DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 66     <-- 66 -->        PDF

nese izvještaj na idućoj sjednici imajući
,u vidu da naš Savez ima svoj Pravilnik,


— da se odbija molba za financijsku
pomoć NOO Donji Grad fonda za unapređenje
dječje zaštite, jer Savez nema sredstava,
— da se usvaja molba ing. Dragoljuba
Topalovića, iz Vučitrna, pa se otpisuje
njegovo dugovanje za Šumarski list i briše
kao pretplatnik,
— da se ne usvaja ponuda ing. Čeovića
da Savez štampa njegovu knjigu »Tragovi
divljači«, jer nema za to financijske
mogućnosti,
— da Sekretarijat razmotri pismo SITJ
o učešću naših organizacija i članova u
sprovođenju novog privrednog sistema i
u pružanju pomoći organima samoupravljaonia
u izradi Pravilnika o raspodjeli
čistog prihoda i osobnih dohodaka,
DOMAĆI STRUČNI ČASOPISI


DRVNA INDUSTRIJA — Zagreb


7/8 1961. — Međunarodni jesenski zagrebački
velesajam 1961. — Dr. ing. Fran
Podbrežnik: Utjecaj klime na tehničko
drvo. — Ing. Zvonimir Ettinger:
Tekuća traka u finalnoj proizvodnji. —
Ing. Milan Kovačevi ć: Viša tehnička
škola finalnog smjera u Novoj Gradiški.


´9/10 1951. S. Grgurić: Osvrt na ekonomiku
drvarske industrije Jugoslavije
1968—1960. — Ing. E. L e eh pa mm e r:
Uređaji za vitlanje piljene građe.


BIOLOŠKI INSTITUT NR SRBIJE


Zbornik radova, knjiga, 3, No 5, Beograd,
1960.


Dr Vojislav Miši ć i ing. Milorad! P opović
: Fitocenološka analiza smrčevih
šuma Kopaonika.


Knjiga 4, No 4. 1960. Dušan B. C o 1 i ć:
Pionirske vrste i sukcesije biljnih zajednica.


Knjiga 8 — 1961. Dr Dragica Stevanović
: Ekologija i dinamika populaci´e
Aeropus sibiricus L. na Kopaoniku.


RADOVI NA ISTRAŽIVANJU


TOPOLA — Beograd


2-1960. — Dr S. Džekov: Sistematski
položaj, geografske i ekološke osobine


šumsko-uzgojna svojstva domaće sive
topole (Populus canescens Sm.) u NR Makedoniji.
— Ing. B. Jovanović i ing.


A. Tučo vi ć: Neka naša iskustva sa hi—
da su na nacrt zakona o dopunskim
odredbama Osnovnog zakona o šumama
NRH dala kotarska šum. društva, pa Savez
zbog toga ne daje svoje primjedbe,
— da je prema usmenim obavještenjima
sadnja šumarskog drveća na Sporne ngroblju
u Kragujevcu odgođena, pa treba
sačekati nova utanačenja,
— da se tiskanice i dalje šalju poručiocima,
da se štampaju tiskanice koje se
traže, da se koriste lične veze radi naplate
dugovanja i da se radi dugovanja posjeti
šumska gospodarstva sa većim iznosima
dugovanja, pa tom prilikom uznastojati
da se proda što veći broj tiskanica.
— da tajnik stupi u kontakt sa Šumarskim
društvom Zagreb radi preuzimanja
nadležnosti za društvene č.etvrtke, organizaciju
predavanja i dečeka Nove Godine.
briđizacijom topola. — Ing. E. G e o r g ijević
i ing. V. Vaclav: Prilog poznavanju
štetnih insekata na topolama u NR
BiH. — Ing. I. Mikloš : Prilog poznavanju
štetnih insekata na, topolama u NR
Hrvatskoj. — Dr J. Soljanik; Beli jablan
(Populus thevestina Dođe) u usloviraa
AKMÖ. — Dr R. B e n i ć: Raspored
nekih fizičkih svojstava drveta u deblu
bele topole i bele vrbe.


GLASNIK PRIRODNJACKOG


MUZEJA — Beograd


16-1960. — B. Jovanović i A. T ucović
: Novi hibridi topola proizvedeni u
1958. g. — B. Jovanović: Mešovita šuma
hrastova sa grabićem na Fruškoj gori.


— M. J a n k o v i ć i R. B o g o j e v i ć:
Prethodno saopštenje o zajednici OrnetoAsr´hodeletum
al´bae (Ass. nova prov.) na
krečniačkim padinama planine Rosulije u
Metohiji.
LES — Ljubljana


8-196:1. — Dr S. Ko mar: Novi zakon


o šumama. — Dr R. C i v i d i n i: Novi pokušaj
upotrebe drva za podove. — M.
Mirk o vić : Analiza izvršenja polugodišnjeg
plana proizvodnje u drvarskoj industriji
Slovenije. — Prof. P. Kog ej:
Prednosti i mane podijeljenog rada. — A.
Renič : Elektrostatičko prskanje. — Ing.
M. S 1 o v n i k: Organizacija rada u »Školskom
centru za drvarsku industriju NR
Slovenije«.