DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Predsedništvo SITJ smatra da bi izvršenju
ovog zadatka, pored formiranja dopisne
mreže profesionalnih novinara, u
dobroj meri doprinelo angažovanje članova
komisija za štampu u svim našim organizacijama
,kao lica — izveštača iz naših
redova koji imaju smisla i volje za ovaj
rad. Predvdeno je da se svi dopisi koje
redakcija naruči ili prihvati honorišu po
tarifi od 700 do 2.000 dinara za jednu kucanu
stranicu sa proredom zavisno od vrste
napisa.


2. Obezbediti što veći broj pretplatnika,
odnosno uslove za samofinanciranje lista.
Zaključeno je da se pretplata uglavnom
vrši preko naših organizacija koje bi za
taj posao dobile 13°/o od uplaćene pretplate.
Značajno je istaći da bi naše organizacije
u celoj zemlji, ukoliko se ofoezbedi oko
20 hiljada pretplatnika — šesti deo od
ukupnog broja inženjera i tehničara, obezbedile
sebi prihod od cko 6 miliona dinara.
Pored toga, postoji mogućnost da se
naše organizacije angažuju i za sakupljanje
plaćenih informacija od privrednih i
drugih preduzeća, što bi im takođe donelo
izvesne prihode za njihovu društvenu
delatnost.


Godišnja pretplata za list određena je


na 2.000 dinara, odnosno 40 dinara po pri


merku. Tehnika rada i materijalno pravni


odnosi za obezbeđenje pretplate i plaće


nih informacija regulisali bi se posebnim


ugovorima sa Redakcijom »IT NOVINA«.


Opštedruštveni, a i interes naših organizacija,
nalaže da se za prve novine inženjera
i tehničara u našoj zemlji svestrano
zainteresuju i pruže punu podršku i saradnju
svi članovi SITJ. Pored priprema
koje su izvršene ili su u toku, neophodno
je da strukovni savezi i rukovodstva naših
organizacija u narodnim republikama, srezovima
i komunama razmotre ovu informaciju
i preduzmu mere kojim bi se obezbed´lo
da ova akcija što bolje uspe.


Predsjednik SITJ
inž. Milun Ivanović. v. r.


cStcana Slcucna litecaluca


POTREBA
NA ŠUMARSKIM STRUČNJACIMA
U SVIJETU


Na trećoj je konferenciji Odbora za šumarsku
nastavu svjetske organizacije FAO


Objavljujući evo pismo preporučujemo
našim organizacijama i pojedincima — šumarskim
stručnjacima da se pretplate na
»IT novine«.


Pretplatu treba najaviti na adresu


IT novine


Nedjeljni list Saveza inženjera i tehničara


Jugoslavije


BEOGRAD


Kneza Miloša br. 7/1


Pest. fah 78


u pismu ovakvog sadržaja:


Ovim se pretplaćujemo na


primjerak-a »IT NOVINE Saveza inženje


ra i tehničara Jugoslavije« za 1963. god.


Ukupni iznos od dinara


dinara uplatiću-emo u roku cd 8 dana na


žiro račun 101-11-1-1026. ´


List nam šaljite na adresu:


Poručilac:


Mesto, ulica i broj:


(Pečat i potpis ovlašće


nog lica za preduzeća,


ili samo potpis pretplat


nika — pojedinca)


DOMAĆE TABLICE


Tablica za iznalaženje kubne sadržane
oblog drveta. Autor DMITRAŠINOVIC V.
RADIVOJE, Beograd — Njegoševa br. 41a.


Tablica je vrlo praktična, a ima prednost
nad ostalim klasičnim tablicama što
nije u vidu knjižice, nego ise nalazi na dva
lista veličine 23x23 cm. Presvijanjem na
4 dela po praznim poljima dobija se smanjena
veličina 12 x 12 cm, podesna za nošenje
u džepu. Radni raspon joj je od 8
do 163 cm prečnika i od 10 cm do 22 m.


Kubne sadržine su svedene na 3 decimale.
Ona je ujedno i jugoslovenski patent
br. 21001-P 167/1948.


Nabavlja se kod Tehničke knjige u Beogradu
— ulica 7. jula broj 26 uz cijenu
od 600 dinara.


(OUN), održanoj prošle godine u Beču
utvrđeno, da je za ´upravu svih šuma u
svijetu potrebno okruglo 300.000 stručnjaka.
Ako se ovaj broj uporedi s današnjim
stanjem, koje u svemu broji oko 75.000
stručnjaka, onda stvarna potreba prema


m