DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 71     <-- 71 -->        PDF

već ranije opisane zajednice: Carici remotae-
Fraxinetum W. Koch, Pruno-
Fraxinetum Oberdorfer i Querco-Carpinetum
Tüxen. Zajednice sive johe (Alnus
incana) pripadaju gornjim (»alpskim
«) tokovima vodotoka, zajednica šaša
(Carex remota) i gorskog jasena (Fraxvius
excelsior) je ovdje pretežno zajednica
obala manjih vodotoka (»Bacheschenwald),
dok je zajednica sremze
(Prunus padus) i gorskog jasena karakteristična
za mokre depresije rječnih terasa,
a zajednica gorskog jasena (Fraxinus
excelsior — da nije možda neki posebni
ekotip?) i poljskog brijesta je tip
pravog luga koji je samo u izuzetnim
godinama periodično plavljen. Zaiednica
hrastova lužnjaka i kitnjaka. te običnog
graba je poseban tip dolinskog luga
rasprostranjenog na aluvijalnim terasama,
ali izvan dohvata poplavnih voda.


Zajednici Querco-Carpinetum Tüxen,
autor posvećuje najveću pažnju, jer ona
to kao potpuno razvijena šuma i zaslužuje.
Njeno stanište nije jedinstveno,
nego tzv. aluvijalni mozaik i zbog toga
možemo u njoj razlikovati niz izraženih
subasocijacija: aegopodietosum, asaretetosum,
aretetosum, stellarietetosum i
luzuletetosum koje predstavljaju i raspone
staništa od pjeskovitih i vrlo vlažnih
do skeletom bogatih, jako dreniranih,
suhih i kiselih tala.


Zajednica crne johe Carici elongatae-
Alnetum W. Koch zauzima močvarna
staništa u predalpskom području, staništa
koja su najčešće vezana sa razvojem
tresetišta. Ova zajednica zbog toga ulazi
u poseban razred ALNETEA GLUTINOSAE
Br. - BI. et Tüxen i red ALNETALIA
GLUTINOSAE Tx., odnosno svezu
ALNION GLUTINOSAE M. D. Međutim,
ovdje je opisan samo jedan fragment
ove zajednice, dok crnu johu nalazimo
prisutnu i u zajednicama Equiseto-
Alnetum incanae (rijetko), Pruno-Fraxinetum
i Carici remotae-Fraxinetum
(obilnije, ali pojedinačno) gdje nije karakteristična.


Na kraju, postoji još jedna zajednica
iz razreda, VACCINO-PICEETEA Br. BI.,
koju autor uzima kao tip zajednice
riječnih aluviona predalpskog područja.
To je zajednica Pyrolo-Pinetum Br.-Bl.
koja se pruža nešto iznad područja koje
zahvata visok vodostaj vodotoka, na suhim
i šljunkovitim staništima. To je zajednica
šume bijelog bora, u kojoj je bogato
razvijen sloj grmlja, a prisutne su
i karakteristične vrste biljaka i mahovina
reda i razreda smrčevih šuma. Slične
zajednice možemo naći i u dolini rijeke
Save u Sloveniji.


Završavajući svoju studiju o lugovima
i vegetaciji priobalnih staništa u
predalpskom području i sredogorju
Švajcarske, autor rezimira rezultate svojih
istraživanja i daje pregled stanišnih
prilika i zonaciju priobalne vegetacije
kao i sukcesije i tzv. »prekrivanje staništa
« u području vegetacije priobalnih
lugova. U ovim sažetim poglavljima iznesena
je vanredno plastično i pregledno
zakonitost pojave vegetacije na prirječnim
aluvijalnim tlima. Sa tog gledišta
ova studija ima ogromnu teoretsku i
praktičnu vrijednost i za istraživanja u
našim još neistraženim lugovima.


Max Moor: PRIMJEDBE UZ SISTEMATIKU
RAZREDA QUERCO-FAGETEA.
(Zur Systematik der Querco-Fagetea)
Mitteilung der Floritisch-soziologischen
Arbeitsgemeinschaft N. F. Hft. Nr.
8, Stolzenau/Weser I860, Pp. 283—293.


Iz velikog niza studija i referata koji
su objavljeni u posljednjoj svesci »Saopštenja
radne zajednice za floristička i
sociološka istraživanja«, izdvojili smo
ovu značajnu studiju švajcarskog autora
koja nam dolazi u pravi čas, kada i
sami osjećamo potrebu da Sfi razjasne
izvjesne nejasnosti i neskladnosti u sistemu
i taksonomskim odnosima biljnih
zajednica šuma i šumskog drveća.


Na prvom mjestu, autor je hronološkim
redom složio sve podatke literature
koji se odnose sa sistematsko obuhvatanje
šumskih biljnih zajednica u više jedinice,
i to ne samo onih iz razreda