DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 79     <-- 79 -->        PDF

XI SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA
HRVATSKE


održana je 8. veljače 1963. godine uz slijedeći
Dnevni red:


1. Korištenje prostorija u zgradi Saveza,
2.
Osnivanje zajednice instituta i zavoda,
3.
Utvrđivanje šumsko-privrednih područja
u NRH,
4.
Poslovnik i program rada komisije
za naučno-istraživački rad,
5. Razno.
Ađ 1.
Tajnik izvještava da je prije par dana
održana sjednica Savjeta Sveučilišta u Zagrebu,
na kojoj je pored ostalog rješavano


o prostorijama u zgradi Trg Mažuranića
broj 11, koje će Elektrotehnički fakultet
napustiti prilikom preseljenja u svoju novu
zgradu. Prije dva mjeseca posebna komisija
Sveučilišta zauzela je stanovište i usvojila
prijedlog da se navedene prostorije
ustupe Šumarskom fakultetu u Zagrebu za
njegove potrebe. Na sjednici Savjeta nije
taj prijedlog u cijelosti usvojen, nego je
odlučeno da se Šumarskom fakultetu dodjeljuju
prostorije u II katu, a prostorije
u I katu Sveučilište zadržava s tim da u
njih smjesti svoju stalnu izložbu knjiga i
publikacija O prednjem naš Savez ne raspolaže
pismenim obavještenjima, nego posrednim
usmenim informacijama Tajnik
izražava iznenađenje, da organi Sveučilišta
raspolažu i odlučuju i o prostorijama
koje su u vlasništvu našeg Saveza i koje
prema postojećim propisima treba Elektrotehnički
fakultet da prilikom iseljenja
preda u posjed našem Savezu
Pošto je predsjednik o ovom pitanju
iznio još detaljnije informacije, nakon
iscrpne daiskusije donesen je jednoglasno
zaključak:


1. da se Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu
uputi dopis kojim će se tražiti da
prilikom iseljenja preda u posjed našem
Savezu prostorije koje su u vlasništvu
Saveza ŠDH;
2.
da se Poslovnom udruženju šumskoprivređnib
organizacija otkaže zakupni odnos
na prostorije koje su u vlasništvu
Saveza ŠDH;
3.
da se za sprovođenje prednjih zaključaka
angažuje advokatska pomoć.
Za izvršenje prednjih zaključaka zadužuju
se tajnik i blagajnik Saveza ŠDH.
Ađ 2.


Ing. Bogomil Čo p izvještava da je
SITSID Jugoslavije pokrenuo pitanje osnivanja
Jugoslavenske zajednice naučnoistraživačkih
organizacija i ustanova koje


se bave istraživanjem u oblasti šumarstva,
drv. industrije, lovstva i suzbijanja erozije
i bujica. O ovome su prije par dana primile
obavijest i materijale sve odnosne
organizacije i ustanove, a naš Savez tek
danas. Kako je za 11. o. mj. zakazana sjednica
Izvršnog odbora SITŠIDJ. na kojoj
će se pored ostalog raspravljati i o osnivanju
navedene zajednice, drug Čop smatra
da o tome naš Savez treba zauzeti stanovište.
Drug Co p obavještava o predloženim
koncepcijama djelokruga rada navedene
zajednice. Nakon iscrpne diskusije
zauzeto je slijedeće stanovište:


1 Principijelno potrebna je koordinacija


naučnoistraživačkog rada u Jugoslaviji;


2 S obzirom da će se uskoro održati savje


tovanje o naučnoistraživačkom radu,


koje organizira Savez ITŠIDJ i na ko


jem će se raspravljati i o organizacij


skim pitanjima, nije uputno da se prije


toga savjetovanja zauzimaju konačni


stavovi o organizaciji i osnivanju za


jednice, a pogotovu ne u formi koja je


predložena;


3.
Konačan stav o ovom pitanju naš će
Savez zauzeti kada to bude izđiskutirano
na savjetovanju.
ILako su uz materijale za osnivanje navedene
zajednice dostavljene i teze savjetovanja
o naučnoistraživačkom radu, to je
zaključeno da Komisija za naučnoistraživački
rad našeg Saveza prouči predložene
teze i da predloži Savezu svoja mišljenja i
prijedloge s tim da u radu komisije o ovom
pitanju učestvuju i drugovi B. Čo p i V.
Z i v k o v i ć.


Ađ 3.
Tajnik izvještava da je na traženje našeg
Saveza primljen od Sekretarijata za
šumarstvo NRH nacrt Rješenja o utvrđivanju
šumskoprivređnih područja na području
NRH istovremeno, kada je taj nacrt
upućen na razmatranje Sekretarijatu za
opće privredne poslove NRH. Budući je u
kratkom vremenu predloženi nacrt usvojen
od Odbora za privredu Izvršnog vijeća
i od samog Izvršnog vijeća Sabora NRH,
to proučavanje ovog pitanja u okviru Saveza
ne bi bilo ni pravovremeno niti bi
moglo imati praktične koristi.
Izvještaj tajnika primljen je na znanje.


Ađ 4.


Komisija za naučnoistraživački rad našeg
Saveza sastavila je i predložila kako
Poslovnik tako i Program rada za 1963. g.


Nakon diskusije zauzeto je stanovište
da stalnim komisijama nije potreban Po


77