DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Red POPULETALIA ALBAE Br. Bl.
u prvo vrijeme obuhvatao je samo svezu
POPULION ALBAE u koju su bile
uključene zajednice lugova šireg mediteranskog
područja. I. H or vat je u
ovaj red unio i vlažne polupoplavne
šume Srednje Evrope, a poslije njega i
mnogi drugi autori su postupili na jednak
način. Međutim, postoji niz autora
koji potpuno odbacuju potrebu postojanja
ovog reda, jer po njihovom mišljenju
pojedine zajednice i sveze koje bi se
tu uključile, spadaju, na pr. u razred
ALNETEA GLUTINOSAE ili u red FAGETALIA
SILVATICAE. I sam M.
Moo r izdvaja vrbake iz reda POPULETALIA
ALBAE u poseban razred
SALICETEA PURPUREAE, što je, po
našem mišljenju, prihvatljivo.


Autor, nadalje, izdvaja i niz pitanja
koja se odnose na sistem šumskih zajednica
koji obuhvata razred QUERCOFAGETEA.
Ovdje imamo pokušaje da
se izdvoji kao razred QUERCETEA
PUBESCENTIS (E. Oberdorf er), te
da se izdvoje neke zajednice reda POPULETALIA
ALBAE i pripoje uz ALNETEA
GLUTINOSAE (J. Eggler).
Isto tako ima i obratnih pokušaja, na pr.
da se zajednice iz reda ALNETALIA
GLUTINOSAE pripoje redu QUERCOFAGETEA
(R. v. Soo, S. Ja vor ka,


T. Simon). I sam autor, kako vidimo,
zalaže se za izdvajanje zajednice vrbaka
(šuma i šikara) u poseban razred. Međutim
razred QUERCO-FAGETEA, kako
ga je još 1937. godine postavio B r a-
un-Blanquet i Vlieger, ostaje
ali se uz njega postavlja i niz pitanja na
koja treba dati jasne odgovore. Autor
ih postavlja i odgovara na njih na sljedeći
način:
1. Spadaju li zajednice reda QUERCETALIA
PUBESCENTIS u razred
QUERCO-FAGETEA? Sastav ovih zajednica
pokazuje mnoštvo vrsta bukovih
šuma i otvorenih živica pa prema
tome ovaj red treba i dalje zadržati u
razredu QUERCO-FAGETEA.
2. Pripadaju li zajednice reda QUERCETALIA
ROBORI-PETRAEAE razredu
QUERCO-FAGETEA? Iako se hras^
tovi, lužnjak i kitnjak i neke druge vrste
javljaju u zajednicama sveze FRAXINOCARPINION,
red QUERCETALIA ROBORI-
PETRAEAE obuhvata samo izrazito
acidofilne zajednice i u njega treba
uključiti na pr. srednjeevropske šume
hrasta i breze, šume pitomog kestena
i t. d. QUERCO-FAGETEA i QUERCETEA
ROBORI-PETREAE su dva odvojena
razreda koje je nemoguće spojiti.
3. Pripadaju li zajednice reda ALNETALIA
GLUTINOSAE u razred QUERCO-
FAGETEA? Na sličan način kao i
red QUERCETEA ROBORI-PETRAEA,
i red ALNETEA GLUTINOSAE, obuhvata
zajednice crne johe i šikare širokolisne
vrbe na tresetlštima, pa, — i -pored
prisutnosti crne johe d vrsteSolanum
dulcamara u zajednicama koje pripadaju
svezi POPULION ALBAE — nemoguće
je povezati red ALNETALIA GLUTINOSAE
i redove iz razreda QUERCO-FAGETEA.
4. Pripadaju li zajednice (i sveze) uskolisnih
vrba (SALICION ALBAE, SALICION
TRIANDRAE, SALICION ELEAGNI)
razredu QUERCO-FAGETEA?
Ove zajednice sastavljene iz slijedećih
vrsta vrba: Salix alba, Salis fragilis, S.
triandra, S. viminalis, S. daphnoides, S.
purpurea, S. eleagnos i S. atrocinerea na
prvom mjestu nemaju ništa zajedničko
sa zajednicama vrbovih šibljaka u kojima
se javljaju Salix nigricans ili sa
močvarnim zajednicama u kojima se
javljaju S. cinerea i S. aurita. Zajednice
i sveze uskolisnih vrba su stanovnici
pješčanih i šljunkovitih riječnih obala
i bliže su jošićima nego šumama mješovitih
lišćara, a imaju i svoje posebne karakteristike.
Radi toga treba ih izdvojiti
iz razreda QUERCO-FAGETEA i svrstat
u poseban razred SALICETEA PURPUREAE
(Moo r 1958, vidi i prikaz ovog
rada u worn broju Šumarskog lista).