DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Kod Saveza šumarskih društava Hrvatske, Zagreb, Mažuranića
trg 11, mogu se dobiti slijedeće administrativne i stručne knjige:


neu. br.


1.
Lugarska službena knjiga 303
2.
Tablice za kubiciranje trupaca 250
3.
Tablice drvnih masa za hrast lužnjak u NR Hrvatskoj . . 100
4.
Skrižaljka za računanje drvnih zaiiha u sastojinama po metodi
prof. W. v. Laera , , , , 220
5.
Tehničke upute za reambulaciju međa i likvidaciju uzurpacija
na zemljištu općenarodne imovine 300
6.
Lovački priručnik , 600
7.
Razvoj šumarstva i drvne industrije Jugoslavije 1945.—1956. 2.500
8.
Savetovanje o Kršu Jugoslavije (zaključci sa savjetovanja u
Splitu 30. VI — 3. VII 1953.) , , , 1.600
9.
III Kongres inžen;era i tehničara šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije; B!ed, 26. — 29. V 1958 l.SOO
10.
I Kongres šumarskih društava Jugoslavije; Sarajevo 9. — 12.
XI 1952. godine 60
11.
I jugoslavensko savjetovanje o zaštiti šuma; Zagreb, 24. — 25.
III 1959. — za ustanove , 1.C00
— za pojedince
5 0
12.
Krš Jugoslavije (komplet od pet knjiga), za ustanove . . 5.000
za pojedince . . 2.0O0
13.
Usklađivanje potrošnje i proizvodnje drva (materijali sa
Savjetovanja u Ohridu 1954. god.) 2.300
14.
Ekonomsko-financijski problemi šumarstva
i drvne industrije 1.200
15.
Iskorišćavanje šuma; udžbenik za lugare 100
16.
Lovstvo i ribarstvo; udžbenik za lugare . . . . . 100
17.
Balen Josip: Josip Kozarac 200
18.
Baranac Slobodan: Kratke pouke iz šumarstva ... . 150
19.
Baranac Slobodan: Naše šumarstvu i lovarstvo . . . 150
20.
Brixy-Colovic: Kako pošumljavamo 50
21.
Hufnagl-Miletić: Praktično uređivanje šuma ... . 300
22.
Kauders Alfons: Šumarska bibliografija I (1846—1946.) . . 300
23.
Kauders Alfons: Šumarska bibliografija II (1946—1955.)
ustanove 2.500
pojedinci 1.000
24.
Krstić Mihajlo: Rak kestenove kore 50
25.
Markić Mihovil: Krajiške imovne općine 100
26. Petrović Dragoljub: Šume i šumarstvo Makedonije . . 100
27 Podhorski Ivo: Problemi i značajke plantažnog uzgoja topola 200
28.
Osn. zak. o šumama i Zakon o šumama NRH 150
29.
Šumarski listovi: 1916, 1917, 1921, 1923, 1924, 1925, 1927
do 1941, 1943 do 1953, 1957. Cijena na 3. str. omota
30.
Pola stoljeća šumarstva, 1876 — 1926 3.000