DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE


GODIŠTE 87 SIJEČANJ—VELJAČA GODINA 1963.


O NUMERIČKIM PROREDAMA


Dr DUŠAN KLEPAC


S obzirom na važnost i aktuelnost njege šuma u našoj zemlji, držim da
ne će biti na odmet, ako se u rješavanju naše problematike osvrnemo na neke
druge zemlje, koje imaju slične probleme kao i mi. Prema tome cilj je ovome
članku da se prikažu strana iskustva i da se u njezi šuma — a naročito u prorjeđivanju
— koriste rezultati (ukoliko je to moguće!) do kojih su došle zemlje
s razvijenim šumarstvom. Pored toga želimo da se u prorjeđivanju prijeđe od
subjektivnih postupaka »po osjećaju« na egzaktne metode, koje se osnivaju
na naučnim principima. U tom je smjeru u šumarskoj nauci učinjen određeni
napredak. Puštajući po strani poznate sisteme prorjeđivanja — njemački i
francuski — izabrali smo neke zemlje (Holandiju, Englesku i Dansku) koje su
u prorjeđivanju pošle svojim putem nastojeći da prorede izraze »numerički«.


HOLANDIJA


Holandijski šumar Hart (1928) je za plantaže tikovine u Indoneziji zamislio
specijalnu metodu za numeričko izražavanje intenziteta prorjeđivanja pomoću
visine dominantnih stabala (H) i prosječnog razmaka među stablima u sastojini
(a). Tu je metodu kasnije proširio Becking (1953), profesor šumarstva u Wageningu.
Metoda operira sa stajališnim prostorom stabala (hol. standruimtefactor,..
njem. Standraumfaktor).


Hart-Beckingov stajališni prostor stabla, izražen u postocima, definiran je
ovom jednadžbom:
a
s% = 100
H


Faktor (s) definira gustoću sastojine u vezi s brzinom rasta, što znači, da
može poslužiti za numeričko izražavanje proreda.


Prosječni razmak među stablima (a) može se izračunati po ovoj formuli:


10.000
N 0,866


1
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 4     <-- 4 -->        PDF

(N) označava broj stabala po hektaru: ta formula se izvodi na temelju pretpostavke,
da se svako stablo na hektaru površine nalazi u centru jednog šesterokuta.
Odatle je:
10.0C0
N =


-a2-/ 3


2


Visina dominantnih stabala (H) (franc, hauteur dominante, njem. Oberhöhe,
engl, top height) je aritmetička sredina najviših stabala u sastojini. Obično se
uzima aritmetička sredina od stotinu najviših stabala po hektaru.


Becking računa visinu dominantnih stabala na ovaj način. Ako imamo npr.
pokusnu plohu sa stranicama 40 x 40 m. podijelit ćemo je na 16 kvadrata. U
svakom kvadratu treba izmjeriti visinu najvišeg stabla. Suma 16 najviših stabala
podijeljena sa 16 daje nam približno dominantnu visinu sastojine ili visinu
dominantnih stabala (H).


Primjer. U duglazijevoj sastojini ima 626 stabala po ha. Prosječni razmak
među stablima (a) iznosi 4.3 m. Dominantna visina sastojine (H) je 19,5 m. U
tom slučaju imamo:


4,3
s = xl00 = 22%


19.5


Na
temelju vrijednosti faktora »s« u Holandiji definiraju prorede po pri


lici ovako:
s = 16% slabe prorede
s = 19% umjerene prorede
s = 22% jake prorede
s = 25% vrlo jake prorede


Na
taj su način intenziteti proreda fiksirani numerički.


U Holandiji danas već imaju neka iskustva u pogledu numeričkih proreda
za pojedine vrste drveća. Ta iskustva se mogu ovako rezimirati:dosadašnje prorede u Holandiji su suviše slabe;

za svaku vrstu drveća postoji »optimalni stajališni prostor« (s) izražen
u % npr. 22% za duglaziju, 37% za topole itd.;

za vrste drveća kao što su duglazija i topola, faktor (s) treba da ostane
konstantan u različitim starostima sastojine; za ostale vrste naprotiv
(npr. za ariš i hrast) faktor (s) sa starošću pravilno raste.
ENGLESKA


