DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 10     <-- 10 -->        PDF

bazu sa ciljem razvoja lovnog turizma pravilan. (Napominjemo ovdje da iste
koncepcije imaju i drugovi u LR Sloveniji i da su već osnovali nekoliko lovnih
pogona). Smatramo da u onim općinama gdje postoje pogodni objektivni uvjeti
treba da se izdvoje najbolje lovne površine od barem 5 —10.000 ha, i da se na
tim površinama osnivaju pogoni za umjetni uzgoj divljači. Kod toga nosioci
mogu da budu bilo općinski lovački savezi, bilo poljoprivredna dobra, bilo šumska
gospdarstva — jednom riječi nosilac investicija treba da bude ona organizacija
koja pruža najviše garancija za postizavanje zadovoljavajućih rezultata.
Naročito je interesantan uzgoj jarebica i fazana za ona poljoprivredna dobra
koja imaju zaokruženo nekoliko hiljada ha zemljišta i u kojima bi lovstvo moglo
biti jedna od vrlo rentabilnih sporednih djelatnosti. Ako bi se išlo na uzgoj
pomoću inkubatora, moglo bi se kombinirati uzgoj fazana i jarebica sa uzgojem
brojlera, jer bi u tome slučaju inkubatori bili mnogo bolje korišteni. Isto tako
su za uzgoj niske divljači vrlo pogodne plantaže brzorastućih vrsta sa poljoprivrednim
međuusjevima. Izdvajanje takovih lovnih pogona na komercijalnoj
osnovi ne bi nanijelo štete lovačkim društvima i domaćinm lovcima. S jedne
strane može takav pogon načiniti pogodbu s okolnim lovačkim društvima da
njihovi članovi mogu učestvovati u odstrelu divljači srazmjerno rada kojega su
uložili na uzdizanju lovišta, tj. na odstrelu i uklanjanju štetočina i na uzgoju
divljači, a s druge strane sigurno je da će ovakovi centri za umjetni uzgoj doprinijeti
da se okolna lovišta popunjuju s divljači. Kod toga je važno da i okolna
lovačka društva na svojim terenima preduzmu potrebne mjere za prirodni uzgoj
korisne divljači, kao što je uništenje štetočina, zavođenje reda i suzbijanje samovolje
pojedinih članova, borba protiv zvjerokradica te forsiranje sitnog umjetnog
uzgoja po selima, jer ako se te mjere ne bi preduzimale onda bi pogoni za
umjetni uzgoj postizavali slabije rezultate.


U ovoj godini trebalo bi prići izgradnji barem desetak takvih pogona. Lokacije
za te objekte bi trebalo izabrati u blizini postojećih autoputeva. Iako u
Podravini postoje najbolji prirodni uvjeti za uzgoj niske divljači (zbog najpogodnije
strukture zemljišta), tamo se lovni turizam neće moći razvijati u većoj
mjeri sve dotle dok se ne poboljša komunikativnost.


U bližoj perspektivi trebalo bi prići izgradnji jednog ili dvaju velikih centara
za proizvodnju 100.000 i više fazana i jarebica. Za sada, dok se ne steknu
potrebna iskustva, ne bi trebalo ići u tako velike investicije. Nakon 2—3 godine
dok se uhoda proizvodnja na postojećim i iduće godine izgrađenim objektima,
dok se na njima steknu iskustva i izobrazi kadar, lako se mogu izabrati najbolji
pogoni´ i proširiti ih.


Posebno je intresantan uzgoj jarebica kamenjarki u primorskom pojasu i na
otocima. U Primorju i Dalmaciji postoje za taj uzgoj idealni uvjeti. Međutim,
tamo se nailazi na najveće poteškoće kod lovačkih organizacija ,tako da za sada
postoje samo dva manja pogona (na Cresu i kod Šibenika). Postoji također interes
kod pojedinih lovaca i lovačkih društava u Italiji da uzmu u zakup pojedine
otoke na kojima danas nema divljači, da investiraju potrebna sredstva za
uzgoj divljači pa da onda odstreljuju tu divljač pod uvjetima pod kojima se ona
odstreljuje u drugim lovištima (da plaćaju sve potrebne takse). Smatram da su
takove ponude vrlo interesantne, jer mi ulažemo golo zemljište a kroz nekoliko
godina možemo na njemu ostvarivati prihode kao da smo mi vršili investicije.
To pitanje bi trebalo razmotriti u sklopu razmatranja inostranih investicija u
razvoj našeg turizma.