DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 45     <-- 45 -->        PDF

ANALIZA ŠUMSKIH POŽARA
NA PODRUČJU KOTARA PULA (ISTRA)


Analizu šumskih požara izvršili smo, da bi ubuduće na najsvrs´shodniji
način poduzeli sve one mjere koje će pružiti najveću efikasnost radi
suzbijanja ovih požara, a radi zaštite naših dragocjenih šuma.


Uočili smo da jedno zlo koje najviše ugrožava šume na našem području
predstavljaju upravo požari, pa smo upravo radi toga izvrš.li jednu
detaljnu analizu kako bi mogli preko svih mjerodavnih faktora utjecati
da zaštitimo šume od požara.


Naš kotar Pula, koji obuhvaća skoro cijelu Istru raspolaže sa šumskim
fondom od 184.000 hektara. Sa tim fondom upravlja jedno šumsko gospodarstvo
koje se nalazi u Buzetu, a ono ima na području kotara 7 terensk h
poslovnih jedinica sa oko 100 radnika i službenika. Pored poslova uprave
koje vrše ove šumarije brinu se za njegu, uzgoj i eksploataciju šuma. Poslije
oslobođenja u Istri je pošumljeno 3.000 hektara goleti, a meliorirano
je oko 10.000 hektara, na što je utrošeno preko jedne milijarde dinara.
Prema tome nas šuma u ovim krajevima još više košta i predstavlja još
veće bogatstvo.


Analizom smo ustanovili da se je u ovim šumama pojavilo ništa manje
nego 317 požara u toku 1962. god. do konca septembra mjeseca.
Njihovo kretanje po mjesecima je bilo slijedeće:


— u januaru 6
— u februaru 38
— u martu . 11
— u aprilu . 8
— u maju 1
— u junu 2
— u julu 34
— u augustu 153
— u septembru 64
Iz ovog se pregleda vidi da suša ima jako veliki utjecaj na pojavu šumskih
požara, tj. od velikog je značaja vlažnost atmosfere i količine vode u
drveću i travi.


U nastojanju da dobijemo korisne elemente koji nam mogu poslužiti,
vršili smo i analizu kretanja požara po danima u mjesecu, ali nismo mogli
dobiti korisne indikacije koje bi pružale nešto više od naprijed navedenog
kretanja. Isto tako smo vršili analizu kretanja požara po danima u sedmici,
da bi mogli utvrditi, da li ima neke razlike u pojavi požara u radnim
danima, nedjeljama i blagdanima. Ustanovili smo da je kretanje požara kroz
osam sedmica i najvećem sušnom periodu bilo dnevno u istom procentu,
ili nešto manje u nedjelje nego u bilo kojem radnom danu. Tada je bilo
prosječno 3—4 požara dnevno. Bilo je slučajeva i to v´še puta i po 9 požara
dnevno, ali nismo mogli zaključiti da se radi o nekom faktoru koji
bi nam korisno mogao poslužiti.


Utjecaj dnevne temperature predstavlja značajan faktor, a i taj je u
vezi sa naprijed navedenim, da je količina vlage vrlo značajna. Dnevno
kretanje i pojava požara izgleda ovako:




ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Do 12 sati
Sati ... . 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
broj požara 3 2 -— 3 1 1 9 12 23 22 25


Od 12—24 sata
Sati .... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
broj požara: 28 34 37 24 27 20 20 11 6 6 3 1


Pored utjecaja dnevne temperature, moglo bi se uzeti u obzir i kretanje
ljudi tj. frekvenciju kretanja.
Po mjestu gdje su se pojavljivali najbolje pokazuje ova slika:


Broj požara po općinamt


1) Pula 35 6) Buzet . 10
2) Labin 46 7) Umag . 6
3) Buje 31 8) Poreč 9
4) Rovinj 30 9) Novigrad 1
5) Pazin 15


Na prvo mjesto dolazi okolina Pule, uz prugu, a zatim oko obala kupališta
i u pravcu Rovinja — Vodnjan. Na drugo mjesto dolazi Labin
jer je najugroženije područje Učke uz prugu Lupoglav—Stalije. Zatim
se s pravom može reći da je najviše ugroženo područje oko Rovinja obzirom
da je malo i da ima relativno najviše požara. I ovdje su uglavnom
najviše požari uz prugu Rovinj — Kanfanar.


Analizom kretanja požara po sektoru vlasništva utvrđeno je da je
društveno vlasništvo najviše stradavalo. Na njemu je bilo 199 požara
(državnom 186, a zadružnom 13) dok je na privatnom vlasništvu bilo 118
požara. Treba spomenuti da je šuma u društvenom vlasništvu više skoncentrisana,
nego privatna koja je u glavnom u sitnim parcelama.


Po kretanju trajanja požara utvrdili smo:


da su 92 požara trajala do 1 sat,
da je 80 požara trajala do 2 sata,
da su 59 požara trajala do 3 sata,
da je 25 požara trajalo do 4 sata,
da je 20 požara trajalo do 5 sati,
da je 12 požara trajalo do 6 sati,
da je 8 požara trajalo do 7 sati,
da su 3 požara trajala do 8 sati,
da su 3 požara trajala do 9 sati,
da su 2 požara trajala do 10 sati,
da su 2 požara trajala do 11 sati.


