DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 47     <-- 47 -->        PDF

ma tome kakve su nade za budućnost. Kod
županijskog građevnog ureda na Rijeci izrađena
je karta riječke županije u mjerilu
1 stopa 4O0 hvati i u nju }e unio Lorenz
svoja opažanja. U ovoj karti koja je
imala služiti napose kod detaljnih radnja
oko pošumljejija Krša unsene su bile posebnim
znakovima sve vrste stabala i bilia
kojima su se imali pojedini krajevi kultivirati.
Tiskanom ovom izvješću priložena
je karta generalnog štaba, ali u nju nisu
radi premalenoga prostora mogli biti uneseni
svi znakovi. Ta se karta u originalu
nalazila još 1939. god. kod bivše Banske
uprave u Zagrebu i ona je ^oš i danas sjajan
dokaz ozbiljna rada i može da služi i
u buduće putokazom poslovanja u kultiviranju
i pošumljenju Krša. Na jednoj su i
drugoj karti tačno naznačene granice visočja
a i triju kraških stepenica prema moru
posebnim crtama, a tako i sastojine hrasta,
jele i uljike.


Daljnje poglavlje Lorenzova izvješća
razlaže: »O kulturno geograf-kim prilikama
hrvatskoga primorskoga Krša«, te mu
ustanovljuje granice od Učke, odnosno od
građa Kastva u Istri do mjesta Pevle kraj
Novoga u Vinodolu gdje hrv. Primorje
f-nrr´č´ s bivšom Voinom Kraünom; u širini
se ovaj naš Krš pruža od morske obale
do još oosto´ećih šuma koje imadu razlig:
tn udaHenost od mora a nočinju u´nejednakoj
apsolutnoj visini. Čitavo jugozapadno
visočie prikazuje nam se u svojim
v:šim kraiev-´ma kao dobr~ po´umlieno visočje
s kojeg se spuštaju prema moru u tri
stepenice. Naš primorski Krš potpuna je
fc^elina ko^a se nn nlastici razlikuje od krajeva
koii leže na zapadu i na istoku.


Visočie hrv. Krša pruža nam sliku širokog
ponešto svedenog sjemena u apsolutnoj
visini od 1O0O m. G´anice primorskoga
Krša označuju se ovim visovima:
Platak, P,;š- Jelenje. Tuhobić i Jelence,
">´-v~~- p-i , Zvirnjak, Ka´-čnica i
Dažnik, Ozrin i Stoiač. Sitovmk i Smolnik.
Ovi su visovi većim dijelom šumom obrasli.
Zapadni dio visočia — o^o Platka do
Jelenja — leži naiviše 101—13O0 m.


Nadalje razlaže Lorenz petrografske
prilike visočja te veli da su ove posve prikladne
da se s vremenom stvori zemlja
potrebna za vegetaci u. Snominje i klimatske
prilike v:~oč4a te ve´i da na niem 6—7
nveseci pada snijeg, a 5—6 mjeseci je zemlja
pokr´vena snijegom te najviše dva
mjeseca vlada ljeto. Zrak je zasićen vlagom,
a vladajući vjetrovi su bura i jugo.
Prema tome su prilike vegetacije takve da
s obzirom na +1o i klimatičke prilike upućuju
na uzgoj šume.


Doista na ovom visočju nema tako strmih
i golih obronaka gdje ne bi jela, ako i


narijetko, uzrasla što dokazuje da između
škrapa imade još dosta hranjive zemlje.
Panjevi imadu ovdje mjestimice i preko
jednog metra u promjeru. Lorenz raspravlja
nadalje koje su tu vrste šumskog bilja
pak napominje da osim jele dolazi sporadički
smreka, tisa, bor i ariš (ovaj potonii
je zacijelo u tom kraju kultiviran). Od
bjelogorice javlja se bukva, brijest, javor
i jasen a u nižim krajevima crni jasen.


Lorenz raspravlja o krškim stepenicama
koje padaju od šumovitog krškog visočja
sve to više gole i puste k moru. Prva
odnosno gornja stepenica jest najstrmija.
Ispod nje mijenja se plastika kraja tako
da srednja ili druga krška stepenica pokazuje
manji pad, ali pojedini vrhovi su više
rasklimani, a obronci strmi i isprekidani.
Na donjoj granici ove stepenice nanizana
su brda u obliku dugog od zapada prema
istoku protegnutog sljemena koje prema
jugu vrletno pada i time čini s morskom
obalom paralelna prodolja ili doline, i to
Rječinu, Dragu i Vinodol. — Treća se stepenica
proteže na skrajnjoj zapadnoj strani
primorskoga Krša i to od Studena preko
sv. Matije i Kastva te se spušta polagano
k moru.


Plastički položaj krških stepenica ie u
potpunoj suvislosti s geognos´ačkom građom
njihovom. Lorenz analizira potanko
sve vrste zemlje prve naiviše stepenice i
dolazi do zaključka da tlo ove stepenice
imade sve uvjete za uspješan uzgoi šumske
i livadne vegetacije. Druga krška stepenica
izgrađena je iz vapnenca krede te
analizirajući ovu stijenu upravo detalino
zaključuje Lorenz da su ne samo kemičke,
nego i fizikalne osobine ovog tla vrlo povoljne
za vegetaciiu. Zemlja troši (upija)
vlagu, ne suši se tako jako, a poradi svoje
svijetle boje manje se ugrije.


Klima čitavog krškog obronka nije
mnogo različna kao što bi se kod razmjerno
velikih visinskih razlika od gotovo 709
metara moglo misliti. Kamenite goleti brzo
se ugriju. I to se opaža ne samo ljeti nego
i zimi kada se snijeg poradi tooline brzo
otopi. Samo u neposrednoj visini visočja
vlada jaka zima i zemlja ie dobrih pet
mjeseca pokrita snijegom. K´imatsku karakteristiku
svih triju stepenica izražava
Lorenz ovako: Sve tri stepenice imadu zajednički
razmjerno rano visoku l.,etnu temperaturu,
veliku sušu i u svako se doba
godine i kod vedra neba brzo ugrije zrak.
Temoeratura stijena izloženih suncu za
10"R ie viša od temperature zraka, a za
12—14* R viša od temperature zemlje koja
je pokrita vegetacijom. Ljeti se temperatura
kadkad podigne i do +40* R. Kod ove
znatne temperature dakako restaie svake
vlage u zemlji i u zraku. S obzirom na to