U svojoj knjizi »Woodland Management« 1954, Hiley kaže, da je za Veliku
Britaniju prorjeđivanje šuma vrlo važan problem zbog obilja mladih sastojina
i kultura. No taj je problem toliko kompleksan i težak, kaže Hiley, da sto više
šumar o njemu znade, to je svjesniji svog neznanja u tom smjeru. S obzirom
na to, da u Engleskoj nije do sada publicirana knjiga, koja bi odgovorila na
brojna pitanja iz oblasti proreda, svaki se šumar u Engleskoj gubi u proredama
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 5     <-- 5 -->        PDF

ne znajući, da li će njegova metoda dati sigurne rezultate. Mnogi će šumari —
kaže Hüey — možda smatrati tu izjavu pretjeranom, ali evo obrazloženja i
argumenata za nju.


a) Loše prorede su uništile veliki dio britanskih kultura, a mnoge stradavaju
zbog toga što nisu dovoljno njegovane.


b) Do sada se u Vel. Britaniji prorjeđivalo na temelju evropskog iskustva,
koje je stečeno na relativno malenom broju vrsta drveća. Međutim, danas u Britaniji
ima mnogo egzota; pored toga klima se u Britaniji razlikuje od one u
Centralnoj Evropi.


c) Evropske prorede se mijenjaju. Nove i revolucionarne metode danas se
uspješno primjenjuju u Danskoj čak i na evropske vrste drveća. Čini se, da
su te metode prikladnije za britanske prilike nego tradicionalne njemačke
metode.


d) Zbog jakih sječa za vrijeme dva svjetska rata u Britaniji ima vrlo
malo starih šuma. gdje bi se mogli motriti rezultati domaćih metoda prorjeđivanja.


t) Gotovo sve dosadašnje instrukcije o proredama su kvalitativne a intenziteti
prorjeđivanja se baziraju na klasifikaciji stabala na vladajuća, suvladajuća.
nadvladana, potisnuta i druga stabla, no sve dotle dok intenzitet prorjeđivanja
ne bude izražen brojem stabala koji treba đa ostane poslije prorede
po jedinici površine, takve instrukcije ne će dati željene rezultate.


1) Pri prorjeđivanju nije dovoljno posmatrati neposredne potrebe, koje se
nameću u razvoju pojedinih stabala u sastojini. Praktični šumar treba da
zna. kad će biti potrebno ponovno prorjeđivati — da li nakon 2 ili 3 ili nakon
5 godina. O tome će ovisiti intenzitet prorjeđivanja. Na nesreću — kaže Hüey
-- nema publiciranog djela, koje bi moglo poslužiti šumaru u tom smjeru.


Hüey je dugo godina predavao šumarstvo u Vel. Britaniji, no priznanje,
da je kasnije — kao praktičar — uvidio, da ono što je naučio i predavao o proredama.
ne zadovoljava potrebe praktičnog šumarstva, barem ne za vrste drveća
brzoga rasta. »Ja sam mislio, da mogu okularno procijeniti da li je proreda
izvršena dobro. No kada sam prorjeđivao mlade sastojine japanskog ariša na
način za koji sam smatrao dobrim, slijedeće sam godine konstatirao, da sam
trebao zahvatiti proredom jače. S jasenom je bio isti slučaj«. (Hüey 1954).


Ako su se tradicionalne metode prorjeđivanja pokazale neprikladnim za
vrste drveća brzog rasta, postavlja se pitanje da li se tradicionalne metode proreda
mogu primijeniti na ostale vrste. U tom smjeru treba imati na umu, da
su i tradicionalne metode pretrpjele znatne promjene naročito u Danskoj i Južnoj
Africi, gdje su postignuti golemi rezultati. Postavlja se pitanje mogu li se
oni postići i u Vel. Britaniji — piše Hüey.


Odgovor na to pitanje leži donekle u okolnosti, da u Britaniji vrlo polako
prihvaćaju nove ideje. Prva edicija organa Forestry Commission pod naslovom
»The Thinning of Plantations« iz 1945 predvidjela je numeričke prorede za najvažnije
vrste drveća u Britaniji, no tek druga edicija iz 1951 ima revolucionarno
značenje. Za glavne vrste drveća predviđen je broj stabala, koji treba da ostane
u sastojini po jednom akru nakon prorede.


