DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 42     <-- 42 -->        PDF

i štete koje hrastov savijač pričinjava cije i akcije zamagljivanja kemijskim
hrastovim sastojinama. Autor smatra da sredstvima.
kod sprečavanja masovne pojave treba vo4.
O biotskim faktorima u koje autor
diti računa: ubraja uzgoj mješovitih sastojina, zaštitu


1. O dispoziciji pojedinih tipova hrasta korisnih ptica, razmnažanja šumskih mrana
napad hrastovog savijača. Kod toga vi, itd.
hrastovi strane provenijencije (slavonski Primjena korisnih insekata i bolesti
hrast! op.) i neki domaći hrastovi koji koje još nisu zapažene kod hrastova savikasnije
listaju dolaze u obzir za uzgoj nojača
trebaju biti predmet izučavanja. Kevih
sastojina. mijskom borbom postignut je vrlo dobar
uspjeh, ali nažalost ne sprečava trajno


2. O promjeni sastojinske klime pomopojavu
savijača pa ju treba ponavljati što


ću stvaranja mješovitih sastojina. Autor


može imati neželjene posljedice.


ipak ukazuje na ograničen uspjeh ovih
mjera. Za praksu su ipak najvažnija i najus


3. O sprečavanju preranog listanja pupješnija
kemijska suzbijanja i uzgoj sastotem
kemijskih sredstava. Ta mjera do dajina
kasnolistajućeg hrasta.
nas nije primjenjivana i treba je proučiti.
Treba uporediti cijene koštanja ove akProf.
M. Androić
VISINA PRETPLATE I CIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Cijene pojedinih bro; eva:
Pretplata za
Naslov : tek. godinu Izdanja Izdanja Izdanja
godišnje: do 1945. g .1945. - tek. g. tekuće g.


Tuzemstvo Dinara Dinara


Ustanove i poduzeća 5.000 100 200 600


Pojedinci 1.000 50 80 ISO


Studenti i đaci 200 30 40 50


Inozemstvo:
Ustanove i poduzeća 6.000 150 250 600
Pojedinci 2.000 100 150 200


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza šumarskih društava Hrvatske. — Izdavač: Savez Šumarskih
društava Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mazuranića trg 11. — Račun kod
Narodne banke Zagreb 400-21-3-502. — Tisak: Izdav. tiskarsko poduzeće »A. G. Matoä« Samobor.