DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Svrha je te treće izmjere:
određivanje površina pojedinih stratuma (čisto šumska tla, šumsko pašnjačke
površine, boniteti, klase obzirom na vrste uzgojnih zahvata: šume za
čišćenja, prorede, oplodnu sječu itd.) i
određivanje dendrometrijskih elemenata, te podataka o izvršenoj sječi prošle
i pretprošle vegetacijske godine izbra janjem panjeva.


0® ®® ©® ®® ®® (Ö®


SI. 2.


Površinska inventarizacija obavlja se kao i u drugoj nacionalnoj izmjeri.
Za prikupljanje ostalih podataka služe ovaj puta tzv. »traktovi«, koji su unaprijed
projektirani po veličini i svom smještaju. Umjesto kontinuiranog mjerenja
unutar pruga odnosno ploha sada se dendrometrijsika mjerenja obavljaju
na stranicama kvadrata (trakti, si. 2. i 3.). U pojedinoj godini obavljaju se mjerenja
uz svaku petu liniju (v. si. 2.) na stranicama svakog drugog kvadrata. Prve
su godine na redu linije označene sa 1—6, pa zatim u drugoj godini 2—7 itd.
Prve godine dolaze u obzir za mjerenja na liniji 1—6 kvadrati obilježeni sa 1.
Šeste godine izvršit će se na tim istim linijama (1—6) izmjera u traktima obilježenim
sa 6 itd. Na taj način mjerenja se obavljaju svake godine. Razmak
godišnjih taksacionih linija iznosi u trećoj nacionalnoj izmeri na pr. za srednji
dio Švedske 50 km.


Za čitavu Švedsku — iako zaključivanjem sa razmjerno malog broja linija
odnosno traktova — dobivaju se pouzdani podaci nakon svake godine izmjere.
Podaci izmjera nakon druge, treće i četvrte godine daju uvid u elemente pojedinih
regija (od sjevera prema jugu od I do VI), a nakon deset godina i pojedinih
provincija (lena) dakle razmjerno detaljno i za čitavu Švedsku.


Reprezentanti — traktovi — imaju, kako je spomenuto oblik kvadrata
(si. 3.). Veličina stranica trakta pada od sjevernih regija (2,2 km) prema južnima