DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 86     <-- 86 -->        PDF

2. I u jednom drugom dijelu Slovenije,
na području k. o. Tople koja se nalazi u
gornjem dijelu Mežiške doline (na granici
prema Austriji), povećala se površina
pod šumom od 23,2% početkom XIX vijeka
na 37,6´Vo danas. To je podatak iz
druge radnje »Problematika gorskih kmetij
ob primeru Tople«, svojedobnog seminarskog
rada J. Medveda. To je planinski
kraj na nadmorskoj visini od 800 do 1126
metara. Danas u tom kraju prevladava šumarska
privreda prema poljoprivrednoj
prošlog stoljeća. Ovdje se šuma u znatnoj
mjeri i prirodno širi na napuštene »novine
«, pašnjake, a i livade. Ali danas je i
laj kraj automobilskom cestom otvoren za
izvoz drveta, što prije nije bio slučaj, nego
se drvo koristilo samo za podmirivanje
vlastitih potreba tamošnjih seljaka.
3. Ostale su radnje u ovom svesku Geografskog
vestnika Sv. Ilešić: Geografska
regionalizacija Jugoslavije, B. Sever: Razvoj
prekmurskega vinogradništva, J. Kunaver:
Visokogorski kras vzhodnih Julijskih
i Kamniških Alp, i R. Pavlovec: Prdspevek
k poznavanju ljudskega poimenovanja
eocenskega fliša.
O.
Piškorić
ZBORNIK RADOVA JÜREMA 1962.


Uredili I. Miljan i I. Đurbešić uz saradnju
uredničkog odbora. Kserografirano
izdanje Jureme, Zagreb, 1962; 428 stranica
formata 21 x 30 cm. 340 slika, cijena broširano
Din 5.50O.


Zbornik radova Jurema 1962. sadrži
predavanja domaćih stručnjaka, kao i prevode
predavanja stručnjaka, održanih na
»VII Jugoslavenskom seminaru za mjerenje,
regulaciju i automatizaciju« od 16. do


21.
aprila 1962. godine u Zagrebu.
Prvi dio Zbornika sadrži uvodne riječi
predstavnika vlasti, znanstvenih ustanova,
udruženja itd. održanih prilikom otvorenja
Seminara. U općem dijelu objavljena
su predavanja o ulozi automatizacije u osposobljavanju
industrije za izvoz (D. Čalić).
o tehnološkim problemima uvođenja
automatizacije u industriji FNR.J (D. Strujić),
o mjerilima praćenja traumatizma u
poduzeću (O. Mačeik) i o rezultatima, psiholoških
ispitivanja rada na tekućoj vrpci


(D. Stary).
Drugi dio Zbornika objavljuje predavanja
u kojima su iznesena iskustva i dostignuća
s područja mjerne tehnike u pogonima
i istraživačkim ustanovama: mjerna
pogreška i proračun složene greške (M.
Brezinšćak), termodinamika mjerenja tem


84


perature (M. Crlenjak), registriranje kratkotrajnih
impulsa temperature (M. Hrubik),
mjerenje vlažnosti različitih materijala
pomoću neutronske termalizaoije (J.
Pahor), mjerni instrumenti u uređajima
za preradu vc.de (W. Taigner), granice primjene
mehaničkih instrumenata za mjerenje
dinamičkih pojava (H. Voss), mjerenje
pH vrijednosti i njegova primjena u
industriji (M. K. Hyslop), ispitivanje ultrazvukom
u strojogradnji (R. Gerstner),
elektrcerosiena obrada metala (Z, Kos), teoretsko
razmatranje rada i izbora ventila


(G. Armin), mjerenje vrlo malih struja (T.
Rabuozin), fazno-selektivna detekcija električkih
signala (B. Leskovar), analognodigitalna
konverzija (M. Gavrilović). mjerenje
izmjeničnih napona digitalnim metodama
(M. Vakselj). obrada podataka iz
detektora zračenja (M. Konrad).
Treći dio Zbornika sadrži predavanja


o elementima mjerne i regulacione tehnike,
sa stanovišta njihove izvedbe i primjene.
Opisano je tranzistorsko servo-pojačalo
(J. Satrapa), poluvodički dektori (S.
Turk), napredak u osciloskopskoj tehnici
(H-. Babić), registracioni oscilografi (J. R.
Bonisch), generator funkcija (J. Božičević
i I. Miljan), generiranje kratkih impulsa
(A. Hrisoho, B. Souček), karakteristike
magnetskih materijala za magnetska pojačala
(V. Bek), primjene magnetskih pojačala
u regulaciji (D. Lavieki), jednoanodni
excitron (B. Tokić), elektrohidraulički
servomotor (B. Kanajet), primjena
magnetskih jezgara u izvedbi brojila (M.
Dugački).
U posljednjem dijelu prikazana su predavanja
koja opisuju regulacione krugove
i kompleksnu automatizaciju. Obrađena je
slijedeća tematika: sistemi sa samoorganizacijom
(B. Makanec). regulacija nuklearnih
elektrana (M. Nenadović). metode
programiranja analognih računala (S,
Bungulac), regulacije debljine trake v valjaonicama
(V. Filipovic, P. Kckotović); regulacija
istosmjernog elektromotora (P.
Volkcv). programsko upravljanje alatnim
strojevima (B. Antunović), scrvomehanizmi
za programsko upravljanje alatnim strojevima
(B. Kostić). regulacioni sistemi
kontinuiranih tehnoloških procesa (B.
Gross), stroj za doziranje (M. Mecken). digitalno
reguliranje mješavina (H. Werner),
primjena analognog računala u kemijskoj
industriji (J. Božičević), mjerni regulacioni
sistem u željezarama (H. Schink), rekonstrukcija
papirnog stroja (F. Ćorlukić). automatizacija
u industriji ulja i masti (H.
Schink), automatska regulacija napajanja


