DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 21     <-- 21 -->        PDF

ODNOS NEKIH NAŠIH VRSTA DRVEĆA I SASTOJINA
PREMA TIPOVIMA TALA


Ing. MIRJANA KALINIC


Uvod


Na život i razvoj šume utječe tlo čitavim nizom uzajamno uslovljenih faktora
fizikalne, kemijske, biološke prirode, čiji integralni izraz je tip tla. »-Uzajamna
životna ovisnost šume i tla je često tako uska da su utjecaj šume na tlo
i utjecaj tla na šumu nedjeljivo međusobno povezani« (A a 11 o n e n). Stoga utvrđivanje
pojedinačnih pokazatelja svojstava tla (npr. sama kemijska reakcija
ili dr.) nije dovoljno za ocenu proizvodne vriednosti tla, već treba uzeti tip tla.
Tipovi tla i niže sistematske jedinice karakterizirane su nizom kemijskih, fizikalnih,
morfoloških i drugih svojstava.


Tla šuma razlikuju se od poljoprivrednih tala po prirodnom sklopu horizonata
profila, ponekad izmijenjenih utjecajem raznih faktora. Posebne značajke
šumskog tla ovise o prirodnoj vegetaciji šume prilagođene svojstvima i plodnosti
tla i reguliranju plodnosti prirodom same šume ili uzgojnim zahvatima
(privođenjem svjetla i topline u sastojinu, uvođenjem raznih načina sječe, unošenjem
vrsta drveća koje popravljaju tlo, stvaranjem mješovitih sastojina i dr.).
Velik dio hraniva vraća se tlu šušnjem, a stabla dozore za sječu u mnogo duljem
periodu nego biljke u poljoprivredi. I mjerila za ocjenu plodnosti šumskog tla
su različita od onih u poljoprivredi. Tip tla koji je za poljoprivredne kulture
neplodan, za mnoge vrste šumskog drveća je povoljan, npr. podzol, kao siromašno
tlo, bez meliorativnih zahvata nepodesno je za poljoprivredne vrste
biljaka, a povoljno za smreku i bor, iako i ove dvije vrste drveća mogu bolje
rasti na plodnijem tlu. Šume rastu na dubokim tlima, ali veoma često i na plitkim,
genetički mladim tlima, u pukotinama golih stijena, na skeletnom detritusu,
odronima, permanentno poplavljenim površinama, tresetnim naslagama
i dr. Sve ovo, kao i velika mikrovarijabilnost osnovnih svojstava šumskih tala,
ukazuju da je pojam proizvodnog tla u šumarstvu širi nego u poljoprivredi.


Vrste drveća i sastojine u odnosu na tlo


Savremene metode intenziviranja šumske, proizvodnje i gospodarenja upućuju
sve više uzgajivače šuma na poznavanje tipova tla i njihovih svojstava kao
i odnosa tih svojstava na razvoj, sastav i proizvodnu vrijednost sastojina. Radi
boljeg upoznavanja ovih odnosa donosimo prikaz najvažnijih vrsta drveća i
njihovih sastojina prema tlu.


Bukva . U različitim klimatskim područjima uspijeva bukva na raznovrsnim
geološkim podlogama i tipovima tala. Najbolje joj odgovaraju tla koja


111
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 22     <-- 22 -->        PDF

nisu plića od 60 cm. Bukva dobro raste u tlima razvijenim na kristalastim škriljevcima
ili vapnencima, makar bila i plitka, jer joj korijenje lako prodire kroz
pukotine ove podloge. Sušanj bukve raspada se brzo te popravlja tlo. Nagomilavanje
bukovog šušnja češće je na kvarcnim stijenama i na sjevernim ekspozicijama.


