DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 81     <-- 81 -->        PDF

ing. Milan K u d e r i po jedan predstavnik
republičkih saveza.


ej Komisija za naučno-istraživački rad:
ing. Novak M i h a j 1 o vi ć, ing. Goger
Nikola, ing. Božidar Nič o ta i po jedan
predstavnik republičkih saveza.


d) Komisija za stručnu štampu: ing.
Ljubomir P e t r o v i ć, dring. Androić
Milan, ing. Dušan Vučković ipo jedan
predstavnik republičkih saveza.


3. Savetovanje o temi: »Suština i značaj
petogodišnjeg plana razvitka šumske privrede
i industrije za preradu drveta«


— Plenum smatra da Savetovanje o
gornjoj temi ne treba držati, jer su se prilike
od XVII Plenuma izmenile. Umesto
ovog Savetovanja treba posle najmanje
jedne godine održati Savetovanje o rezultatima
i problemima realizacije Petogodišnjeg
plana šumske privrede i industrije
za preradu drveta. Na jednom od narednih
plenuma razmotriti ovo pitanje.
— Plenum zadužuje Sekretarijat da u
vezi sa izradom Petogodišnjeg plana organizuje
jedan sastanak na koji bi pored
članova Predsedništva došli i po 2—3 predstavnika
republičkih saveza. Na tome sastanku
treba da se razmotri predlog plana
i da mišljenje o njemu koje će Sekretarijat
da dostavi nadležnim organima. U vezi
sa ovim zadužuje se Sekretarijat da od
Zavoda za plan FNRJ zatraži nacrt plana,
kao i da prati njegovo pripremanje.
— Plenum zadužuje Predsedništvo da
organizuje uže savetovanje o ekonomskoorganizacionim
problemima u oblasti šumske
privrede. Za ovo savetovanje ne treba
raditi referat, već gotove referate Zavoda
za plan i Sekretarijata SIV-a za poljoprivredu
i šumarstvo dostaviti učesnicima savetovanja,
a obrađivače tih referata zamoliti
da na savetovanju iste izlože. Ovo Savetovanje
treba održati u decembru.
4. a) Savetovanje o kadrovima
— Plenum konstatuje da je pitanje kadrova
u šumarstvu i industriji za preradu
drveta veoma aktuelno i važno s obzirom
na reformu školstva, Rezoluciju Savezne
narodne skupštine, stalno rastuće zadatke i
prelazak šumskih gazdinstava na status
privrednih preduzeća, pa zadužuje Predsedništvo
da odmah otpočne sa pripremama
ovog Savetovanja. Savetovanje treba
da se održi krajem januara 1961. godine.
4.
b) Savetovanje o mestu i ulozi fitocenologije
u šumskoj privredi
— Plenum smatra da Savetovanje o
mestu i ulozi fitocenologije u šumskoj
privredi treba da se održi u decembru nezavisno
od savetovanja o melioracijama šikara,
pošto za ovo nisu gotovi referati.


— Kako osnovni referat ne zadovoljava
u potpunosti, zadužuje se ing. Fazlija
Alikalfi ć da, kao inicijator ovog Savetovanja,
izradi koreferat.
Takođe treba pozvati i sve učesnike da
pripreme koreferate čiju izradu treba honorisati.
Sve koreferate koji se dobiju do
20 novembra umnožiti.


— Mesto Savetovanja i tačno vreme odrediće
Predsedništvo.
5. Zakon o šumama
— Plenum konstatuje da podneti Nacrt
zakona, u odnosu na ranije, je najbolji Nacrt.
Međutim, potrebno je da se raščiste
još neka pitanja (privatne šume, šikare i
dr.).
— Zadužuju se republički savezi da do
20. oktobra dostave pismeno svoje primed-
be na Nacrt zakona. Na osnovu ovih primedaba
Sekretarijat Predsedništva izradiće
stav Saveza i isti dostaviti Sekretarijatu
SIV-a za poljoprivredu i šumarstvo.
Ukoliko primedbe ne bi stigle na vreme
Savez će svoj stav dostaviti Saveznom izvršnom
veću, a takođe će s njim upoznati
i Predsednika Savezne narodne skupštine
na sastanku koji j.e s njegove strane najavljen.
Za izradu konačnih primedbi na nacrt
Zakona određuje se Komisija koju sačinjavaju:
ing. Jefta Jeremić , ing. Pavle
J o v i ć, ing. Dušan Oreščanin, ing.
Rajica Djeki ć i po jedan predstavnik
republičkih saveza.


Republički savezi treba da se povezu
sa svojim sekretarijatima za šumarstvo i
da im pomognu pri određivanju stava o
pitanju nacrta Zakona. Republički savezi
će zamoliti sekretare republičkih sekretarijata
da ove stavove prenesu Sekretarijatu
SIV-a za poljoprivredu i šumarstvo.


— Što se tiče ekonomsko-organizacionih
problema Plenum smatra da je kao
ideja prihvatljiv, ali da kao takav zahteva
dalja i dublja proučavanja pre nego što se
donesu konačne odluke. Da se ne bi preuranilo
sa donošenjem odluka i time izazvalo
nepotrebno trošenje sredstava i gubljenje
vremena, potrebno je da se dobro
prouče instrumenti koji regulišu odnos
šumsko-privredne organizacije prema zajednici.
Pre donošenja konačne odluke o ekonomskom
sistemu koji bi se primenio u
šumskoj privredi potrebno je da Savez putem
komisije ü kojoj bi bili zastupljeni svi
republički savezi prouči i izgradi konačan