poduzeće »Les« koje
se bavi preradbom sporednih šumskih
proizvoda (ljekovitog bilja, gljiva, plodova
itd.i, a tako i ubijene divljači i uzgojem životinja
za krzno, a kombinati industrije
šum. mehanizacije opskrbljuje šumarstvo
i drvarsku industriju mašinama, priborom
i rezervnim dijelovima. Sječa šuma u posljednje
3 god. smanjila se skoro za 3 mil.
kub. m. godišnje, a istovremeno industrija
je znatno povisila proizvodnju celuloze,
papira, pokućstva, ploča, dobivši time znatne
sume novca za proširenje i moderniziranje
svojih poduzeća.


Ministarstvu šumarstva i drv. ind. spada
i nadzor nad lovoprivredom, nadzor nad
nedržavnim šumama i zaštita prirode. Sva
ta pitanja ulaze u krug svakodnevnog rada
šumara, a i samo Ministarstvo ne smatra
te poslove drugostepenim.


D. Knežević
zuitati pokusa smolarenja na kalabrijskom
crnom boru; — A. Giacobbe: Sumsko-uzgojne
perspektive u apeninskim šumama;


— M. Arena: Prilog poznavanju biologije
hrasta medunca u Siciliji; — A. Ugrenović:
Istraživanja o sadržaju vlage u borovini;
— A, Graniti: Opažanja o bolesti Oidium
Ceratoniae na rogaču u Siciliji; — U. Sorbi:
Istraživanja o prometnoj vrijednosti sastojina
u šumi sjemenjači; — R. Morandini:
Šumarske zabilješke iz Zap. Njemačke; —
C. Ciampi: O razvojnom ciklusu talijanskih
borovica iz sekcije Oxycedrus; — L. Funicello:
Talijanske panjače i problem njihove
produkcije; — G. Patrone: O jednoj
osobini krivulje drvnih masa u regularnim
visokim sastojinama.
Vol. VIII., Firenze 1959., str. 454, obuhvata
radove:


L. Zoli: O politici i ekonomici iz oblasti
hidrauličko-šumarskih radova; — R. Ccrti:
Opažanja o embriologiji i razvojnom ciklusu
kod Quercus ilex; — F. Moriondo:
O sušenju iglica limbe u gornjem toku
Adige; — L. Moser: Problem drva i općeg
evropskog tržišta; — P. D. Errico: O melioraciji
livada i prirodnih pašnjaka u
Centralnim Apeninima; — L. Fabricius:
Razmatranja o šumarskim istraživanjima;
— G. Giorđano: Utjecaj smolarenja na
svojstva pinjeva drva; — L. Susmel: O eko