Bukove i bukovo-jelove sastojine (zajednice Fagetum montanum i Abieto-
Fagetum) uspijevaju na planinskim varijantama parapodzolastih (ilimeriziranih)
tala, na njima se dobro razvijaju i prirašćuju. Na višim vapnenačkim
planinama dobro uspijevaju sastojine bukve i jele na rendzinama, naročito rendzinama
razvijenim na morenama. Ovdje se razvijaju sastojine bukve i bukve i
jele dobrog boniteta, jer se duboko zakorjenjuju i snabdijevaju vodom i hranjivima
iz morene. Subalpinska bukova šuma (Fagetum subalpinum) često raste
u našim Dinarskim planinama i na suhim dubokim rendzinama točila, organogenoj
ili organomineralnoj rendzini, u disjunktnom pojasu 900 —1500 m n. v.
Na nižim položajima bukove sastojine uspijevaju i na sjevernim ekspozicijama
dolomitnih rendzina.


Tla na silikatnim supstratima (sirozemi, humusnosilikatna tla, kisela smeđa
tla i dr.) veoma su često obrasla bukovim šumama. Na srednjim i dubokim varijetetima
ovih tala bukove sastojine dobro prirašćuju. Značajna je ekološka varijanta
bukovih staništa dobrog boniteta na humusno-silikatnim tlima na perjdotitima.
To su trajno vlažne uvale donjih dijelova padina.


.


*


SI. 1. Kiselo smeđe tlo na gnajsu ispod sast, bukve i jele. Sum. Kamensko — Papuk
Foto: ing. M. Kalinić
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 23     <-- 23 -->        PDF

U nizinskim predjelima Podravine i Posavine, bukva ponegdje dolazi s hrastom
lužnjakom na višim (»grede«) mjestima parapodzola (pseudogleja), jer ne
podnosi poplave.


Hras t raste na različitim tlima. Lužnjak treba duboko, mineralnim hranivima
bogato tlo, svježije nego hrast kitnjak. Kitnjak je vrlo osjetljiv na ljetne
poplave i visoke izdanske vode, lužnjak uspijeva na vlažnom tlu sa visokom
razinom podzemne vode i lako podnosi povremene poplave ako ne traju dugo.


Sistem korijena hrasta jako je razvijen, a dubina prodiranja zavisi o karakteru,
vlažnosti i svojstvima tla. Žila srčanica prodire do 2 m i dublje, a glavna
masa korijenja razvija se na dubini 50 — 70 cm. Na Veliko — Anadolskim černozemima
SSSR-a, prema Z o n n - u, prodire korijen hrasta i do 7 — 8 m. U
odsustvu vlage podzemnih voda, u aridnim uslovima, korijen prodire samo do
dubine od 2 — 3 m. Dubina prodiranja ovisna je o dubini vlaženja tla. Rezultati
istraživanja Zonn-a pokazuju da hrastove šume rastu na najraznovrsnijim tlima
i u različitim klimatskim uslovima; to uvjetuje raznovrsnost tipova ovih šuma
i njihove proizvodne sposobnosti. Opadanje produktivnosti šuma hrasta ovisno
je većim dijelom o rezervama vlage tla ,a ne hranivima tla; što je manje vlage
u tlu, slabiji je rast hrastovih šuma i niža njihova produktivnost. Hrastove šume
na soloncastim tlima, soloncima i na tlima više ili manje zaslanjenim, kao i na
plitkim tlima, kratkog su vijeka i male produktivnosti. Ova istraživanja odnose
se na hrastove šume u šumostepi i stepi SSSR-a, koje se dijele u tri prirodno
historijske grupe: brdske, nizinske ili lužnjačke i aluvijalne hrastove šume.


Naše šume kitnjaka, kitnjaka i graba, kao i hrastove sastojine drugog sastava
veoma su često vegetacija parapodzola koji u ekološkom pogledu pokazuje znatnu
varijabilnost. To su zajednice: Querceto-Carpinetum croat. Horv., subasocijacija
Querceto-Carpinetum erythronietosum, zatim Querceto-Castanetum croat.
Horv. u Hrvatskoj, Bosni i Sloveniji. Izvanredna energija korijena hrasta i graba
omogućuje prodiranje i u glinoviti B horizont parapodzola. Hrast i grab mogu
da podnose smjenjivanje vlažne i suhe faze parapodzola u toku godine. Transpiracijom
i sklopom korijenja ova se tla dreniraju i tako se smanjuje stagniranje
gornjih voda i sprečava površinsko oglejavanje. U sušim oblastima Srbije, a po
najnovijim ispitivanjima (Ćirić-Fukarek ) i Hercegovine, zajednica cera
i sladuna (Quercetum confertae cerris Rud.), razvija se na parapodzolima; zajednica
cera i sladuna razvija se i na podzolastim vrištinsko-bujadičnim tlima sušnih
oblasti, a u nižim položajima i na kiselim smeđim tlima silikatnih supstrata. Na
kiselim smeđim tlima lijepo uspijevaju i sastojine hrasta kitnjaka (Papuk, Moslavačka
gora, Psunj i dr.).