I Engleski se sistem — kao i njemački — bazira na optimalnom broju stabala
po jedinici površine, jedino je razlika u tome, što Nijemci operiraju sa
starošću, te su u prirasno-prihodnim tablicama definirali optimalne brojeve
stabala za različite starosti, dok su Englezi mjesto starosti uzeli u pomoć srednju


3
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 6     <-- 6 -->        PDF

visinu dominantnih stabala (top height), te su za različite visine dominantnih
stabala definirali optimalni broj stabala po jedinici površine kako se to vidi
iz tabele 1, koju smo preračunali na jedan hektar.


Pod visinom dominantnih stabala razumijeva se aritmetička sredina najviših
stabala u sastojini.


Numeričke su prorede također u Engleskoj nove. Princip numeričkih proreda
dat će šumarima putokaz u prorjeđivanju. U tabeli 1 navedeno je kako
se broj stabala smanjuje po hektaru sa prirastom srednje visine dominantnih
stabala.


Prilikom prorjeđivanja preporuča se — kaže Hiley — da se konkretni broj
stabala naglo ne smanjuje te ističe, da je rijetko kada uputno posjeći više od
2/s svih stabala u sastojini. Tabela 1 je konstruirana na bazi prosječnog tempa
priraščivanja pojedinih vrsta drveća sa pokusnih ploha. U usporedbi s njemačkim
prirasno-prihodnim tablicama tabela 1 ima karakter jakih proreda.


U novije je vrijeme Hummel (1953) u Engleskoj prihvatio Hart-Beckingov


stajališni prostor i nazvao ga »spacing index«.
Penistan (1960) je primijenio »spacing index«
šuma Nove Zelandije. Australije i Južne Afrike.
u prorjeđivanju četinjavih
Tabela 1.


BROJ STABALA . PO : HEKTARU


SS -ft
a-*J
fi raci1
o*´s
wjS L
> M
u
Xt
"a
>o 3
o
>;/:
a
3
a
0>
H
fH
o
M
o
W
>V.
303
ra
)S3
bi;
3
a
CL
L
CT:
re
c
´CJ ´L
O
ra
MCl
EH
L
ra
a
s
rew
w
OT
X
>
3
«
c
w
>->
c+J
are
c1
"§ « re re
"2 L
>. M
9,1 2718 1977 2965 1977 2471 3212 3212 3459 3459 2718 9,1
10,7 2100 1606 2347 1606 2100 2965 2718 2718 2965 2224 10.7
12,2 1730 1236 1853 1236 1730 2347 2224 2224 2718 1730 12 2
13,7 1359 988 1483 988 1483 1853 1791 1606 2100 1112 13.7
15,2 1112 741 1236 741 1236 1544 1483 1112 1730 741 15,2
16.8 927 618 1050 618 988 1297 1236 741 1236 432 16.8
18,3 741 494 865 494 865 1112 1050 494 988 272 18,3
19.8 618 432 741 432 741 927 865 371 680 247 19,8
21,3 494 371 618 371 680 803 741 247 494 222 21,3
22,9 432 321 519 — 618 680 618 198 395 210 22,9
24.4 395 297 445 — 556 618 556 148 321 198 24,4
25.9 346 272 395 — 494 556 494 124 247 — 25.9
27,4 309 247 371 — 432 - 469 432 99 198 — 27,4
29.0 272 235 334 — 395 420 395 86 173 — 29,0
: 30,5 247 222 309 — 371 395 371 74 148 — 30,5


W. E. Hiley: Woodland management. 1954, London (str. 248—249)


ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Hummel kaže, da index od 20% znači standardni razmak među stablima,
kcji odgovara stepenu prorjeđivanja e/D, a smatra se normalnim za mnoge četinjače
u Engleskoj, izuzev ariš na koji se primjenjuje stepen D.


Index od 23% odgovara stepenu prorjeđivanja D.
Index od 29% smatra se vrlo velikim; postignut je u kulturama Pinus
radiata.


