DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 80     <-- 80 -->        PDF

slovnik s obzirom na obim poslovanja.
Predloženi program rada za 1963. god.
usvojen je s tim, da se radovi u vezi Poslovnika
storniraju.


Ađ 5.


Blagajnik ukazuje na potrebu da se
izvrši inventura u vezi završnog računa za
1962. godinu, pa predlaže da se za ovu
svrhu formira posebna komisija i da se
angažuju osobe koje će izvršiti inventuru.


Donesen je zaključak, kojim se osniva
komisija za inventuru u sastavu F. D r agišić,
I. Lukić i J. Peternel i
ujedno ovlašćuje blagajnik V. Ž i v k o v i ć
da uz honorar angažuje osobe za izvršenje
inventure.


Blagajnik iznosi da je Poslovno udruženje
šumskoprivrednih organizacija NRH
stavilo primjedbu, da je naknada od 15.000
dinara previsoka za korišćenje naše dvorane.


Zaključeno je, da se predsjednik, tajnik
i blagajnik ovlašćuju da mogu neprivrednim
organizacijama iz oblasti šumarstva i
industrijske prerade drveta određivati
naknade za korišćenje dvorane u nižem


cj)e>maća stcucna Llteeatuca


GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, knjiga
15. Sveučilište u Zagrebu — Šumarski
fakultet 1962.


Čitava 15. knjiga Glasnika ispunjena je
sa četiri opsežna i temeljna rada dr I. Dekanica,
u kojima je autor osvijetlio probleme
imanentne našim iposavškim šumama,
a time obogatio našu nauku i riješio
mnoga pitanja svakodnevne prakse na
ovom arealu naših vrijednih šuma.


Sadržaj ovih četiriju monografija u sažetom
rezimeu glasi:


Utjecaj pođnezmne vode na pridolazak i
uspijevanje šumskog drveća u posavskim
šumama kod Lipovljana


Najvrednije šume lužnjaka, poljskog
jasena i nizinskog brijesta, prostiru se u
Hrvatskoj u nizinskom području rijeke
Save. U vezi sa stepenom vlažnosti tala
izmjenjuju se i stepen pridolaska lužnjaka,
poljskog jasena, nizinskog brijesta i običnog
graba, a isto tako i boniteti staništa
za te vrste. Od fiziološki aktivnih voda autor
je istraživao djelovanje gravitacione


iznosu od utvrđene na 8. sjednici od 21.
rujna 1962. god.


Povodom štampanja u Šumarskom listu
referata i koreferata izrađenih za stručno
savjetovanje na III plenumu, zauzeto je
načelno stanovište, da autor nema prava
na honorar od publiciranja u Šumarskom
listu, ako je autorski honorar već isplaćen
za izradu referata i dr.


Tajnik Sita pismo predsjednika dr. ing.
Milana Androrća u (kojem je navedeno
da uslijed velike zauzetosti nije više u mogućnosti
da vrši funkciju predsjednika Saveza
ŠDH, pa meli da se odred: zamjenik
predsjedni´ka.


Pošto su usvojeni ra lozi. to je u smislu
propisa Statuta SŠDH odlučeno da u ime
predsjednika Savez predstavlja Bogomil
ing. Cop. S obzirom da je dr. ing. Milan
Androi ć dugogodišnji društveni radnik
u Savezu ŠDH kao predsjednik, član
upravnog odbora i iirednik Šumarskog lista,
zaključeno je da mu se za uspješan
i plodan rad posebnom prilikom oda priznanje.


Ing. Rafael Mott


podzemne vode na pridolazak i bonitet
spomenutih vrsta na području posavskih
šuma kod Lipovljana.


Na osnovi podataka mjerenja autor je
utvrdio da oscilacije podzemne vode ne
korespondiraju s vodostajem vodnih tokova
koji su u neposrednoj blizini toga područja
zbog vrlo slabe propusnosti tala u
horizontalnom pravcu u dubljim horizontima.


Na vodostaj podzemne vode, odnosno
na njezine oscilacije utječe oborinska voda,
ili voda koja se slijeva s viših položaja
u niže kao i poplavna voda koja dolazi na
te terene izljevom iz korita vodotoka. Nakon
zasićenja tla higroskopskoni i vezanom
vodom ostatak vode procjeđuje se u niže
slojeve tla zbog sile gravitacije i spaja se
s podzemnom vodom.


Oscilacije i dubine podzemnih voda na
istraživanom području ne ovise o apsolutnoj
nadmorskoj visini. Rezultati mjerenja
dubina podzemne vode i nivelacije terena
pokazuju da kod toga odlučujuću ulogu
imaju lokalitet mikrouzvlsine i mikrodepresije
(mikroreljefski odnosi) odnosno re