Sastojine hrasta lužnjaka nizinskih predjela istočne Slavonije dobro uspijevaju
na povišenim mjestima, gredama; tu su se razvila isprana smeđa tla,
parapodzolasta tla — na lesu i parapodzoli. U poplavnim područjima Posavine,
Podravine i dr., šuma lužnjaka (Querceto-Genistetum elatae Horv.) uspijeva na
mineralno močvarnim tlima niza (depresija), vlažnim varijetetima parapodzola
i prelazima parapodzola prema mineralno močvarnim tlima, zatim aluvijalnim
tlima.


Cesto u zajednici sa bukvom sastojine hrasta, pretežno kitnjaka, razvijaju
se na parapodzolastim tlima sjeverozapadnih i drugih dijelova naše zemlje. Parapodzolasta
tla najčešće se iskorišćuju kao oranice, jer su duboka, dosta plodna
i umjereno vlažna.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 24     <-- 24 -->        PDF

U planinskim predjelima, rendzine na točilima nižih položaja, obrasle su
često kserotermnim zajednicama s hrastom meduncem, crnim grabom, crnim
jasenom, itd. Dolomitne rendzine južnih padina obrasle su također kserotermnim
zajednicama hrasta, a na sjevernim ekspozicijama je često bukva.


SI. 2. Rendzine na laporastom vapnencu jisžnih padina Kalnika
Foto: ing. M. Kalinić


Zajednica Querceto-Carpinetmn staphyletosum Horv., i zajednica cera i sladuna
uspijevaju uglavnom na varijetetima smeđih i žućkastosivih eluviranih
karbonatnih tala. Erodirana smeđa tla južnih padina najčešće pokriva šikara
medunca sa crnim grabom i crnim jasenom.


Prirodna staništa šuma hrasta kitnjaka i graba humidnijih predjela su i
podzolasta vrištinsko-bujadična tla.


B ri j e s t nizinski (Ulmus campestris L.) uspijeva u mješovitim sastojinama
lužnjak-brijest-jasen nizinskih i poplavnih područja naših najvećih rijeka. Tu
dobro raste na gredama u ispranim smeđim šumskim tlima, parapodzolastim
tlima i varijetetima parapodzola; u nizama uspijeva na vlažnim varijetetima
parapodzola i prelazima parapodzola prema mineralno močvarnim tlima. Veoma
dobro se razvija i na dubokim, svježim aluvijalnim tlima. Uspijeva i na parapodzolastim
tlima u zajednici sa hrastom kitnjakom, i drugdje.


114
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Jase n poljski (Fraxinus angustifolia Vahl.) zahtijeva bolje tlo od lužnjaka,
gdje je poplava češća i traje dulje vremena.


U poplavnim područjima Posavine, Podravine i drugih rijeka poljski jasen
i obični jasen (Fraxinus excelsior L.) uspijevaju najčešće na vlažnim varijetetima
parapodzola, mineralno-močvarnim, aluvijalnim i drugim tlima. Obični
jasen uspijeva i sa bukvom na boljim staništima kao što su humozna, velikim
dijelom deluvijalna tla na karbonatnoj podlozi. Ako je tlo suše, obično jasen traži
veću zračnu vlagu.


