DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 78     <-- 78 -->        PDF

8.
Šumarski inženjeri trebaju rukovoditi šumsko-uzgojnim radovima, služeći se
radnicima koje će za to osposobiti i njihov rad nadzirati.
9.
Stručnjaci Savjetovanja pozdravljaju nagovještene nove mjere u našem privrednom
sistemu prema šumarstvu, jer smatraju da su opravdane i korisne.
10.
Za određeni planski period treba izvršiti na temelju klasifikacije sastojina razgraničenje
šuma i terena prema tome da li će se tretirati selektivnim proredama,
oeetinjavanjem, uzgajanjem intenzivnih kultura, plantažiranjem i si. To će
služiti kao temelj splaniranja i izvođenja radova.
11.
Instituti za naučna istraživanja u šumarstvu trebaju razraditi detaljna uputstva
za čišćenje, njegu i prorede šuma (jedncdcbnih). Šumarska operativa treba to
financirati kao i publikaciju tih uputstava.
12.
Potrebno je proučiti problem njege prebornih šuma analogno kako je to učinjeno
za visoke jednodobne šume.
13.
Na preostalih oko 105.000 ha šuma koje su dosad ostale nenjegovane u NR Hrvatskoj
— potrebno je provesti ubrzani korekcioni zahvat njihove njege.
14.
Preporuča se što veće održavanje i učešće na seminarima, tečajevima, studijima
III. stupnja i si. koji se odnose na oblast uzgajanja šuma, mehanizacije radova u
šumarstvu, organizacije poslovanja d radova u šumarstvu, posebno racionalizacije
i tehničkog normiranja radova u šumarstvu te stimulativne unutrašnje raspodjele
osobnih dchodaka i obračuna po ekonomskim jedinicama.
15.
Preporuča se lučenje šuma i šumskog tla na tipove, za koje bi se obradili načini
optimalne njege šuma.
16.
Preporuča se jedinstvena šumarska politika u odnosu na šumskouzgojne mjere,
koje bi provedbu jedinstveno´Kontrolirali šumarski inspektori
17.
Potrebno je težiti za drvnim-prirastom trajno što veće količine i kvalitete, tj.
ukupne vrijednosti, te za utvrđivanjem faktičnog prirasta drvne mase u šumskim
gospodarstvima. U tom cilju treba financirati naučno-istraživačke teme, koje
imaju zadatak predložiti prikladne metode upotrebljive za šumarsku operativu.
18.
Potrebno je uskladiti sirovinsku bazu i kapacitete prerade. Novi kapaciteti prerade
trebaju se podizati u skladu s datom sirovinskom bazom. Postojeći kapaciteti
prerade moraju se uredno snabdijevati sirovinom — bez obzira na organizacijske
oblike odnosnih proizvodnji i njihova područja.
19.
Nadležne institucije (vanjske trgovine, poslovnih udruženja) trebale bi šumskim
gospodarstvima garantirati prodaje celuloznog i cgrjevnog drva i drvnog ugljena.
20.
Tanki drvni sortimenti morali bi se u mnogo većem obujmu prerađivati na našim
pilanama (primjer pilane u Mikleušu).
21.
Potrebno je mnogo veću pažnju nego li dosad pokloniti mekim listačama, naročito
trepetljiči, lipi i brezi.
22.
Potrebno je što prije racionalizirati obilježavanje stabala za sječu, izradu i iznošenje
drva pri iskorišćivanju šuma, a umjesto makljanja celuloznog drva primijeniti
guljenje kore.
23.
Ukoliko ne postoje još realne mogućnosti realizacije tankog drvnog materijala iz
šumsko-uzgojnih zahvata — pri odluci da li će se ti zahvati ostvariti treba uzeti
u obzir korisne posljedice od takvih zahvata u obliku povisivanja budućih vrijednosti
drvnog prirasta.
24.
Mlađi stručni kadrovi trebaju se uže povezati sa starijim i iskoristiti njihovo
iskustvo, savjete i kontrolu
25.
Potrebno je veću pažnju obratiti školi za obrazovanje kvalificiranih šumskih
radnika u-Karlovcu; ne treba zaboraviti da učenici, pošto tu šikolu završe, redovito
jcš nisu ni punoljetni.
26.
Potrebno je pažljivo proučiti ne bi li bilo prikladnije u šumsko-uređajnim elaboratima
prorede predviđati u obliku šumske površine umjesto u obliku drvne mase.
Ing. Rafael Mott