DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 59     <-- 59 -->        PDF

U vezi sa žigosanjem drva i izdavanjem popratnica potrebno je ukazati
na još jednu razliku između dosadašnjih i novih propisa. Prema dosadašnjim
propisima poslove žigosanja drva i izdavanja popratnica obavljali su stručni
službenici, koje je na prijedlog šumskog gosopdarstva određivao općinski narodni
odbor. Prema odredbi člana 31. republičkog Zakona o šumama, te poslove
u pravilu obavlja organ uprave općinskog narodnog odbora nadležan za poslove
šumarstva putem svojih službenika, a iznimno može za to ovlastiti i osobe
(šumarske stručnjake sa određenom stručnom spremom) koja nisu službenici
općinskog narodnog odbora. Prema sadašnjem stanju u praksi je obratno. Najveći
broj općinskih narodnih odobra ovlastio je stručnjake šumarskih gospodarstava
da u ime njegovo te poslove obavljaju, a veoma mali broj općinskih
narodnih odbora obavlja te poslove putem svog osoblja. Uzrok je tome činjenica
da samo par općinskih narodnih odobra imaju u svom aparatu organiziranu
službu za poslove šumarstva sa odgovrajućim stručnim osobljem, a što
je najgore, za sada ne pokazuje ni razumijevanje ni volju da to učine, pa čak
ni oni na čijim se područjima nalazi znatan šumski fond. Ovo unatoč toga
što prema načelima izraženim u nacrtu novog Ustava, općina kao osnovna
društveno-politička zajednica usmjerava razvoj svih grana privrede i neposredno
izvršava savezne i republičke propise, dok će se uloga kotara svesti u
glavnom na usklađivanje i podsticanje djelatnosti općina u tom pravcu, a zbog
čega narodni odbori kotara neće u svom upravnom aparatu raspolagati s posebnim
organom uprave i odgovarajućim stručnjacima za svaku granu privrede
kao i do sada. Ovo je od posebnog značaja za šumarstvo, jer je nadležnost
općinskog narodnog odbora u poslovima šumarstva novim zakonima o šumama
znatno proširena (odobrenje šumskoprivrednih osnova, gospodarenje šumama
izvan šumskoprivrednog područja, propisivanje opsega šumskogospodarskih
radova u šumama u građanskom vlasništvu, proglašavanje šuma zaštitnim i
s posebnom namjenom, poslovi šumarske inspekcije i t. d.). Kako pored toga
stanje šuma u građanskom vlasništvu zahtijeva pojačan nadzor i hitne akcije
u cilju njegovog normaliziranja i sređenja, to se ukazuje kao neodložna potreba
da općinski narodni odbori, u prvom redu oni, koji raspolažu šumama, u
svom upravnom aparatu organiziraju službu za poslove šumarstva s odgovarajućim
stručnim aparatom, koji će ujedno obavljati i poslove žigosanja drva
i izdavanja popratnica. Mora se priznati da su neki kotari kao na pr. kotar
Sisak u tom pravcu već poduzeli energičnu akciju, koja je naišla na razumijevanje
u općinama, pa se možemo nadati da će i drugi u najskorije vrijeme
slijediti njihov primjer.


Na koncu ćemo se osvrnuti na još jednu okolnost. Ukinuta Naredba o
čekićima za žigosanje drva predviđala je tri vrste čekića za žigosanje drva i to:
za doznaku stabala, za žigosanje izrađenog drva i za oznaku šumskih šteta.
Novi pravilnik predviđa samo dvije vrste čekića i to: za obilježavanje stojećih
stabala i za žigosanje drvnih sortimenata pripremljenih za iznošenje iz šume.


Propisivanje čekića za oznaku šumskih šteta Pravilnikom o žigosanju
drva i izdavanju popratnica za drvo nije došlo u obzir, jer se odredbe ovog
Pravinika odnose samo na žigosanje stabala određenih za sječu i žigosanje
drvnih sortimenata pripremljenih za iznošenje iz šume i to u šumama u građanskom
vlasništvu kojima ne gospodare privredne organizacije.


Međutim propisivanje čekića za oznaku šumskih šteta ne dolazi u obzir
ni u buduće.


57