DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 77     <-- 77 -->        PDF

su JUFRO u Beču. Zadužuje se Sekretarijat
da po prijemu pismenih izveštaja
svih delegata (dr Tome Bunuševca, dr
Milana Androića i ing. Božidara N ič
o t e) ipripremi za narednu sedmicu predsedništva
ili plenuma kompletan izveštaj
sa ocenom u učešćui i aktivnosti naše delegacije
na XIII kongresu JUFRO sa posebnim
osvrtom na sprovođenje zaključaka
XIX plenuma u vezi ovog Kongresa.


— S obzirom da je renta u šumarstvu
veoma složeno i važno pitanje koje do danas
nije u dovoljnoj meri proučeno, potrebno
je da se donošenje konačne odluke
o renti u šumarstvu i njenome zahvatanju
odloži za kasnije.
Plenum smatra da nadležni organi treba
da pristupe proučavanju tog problema
i da se po mogućnosti ovo pitanje iznese
na savetovanje o problemima šumarstva
i drvne industrije koje će se održati
u maju 1962 godine uz IV kongres inženjera
i tehničara šumarstva i drvarske industrije
Jugoslavije.


Savez će pružiti punu pomoć u proučavanju
ovog pitanja.


Zaključke o ovome problemu dostaviti
nadležnim organima SIV-a, a u koliko bi
se odlučilo da se renta uvede pre savetovanja,
Sekretarijat o tome treba da obavesti
republičke saveze kako bi se moglo
na vreme da izgradi stav Saveza.


— stavlja se u zadatak Sekretarijatu da
predloži Savezu poljoprivredno šumarskih
komora i Savezu za drvarsku industriju
organizovanje ekskurzije u Diseldorf na I
međunarodnu izložbu šumarstva i drvarske
industrije.* Ukoliko bi se ovo realizovalo,
kao predstavnik Saveza u ovoj ekskurziji
određuje se predsednik, drug R.
Đ e k i ć.
— republički savezi treba da se pripreme
za realizaciju zaključaka XIX plenuma
u vezi sa zasađivanjem drveća na spomen
groblju u Kragujevcu. Sekretarijat da izvrši
sve potrebne pripreme za ovu akciju.
— za delegata Saveza na savetovanju
o šumskom semenarstvu koje će se održati
4 do 6 cktobra 1961 godim u Varšavi određuje
se ing. Milan Brinar,
— zadužuju se republički savezi da u
što kraćem roku ponovo razmotre spiskove
imena stručnjaka koji treba da uđu u šumarsku
enciklopediju, a na osnovu kriteri´i.
uma redakcionog odbora enciklopedije.
Spiskove treba dostaviti uredniku enciklopedije
najkasnije do 15 oktobra.
* Radi upoznavanja sa dostignućima na
polju šumarstva i drvarske industrije, kako
bi se mogla o njima da obavesti naša
stručna javnost.
— stavlja se u zadatak Sekretarijatu
da u cilju poboljšanja rada administracije
postave stalnog službenika na mesto honorarnog
službenika, ing, Kuzmana M iljevica
, koji je ipodneo otkaz.
ađ. 2) Četvrti kongres inženjera i tehničara
šumarstva i drvarske industrije Jugoslavije
održati krajem maja ili početkom
juna 1962 godine. Broj delegata za
kongres odrediće se po ključu koji je do-
net na XIX plenumu.


— kongres, po predlogu Saveza šumarskih
društava Hrvatske, koji je domaćin,
cdržaće se u Opatiji ili Rijeci, prema tome
gde će moći da se obezbede bolji uslovi za
rad i smneštaj.
Kongres treba da traje 1 dan.
Prihvata se sledeći dnevni red Kongresa:


1. Otvaranje Kongresa,
2. Izbor radnih itela,
3. Pozdrav gostiju,
4. Podnošenje izveštaja:
a) o radu saveza između III i IV Kongresa,
b) o finansijskom poslovanju Saveza,
c) nadzornog odbora,


5. Predlog Statuta Saveza ITSlDJ,
6. Diskusija o podnetim izveštajima i
predlozima,
7. Izbor predsednika i članova Upravnog
odbora,
8. Izbor počasnih i zaslužnih članova,
9. Zaključci IV Kongresa.
— pripremanjem IV kongresa rukovodiće
kongresni odbor u koji ulaze: predsednik,
sekretar i blagajnik Saveza, predsednici
republičkih saveza, sekretar i blagajnik
Saveza šumarskih društava Hrvatske
i predsednik kongresnog odbora Saveza
šumarskih društava Hrvatske.
—Za neposredno izvršenje priprema
IV Kongresa staraće se radni odbor koji
će formirati Savez šumarskih društava
Hrvatske, a u koji ispred Predsedništva
Saveza, ulazi sekretar Saveza.


— stavlja se u zadatak Kongresnom
odboru da razmotri pitanje pozivanja gostiju,
domaćih i stranih.
— plenum prihvata u načelu predloženi
nacrt Statuta, ali smatra da treba predvideti
mogućnost obrazovanja samostalnih
osnovnih organizacija posebno za inženjere
i tehničare šumarstva, a posebno za inženjere
i tehničare drvarske industrije tamo
gde za to postoji potreba i uslovi.
Takođe plenum smatra da se naziv
Predsedništvo saveza treba da zameni nazivom
Upravni odbor.


Republički savezi do kraja novembra
ove godine da dostave svoje primedbe na


407