Javor i su većinom u zajednicama drugih vrsta drveća. Gorski javor
(Acer pseudoplatanus) u zajednici s jasenom (Acereto-Fraxinetum Horv.) uspijeva
na svježim tlima ili humoznim nanosima brdskih i gorskih predjela, gdje dobro
prirašćuje. Javor mliječ (Acer platanoides) razvija se i na tlima sa manje
vlage. Javor gluhač (Acer obtusatum) raste u gorju na kamenitom vapnenom
tlu (rendzine, smeđa tla i dr.). Kle n (A. campestre) uspijeva na gajnjači,
parapodzolima, parapodzolastim i drugim tlima. U nizinskim šumama na gredama
raste u parapodzolu, ispranim smeđim šumskim tlima i dr.


Breza . Sistem korijena breze je razvijen, ali ne prodire duboko u tlo;
razrahljuje i popravlja strukturu tla i pospješuje akumulaciju humusa. Breza se
smatra vrstom, koja najviše popravlja šumsko uzgojna svojstva podzolastih i
drugih tala (Zonn).


i Uspijeva na varijetetima parapodzola poslije degradacije šuma hrasta kitnjaka
i drugih, kao prelazni stadij (ponekad sa jasikom ili običnim borom).
Breza raste i na iskrčenim podzolastim vrištinsko-bujadičnim tlima, na kiselim
smeđim tlima nakon devastacije bukovih i bukovo jelovih sastojina i na drugim
tlima. Kako navodi Zon n »najbolje uspijeva na dobrim tlima, npr. opodzoljenim,
sivim šumsko stepskim i černozemima«.


Kesten pitomi (Castanea sativa Mili.) dobro uspijeva na rahlim, dubljim,
svježijim tlima formiranim na silikatnoj i pješčanoj podlozi, ali i na dubokim
ispranim tlima na vapnenačkoj podlozi. Smatra se da uspijevanje kestena u
tlima na vapnenačkoj podlozi ovisi o obliku i količini kalijevih soli koje kesten
može iskoristiti iz tla. Zajednica šume kitnjaka i kestena (Querceto-Castanetum
croat. Horv.) naseljuje u Hrvatskoj ,a i drugdje parapodzole (jako podzolirana
tla po M. Gračaninu) . Kesten kao i hrast obilno proizvodi trijeslovine, pa
se pojačanom nagomilavanju trijeslovinskih kiselina pripisuje intenzivnija acidifikacija,
destrukcija mineralnog kompleksa i eluvijacija ,a time i podzolizacija
pod šumom zajednice Querceto-Castanetum (M. Gračanin).


Lip a malolisna (Tilia parvifolia Ehr.). Najpovoljnija su za uspijevanje lipe
duboka tla, sastava pjeskovito ilovastog, humusna, svježa. Dobro raste u parapodzolastim
tlima nizinskih i brdskih područja, plodnijim varijetetima parapodzola
i drugim. Tlo popravlja i zaštićuje šušnjem i zasjenom. Razvijen i dubok
sistem korijenja lipe podržava dobru strukturnost, a time i povoljne odnose
zraka i vode u tlu.


Gra b obični (Carpinus betulus L.) u poplavnim ravnicama raste na sušim
položajima »gredama«, a na brežuljcima i gorju, na mjestima gdje ima više
zračne vlage. Grab obični najčešće u zajednicama s hrastom lužnjakom i kitnjakom
(Querceto-Genistetum elatae Horv., Querceto-Carpinetum croat., Horv. sa
subsocijacijama: Q.-C. caricetosum pilosae, zatim Querceto-Castanetum croat.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Horv.) razvija se na parapodzolastim tlima i parapodzolu gdje podnosi smjenjivanje
vlažne i suhe faze u toku godine, karakteristične za parapodzole. U nekim
od navedenih zajednica uspijeva obični grab i u kiselim parapodzolima silikatnih
supstrata, srednje dubokim varijetetima smeđih tala na vapnencu i vrištinsko
bujadičnim tlima humidnih oblasti.


Na rendzinama, smeđim karbonatnim tlima, erodiranim smeđim tlima južnih
padina i drugima, uspijeva obični grab, crni i bijeli grab u zajednicama
hrasta kitnjaka, medunca i cera: Querceto-Carpinetum staphyletoswm
Horv., Querceto-Ostryetum carpinifoliae Horv., Querceto-Ostryetum quercetosum
sessiliflorae Horv., šumi bijeloga graba (Carpinetum orientalis croat.
H-ić), itd.