DANSKA


Neki su istraživači tvrdili, da kulminacija volumnog prirasta nastupa pri
jakim proredama; drugi su tvrdili, da je ta kulminacija vezana uz slabe ili
nikakve prorede. Međutim, najnovija istraživanja to pobijaju. Rezultate tih
istraživanja najjednostavnije je objasniti grafički. Na slici 1 prikazan je odnos
između tekućeg godišnjeg volumnog prirasta i stepena prorjeđivanja. Na ordinatnoj
osi nanesen je prirast u procentima najvećeg mogućeg prirasta za izvjesnu
sastojinu i starost. Na .apscisnoj osi je prikazana temeljnica ili drvna
masa u procentima najveće moguće temeljnice, odnosno najveće moguće drvne
mase za izvjesnu sastojinu i starost. Krivulja na slici 1 prikazuje kako se
kreće tekući volumni prirast, ako se temeljnica, odnosno drvna masa, smanjuje.
Uz najveću moguću drvnu masu (100), tekući volumni prirast iznosi 100%.
Ako se najveća moguća drvna masa smanji za polovicu, tekući volumni prirast
ostaje gotovo jednako velik. Nakon daljeg smanjenja drvne mase, krivulja
tekućeg prirasta naglo pada i dolazi na nulu, kad je drvna masa iz šume potpuno
uklonjena. To praktički znači ovo: gotovo isti volumni prirast postiže se
u sastojini s maksimalnom drvnom masom kao i sa polovicom te drvne mase!
Ipak, krivulja prirasta listopadnog drveća nešto polaganije pada nego krivulja
četinjača, jer listače imaju veću sposobnost, da poslije proreda zatvaraju sklop
sastcjine.


»00*
90
80
70
60
50
+0
30
20
-10
L_
100 90 30 ~ 70 60 50 40 30 20 II
V / Odnos prirasta i obrasla oremo ^o´/ert:


Treba naglasiti, da su ti eksperimenti vršeni uglavnom u bukovim i smrekovim
šumama i da zaključke ne možemo u cijelosti protegnuti sa sigurnošću
na sve ostale vrste drveća. Sto se tiče hrasta, čini se. da opadanje volumnog
prirasta nastupa ranije nego kod bukve, na što su već ukazali neki autori
(Wiedemann, 1951; Lövengreen, 1951; Möller i Nielson, 1953).
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Pored toga treba imati pred očima, da su spomenuti eksperimenti obavljeni
na specijalnim, dobrim, glacijainim tlima, u blagoj klimi Danske, gdje bukvanacionalno dansko drvo — uspijeva uz morsku obalu.
Jasno je. da rezultati istraživanja u Danskoj ne moraju vrijediti za sve
prilike.
Danske prorede su stare. Godine 1811 je C. D. F. Reventlow, ministar,
predsjednik i šumoposjednik u Danskoj, iznio svoje principe o prorjeđivanju
šuma. Njegove ideje i njegova shvaćanja mnogo su se razlikovala od njemačke
koncepcije, koja je u to vrijeme dominirala. Reventlow je vjerovao, da manja
drvna zaliha (jake prorede) pruža veću korist, jer se prvo. na taj način povećava
volumni prirast, drugo, jer se postizava veće ukamaćenje i treće, jer se
u kraće vrijeme polučuju deblja stabla. Prvu postavku Reventloiv nije uspio
dokazati, no druga i treća ostale su neoborive i stimulirale su novi način prorjeđivanja
u Danskoj. Taj novi način prorjeđivanja sastoji se u produkciji najvrednijeg
drva. Kad u Danskoj šumar obavlja doznaku, on ne traži stabla
za sječu. Naprotiv, on traži najbolja stabla, na kojima će se gomilati najvredniji
prirast. To su stabla ravnih debla bez kvrga s lijepo razvijenom krošnjom.
Između tih kvalitetnih stabala, šumar bira ona najbolja i to na takav način,
da ona budu rasprostranjena u sastojini onako kako bi to trebalo da bude na
koncu ophodnje. Prema tome´ prvi cilj šumara je u tome. da usmjeri razvoj
najljepših (elitnih) stabala u najpovoljnijem smjeru. Drugi njegov cilj sastoji
se u tome, da istovremeno vodi računa o drugorazrednim stablima, koja će se
u sastojini zadržati dulje ili kraće vrijeme već prema prilikama i situaciji.
Elitna stabla se označuju definitivnom oznakom — kao buduća stabla —
tek onda, kad je čovjek siguran, da će ona svoj kvalitetni razred i prirasni
potencijal zadržati.
Danske je prorede teško komparirati s proredama u nekim drugim zemljama
i uvrstiti ih u neku šablonu. Uglavnom se može reći. da su danske prorede jake
u komparaciji s proredama u ostalim zemljama, jer u danskim šumama na koncu
ophodnje ostaje na jedinici površine relativno maleni broj stabala. U dobrim
ekološkim prilikama 150-godišnje hrastove sastojine imaju u dominantnoj etaži
oko 50 stabala po hektaru, bukove 120-godišnje sastojine imaju u dominantnoj
etaži oko lOu stabala po hektaru, a smrekove sastojine u dobi od 70 godina imaju
oko 150 stabala.
Za danske šume Möller je 1933 izradio prirasno-prirpdne tablice za bukvu,
hrast lužnjak i običnu smreku. Te tablice iskazuju za različite starosti sastojina
optimalni broj stabala, optimalnu drvnu masu i optimalnu temeljnicu po jednom
hektaru. Praktični šumar koristi Möllerove tablice pri prorjeđivanju, jer ima
uvijek pred očima optimalno stanje — definirano u tablicama — koje i roba
postići.


