DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 77     <-- 77 -->        PDF

gode za rad u šumskoj privredi i omogućit:
nabavka istih.


— Povećati upotrebu prikolica u šumskom
transportu u najvećoj mogućoj mjeri
koju dozvoljava sigurnost vožnje i ekonomika
proizvodnje.
— U oblasti izgradnje šumskih komunikacija,
s obzirom da se radi o veoma
skupim mašinama, posebno je važno orijentisati
se na određene tipove kako bi se
iste mogle što racionalnije da koriste, kao
i da se obezbede rezervni delovi, remontna
služba i dr.
— Proučiti mogućnost izgradnje jeftinijih
tipova šumskih puteva sa novim načinom
obrade gornjih strojeva, što će omogućiti
da se raspoloživim finansiskim sredstvima
izgradi više puteva, kao i ubrza
tempo građenja.
Izmeniti sadašnji način projektovanja
šumskih komunikacija koji je nepotrebno
detaljan i dugotrajan i zbog toga
skup. Također treba menjati i neke tehničke
elemente šumskih komunikacija pošto
su to elementi javnih komunikacija, čija
je primena na šumskim komunikacijama
tehnički i ekonomski neopravdana.


— Sugerirati šumsko privrednim organizacijama
nabavku mehanizama za izgradnju
šumskih komunikacija, koji su lako
pokretljivi i imaju relativno malu težinu,
pa se zbog toga lako dopremaju na
gradilište i veoma su pogodni za izgradnju
šumskih komunikacija.
— Pošto se radi o skupim mašinama,
koje po vrednosti nabavke često prelaze
finansiske mogućnosti jedne šumsko privredne
organizacije, potrebno je da se na
bazi udruživanja šumsko privrednih organizacija
pristupi formiranju specijalizovanih
šumsko-građevinskih pogona koji bi
izgrađivali šumske komunikacije za sva
preduzeća, koja su se udružila. Ovim bi se
objedinila finansiska sredstva, koncentrirala
mehanizacija i stručni kadrovi, što bi
omogućilo lakšu nabavku mehanizacije,
stalno i maksimalno korišćenje mehanizama
i kadrova.
Pri nabavi mašina participirale bi šumsko
privredne organizacije srazmerno obimu
izgradnje puteva na njihovom području
u planskom razdoblju.


— Obezbediti prednost pri dobijanju
kredita onim šumsko privrednim organizacijama
koje su se udružile radi korišćenja
mehanizacije i usvojile izabrane tipove
mehanizama za izgradnju šumskih
komunikacija.
— Radna grupa koja će se baviti problemima
mehanizacije pri Savezu polj.
šumarskih komora Jugoslavije treba također
da daje svoje mišljenje pri odobravanju
kredita šumsko privrednim organizacijama
za nabavku mehanizacije. :


— U cilju racionalnijeg i boljeg korišćenja
mašina potrebno je pored rešavanja
pitanja usmeravanja pravilnog izbora odgovarajućih
mašina izgraditi i metodologiju
praćenja rada mašina kao i njihovog
»zdravstvenog stanja«.
— Proučiti pitanje organizacije korišćenja
mehanizacije, s obzirom na veličinu
šumsko privrednih preduzeća, prirodu poslova
u šumskoj privredi, postojanje poljoprivrednih
servisa za mehanizaciju, građevinska
poduzeća i dr.
— Osigurati za nabavljenu mehanizaciju
redovne preglede, brže tekuće i velike
opravke i obezbediti potrebne rezervne de-
love i pokretne radionice.
— Uporedo sa realizacijom plana mehanizacije
osigurati uzdizanje kadrova za
njeno korišćenje. Problem kadrova treba
smatrati kao jedno od osnovnih faktora
uspešne mehanizacije šumske privrede.
— Radi izmene iskustava organizovati
seminare, kurseve i demonstracije usvojenih
operacija odabranim mašinama i priključcima.
— Sistemom nagrađivanja zainteresovati
rukovaoce mašina za pravilno održavanje
i korišćenje nabavljene mehanizacije.
— Nastojati da se ostvari puna saradnia
sa sindikatom na polju obrazovanja
šumskih radnika za rukovanje mehanizacijom,
budući da se ovim pitanjem bavi i
sindikat.
— Nastojati kod nadležnih organa da
se pri slaniu stručnjaka u inostranstvo na
specijalizaciju i studije o pitanju mehanizacije
šumske privrede vodi računa o
niihovom predznaniu i spremnosti da oo
povratku rade na poslovima mehanizacije.
Izdejstvovati da radna grupa za mehanizaciju
pri Savezu poljoprivredno-šumarskih
komora Jugoslaviie daie mišljenje o
kandidatima za specijalizaciju u inostranstvo.
Od svih stipendista treba tražiti što
iscrpniii izveštai kako bi radna grupa
mogla isti da koristi.
— Preduzeti mere da se u nastavne
planove i programe šumarskih fakulteta i
srednjih šumarskih škola uvedu odgovarajuće
discipline, koje treba da pruže osnovna
znanja potrebna za korišćenje mehanizacije.
Takođe nastojati da se obezbede
i potrebni materijalni uslovi za izvođenje
nastave iz ovih disciplina.