DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 13     <-- 13 -->        PDF

PRIMJENA FOTOGRAMETRIJE
KOD IZRADE ŠUMSKO GOSPODARSKIH PROJEKATA


Dr ZDENKO TOMASEGOVIC


Teško je i gotovo nemoguće^zamisliti izvedbu ili rekonstrukciju nekog većeg
tehničkog objekta bez prethodno razrađene osnove. Takav pothvat izveden bez
prethodnog projektiranja u najboljem slučaju ne daje najpovoljnije rješenje.
Općenito možemo mirno reći da bi takva djelatnost izazvala mane ili veće gubitke
materijalnih sredstava ili što je još gore da uopće ne bi vodila do pozitivnog
cilja. Zato se projektiranja ne provode samo kod većih tehničkih, geoloških
i sličnih radova nego posljednjih sto godina i u šumarstvu. Gospodarska
osnova u stvari i nije ništa drugo nego cjeloviti, obuhvatni skup projekata, koji
se odnose na šumsko gospodarske zahvate kao što su: sječa zrelih stabala, pošumljavanja,
prorede, melioracije, iskorištavanje sporednih šumskih produkata,
izgradnja i održavanje šumskih komunikacija, zaštita šuma i td.


Kod izrade gospodarske osnove dolaze dakle zapravo do izražaja više pojedinamičnih
projekata koji se odnose na spomenute a i druge šumsko gospodarske
i šumsko tehničke zahvate. U takvim projektima trebao bi jasno biti istaknut
cilj i tehnička i ekonomska sredstva kojima se do tog cilja dolazi. Za realnu izradu
takvih projekata potrebne su kvantitativne i kvalitativne opservacije na
dvjema osnovnim objektima, koji su zemljište i šumska vegetacija, a pored toga
i opservacija na onome što je u vezi s tim objektima (nadmorska visina, reljef,
ekspozicija, režim voda, korištenje okolnog zemljišta i td.


Kad je riječ o mjerenju na zemljištu i šumskoj vegetaciji kao podlozi za
sastav šum. gospodarskih projekata, onda se u današnje doba naročito na težim
terenima i za veća područja gdje se zadaci trebaju izvršiti u što kraćem vremenu
mogu u velikoj mjeri koristiti rezultati aerofotogrametrijskih snimanja. O tome
živo svjedoči i nedavno izašlo djelo: »Primjena aerosnimaka u švicarskom
šumarstvu-» u kome se nalazi više rasprava u vezi sa projektiranjima u šumskom
gospodarstvu, što su ih napisali A. Kurth, B. Rhody i drugi*.


Osvrnut ćemo se na j rip je na neke od tih rasprava koje tretiraju izradu
zasebnih šumsko gospodarskih projekata u vezi sa slijedećim problemima.


Obnova šuma. U kantonu Bern izvršena su oko god. 1860. pošumljavanja
na površini od preko 1700 ha pod razmjerno nepovoljnim uvjetima.
Sada se javlja potreba da se izvrše naknadni uzgojni i melioracijski radovi.
Za izradu projekta, po kome će doći do izražaja cilj i sredstva, trebalo je u
prvom redu razlučiti autohtone šume od umjetno pošumljenih površina i to
svaki od ta dva stratuma obzirom na smjesu, uzrast, sklopljenost i homogenost.


* A. Kurth, B. Rhody et alii: Die Anwendung des Luftbildes Jm schweizerischen
Forstwesen (Eidg. Anstalt f. das forstliche Versuchswesen) Biemersdorf 1962.
103
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Za izradu odgovarajućih šumsko gospodarskih karata služila je kao podloga
postojeća državna karta, koja se (uz primjenu jednostavnih instrumenata)
popunila podacima aerosnimaka mjerila 1 :8.000 do 1 :12.000 i to tako da su
se dobila četiri tipa karte (1 :25.000); jedan, koji daje površine autohtonih i
umjetno uzgojenih šuma (i obzirom na smjesu: čisti četinjari ili lišćari, te


SI. 1.


mješovite šume), drugi koji daje površine umjetno uzgojenih šuma po starosti
(jača debla, slabija debla, letvenjak, branjevine, mladici i čistine), treći po
sklopljenosti (0—2Ö°/o, 20—40% 80—20%,), četvrti po homogenosti (sklopljene
sastojine, sastojine sa difuzno razbacanim ih koncentriranim progalama,
odnosno prazninama kao što su prosjeke, potoci).