Osim toga bilo je 5 požara koji su trajali po jedan, dva ili tri dana, a
ti su požari bili svi na padinama Učke gdje je vrlo težak i nepristupačan
teren. A ti požari obzirom na pogodne uvjete (puhanje vjetra i velikih
površina) zahvaćaju velike razmjere. Uglavnom se vidi da je većina požara
bilo ugašeno u samom početku ili nakon jednog, dva ili tri sata, što




ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 47     <-- 47 -->        PDF

pokazuje da je intervencija bila dosta brza, osim na nekojima gdje bi
trebala biti još brža.


U gašenju požara je učestvovalo:


1) Vatrogasaca 2,563
2) Građana .
. . . ´.
3) Vojnikamilicionera i oko 50 lugara, koji su
. . 6.554
3.226, osim toga
organizovali građanstvo za
oko 300
gašenje.


Iz ovih brojki se zapaža jako velik broj vatrogasaca. Ubuduće treba
da vodimo računa da u gašenju šumskih požara učestvuje više građanstva,
a manje vatrogasaca, jer na ovim požarima nisu tako potrebni vatrogasci,
kao na drugim objektima. Treba vatrogasce štedjeti za gašenje
požara na objektima.


Po vrsti drveća šumskih požara je bilo:
kod mješovite šume 99 požara,
kod hrastove šume 56 požara,
kod borove šume 49 požara,
kod žbunja i trave 71 požar,
kod šikare 26 požara,
kod živica i ograda 7 požara,
kod bagremove šume 1 požar,
kod bukove šume 1 požar.


U dva sučaja požar se proširio na travi u vinograde i tom prilikom
je izgorjelo 350 čokota loza i 7 puta u masline uslijed čega je stradalo


1.200 stabala maslina.
Najviše je bilo požara u mješovitoj šumi, koje ima u Istri najviše.
Međutim najveća šteta je počinjena u hrastovoj i borovoj šumi. Izgorjelo
je preko 23.000 stabala bora. Kad se uzme u obzir da su to zasađeni borići
radi čega je utrošeno mnogo sredstava onda nam to pretstavlja najveći
gubitak.


Požari koji su nastali na žbunju, travi i šikari nisu počinili takoreći
nikakve štete. U nekim slučajevima bili su naprotiv korisni, da se očisti
zemljište i da se podmladi trava za ispašu.


Kad se je procijenila materijalna šteta kod 257 požara, utvrđeno je
da ona iznosi 47,752.200 dinara. Kad bi se dodala šteta koja nije procijenjena
za 59 požara, ova šteta bila bi daleko veća. Osim toga treba spomenuti
troškove koje su izazvali ovi požari radi njihovog gašenja tj. radi
prevoza ljudi i opreme za gašenje, telefonski troškovi, troškovi ishrane
i kad bi se računalo izgubljeno radno vrijeme u proizvodnji i si., onda bi
se ove štete pokazale daleko veće. Mi ih cijenimo na oko 70,000.000
dinara.


Ova cifra koja govori o štetama je otprilike logična odnosno tačna.
Zapravo kad bi se uzelo u obzir 55.302 radna sata koja su izgubljena na
ovim požarima i uračunalo njihovu vrijednost —- šteta bi se povećala za
oko 10 miliona dinara.





ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Važnije je od svega bilo utvrditi uzroke ovih požara, jer otuda moramo
polaziti i sa poduzimanjem mjera za sprečavanje njihovih pojava.
Slika uzroka izgleda ovako:


— nepoznato 120
— nepažnja 76
—´ lokomotiva . ´ . . . . 68


— namjerno 29
— djeca 18
— grom 2
Najveći broj slučajeva je bilo da se nije moglo utvrditi uzrok, a to je
i razumljivo, jer je u sušnom periodu dovoljno da prolaznik odbaci opušak
u suhu travu i da od toga nastane šumski požar. Toga je sigurno bilo
najviše.


Zabrinjava nas najviše nepažnja ljudi, uslijed čega je nastalo mnogo
požara, a osim toga lokomotive dolaze na treće mjesto. Pa i pored poduzetnih
mjera one su izazvale jako veliki broj požara. Potpuna zaštita će
se postići samo njihovom zamjenom.


Što se tiče namjernih paljevina, trebamo spomenuti da to nije potpuno
dokazano i ako smo na osnovu dobivenih izvještaja utvrdili nađeno
stanje. Međutim organi koji vode postupak iz kriminala to nisu utvrdili.


Djeca i u ovom sektoru čine velike štete, zbog čega će trebati preko
roditelja i škola suzbijati ove pojave.


Kako se vidi, analizom smo dobili sve najpotrebnije elemente, koji
će nam omogućiti da poduzmemo daljnje korisne mjere. Zapravo dobili
smo pregled šuma, njihovu površinu, pregled organa koji upavljaju šumama,
njihovo sjedište, brojno stanje ljudstva i njihovu stručnost, upoznali
smo bolje njihovu djelatnost. Zatim ono što je važnije: koliko je
bilo požara, njihovo kretanje po mjesecima, po mjestima gdje se najviše
pojavljuju, koji su bili najveći, koliko su trajali, u koje vlasništvo spadaju
ugrožene šume, tko je učestvovao u gašenju, koje su materijalne štete
nanesene, koje su šume najviše stradale, koji su uzorci i naročito važni
utjecaji.