Joha crna (Alnus glutinosa Geaertn.) popravlja tlo šušnjem koji sadrži
mnogo organskih tvari. Ima snažan sistem korijenja, razvijen uglavnom površinski
koji dobro utječe na strukturnost tla. Djelovanjem aktinomiceta (Actinomyces
alni) razvijaju se na njezinom korijenju kvržice pomoću kojih se tlo
obogaćuje dušikom iz zraka.


?A .


im


--4V


** i-i#/


*?L´,.»,


m
. -r


SI. 3. Aluvijalno karbonatno tlo recentnih nanosa donjeg toka rijeke Save, pod
sastojinom topole. Šumarija Kupinovo — Srem
Foto: ing. M. Kalinić
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Sume crne johe (Alnus glutinosa-Carex brisoides Horv.) naseljuju podvirna
i hidrogena tla nizinskih poplavnih područja (razne varijetete aluvijalnih tala,
cretna tla). U zajednici hrasta lužnjaka (Querceto-Genistetum elatae Horv.)
uspijeva joha i na parapodzolima, posebno vlažnom tipu šume lužnjaka i običnog
graba — na mokrim varijetetima parapodzola i prelazima parapodzola prema
minerogeno močvarnim tlima.


Bagrem (Robinia pseudacacia L.) ne podnosi teška, tvrda, plitka, suviše
vlažna i poplavama izložena, kao ni alkalijska tla. Po iskustvima u Bosni
(C i r i ć) može se razvijati na jako skeletnim tlima (na krečnjačkim točilima
koja imaju nešto sitne zemlje). Dobro uspijeva na dubokim i laganim tlima
s povoljnim odnosima zraka i vode (parapodzolasta tla). Bagrem dobro veže
eolska tla (»živi« — pokretni pijesci); pomoću posebnih sitnih gomoljčića na korijenju
(koje tvori Bacterium radicicola) prima bagrem elementarni dušik iz
zraka; ne zaštićuje tlo, jer ima rijetku krošnju i maleno, lagano lišće koje se
brzo rastvara i lako ga vjetar raznosi.


Topola, crna i bijela (Populus nigra L. i P. alba L.) u prirodnim populacijama
rastu na gredama poplavnih područja rijeka i ritskih šuma, gdje prevladavaju
aluvijalna tla vrlo heterogene građe i hidrogene (ritske) crnice. To
su položaji oko 4 — 5 m iznad normalnog vodostaja; u toku godine poplavljuje
ih voda otprilike 1—4 nedjelje. Bijel a topol a voli nešto više položaje od
crn e topole . Topole pridolaze i u šumi hrasta lužnjaka na ocjeditijem aluviju.
Eurameričke topole najbolje uspijevaju na višim mjestima poplavnog
područja aluvijalnih tala. Ne podnose vodu koja dulje vremena stagnira.
Recentni duboki ilovasti aluvijalni nanosi (si. 3.) veoma su pogodna tla za
uzgoj topola. Ovi su nanosi naročito povoljni ako je razina podzemne vode optimalna,
a slojevitost profila ujednačena. Kad se provede potrebna agrotehnika
eurameričke topole mogu se uzgajati na livadskom i zabarenom černozemu, te
livadskim tlima centralnog dijela poloja. Topole se uzgajaju s uspjehom na močvarnim
oglejenim tlima i ritskim crnicama nakon izvedbe hidrotehničkih melioracija
radi spuštanja razine podzemne vode. Za neke vrste topola povoljan je
i meliorirani parapodzol, te parapodzolasta tla ako se obavi potrebna agrotehnika
i gnojidba.


Trepetljika (Populus tremula L.) je u odnosu na tlo veoma plastična.
Raste na različitim tlima od nizinskih do planinskih predjela.


Jela obična (Abies alba Mill.) raste u tlima različitih svojstava; prodire
dublje u tlo nego smreka, ali može da se prilagodi i plitkom tlu, jer je
korijen plastičan.


