DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 58     <-- 58 -->        PDF

sanja i bez popratnice, odbijaju da uz novčanu kaznu izreku i zaštitnu mjeru
-oduzimanju drva i ako se radi o nedopuštenoj trgovini odnosno švercu. Sma


traju da na taj način postaje iluzorna i zapljena drva.


U republičkom Zakonu o šumama u cilju da se spriječi nedozvoljena trgo


vina drvom, predviđena je uz novčanu kaznu u dva slučaja i zaštitna mjera


oduzimanja drveta a to su: već spomenuti slučaj ako privredna organizacija,


društvena organizacija, samostalna ustanova ili druga pravna osoba otkupi


drvo bez prethodnog žigosanja kod panja i bez popratnice (čl. 51 tač. 2) i kad


pojedinac radi preprodaje kupuje drvo, koje nije žigosano kod panja i bez


popratnice.


Za ostale slučajeve nije uz novčanu kaznu predviđena i spomenuta zaštitna


mjera iz ovih razloga:


Ako pojedinac stavlja u promet svoje drvo bez prethodnog žigosanja kod
panja i bez popratnice u tom se slučaju u stvari radi o pokušaju da se izbjegne
plaćanje obaveznog doprinosa prema vrijednosti prosječnog drveta ili o namjeri
da se izbjegne čekanje i postupak oko žigosanja a ne o nedozvoljenoj
trgovini. Stoga se stalo na stanovište da je dovoljno da se u takvom slučaju
učinilac kazni novčano i da mu se naknadno naplati spomenuti doprinos.


Ukoliko pojedinac stavlja u promet protupravno prisvojeno drvo, tada se
zaštitna mjera oduzimanja predmeta ne može izreći, jer se ne radi o njegovom
već o tuđem drvetu, koje treba vratiti vlasniku. U takvom slučaju lice,
koje stavlja u promet prisvojeno drvo treba prijaviti i zbog prekršaja iz člana


58. Osnovonog zakona o šumama odnosno iz člana 54. tačka 1 republičkog ili
ako se radi o količini većoj od 1 m:i i zbog krivičnog djela iz člana 246a Krivičnog
zakona. Ako se radi o prekršaju iz člana 58. Osnovnog zakona o šumama
može se učiniocu u ponovljenom slučaju osim novčane kazne izreći i
kazna zatvora do 30 dana.
Mjera privremenog oduzimanja drva se ne poduzima samo u cilju eventualnog
izricanja zaštitne mjere oduzimanja drva rješenjem ili presudom, već
da služi i kao dokazno sredstvo za utvrđivanje djela i odgovornosti i posebno
porijekla drveta. Tek nakon provedenog administrativno-kaznenog ili krivičnog
postupka može se znati da li se i o kakovom prekšaju ili krivičnom djelu
radi i da li je prijavljena osoba kriva. Stoga će rijetko kada zapljena drva
biti bez svrhe.


Druga važnija karakteristika novog pravilnika jest to što on ne predviđa
odobrenje za sječu stabala u šumama u građanskom vlasništvu, kao što je to
predviđala ranija naredba. To je učinjeno dosljedno s načelom zauzetim prilikom
donošenja republičkog Zakona o šumama da se prilikom rješavanja konkretnih
stručnih pitanja u šumarstvu što više smanji donošenje administrativnih
akata. To je u skladu s odredbom člana 25. Osnovnog zakona o šumama,
koja kaže da se sječa šume može obavljati nakon odabiranja i obilježavanja
stabala za sječu (doznaka). Donošenje administrativnog akta predviđeno je
samo za slučaj da podnosilac molbe za žigosanje stabala određenih za sječu
nije zadovoljan kao i u slučaju ako žigosanje nije uopće izvršeno. Kako administrativni
akt - rješenje može donijeti samo organ uprave, dok žigosanje
stabala na licu mjesta obavlja za to određeni stručnjak, to će se prednjom
mjerom uštedjeti na vremenu i troškovima što je od koristi kako za podnosioca
molbe tako i za državnog organa nadležnog za obavljanje doznake, a to
je općinski narodni odbor.


56