DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 39     <-- 39 -->        PDF

cJ)fitnaći Slcučni cadopiäi


GOZDARSKI VESTNIK — Ljubljana


7/8 1962. — A. Krivec: Primjenljivost
»šumskih saonica« kao priključak na
traktor Ferguson FE-35. — F. K o r d i š :
Seljačke omorikove šume na idrijskom području.
— V. Bel tram : Sječa bukve
koncem augusta i njeno biološko sušenje.


— V. Mikuletic i dr.: Chamaecyparis
Lawsoniana Pari.
LES — Ljubljana


8/9 1962. — N. Kralj: Neka zapažanja
nakon IV Međunarodnog sajma drveta.
— T. R a v n i k a r : Oblikovanje, proizvodnja
i upotreba drvnih artikala. —


H. Vou k : Troslojna ploča iverica-materijal
za izradu pokućstva. — D. D o b n i k :
Proizvodnja rezanog furnira za ambalažu
i njegova uporabljivost. — P. P r i s t avec
: Lakirne pruge. — Domaće i inostrano
tržište. — M. Planine : »Lesnina
« i njezina uloga u trgovini proizvodima
slovenačke drvarske industrije. — V. B e 1tram
: Popravak kvaliteta bukovine. —
A. C e s e n : Prilog diskusiji o školovanju
u drvarskoj industriji. — K. Kobe : Prva
»venecijanka« u Sloveniji.
DRVNA INDUSTRIJA — Zagreb


5/6 1962. — L. V u j i č i ć : Projektovanje
unutrašnjeg transporta u drvoprerađivačkim
preduzećima. — Z. Ettinger:
Tehnička priprema rada. — F. Podbre žnik
: Požarna preventiva u drvarskoj
industriji. — M. Simić : Osvrt na IV
Međunarodni sajam drveta u Ljubljani. —


B. P.: Izrada vlaknatica po suhom postupku.
NASA POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO


— Titograd
1/2 1962. — S. G i n c u 1 j i V. K o n-


t i ć : Mogućnost gajenja topola u Nikšić


kom polju. — Sa seminara: »O proble


mima gazdovanja ekonomskim šumama


smrče, jele i bukve«. — Sa sastanka U. O.


Društva inž. i teh. šum. i drv. ind. Crne


Gore.


3 1962. — M. Mijušković: Neke


značajnije bolesti šumskog drveća u par


kovima u iTtogradu. — Pedološka karta


NR Jugoslavije.


BILTEN-Polj. šum. kom. NRH sek. za šum.


— Zagreb
4 1962. — B. Hruška: Program podizanja
plantaža i kultura vrsta drva ubrzanog
rasta u 1962. god. — V. Beltram:


Drvni ugalj u rasadničkoj proizvodnji. —
Iskustva i problemi u primjeni mehanizacije
u evropskom šumarstvu.


5 1962. — Preporuka o raspodjeli čistog
prihoda u radnim kolektivima. — VI.
Lončar : Mogućnost razvoja kapaciteta
za proizvodnju celuloze i papira na bazi
drvnih sirovina četinara na području NR
Hrvatske. — B. Hruška : Uzajamni uzgoj
borovca i crne ribizle. — Specijalni
gusjeničar TD-14 za krčenje panjeva. Izlučivanje
sjemenarskih baza.


6 1962. — R. B e n i ć : Tehnika rušenja ,
stabala i izrade oblovine jednorukom lančanom
pilom. — M. J e r n e i ć : Novi propisi
o plaćanju u privredi.


7 1962. — Republička Granska komisija
za šumarstvo. — Analiza izvršenja plana
šumarstva u I tromjesečju 1962. god. —


J. K i š p a t i ć : Nova opasnost za nasade
borova u Slavoniji. — B. Kovačić:
Kontrola prometa sadnog materijala. —
B. Kovačić : Kontrola kretanja gubara
pomoću klopki.
8 1962. — V. Beltram: Sječa bukve
krajem augusta. — J. Baranovski:
Cijepljenje bora i cedra. — Popis prirodnih
spomenika. — V. Š t e t i ć : Iskustva
s primjenom mehanizacije u šumskom rasadniku
za proizvodnju sadnica listača u
Austriji. — Rukovodilac ekonomske zajednice.
— Iskaz ispitanog sjemena u II kvartalu
1962. god.


9 1962. — Oprema za operatvu. — Proizvodnja
i plasman drvnih proizvoda. —
Preporuka šum. privr. organizacijama u
vezi rješenja položaja lugara i nadzornika
šuma. — I. Knežević i M. N i k o 1 i ć :
Mehanizacija radova u šumskim rasadnicima.


HORTIKULTURA — Zagreb


3,4 1961. — Z. Kani : Dravski park
u Varaždinu. M. Wenzler : Planiranje
zelenila grada. — P. Matković:
Mjesto i tretman zaštite prirode u društvu.


— A. Šrekajs: Neke mogućnosti suzbijanja
korova u rasadnicima šumskog i
ukrasnog bilja.
1 1962. — R. Kevo : Smolarenje i
šumska estetika. — I. Trinajstić: Prirodno
vegetacijska osnova parka »Opeka«.


— H. D r 1 j e v i ć: Magnolia hypoleuca.
VJESNIK DRUŠTVA LUGARA NRH —
Zagreb


5/6 1962. — L. Z u f a : Uzgojno biološki
i ekonomski problemi uzgoja sadnica
topola 2/3 i 2/2. — I. Knežević i Ni


293