Prije sastava tih karata prethodila je terestrička komparacija aerosnimaka,
kojoj je bio cilj da olakša sobnu interpretaciju i kartiranje sadržaja snimaka.


Prirodne šume su se razlikovale od umjetno uzgojenih po svojoj stereoskopskoj
fizionomiji, koja je kod prvih bila heterogena sa više etaža, kod
drugih više jednolična. U pogledu starosti izlučeni su gospodarski starosni
razredi na temelju relativnih sastojinskih visina, veličina projekcija krošanja
i sklopljenosti, koji su se elementi u stereomodelu dobro razlikovali. Kod toga
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 15     <-- 15 -->        PDF

je dotična gospodarska starost ili potpuno ili pretežno dominirala u pojedinim
dijelovima šuma. Određivanje stupnja sklopljenosti i homogenosti — obzirom
na povoljnu perspektivu aerosnimaka — nije zadavalo poteškoće.


Na osnovu takvog kartiranja došlo se do površinske distribucije (minimalna
izlučenja iznosila su 0,25 ha) obzirom na istaknute karakteristike prirodnih
i umjetno uzgojenih šuma (starost sklop, homogenost). Dobivene karte
s osnovnim podacima služile su zajedno sa opažanjima na terenu i uz iskustvo
šumarskih stručnjaka za izradu takve karte, koja sadrži plan (projekt) budućih
uzgojnih i melioracijskih radova a to su: odvodnje, pomlađivanje, čišćenja,
prorede. Za svaki od tih zahvata određena je površina na kojoj će se obavljati.
Po poznatim prosječnim podacima o potrebi radne snage i troškovima izrađena
je za narednih 20 godina razmjerno realna osnova uzgojnih i melioracijskih
radova na tom području, koja daje odgovor na pitanje što, gdje i kada se ti
radovi imaju obaviti.


Projekt prorjeđivanja. Koliko god je nauka o proredama napredovala
i premda neki šumarski stručnjaci imadu iskustva u toj djelatnosti,
ipak se ne može reći da su šume potpuno i sistematski prorjeđivane. Jedan od
razloga je i pomanjakanje plana (projekta) za provedbu prorjeđivanja. Gospodarske
osnove se u tom pogledu oslanjaju na inventuru drvnih masa iz čega
se dobivaju mase po vrstama drveća i debljinskim razredima. Ako šumarije
prorjeđuju po sastojinama kao jedinicama, i ako inventure daju podatke samo


o masama i njihovom kretanju za cijelu gospodarsku jedinicu ili odjele, a
mjesta i stupanj prorjeđivanja se ne unose u karte taksator ne zna gdje i kako
treba dalje zahvatiti. Stoga mora ili obilaziti objekte ili tražiti drugo pomagalo.
Za grad Zürich postavljene su 1907. u bukovim sastojinama pokusne plohe
radi praćenja djelovanja proreda. Tu stoje danas plohe sa istim početnim
međusobnim stanjem u g. 1907., a sa raznim načinima otada provedenih proreda.
Za to područje postoje i skorašnji aerosnimci. Razni zahvati imali su
razne posljedice, koje se očituju u raznom stupnju sklopljenosti (sumi projekcija
krošanja) dominantnih i kodominantnih stabala u sastojini. Stupanj
prorede i suma projekcija krošanja nakon prorede stoje međusobno u korelaciji.
Pokusne plohe pokazale su razne sklopljenosti (tako na pr. 96d/´o za
sastojine, koje nisu nikada bile prorjeđivane ili 83% za jake visoke prorede
itd.), koje se na aerosnimcima odlično uočavaju odnosno i mjere. Kod primjene
aerosnimaka za planiranje prorjeđivanja uzeta su tri stepena sklopljenosti:
više od 93°/Q (nikad prorjeđivano). 88—93n/o (slabe visoke prorede) i manje od
88% (jake visoke prorede).