U mješovitim sastojinama s bukvom (zajednice Fagetum abietetosum, Fagetum
montanum i dr.) pridolazi na planinskim varijantama parapodzolastih
tala, na rendzinama viših vapnenačkih planina i rendzinama formiranim na
morenama. U višim područjima naših vapnenačkih planina ovo su optimalna
tla bukve i jele. Dobar bonitet uslovljen je dubljim zakorjenjavanjem i obilnijim
snabdjevanjem vodom i mineralnim tvarima iz morene. U humidnim predjelima
Dinarskih planina sastojine jele uspijevaju na smeđim tlima na karbonatnim
supstratima, smeđoj i organomineralnoj rendzini, u visinskom pojasu od
900 — 1500 m n. v. To su najčešća staništa zjednice bukve i jele (Fagetum-abietetosum).
Iza devastacije šuma bukve i jele ovdje, gola i mrazovima izložena
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 28     <-- 28 -->        PDF

staništa pokriva smreka i bijeli bor. Ove vrste doprinose stvaranju sirovog humusa
i zakiseljavanju tla.


Kisela smeđa, smeđa podzolasta tla i podzole humidnih i perhumidnih predjela,
formiranih na silikatnim supstratima (kiselim silikatnim stijenama i stijenama
bogatim kvarcom), nastavaju acidofilne zajednice Abieto-Blechnetum,
Bazzanieto-Abietum (Gorski Kotar, Slovenija) i druge. Kisela smeđa tla su osrednje
duboka i duboka, povoljnog mehaničkog sastava i vodnih prilika i stoga ekološki
značajna za jelove šume. Siromašnije pjeskovite varijetete ovih tala naseljuje
jela sa smrekom.


Na humoznom skeletnom tlu vapnenačkih stijena i kamenitih strmina pretplaninskih
područja dominira jela u zajednici Calamagrosteto-Abietum.
U Panonskom sredogorju i drugdje jela pridolazi najčešće na kiselim smeđim
tlima na silikatnoj podlozi, parapodzolastim tlima, parapodzolu.


Smreka (Picea excelsa Lk.) uspijeva dobro na plodnim tlima suglinastog
i glinastog mehaničkog sastava i dovoljno vlažnosti, ali i na podzolima. Sistem
korijenja je većinom plitko građen. Ako u tlu nema dovoljno hranjivih tvari
ili suvišna vlaga dulje vremena stagnira, prirast smreke znatno se smanjuje ili
se smreka suši.


U nekim našim vapnenačkim planinama smreka (sa Vaccinium myrtülus
i dr.) raste u hladnijim depresijama, mrazištima i kraškim poljima; tu smreka
uspijeva na rendzinama sa sirovim humusom. U humidnim subalpinskim područjima
smreka se razvija i na organogenim rendzinama. Nakon degradacije šume
bukve i jele (pašom i požarom) na ovim staništima, u planinskim se vlažnijim
predjelima razvijaju smreka i bor. Smreka raste s jelom na mnogim staništima.
U dubljim depresijama, vrtačama viših predjela, najčešće na parapodzolastom
smeđem tlu, izgrađuje smreka svoju zajednicu (Piceetum montanum), jer tu zbog
stalnih pozeba druge vrste teže uspijevaju. Smrekove šume uspijevaju na humusno-
silikatnim tlima planinskih predjela hladne i vlažne klime; u nižim pojasevima
uspijevaju u ovim tlima bukove šume (Pohorje, Kozjak, itd.) Također
kisela smeđa tla i u ekološkom pogledu njima slična kisela ilimerizirana tla viših
predjela, česta su staništa smrekovih šuma, kao i šuma bukve i jele . Glinovitiji
varijeteti kiselih smeđih tala prelaze često u parapodzole, i u višim regionima
su to pogodna staništa smreke ukoliko B-horizont ne leži plitko.


Podzoli i smeđa podzolasta tla na stijenama bogatim kvarcom u višim planinskim
predjelima a prirodna su staništa smrekovih i borovih šuma, gdje one
dobro uspijevaju. Željezni podzoli dolaze pod asocijacijom Rhodoreto-V accinietum
i Piceetum subalpinum (Br. Blanquet);po Pallmannu, čine pedoklimaks
subalpinskog pojasa. Na podzolima smreke se zakorjenjuje plitko u površinskom
humoznom sloju, jer je A2 podhorizont gotovo sterilni kvarcrii pijesak.
Manje zakorjenjuje u bogatijem iluvijalnom horizontu.


