DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 41     <-- 41 -->        PDF

ta ispitivanja tla uz primjenu aerofotograma,
a njihova iskustva i rezultati proučavani
su uvijek i na tečajevima centra
ITC. Oko šezdeset i više iskusnih pedologa
obučeno je ovdje u primjeni aerosnimaka
za pedološka istraživanja. Pedolozi
nekih zemalja donosili su sobom snimke
područja u kojima rade. Rezultate rada
centra publicirali su Supraptohardjo
(1954), van W a m b e k e i van C o s t e n
(1954) i Nakan o (1955.). U ovom centru
studirana je primjena aerofotografije
i za svrhe klasifikacije i konzervacije
tala.


Tokom niza godina primjenjivana je
aerofotografija u istraživanju tala i publicirani
su važni prilozi o toj primjeni
(Prescott and Taylor, 1930; Busnell, 1932;
Frost and Woods, 1950 and 1952; Simonson,
1950, 1952; Rouke and Austin, 1951;
Pasto, 1953; Pommering and Cline, 1953),
a ikoji su doprinjeli poboljšanju metoda
aerofotointerpretacije u ITC.


Na petom Internacionalnom kongresu
pedologa u Leopoldville-u raspravljano je
prvi put o primjeni aerofotointerpretacije
u pedološkim istraživanjima.


Osnivanjem ITC u Delftu-u, stvoreni su
povoljni uslovi i za razvoj metoda aerofotointerpretacije
u istraživanju tala. Tome
su doprinijela, pored ostalog, ispitivanja
tala Holandije, vršena za razne potrebe.
Razvio se poseban tip interpretacije
tzv. »Systematic photo-analysis« (Buringh,
1954), a opisane su još i neke druge metode
rada.


Aerofotointerpretaciju u pedologiji treba
da vrše pedolozi, iskusni u kartiranju
tala, naročito u detaljnom kartiranju.


Prema podacima B u r i n g h-a vidi se
problem nedovoljnog broja stručnjaka za
pedologiju u svijetu (izuzev ü Holandiji)
tako da on podvlači značajnu ulogu koju
ima primjena aerosnimaka u tim prilikama.
Primjena aerosnimaka u modernoj pedologiji
je jedan od najvažnijih priloga
nauci o tlu u zadnjih dvadeset godina. Po
mišljenju Buringh-a, u nekim je slučajevima
ekonomično urediti tzv. »air survey«
kod ispitivanja tala. Za ova ispitivanja,
moguće je tada iskoristiti i studirati primjenu
kolor filma i mnogih drugih tehničkih
poboljšanja aerofotosnimaka.


S obzirom da je potreba za pedološkim
kartama veoma velika, posao na istraživanju
tala kompleksan i skup, ponekad
financijski ograničen, a broj pedologa premalen,
primjena aerosnimaka je u ovim
istraživanjima od velikog značenja. U prvom
redu ova primjena pomaže istraživaču
da prije početka radova upozna neke


fizičke uvjete područja i time sigurnije
utvrdi najpovoljnije mjesto početka radova
kao i njihov raspored. Samo kartiranje
obavlja se lakše i brže, a tačnost
granica je veća nego u normalnom istraživanju
tala. Buring h navodi da pedolog
može kartirati četiri puta brže primjenjujući
aerosnimke, a troškovi kartiranja
po km2 su na taj način svakako znatno
manji. Najzad, pedolog ima ovako mnogo
više vremena za laboratorijske analize i
studij svojstava tala koja ispituje.


Ing. Mirjana Kalinić


F. SCHWERDTFEGER: Das Eichenwickler
— Problem — Auftreten, Schaden,
Massenwechsel und Möglichkeiten der
Bekämpfung von Tortrix viridana L. in
Nordwestentschland.
Knjiga sadrži 9 tabela i 47 grafikona
a izdao ju je Zemaljski odbor za poljoprivredna
istraživanja Nordhein-Westfalen.
Problem hrastova savijača Tortrix viridana
je za Njemačku od velikog značenja.
Samo u rajnskoj oblasti i Westfalnu oko
10O.0OO ha hrastovih šuma izvrgnuto je iz
godine u godinu oštećivanju hrastova savijača,
što uzrokuje gubitak od 3,75 milijuna
DM godišnje. U knjizi su izneseni rezultati
10-godišnjih istraživanja za koja
je autor napravio program a u čijem izvođenju
su sudjelovali i drugi autori: Dr


O. Juttner, M. Münzberg, Dr N. Schindler,
Dr F. Schütte i dr W. Stein. Autor je
obradio temu u slijedećim poglavljima.
1. Uvod
2. Prostorna i vremenska pojava hr.
savijača.
Ovo poglavlje obuhvata prostornu pojavu,
trajanje masovne pojave i gustoću
populacije. Savijač je štetnik nizinskih
hrastovih šuma sa dugim periodom gradacije.


3. Štete. Ugrožavanje sastojine. Ugibanje
stabala, izostanak uroda žira, štete na
pođmlatku, smanjenje vrijednosti sastojine
i utjecaj na formu debla, stvaranje živica
i posljedice na ravnomjernost godova.
Smanjenje prirasta: u visinu, debljinu,
temeljnice i volumena.
4. Masovna pojava. U ovom poglavlju
autor je opisao bionomiju, uzroke masovne
pojave, seksualni indeks, produkciju
jaja, mortalitet, parazite i predatore, bolesti
i ostale neprijatelje, dispoziciju stabala
i prenamnoženje, tok gradacije, dinamiku
populacije i faktore koji prouzrokuju
tu pojavu.
5. Suzbijanje savijača. Ovo je poglavlje
autor obradio najopširnije što je razumljivo
s obzirom na aktuelnost suzbijanja
295