Da bi se moglo zaključiti o kakvom stupnju prorede se radi može se pomoću
skorašnjih aerosnimaka u stereomodelu odrediti sadašnja suma projekcija
krošanja ili se može izgled konkretnih sastojina uporediti sa izgledom prorjeđivanih
pokusnih ploha sa kojih postoje također aerosnimci. U obzir treba
uzeti da se na pr. i u prorjeđenim bukovim sastojinama s vremenom sklop
zatvorio i to brže što je proreda bila slabija. Znači da će se u stereomodelu
neprorjeđene na pr. bukove sastojine po izgledu izjednačiti sa slabo i odavno
prije prorjeđenim sastojinama (ako je snimanje obavljeno više godina iza prorjeđivanja).


Rezultat fotointerpretacije treba biti karta, koja daje površine neprorjeđenih,
slabo ili jako prorjeđenih dijelova odjela. Ti podaci zajedno sa pri
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 16     <-- 16 -->        PDF

kladnim sastavljenim tabelarnim pregledom daju signale gdje treba hitno intervenirati
kao i uopće plan budućeg rada na proredama.


Dinamika rastenja sastojina. Kod današnjeg načina gospodarenja
u regularnim visokim šumama, pomlađivanja se provode istovremeno
na raznim mjestima, koja često prelaze jedno u drugo. Na pomlađivanje nadovezuje
se njega šume. U urednom gospodarstvu postavlja se stalno pitanje da
li postoji potrajna, kvalitetna proizvodnja drvne mase. Periodički prove´deni
opisi, izbrajanje, mjerenje u sastojinama imaju za cilj dati odgovore na to
pitanje. Stabalne skupine i sastojine svrstaju se kod toga u dobne ili debljinske
razrede da bi se vidjele tendencije rastenja odnosno udio pojedinih tih
razreda. Ovakvo raščljanjivanje služi i planiranju radova u šumarstvu.


Za jednoznačno prosuđivanje stanja rastenja potrebno je povremeno, periodično
kartiranje šuma. Tako su i u Švicarskoj pored klupiranja sastojina
opet u novije vrijeme pristupili i periodičnom kartiranju stanja različitih dijelova
šuma (izrada sastojinske karte), jer stoje na stanovištu da mjesto, položaj,
veličina i rasprostiranje pojedinih različito uzraslih dijelova šume nije irelevantno.
Kod izrade sastojinske karte služe se aerosnimcima. Postoje li i,snimci
iz ranijih decenija usporedba stereoskopskih modela istih predjela dat će zornu


\ fa
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 17     <-- 17 -->        PDF

predodžbu o razvoju i redoslijedu pojedinih generacija i njihovu međusobnu
povezanost. Iz fotoplana ili signaturnog plana dobivenog restitucijom aerosnimaka
dobit ćemo površine pojedinih dijelova šume, a te nam mogu poslužiti
kao regulatori šumske proizvodnje. Dijelovi šume, koji se na aerosnimcima
bitno razlikuju su: stare sastojine, mlade sastojine, mladici i čistine.


Spoznaje do kojih se na taj način dolazi od važnosti su za dugoročnija
planiranja. Na taj način može aerosnimak biti dragocjen dokumentacijski
materijal.


Transportn a sr e^d s t v a. Šumski putovi imaiu prednost pred ostalim
komunikacijskim linijama u šumi, jer omogućuju ne samo izvoz drvne
mase nego i unošenje sadnog materijala, kretanje osoblja, dovoz raznih pomagala
itd. Ali ima predjela gdje izgradnja putova ne bi bila ekonomična ili
s razloga da se radi o nedovoljnoj produkciji drvnih masa (ovisno o prirodnim
faktorima) ili opet s razloga što su tereni suviše teški. U takvom slučaju
dobro pomažu dulje trase žičara.