JUGOSLAVIJA


Numeričke prorede su u našoj zemlji nove. U tom smjeru spominjemo formulu
za intenzitet prorjeđivanja (i), koju smo izveli pred desetak godina (vidi


članak Dr D. Klepac: Nekoliko formula za intenzitet sječe. Šumarski list 9/10
od 1953).
1 1
i = (1 ) . . 100
1 -0p1 q
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 9     <-- 9 -->        PDF

U toj formuli (p) je postotak volumnog prirasta kojim prirašćuje drvna masa


1
sastojine, koja se prorjeđuje; (1) je turnus prorjeđivanja; ( ) je faktor reali


q


zacije. Godišnji etat međuprihoda (E) iznosi:


i
E = M —
100


(M) je drvna masa sastojine prije prorede. Ta formula služi za utvrđivanje
etata međuprihoda u svakoj pojedinoj sastojini. Suma etata u svim sastojinama,
koje su određene za prorjeđivanje. daje nam cjelokupni etat međuprihoda u
1
gospodarskoj jedinici. Postotak prirasta (p) se mjeri, a faktor ( ) se ocjenjuje


q


prema konkretnim prilikama i prema starosti svake sastojine a kreće se od
0 do 1. U iznimnim slučajevima, tj. u sastojinama. koje nisu njegovane, faktor
1
( ) može biti veći od 1, što znači, da će godišnji etat međuprihoda biti veći od


q


prirasta.
Evo jednog primjera, U nekoj srednjodobnoj hrastovoj sastojini izmjerili
smo da masa na panju (M) iznosi 350 m´Vha a postotak prirasta (p) 3° o- S obzi1
rom na stanje sastojine ocijenili smo da bi faktor realizacije ( ) u toj sastojini


q


1
bio , što znači da ćemo realizirati proredom jednu trećinu prirasta. Turnus
3
proreda (1) je 10 godina.
1 1
i = (1 ) 100
1 0310 3
1
Diskontni faktor može se izvaditi iz priručnih tablica.
1 0310


1
i = (1 — 0.7441) __ 100
3


i = 8,5%


Desetgodišnji etat međuprihoda (E) po jednom hektaru iznosi:


8-5
E = 350
100
E = 30m:i


7
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Tako izračunani etat međuprihoda ima orijentacijski karakter a služi šumaru
kao direktiva koliko će proredom posjeći drvne mase.


Evidentno je da spomenuta formula ne dolazi u obzir za računanje prihoda
proreda u mladim sastojinama gdje se vrše čišćenja.


Za čišćenje mladika pogodnija je Hrenova metoda, koja se osniva na frekvencijskim
krivuljama broja stabala, konstruiranih po visinskim razredima. Prikazana
je u Šumarskom listu od 1958. u članku: Hren V.: »Ocjene stanja sastojine
i jačine uzgojnog zahvata uz pomoć frekvencijske krivulje.«


Ni formula D. Klepca za intenzitet prorjeđivanja, ni metoda V. Hrena ne
rješavaju potpuno problem numeričkih proreda. Spomenute metode moći ćemo
tek onda uspješno primijeniti, kad budemo izgospodarili optimalne tipove šuma.
Zato bi trebalo za naše glavne vrste drveća utvrditi optimalni broj stabala, optimalnu
temeljnicu i optimalnu drvnu masu za različite starosti sastojina od prve
do (n) godine. Drugim riječima trebalo bi konstruirati prirasno-prihodne tablice
za naše vrste drveća i naše prilike, koje bi definirale optimalno stanje. To konkretno
znači, da bi za naše prilike i za naše vrste drveća trebalo istražiti u
različitim ekološkim prilikama najpovoljniji (optimalni) broj stabala u pojedinim
starostima sastojina od najranije mladosti do njezine sječne zrelosti.