Prema nekim orijentacionim istraživanjima (Poledica-Stankević)


na području planine Tare, Pančićev a omorik a (Picea omorica Panč.)
uspijeva na rendzini.
Bo r običn i (bijeli; Pinus sylvestris L.) u mineralno oskudnim i sušnim


tlima razvija razgranjen površinski sistem korijenja i žilu srčanicu. Z o n 11 navodi
podatke A. G. G a e 1 a o razvoju sistema korijena bora u nepovoljnim
uslovima Urdinskih pijesaka Prikaspijske nizije SSSR-a. Korijen bora razgranjava
se na ovim pijescima u prosjeku i do 10—11 metara. Na pjeskovitim tlima
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 29     <-- 29 -->        PDF

sa proslojcima glinovitijeg sastava ili zbijenim tlima sa većim sadržajem, mangana,
žila srčanica prestaje rasti i na vrhu se razvije metlasto (Z o n n i 5 i-
m a n j o k).


SI. 4. Devastirana kseroteraina zajednica hrasta´ kitnjaka na đolomitnim rendzinama
šum. predjela Krndije, popunjavana c. i b. borom
Foto: ing. M. Kalinić


Obični bor se razvija na podzolastim vrištinsko-bujadičnim tlima, parapodzolima
,naročito poslije degradacije hrastovih šuma, rendzinama i drugima; u
brdskim i planinskim oblastima dobro raste u smeđim podzolastim tlima kiselih
supstrata. Obični bor se ovdje obilno podmlađuje i dobro prirašćuje. Povećanom
adsorpcionom površinom dubokog i dobro razvijenog korijenovog sistema bor
nadoknađuje inače nisku koncentraciju hranjivih tvari ovog tla. Bor dobro raste
i u podzolu, jer snažnim korijen ovim sistemom prodire A2 podhorizont, i sekundarno
razgranjen u B horizontu koristi iluvirane hranjive tvari. Obični bor
stvara često manje sastojine ili mješovite sastojine s ostalim četinarima, naročito
crnim borom (P. nigra Arn.). Uspijeva tada na skeletnim i drugim tlima,
nepovoljnim za lišćare.


Sume običnog i crnog bora uspijevaju i na riječnim prudovima (Drava i dr.)
koji su izvan dohvata poplave. Crni bor je termokserofilniji nego bijeli bor;
raste najčešće na sušnim plićim tlima. U Velebitu i Kapeli nalazimo rendzine
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 30     <-- 30 -->        PDF

(»borovine«) pod šumom crnog bora. Dolomitne rendzine južnih, a ponekad i sjevernih
padina, nakon devastacije kserotermnih hrastovih zajednica ih bukve
(sjeverne strane) naseljava crni bor. Plitka skeletna, humusno silikatna tla na
serpentinima i peridotitima najčešće su staništa crnog bora.


U subalpinskoj zoni na rendzinama sa sirovim humusom i na organogenoj
rendzini Dinarskih vapnenačkih planina razvija se zajednica Pinetum mughi.
Karakteristične biljke (Pinus mugho, Juniperus nana, Erica carnea, Rhododendron
hirsutum i dr.) tvore organske ostatke koji se teško rastvaraju; u hladnoj
subalpinskoj klimi pogoduju formiranju sirovog humusa.


Ariš (Larix europaea Lam.) uspijeva na srednje visokim i visokim položajima.
U prirodnom arealu, razvijaju se šume ariša na različitim tlima, ali najbolje
na dubljim i svježijim. Ariš kao listopadno drvo kojem Cetine veoma brzo
trunu, utječe bolje nego drugi četinari na procese humifikacije i plodnosti tla.
Osim toga jakim korjenovim sistemom i žilom srčanicom održava dobro strukturu
tla. Na raznim tipovima rahlih i svježih tala u Alpama, Karpatima i drugdje,
uspijeva sa smrekom, borom, bukvom, klekovinom, limbom, a i crnim
grabom. Ne podnosi tla teškog mehaničkog sastava, dobro se prirodno podmlađuje
na mlađim tlima.


