DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 75     <-- 75 -->        PDF

torom u pogledu sistematskog rasčlanijenja
reda FAGETALIA SILVATICAE
Pawl., odmah uočavamo da u redu
QUERCETALIA PUBESCENTIS Br. BI.
ima još niz pitanja koja se moraju raščistiti.
Isto tako mi smo mišljenja da uz
red PRUNETALIA SPINOSAE Tx. treba
priključiti i novi red COTINETALIA
COGGYGRIAE Doing Kraft, (u koji bi
se vjero-vatno uključile i posljednje dvi


DRUŠTVENE VIJESTI


ZAKLJUČCI
SA SAVETOVANJA O MEHANIZACIJI
RADOVA U ŠUMSKOJ PRIVREDI


Udruženje šumsko privrednih organizacija
Jugoslavije u saradnji sa Savezom
polj. šumarskih komora Jugoslavije i Savezom
inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Jugoslavije organizovalo
je savetovanje o mehanizaciji radova u
šum. privredi. Savetovanje je održano u
Novom Sadu 12, 13 i 14 oktobra 1960 godine.


Za Savetovanje su pripremljena 4 referata:


1. Mehanizacija šumske privrede —
opšti referat;
2. Mehanizacija radova na podizanju i
gajenju šuma;
3. Mehanizacija radova u eksploataciji
šuma, i
4. Mehanizacija radova na izgradnji
šum. komunikacija.
Učesnicima savetovanja prikazan je rad
pojedinih mehanizama i to za radove u rasadnicima
i plantažama, u iskorišćavanju
šuma i na izgradnji poljoprivrednih puteva.


Savetovanju je prisustvovalo 70 učesnika,
pretstavnika šumsko privrednih organizacija,
instituta, fakulteta i drugih
šumarskih ustanova. Takođe savetovanju
su prisustvovali i pretstavnici industriske
komore, znatan broj predstavnika preduzeća
za proizvodnju mehanizacije, kao i
nekoliko pretstavnika inostranih firmi.


Posle iscrpne diskusije konstatovano je
sledeće:


— U narednom periodu razvitka naše
privrede i društva, šumska privreda dobija
povećane i važne zadatke na planu proizvodnje
drveta koji se ne mogu realizoje
(španske) sveze, jer bi on obuhvatio
južnoevropske sabljake koji su u većoj
mjeri srodni svezama termofilnih šuma
hrasta medunea iz reda QUERCETALIA
PUBESCENTIS Br. BI., nego svezama
mezofilnih šuma iz reda FAGETALIA
SILVATICAE Pawl, na koje se naslanjaju
zajednice i sveze reda PRUNETALIA
SPINOSAE Tx.


Pavle Fukarek


vati primitivnim sredstvima i sadašnjim
metodama rada, pa postoji opasnost da
šumska privreda postane kočnica daljem
razvitku onih privrednih oblasti koje drvo
koriste kao sirovinu.


— Pojava napuštanja šumske privrede
od strane šumskih radnika uzela je danas
prilične razmere i ima tendenciju daljeg
širenja, što u nekim područjima pretstavlja
ozbiljan problem i dovodi u pitanje izvršenje
i sadašnjeg obima proizvodnje.
— Šumska gazdinstva, kao privredna
poduzeća, da bi mogla u punoj meri da
razviju svoje proizvodne snage i da bi
mogla da postanu savremeni socijalistički
proizvođači i investitori, moraju da stvore
odgovarajuću tehničku bazu, bez koje nema
primene savremenih tehnoloških procesa
i intenzivne proizvodnje, kao ni formiranje
šumskih radnika, tehnički obrazovanih
socijalističkih radnika, trajno vezanih
za šumsku privredu.
— U sklopu faktora koji uslovljavaju
dalji i skladni razvitak i unapređenje šumske
privrede, mehanizacija radova u šumskoj
privredi zauzima vrlo značajno mesto,
jer se njome rešavaju mnogi tehnički,
ekonomski i socijalni problemi.
— Polazeći od prednjih konstatacija,
savetovanje donosi sledeće zaključke:
— Mehanizacija radova u šumskoj
privredi pretstavlja proces čije odvijanje
treba dovoljno brzo i dobro organizovano
voditi. Radi toga je potrebno pri Savezu
poljoprivredno šumarskih komora Jugoslavije,
kao i republičkim komorama,
obrazovati stalnu radnu grupu stručnjaka
(komisiju, sekciju) sa zadatkom da prati
i proučava probleme mehanizacije, daje
mišljenje o pojedinim mašinama i savete
pri nabavci mehanizacije; da ukazuje na
postignute rezultate i novine kod nas i u
inostranstvu: da se stara o pravilnoj pri