DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 74     <-- 74 -->        PDF

5. Da li treba odbaciti red POPULETALIA
ALBAE? Prema mišljenju E.
Oberdorf e r-^a zajednice sveze POPULION
ALBAE treba posmatrati ikao
prodiranje eurosibirske priobalne vegetacije
(lugova) u mediteransku regiju i
zbog toga su ove zajednice siromašne sa
karakterističnim vrstama bukovih šuma.
Prema mišljenju M. Moo r -a, ovaj red
treba odbaciti jer se za njega ne mogu
izdvojiti dobre karakteristične vrste.
Red bi se imao svesti na svezu POPULION
ALBAE (resp. Alnion lusitandeum)
unutar reda FAGETALIA SILVATICAE,
pa bi tek onda ovaj red imao
dobre karakteristične vrste kao što su
na pr. Carex silvatica, Paris quadrifolia,
Allium ursinum i dr. — jer ove onda
ne bi morale biti lose (jednostrane) karakteristične
vrste razreda.
6. Treba li svezu FRAXINO-CARPINION
sensu lato raščlaniti u sveze
CARPINION BETULI i ALNO-PADION
(ALNO-ULMION)? Obzirom da karakteristične
vrste koje pojedini autori postavljaju
za ove dvije sveze prehvaćaju
u obje sveze, to ih je teško shvatiti kao
odvojene. To proizlazi još više i nakon
toga pošto je autor izdvojio vrbake u posebni
red i razred. Da li bi se sveza
FRAXINO-CARPINION mogla razdvojiti
na jedno suho i na jedno mokro «-krilo
«, teško je odlučiti jer u dosadašnjim
radovima pojedinih autora nije dovoljno
jasno došlo do izražaja izdvajanje
vrbaka i šibljaka, odnosno i tzv. »rubnih
« zajednica.
7. Da li treba svezu FRAXINO-CARPINION
sensu lato podići na stepen reda?
Red FRAXINETALIA kojeg su postavili
A. Scamoni i Passarge ne
može se prihvatiti jer se tu, između ostalih,
radi i o zajednicama bukve i graba
koje se nalaze izvan centra svog geografskog
rasprostranjenja i, kao što je
poznato^ takve »granične grupacije« ne
mogu poslužiti kao baz aza neki sistem.
Prema tome, ako bi se čak i FRAXINO-
CARPINION rastavio na »suhu«
(CARPINION BETULI) i »mokru« (ALNO-
PADION) svezu, treba Obje zajedno
uvrstiti u red FAGETALIA SILVATICAE.


Zaključujući ovu opsežnu diskusiju
(koja, naravno, nije time i završena, jer
će se mnogi fdtocenolozi naći pobuđeni
da iznesu svoje stavove i opovrgnu neke
koji su ovdje izneseni) — autor nam daje
svoj novi nacrt sistema »eurosibirskih
ljeti zelenih šuma« koji izgleda
ovako:


Razred:
QUERCO-FAGETEA Br. BI. et
Vlieg.


Red:
QUERCETALIA PUBESCENTIS
Br. BI.


Sveze:
QUERCION PUBESCENTISPETRAEA
Br. BI.
ORNO-OSTRYION Tomažić
CARPINION ORIENTALIS Horvat
Fago-Pinion corsicanae Br. BI.


Red:
FAGETALIA SILVATICAE Pawlowski


Sveze:
FAGION SILVATICAE Pawl.
FRAXINO-CARPINION Tx. et
Diem.
POPULION ALBAE Br. Bl.
Alnion luzitanicum Br. Bl. et coli.


Red:
PRUNETALIA SPINOSAE Tüxen


Sveze:
BERBERIDION VULGARIS Br. Bl.
Rubion subatlaniticum Tx.
Prunion fruticosae Tx.
Salicion arenarie Tx.
Pruno-Rubion ulmifolii O, Bolca
Lonicero-Berberidion hispanicae


O. Bolos
Razredu QUERCO-FAGETEA i navedenim
redovima date su na novi način
postavljene skupine karakterističnih
vrsta, koje sada imaju mnogo određeniji
položaj i značenje. Međutim, na stranu
to što bi se u mnogome složili sa au