DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Posje iscrpne analize i diskusije o svim
tačkama dnevnog reda Plenum je doneo
sledeće zaključke:


1.
Izveštaj o radu Pređseđništva između
XVII i XVIII Plenuma
— Plenum CO SITŠIDJ prihvata u celini
izveštaj o radu Pređseđništva i konstatuje
da je u proteklom periodu aktivnost
Pređseđništva bila pravilno usmerena
na realizaciju ranijih zaključaka i rešavanje
ostalih zadataka.
— Plenum prihvata predlog budžeta za
1961. godinu s tim da se u njega unese doprinos
republičkih saveza u istome iznosu
kao i u 1960. godini i ranijih godina, kao
i rashodi od 1,000.000 din. za izgradnju
Doma ITJ. Zadužuje se Sekretarijat da
nastoji kod CO SITJ da se što pre resi pitanje
finansiranja organizacija inženjera
i tehničara.
— Zadužuju se republički savezi na nastoje
da što pre rasture publikacije Saveza
koje su od njih primili.
— Republički savezi treba da dostave
Sekretarijatu Pređseđništva svoje potrebe
za publikacijom sa Savetovanja o zaštiti
šuma, koja će uskoro izaći iz štampe.
— Zadužuje se Predsedništvo da stupi
u kontakt sa Savezom poljoprivrednih inženjera
i tehničara Jugoslavije i Savezom
ekonomista Jugoslavije radi njihovog
uključivanja na rasturanju publikacije o
kršu Jugoslavije, jer su i ova dva saveza
učestvovali u pripremanju Savetovanja, a
takođe su i zainteresovani za materiju koju
obrađuje ova publikacija.
— Preporučuje se republičkim savezima
da ubuduće češće i redovnije vrše međusobnu
razmenu ekskurzija svojih članova,
naročito između sreskih organizacija
ITŠID. Dosadašnja iskustva na ovom
polju, iako nije dovoljno takvih ekskurzija,
ipak govore da je ova vrsta aktivnosti veoma
korisna i da prevazilazi okvire stručnog
interesa. To je pogodan način da se
članovi pojedinih organizacija SITŠIDJ
međusobno upoznaju, izmenjuju iskustva,
a posebno je od značaja da se upoznaju
privredne i kulturno-istorijske prilike pojedinih
krajeva, kao i napori naše zajednice
na polju izgradnje socijalizma.
— Zadužuje se Sekretarijat Pređseđništva
da sa Saveznim savetom za naučni
rad raspravi pitanje Nacionalnog komiteta
FNRJ za šumarska istraživanja.
— Plenum prima izveštaj Nadzornog
odbora o urednom financijskom poslovanju.
2. Obaveštenje o IV Kongresu ITŠIDJ i
usvajanje privremenog Statuta SITŠIDJ
— Sekretarijat Pređseđništva zatražio
je mišljenje o održavanju IV Kongresa
ITŠIDJ u 1961. godini od SSRNJ, SITJ i
Sekretarijata SIV-a za poljoprivredu i šumarstvo.
U vezi sa ovim dobijeni su sledeći
odgovori:
U SSRNJ smatra se u načelu da kongrese
treba održavati što rede. Prema tome,
vreme od 3 godine je suviše kratko,
pa ne bi trebalo ići na kongres u 1961.
godini.


Predsedništvo SITJ smatra da se treba
pridržavati novog Statuta SITJ koji je do-
net na V kongresu ITJ, a koji predviđa
održavanje kongresa stručnih saveza svake
četvrte godine.


U Sekretarijatu SIV-a za poljoprivredu
i šumarstvo smatra se da se od Kongresa
na Bledu nije ništa novo desilo radi čega
bi trebalo sazivati ćelu struku na Kongres.
Zato ne bi trebalo u 1961. godini održati
kongres.


Plenum CO SITŠIDJ prihvata ova mišljenja
i donosi odluku da se prekine sa
otpocetim pripremama za IV Kongres
ITŠIDJ.


— Pošto se IV Kongres ITŠIDJ neće
održati u 1961. godini, Plenum CO SITŠIDJ
donosi odluku da se, u duhu Rezolucije V
Kongresa ITJ, donese privremeni Statut
Saveza ITŠIDJ koji će biti u skladu sa
Statutom SITJ.
— Plenum prihvata Nacrt privremenog
statuta SITŠIDJ koji je izradio Sekretarijat
sa manjim korekcijama.
— Zadužuje se Sekretarijat da konačno
ispravljen tekst privremenog Statuta
dostavi na odobrenje Predsedništvu SITJ.
— Plenum poziva republičke saveze da
na osnovu prihvaćenog Privremenog statuta
i rezolucije V Kongresa ITJ pristupe
organizovanju osnovnih i sreskih društava
inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije.
— Plenum bira u Sekretarijat ove drugove:
ing. R. D i e k i ć a, ing. Jeftu J e-
r e m i ć a, ing. N. M i h a j 1 o v i ć a, ing.
D. Oreščanina i ing. Lj. Petrović
a.
— U komisije CO SITŠIDJ Plenum bira
sledeće drugove:
a) Komisija za kadrove i školstvo: ing.
Zdravko Turk, dr inž. Dragoljub Mi r-
k o v i ć. ing. Ivan Š a v o r, i po jedan
predstavnik republičkih saveza.


b) Komisija za produktivnost: ing. Bogomil
Cop, dr ing. Ibrahim K o p č i ć,