Za projektiranje i izvedbu ne će biti dovoljna samo karta ili planovi sa
slojnicama. One će svakako olakšati i konačno omogućiti samo trasiranje. Zahtijeva
se, u vezi sa amortizacijom u određeno vrijeme, da žičare prolaze kroz
područja, koja ih mogu dovoljno alimentirati. U tu svrhu potrebna je karta,
koja će dati granice pojedinih sastojina (po vrsti drveća, starosti, obrasta) te
mase, pa podatke o potrebama prorjeđivanja itd. Stereoskopsko promatranje
aerosnimaka dat će mnoge informacije, koje se pomoću prikladnog stereoinstrumenta
(kao na pr- onog u si. 2) mogu prenijeti u karte, koje dosad još
nisu intenzivno u šumarskom pogledu razrađene. Raspoložive drvne mase po
jedinici površine mogu se dobiti ili pomoću prikladnih prirasno-prihodnih tablica,
BitterliehoVom metodom pomoću reprezentantnih površina ili slično, ako
nisu na drugi način određene. Tako se, koristeći postojeće karte, aerosnimak i
s nešto terenskog rada, može doći do dokumentacijskog materijala za što pouzdanije
trasiranje jedne ili više linija žičara. Takav će način rada dati odgovor
na pitanje kojim smjerom treba voditi žičare i koliko će one biti u
narednih 10 ili 15 godina alimentirane.


Stete od snijega i vjetra. Kad je zimi god. 1962. u šumama
kraj Züricha došlo do većih šteta od snijega i vjetra, išlo se zatim da se u što
kraćem vremenu i sa što manje troškova dođe do pouzdanih kvantitativnih
i kvantitativnih podataka o tim štetama. Učinjeni su. odmah aerosnimci u približnom
mjerilu 1 : 5.000 i 1 :10.000 sa stereoskopskim preklopom.


Aerosnimci su odlično poslužili za interpretaciju šteta i to: prijeloma u
krošnji, prijelom debla, postrano potisnutih krošanja te izvala. Ovo posljednje
samo onda ako se radilo o rijetkim sastojinama. Aerosnimci odnosno fotoplanovi
i planovi dobiveni iz onih dali su i raspored sastojina s obzirom na debljin.
ske razrede (3 stratuma: stare sastojine, srednjođobne sastojine, letvenjaci
te za svaki od ovih daljnja tri podstratum?: čiste sastojine četinjara, lišćara ili
mješovite sastojine).


Fotcinterpretacija i izrada sastojinske karte na osnovu aerosnimaka morala
se terestričkim radom kontrolirati i nadopunu. Ovo se odnosilo na korekture
graničnih linija navedenih stratuma, na procjenu drvne mase srednjeg stabla
u sastojinama gdje je došlo do prijeloma krošnje ili debla, te procjena procentualne
štete (izražene´u m? ili pm ukupne mase sastojine) za gusto rasle sa
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 18     <-- 18 -->        PDF

stojine u kojima leže izvale, koje se na snimcima ne mogu opaziti. Prijelomi
u krošnji i prijelomi debala vrlo dobro su se interpretirali.


Sa takvim rasporedom radova izrađen je elaborat o štetama posebno za
starije, a posebno za srednjodobne sastojine, odnosno letvenjake, koje su nastale
izvalama ili prijelomima krošanja ili debala. Na temelju pouzdane dokumentacije
moguća je sada daljnja intervencija po čovjeku na odgovarajućim
površinama.


Šumsk i požari . Aerosnimci su dobro poslužili i osoblju, koje se
borilo sa šumskim požarom u oktobru god. 1961. kraj Firvaldšteterskog jezera
gotovo 12 dana. Površina, koja se imala nadzirati, iznosila je oko 200 ha sa
stotinama požarnih žarišta. S obzirom na vladajuće vjetrove i oblike terena
požar je prijetio da zaokruži obližnje naselje i da uništi šume, koje nemaju
samo gospodarsku i estetsku vrijednost, nego djeluju i kao zaštitne šume za
obližnju turističku cestu.


