DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 82     <-- 82 -->        PDF

stav Saveza. Sa ovim stavom Savez će
upoznati nadležne organe.


— Plenum smatra da, bez obzira na to
dokle se došlo u rešavanju pojedinih pitanja,
treba pristupiti prevođenju šumskih
gazdinstava na status preduzeća jer
će se samo kroz praktičan rad šumskoprivrednih
organizacija, kao preduzeća,
moći da dođe do najboljih rešenja. Akciju
uklapanja šumske privrede u naš privredni
sistem treba pokrenuti u celoj zemlji
jer će ova akcija moći da mobilise sve naše
članove i da pruži dragocena iskustva
za rešavanje nekih pitania ekonomskog
sistema koji se odnosi na šumsku privredu.
6. Problemi stručne štampe
— Plenum smatra da je korisno pokrenuti
izdavanje jednog saveznog časopisa
koji bi izlazio 3—i puta godišnje, a obrađivao
bi jugoslovenske probleme šumske
privrede i industrije za preradu drveta.
Kako Plenum ne može ovo pitanje da
resi sada, to se zadužuje Komisija za štampu
da prouči pitanje saveznog časopisa,
kao i ostale probleme stručne štampe, a u
vezi rezolucije V Kongresa ITJ.


7. Razno
Zadužuje se Predsedništvo da, s obzirom
da se nije mogao poslati predstavnik
Nacionalnog komiteta FNRJ za šumarska
istraživanja na sednicu stalnog odbora
JUFRO u SAD, prouči pitanje utroška deviznih
sredstava za 1960 godinu, odnosno
da odredi na koje će međunarodne sastanke
i koga da pošalje.


U vezi sa ovim ispitati i mogućnost slanja
jedne delegacije na »Visokoškolsku
šumarsku nedelju« u Hanover.


Sekretarijat Predsedništva do narednog
plenuma treba kod nadležnih organa da
ispita mogućnost održavanja u 1965. godini
Kongresa JUFRO-a u Jugoslaviji, kao
i ostala pitanja povezana za rad Nacionalnog
komiteta.


— Plenum smatra da je pravilan predlog
Komisije SIV-a B i H da prašuma Perućica,
kao jedan od retkih i za nauku veoma
interesantan objekat, ostane kao rezervat.
Međutim, Plenum ne prihvata
predlog pokretača ove diskusije da Savez
nadležnim organima predloži na koji će se
način Opštini Foča da nadoknadi gubitak
ove šume za eksploataciju, već smatra da
je to stvar onog organa koji donosi odluku
o proglašenju Perućice za rezervat. Sekretarijat
će upoznati sa ovim stavom nadležne
organe za šumarstvo NR B i H.
—. Zadužuje se Predsedništvo da sa Savezom
ITŠID Hrvatske prouči pitanje terminologije,
a posebno pitanje štampanja
rečnika prof. A. Ugrenovića.


— Plenum zadužuje republičke saveze
da što pre dostave svoja mišljenja na Pravilnik
o izboru počasnih i zaslužnih članova
da bi predstavnici Saveza u CO SITJ
mogli da odrede svoj stav.
— Zadužuje se Sekretarijat Predsedništva
da u saradnji sa Savezom pomoćnotehničkog
osoblja prouči pitanje prekvalifikovanja
njihovog članstva u tehničare i
kvalifikovane radnike, kao i sva druga pitanja
od zajedničkog interesa.
Republički savezi treba takođe da razmotre
ova pitanja sa republičkim organizacijama
pomoćno-tehničkog osoblja. Sa
ovim problemima oni treba da upoznaju i
republičke sekretare za šumarstvo. Na narednom
plenumu o ovome pitanju pođneti
izveštaj.


— Prihvata se predlog da se XIX Plenum
CO SITSIDJ održi u Kragujevcu.