LITERATURA


Assman n E.: Bestockungsdichte und Holzerzeugung. Forstwissenschaftliches Centralblatt
1953.
Assman n E.: Über Brauchbarkeit des Verfahrens von Hart-Becking zum Festlegen
der Durchforstungsstärke, 1960
Beckin g J. H.: Some view points for the execution of comparative thinning experiments
in evenaged stands, 11 Kongres IUFRO, RJm 1953.
Crai b J.: Thinning, Pruning and Management Stud es on the Main Exotic Conifers
Groun in South Africa, 1939, Pretoria.
Delvau x J.: Calcul des eclaircies numeriques.


Bulletin de la Societe royale farestiere de Belgique, 1961.
Hile y W. E.: Woodland Management, London 1954.
Hre n V: Ocjene stanja sastojine i jačine uzgojnog zahvata uz pomoć frekvencijske


krivulje, Šumarski list 1958.
Humme l F. C: The definition of thinning treatments IUFRO, 11. Kongres, Rim


1953.
Kl ep a c D.: Nekoliko formula za intenzitet sječe, Šum. list. 1953.
Klepa c D.: Uređivanje šuma (skripta), Zagreb 1959.


Klepa c D.: Rezultati i iskustva o proredama u Danskoj, Jugoslavenski savjetodavni
centar za poljoprivredu i šumarstvo, Beograd 1960.


Klepa c D.: Prorede kao aktivne mjere za povećanje prihoda i skraćivanje proizvodnog
procesa u prihodnim šumama, Jug. savjetodavni centar Beograd
1960.


Mölle r C: Thinning, problems and practices in Denmark, New York 1954.
Pa r de J.: Comment preciser l´intensite d´une eclaircie Revue forestiere 1961,
No 8—9.
Par de J.: Table de production pour les forets de chene rouvre de qualite tranchage
du secteur Ligerien, Nancy 1962.


Pe n is ta n M. J.: Thinning practice, Forestry, Vol. XXXIII, No 2, 1960.
Petrači ć A.: Uzrast i drvna masa hrastovih šuma. Pola stoljeća šumarstva,


1876—1926, Zagreb 1926.
Wiedeman — Schober: Ertragstafeln, 1957.
Wimmenauer : Ertragsuntersuchungen im Eichenhochwald, Allgemeneine Forst


und Jagd — Zeitung, Frankfurt am Main 1900.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 11     <-- 11 -->        PDF

ON NUMERICAL THINNINGS
SUMMARY


In Yugoslavia thinnings are very important and of topical interest because
of the abundance of young and middle-aged stands. Therefore this question is
given by the Yugoslav forestry a great significance the more so as the previous —
old methods — proved not to he always satifactory. It is wished for to pass from
the subjective methods over to the more abjective ones. In this connection a definite
progress was made and thinnings in recent times are expressed in a numerical
manner. Leaving out of account the well-´kncwn thinning methods in France and
Germany, the author points to the Netherlands and England, -where the intensity
of thinning is expressed by means of the spacing index, which is defined by the
quotient between the average spacing of trees and the average height of the dominant
trees (top height). This index is undoubtedly very useful for the appraisement
of thinning intensities, so that the author .reccmimends it to be introduced also
into this country. In addition to this the author refers also to his formula for the
intensity of thinning (i), which he derived in »Šumarski List«, No. 9/10, 1953, pp.


E m (1.0 pi — 1) 1/q


373—384, viz: i = .100; M = m. 1.0 pi; i = 100;
M m- 1.0 p1
1 1
i = (1 ) 100,


1.0 pi q
where the symbols used have the following meanings: M = volume of growing
stock before thinning; E = volume to be cut in thinning; p = volume growth per
cent; 1 = thinning cycle; 1/q = factor cf realization.