Kad se trebalo brzo odlučiti o veličini prosjeke na uzvisini iznad jezera,
zaključio je štab za gašenje požara da svoju daljnju akciju potpomogne fotointerpretacijom.
Potrebni aerosnimci (u mjerilu približno 1 :20.000) izrađeni su
za vrijeme od oko 6 sati. Omogućili su da se izradi plan suzbijanja požara.
Projektirane su prosjeke, koje će se redom prema potrebi ostvarivati s tim da
se s obzirom na estetsko značenje šume mjestimično ostave grupe stabala
(kulise) i da se najprikladnijim putem osigura dovod vode iz jezera, koja će na
izvedenoj prosjeci dalje pomagati u suzbijanju požara. Tlo na postavljenoj prosjeci
(300 m dugačkoj i 15—20 m širokoj) očišćeno je od materijala, koji bi
mogao doprinijeti širenju požara.


Aerosnimci promatrani stereoskopski dali su odličan uvid u morfološke
detalje terena kao što su markantne stijene, jarci, stabla itd. Akcija je uspješno
dovršena. Bile su izbjegnute suvišne sječe, dobiven, je odličan uvid u teren,
podaci za raspored ljudi i pogonskog materijala. Osoblje, koje se služilo aerosnimcima
zaželjelo je da se kod idućih sličnih akcija i drugdje koriste tim odličnim
pomagalom.


*
Ovo su bih samo neki od primjera iznesenih u djelu prof. Kurtha i ing.
Rhodya. Ima tu iznesenih i drugih zahvata, koji su uspješno riješeni u šumskom
gosopdarstvu Švicarske pomoću aerosnimaka: raspored sječa, izrada sastojinskih
karata (s naročitim obzirom na gospodarski važnije vrste, uzrast i
obraslost), učešće četinjara u sastojinama, pripremni radovi za izlučivanje pašnjaka
u šumskim predjelima, raspored primjernih ploha kod inventura masa,
štete od lavina itd.
Primjena fotogramaterije u šumarstvu bit će principijelno tamo opravdana
gdje se zadaci dovoljno pouzdano mogu riješiti sa manje troškova ili u
kraćem vremenu. S obzirom na dovoljan šumarski stručni kadar kod nas
pitanje uštede novca i vremena može prvenstveno doći u obzir kod teških terena.
U prošlih 10 godina bio je to slučaj sa područjem rijeke Tare i planina
oko Splita na kojima su sa strane Biroa za uređivanja šuma u Titograduodnsono sa strane šumarskih stručnjaka u Splitu (ing. Jedlovski, ing. Vrdoljak)
primijenjeni aerosnimci. U prvom slučaju izrađena je u Birou za uređivanje
šuma u Titogradu šumsko gospodarska karta mjerila 1 : 20.000 instrumentom
prikazanim u si. 2. Na planinama oko Splita aerosnimci su primijenjeni za
izradu´vegetacijske karte u mjerilu 1 : 50.000. Tu su aerosnimci pomogli:


108
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 19     <-- 19 -->        PDF

a) kod predradnji (u pogledu izlučivanja tipova šuma s obzirom na vrste
i stupanj degradacije)
b) kod izbora reprezentativnih ploha za terestrićna vegetacijska istraživanja.
{Snimci su dali dobar uvid u raspored tipova šuma)


c) za kartiranja nakon mjestimičnih terestričkih istraživanja.


Šumsko gospodarstvo Samarica u Zagrebu služeći se instrumentom prikazanim
u si. 1. kartiralo je u g. 1954. šume u području Kupe i Kupčine na
površini od oko 3.500 ha. Podlogu su dali katastarski planovi (smanjeni u
mjerilo 1 :10.000). Za područje Turopoljskog luga i Savskih vrbaka kod Zagreba
izrađen je u god. 1954. vanjskom suradnjom fotoplan u mjerilu 1 :10.000
za površinu od oko 4.500 ha. Sumsko-topografski detalji prenesni su na paus
matricu. Isto gospodarstvo koristilo je aerosnimke fotointerpretacijom kod
opisa sastojina u šumama između Zagreba i Siska.