betatrena (A. Brinšdk), kontrola turboagregata
u blokovskom spoju (T. Levičnik).
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Iz izloženog se vidi, da ovaj Zbornik
obuhvaća problematiku sa širokog područja
mjerne i regulacione tehnike i kao takav
će vrlo korisno poslužiti napretku i


t&omaći Stcucni čaAopiAi


OBAVIJEST


Savez inženjera i tehničara Jugoslavije


uputio je Savezu šumarskih društava NRH


slijedeće pismo:
Dragi drugovi,
U našoj javnosti, a posebno u krugovima
inženjera i tehničara, postoji već duže
vremena potreba za efikasnijim sistemom
obavešlavanja i prenošenja iskustava kako
u oblasti nauke i tehnike, tako i društveno-
političkcg rada. Inženjersko-tehničke
organizacije i njihovi članovi pokazali su
posljednjih desetak godina značaj i inicijatvu
za što veću aktivnost stručnjaka različitih
specijalnosti i njihovo stručno uzdizanje.
Uporedo s tim, naše organizacije
su doprinosile rešavanju mnogih pitanja
tehnološko-ekonomskog i društvenog karaktera.
Dosad je ostvarena saradnja sa
mnogim privredno-društvenim organima i
narednim republikama, naročito kada se
radilo o obezbeđenju stručnih kadrova, zatim
povećanju produktivnosti rada, unapređenju
naučno-istraživačke delatnosti,
izgradnji privrednih i drugih objekata itd.
Isto tako, i sa saveznim privrednim i društvenim
organima, organizacije SITJ su
´sarađivale prilikom donošenja proipsa i
drugih normativa koji se tiču nauke i tehnike.
U tom radu bilo je svakako i nedostataka,
ali i veoma pozitivnih rezultata.
Međutim ,naš doprinos na ovom polju
ostajao je često nezapažen, pozitivni rezultati
se nisu dovoljno koristili niti (prenosili
kao iskustvo na sve organizacije i
članstvo. Bilo je teškoća da se to ostvari
čak i u okviru jednog republičkog stručnog
saveza, a pogotovu za inženjere i tehničare
svih struka. U dosadašnjem načinu
povezivanja naših stručnih organizacija sa
društveno-političkim organizacjama i organima
uprave takode nsu ni izdaleka iscrpljene
sve mogućnosti za što aktivniju
međusobnu saradnju.
Sve to ukazuje na neophodnost da se
uspostavi ne samo bolja veza i brže prenošenje
iskustva, nego da se postigne i
čvršći kontakt između organizacije inženjera
i tehničara raznih struka. Jer, pored


izobrazbi naših mladih kadrova na tom
području. Zbog toga ga našoj industriji,
školama, institutima kao i našim čitaocima
toplo preporučamo.


VJ. C.


specifičnosti, one ipak imaju veoma mnogo
i zajedničkog (školovanje i nagrađivanje
kadrova, izgradnja i održavanje proizvodnih
kapaciteta, standardizacija, tehnička
saradnja i pomoć, tehnički propisi itd).
Posebno se ističe zadatak obaveštavanja
mlađeg kadra inženjera i tehničara, što bi
svakako imalo vidan uticaj na formiranje
lika stručnjaka i unapređenje rada naših
organizacija.


Uviđajući sve ovo Centralni odbor
SITJ-a doneo je, u oktobru 1962. godine,
odluku o izdavanju nedeljnog lista kojim
bi se omogućilo efikasnije i svestranije informisanje
i povezivanje članova SITJ, a
istovremeno doprinelo i jačem aktiviranju
stručnih društvenih snaga u razvoju privrede.


Naziv lista biće »IT NOVINE, list Saveza
inženjera i tehničara Jugoslavije«, a
izlaziće na 16 strana novinskog sormata i
imati uglavnom sledeće rubrike: Uvodnik,
Tema nedelje, Aktuelnosti, Obaveštenja
SITJ, Naš komentar, Razgovori i mišljenja,
Karikatura, Aktivnost saveza. Stručne
teme, Novi pogoni i rekonstrukcije,
Tehnologija, Projektovanje, Tehničke novosti,
Mehanizacija i automatizacija, Nuklearna
tehnika, Elektronika, Naučnoistraživački
rad, Transport, Tehnička saradnja
i pomoć, Zapaženi radovi, Standardi,
Pronalasci, Anketa lista, Komuna i tehnika,
Unapređenje i ekonomika proizvodnje,
Zaštita materijala. Portreti stručnjaka,´
Kadrovi i školstvo, Sistem nagrađivanja,
Stručne publikacije, Aktivnost naših
organizacija, Pitanja i odgovori itd. Uz
prvi broj lista, čije se izlaženje predviđa
u januaru 1963. odštampaće se i anketni
list kako bi budući čitaoci mogli da daju
svoje predloge o načinu uređivanja i sadržaja
lista.


Da- bi se ova akcija uspešno sprovela
potrebno je resiti dva glavna zadatka:


1. Obezbjediti stalan priliv materijala
za štampu koji mora biti kvalitetan, aktuelan
i interesantan za što širi krug čitalaca.
85