LITERATURA:


Aaltonen, V. T., 1948, Boden und Wald, Berlin und Hamburg.
Anić, M., 1961, Uzgajanje šuma, skripta, Zagreb.
Anić, M., 1940, Pitomi kesten u Zagrebačkoj gori, Zagreb.
Bunuševac, T., 1951, Gajenje šurna I., Beograd.
Ćirić, M., 1959, Pedologija, iskripta, Sarajevo.
Čirić, M., 1961, Planinsko šumska zemljišta Jugoslavije, Beograd.
Čirić, M., 1962, Zemljišta Jugoslavije sa gledišta iskorišćavanja u šumskoj proizvodnji,


Beograd.
Glavač, V.. 1961, O vlažnom tipu hrasta lužnjaka i običnog graba, Šumarski list,


Zagreb.
Gračanin, M., 1948, Tipovi šumskih tala Hrvatske, Zagreb.
Gračanin, M., 1951, Pedologija, III. Zagreb.
Horvat, I., 1950, Šumske zajednice Jugoslavije, Zagreb.
Kalinić, M., 1957, O primjeni pedologije i svojstvima šumskih tala, Zagreb.
Kalinić, M., 1960, Prilog poznavanju .šumskih tala Bosutskog područja, Šumarski


list, Zagreb.
Kalinić, M., 1961, Tla šuma kotara Virovitica, rukopis, Zagreb.
Kalinić M., 1962, Tla (ekološki), Šumar, eciklop. II. u štampi, Zgb.
Kodrič, M., Opis talnih oblik na Pohorju, Ljubljana.
Mišić, V., 1957, Varijabilitet i ekologija bukve u Jugoslaviji, Beograd.
Miiokenhausen, E. 1959, Die wichtigsten Böden der Bundesrepublik Deutschland,


Frankfurt a. M.
Nejigebauer, V. i Škorić, A., 1958, Prilog poznavanju pedogeneze u perhumidnim. pla


ninskim predjelima Hrvatske, Beograd.
Petračić, A., 1.955, Uzgajanje šuma, Zagreb.
Šafar, J., 1961, Rasprostranjenost i proširenje četinjača u arealu bukovih Suma


Hrvatske, Zagreb.
Wilde, S. A., 1958, Forest soils, New York.
Zonn, S. V., 1954, Vlijanie lesa na pocvy, Moskva.
Zonn, S. V., 1959, Počvennaja vlaga i lesn!e nasaždenija, Moskva.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 31     <-- 31 -->        PDF

THE RELATION OF SOME OF OUR TREE SPECIES
AND STANDS TO THE TYPES OF SOIL


Sumlmary


Getting acquainted with soil types as well as with the interrelationships of
stands and individual tree species with the soil is of great significance for contemporary
forest production and management. Intensification of management of forests
with reforestation, amelioration of degraded areas, underplanting, conversions etc.,
and in addition the raising of forest cultures and plantations, also the establishment
of special plantings (shelterbelts, windbreaks) refer more and more the attention
of silviculturists to the knowledge of soil and soil-forest interrelationships.


In this article are discussed the most important tree species and forest stands
in relation to the soil, i. e.: Beech, stands of Beech, stands of Beech and Fir {communities
Fagetum montanum, Abieto-Fagetum, Fagetu´m subalpinum and the other),
further Oak, stands of Sessile and Pedunculate Oaks, etc. (Querceto-Genistetum
elatae Horv., then Quercetum confertae-cerris Hud., as well as others), which thrive
on various soil types in flat, hilly and mountaineous regions. They often represent
numerous variants of swampy soils, parapodzols, paraipodzols and other soils formed
on various substrata.


Besides Beech and Oak discussed are also Elm and mixed stands of Elm, then
stands of Ash, Maple, Bircb, Chestnut, Lime, Hornbeam, Alder, Black Locust, Poplars,
and of coniferous species stands viz. stands of Fir, Spruce, Pine and Larch.