Svaki od nabrojenih elemenata je brižlijvo ispitan, da bi na koncu
dobili što potpunije i konstruktivni]e zaključke. Sa svim materijalima i
pripremljenim prijedlozima pristupit će se proradi tih materijala u Savjetu
za unutrašnje poslove NOK-a Pula, i Savjetu za privredu, a zatim
će se na osnovu usvojenih zaključaka nastojati da se preko NOK-a i NOO-e
i njihovih organa provode u život.


U prvom redu će se predložiti da se izvrši pregled svih šuma, kao
što se vrše pregledi poduzeća, ustanova, da bi se tačno ustanovilo: gdje
je potrebno praviti i graditi, zaštitne pojase, vatrobrane zidove, šumske
prosjeke, šumske puteve i staze, izgradnju lokava i rezervoara za vodu,
podizanje osmatračkih stanica, gdje da se zabrani upotreba otvorene
vatre i loženje, kao i loženje vapnenica, ugljarica i si., koje šume i na
koji način treba njegovati, čistiti, kljaštriti itd.


— da se znatno pojača propaganda za zaštitu šuma putem: radija,
štampe, savjetovanja i sastanaka po školama i masovnih organizacija
SSRN-a, NO, lovačkih društava, poljoprivrednika itd.
46




ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— da se još više nadležni organi založe na otkrivanju ljudi koji su
izazvali ove požare i da se brže i strože kažnjavaju.
— Organi šumarstva treba da budu u suradnji sa meteorološkom službom
pogotovo u kritično vrijeme i da izvještavaju vatrogasnu službu o
stepenu opasnosti od šumskih požara.
— da nadležni organi šumarstva vrše još bolju kontrolu šuma i pojačaju
budnost u sušnom periodu i zimi.
— da NOK-a preko mjerodavnih organa ili izvršnog vijeća inzistira
da se bezuvjetno na Istarskim prugama uvedu »Dizel« lokomotive.
— da NOO-e i kotara donesu odgovarajuće odluke o mandatnom kažnjavanju
svih prekršitelja propisa o šumama.
— da se u svim kampovima i turističkim logorima najsavjesnije provode
požarno preventivne mjere šuma.
U pogledu operative gašenja nastojat će se:


— da se u svim NOO-a oforme štabovi za gašenje šumskih požara
i da se predvidi ljude koji će doći u obzir za rukovođenje gašenjem u
većim akcijama.
— da se pored postojećih vatrogasnih društava predvidi veći broj
građana koje treba mobilisati kad se ukaže potreba. U tu svrhu i u skladu
postojećih propisa popisati sve sposobno ljudstvo u mjestima, a naročito
u onim selima gdje su pojave čestih požara, te ugovoriti znak »uzbune«
na koji će se građani odazivati radi pomoći u gašenju. Sa svim predviđenim
građanima održati objašnjenja o načinu gašenja i sredstva koja
dolaze u obzir i da ih obezbijede.
— u sjedištu NOK-a održati jedan seminar da bi se iznijeli svi nedostaci
i uspjesi u gašenju i radi davanja pobližih uputstava o svim
potrebama u organizaciji i načinu gašenja šumskih požara. Sredstva koja
treba obezbijediti, način njihove upotrebe i t. si. Kako treba pravilno
procjenjivati štetu, izvještavanje itd. Na seminare treba da dođu svi
komandiri jedinica i referenti za vatrogastvo tj. za unut. poslove.


— da organi željeznice bezuvjetno organizuju gašenje požara uz
željeznicu i da u tu svrhu za iduće ljeto obezbijede tri terenska vozila,
koja će po prugama ići sa odgovarajućim brojem ljudi, iza svakog vlaka
i da gase svaki početni požar.
— da se organizuje u čitavom području kotara brza i efekasna dojavna
mreža, putem osmatračkih stanica, pošta i drugih organizacija. Da
osim toga NOK-a nabavi radio - primo- predajnike radi veze na nepristupačnim
terenima. Osim toga da se obezbijede najmanje dva helikoptera,
koji bi pored ostalih potreba služili za gašenje šumskih požara,
odnosno za prebacivanje ljudi na šumske požare koji se pojave na većim
udaljenostima i na nepristupačnom terenu, kao što je na Učki i dr.
— da se u svim NOO-a osiguraju kamioni, autobusi za prevoz ljudi
i vatrogasaca na ove požare.
I na kraju predložit će se, da NOO-a osiguraju veća financijska
sredstva za pokrivanje troškova gašenja šumskih požara i radi pokrivanja
drugih izdataka koji su skopčani s ovim poslovima i da NOO-a u saradnji
sa drugim organima, šumarstva, uz pomoć škola i drugih masovnih
organizacija povedu veću aktivnost na pošumljavanju, da bi se nadokna