Šumsko gospodarstvo Osijek uzelo je zadatak da promjene unutar šumskih
parcela unese u postojeće šumsko gospodarske planove sasvim jednostavnim
metodama bez ikakvog instrumentarija (radi se o ravnim terenima) i to
metodom grafičkog redresiranja.


Šumarski fakultet u Zagrebu, djelomično u suradnji sa ElektroprojektomNRH, a djelomično u vlastitoj režiji došao je fotogrametrijskom metodom do
planova sa slojnicama za svoje objekte u Zalesini i Jamaričkom brdu. (mjerila
1 :5.000).


Za interpretacijske svrhe aerosnimke su nabavili Šumsko gospodarstvo
Vinkovci, Tolmin i Uprava Nacionalnog parka »Plitvička jezera«.
U navedenim primjerima racionalizacija u radu leži u uštedi vremena ili
u eliminiranju obilaženja i rada na teškim terenima.


SI. 3.


Pored ostalih smatramo da pred nama stoji novi veliki zadatak gdje bi se
trebali iskoristiti rezultati aerofotogrametrijskih snimanja u zemlji, a to su
izrade vegetacijske karte (na pr. u mjerilu 1 :200.000 i krupnijem) i karta
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 20     <-- 20 -->        PDF

tipova šuma i šumskih staništa (na pr. u mjerilu 1 :25.000 te 1 :12.500 ili
1 :10.000), koja bi dala pouzdani površinski inventar niskih, srednjih i visokih
suma, te inventar otvorenih i sklopljenih šuma, površine juniperetuma, vriština,
točila, erodiranih površina itd. Uvjeta za izradu pouzdane vegetacijske karte
i karte tipova šuma i šumskih staništa ima sve više i više. Geodetski radovi
Geografskog Instituta JNA i Geodetskih uprava republika toliko su posljednjih
godina napredovali da se upravo nameće pitanje novog vida topografskih
karata u pogledu geološkom, vegetacijskom, šumarskom itd. Tamo gdje bi se
iskorisitili aerosnimci za ravne terene dostajao bi aeroprecrtavač LUZ (si. 1.),
a za brdske terene Stereotop (si. 2.). Ako bi se mjestimično trebale odrediti
nove orijentacijske tačke, kao podlogu za kartiranje, trebalo bi primijeniti za
određivanje položaja takvih tačaka radijalsekator (si. 3) i precizni aneroid
(sistema Paulin ili si.).


Recentna karta vegetacije odnosno tipova šuma i šumskih staništa izrađena
sistematski za pojedina područja dala bi temeljitiju dokumentaciju kako
za razne uređajne radove tako još i više za izradu projekata u pogledu pošumljavanja,
introdukcije, melioracija itd. Počeci navedenih radova naziru se u
saradnji Instituta za šumarska istraživanja NRH i Zavoda za geodeziju Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


THE APPLICATION OF PHOTOGRAMMETRY IN THE ELABORATION
OF FOREST-MANAGEMENT PROJECTS


Sumlmary


In modern forestry photogrammetry finds application both in the f eld of forest
management (when the mensurational elements are in question) and in the field of
silviculture, construction of forest communications, and forest protection, as discussed
in the article on concrete examples.


In the past 15 years photogrammetry was applied in the forestry of Yugoslavia
for the needs of management of forest and the elaboration of maps on the plant
communities mainly of the heavily accessible areas to the South of the country. There
are also some cases of its application in the northern parts. The form of "work consisted
in coordination with the institutions carrying out photogrammetrical operations.


One of the next tasks with which photogrammetry will be concerned is ´both the
elaboration of a map of plant communities and a map of forest stand types and off
forest sites based on a new topographical map of Yugoslavia.