DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 22     <-- 22 -->        PDF

nisu plića od 60 cm. Bukva dobro raste u tlima razvijenim na kristalastim škriljevcima
ili vapnencima, makar bila i plitka, jer joj korijenje lako prodire kroz
pukotine ove podloge. Sušanj bukve raspada se brzo te popravlja tlo. Nagomilavanje
bukovog šušnja češće je na kvarcnim stijenama i na sjevernim ekspozicijama.


Bukove i bukovo-jelove sastojine (zajednice Fagetum montanum i Abieto-
Fagetum) uspijevaju na planinskim varijantama parapodzolastih (ilimeriziranih)
tala, na njima se dobro razvijaju i prirašćuju. Na višim vapnenačkim
planinama dobro uspijevaju sastojine bukve i jele na rendzinama, naročito rendzinama
razvijenim na morenama. Ovdje se razvijaju sastojine bukve i bukve i
jele dobrog boniteta, jer se duboko zakorjenjuju i snabdijevaju vodom i hranjivima
iz morene. Subalpinska bukova šuma (Fagetum subalpinum) često raste
u našim Dinarskim planinama i na suhim dubokim rendzinama točila, organogenoj
ili organomineralnoj rendzini, u disjunktnom pojasu 900 —1500 m n. v.
Na nižim položajima bukove sastojine uspijevaju i na sjevernim ekspozicijama
dolomitnih rendzina.


Tla na silikatnim supstratima (sirozemi, humusnosilikatna tla, kisela smeđa
tla i dr.) veoma su često obrasla bukovim šumama. Na srednjim i dubokim varijetetima
ovih tala bukove sastojine dobro prirašćuju. Značajna je ekološka varijanta
bukovih staništa dobrog boniteta na humusno-silikatnim tlima na perjdotitima.
To su trajno vlažne uvale donjih dijelova padina.


.


*


SI. 1. Kiselo smeđe tlo na gnajsu ispod sast, bukve i jele. Sum. Kamensko — Papuk
Foto: ing. M. Kalinić