DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Jase n poljski (Fraxinus angustifolia Vahl.) zahtijeva bolje tlo od lužnjaka,
gdje je poplava češća i traje dulje vremena.


U poplavnim područjima Posavine, Podravine i drugih rijeka poljski jasen
i obični jasen (Fraxinus excelsior L.) uspijevaju najčešće na vlažnim varijetetima
parapodzola, mineralno-močvarnim, aluvijalnim i drugim tlima. Obični
jasen uspijeva i sa bukvom na boljim staništima kao što su humozna, velikim
dijelom deluvijalna tla na karbonatnoj podlozi. Ako je tlo suše, obično jasen traži
veću zračnu vlagu.


Javor i su većinom u zajednicama drugih vrsta drveća. Gorski javor
(Acer pseudoplatanus) u zajednici s jasenom (Acereto-Fraxinetum Horv.) uspijeva
na svježim tlima ili humoznim nanosima brdskih i gorskih predjela, gdje dobro
prirašćuje. Javor mliječ (Acer platanoides) razvija se i na tlima sa manje
vlage. Javor gluhač (Acer obtusatum) raste u gorju na kamenitom vapnenom
tlu (rendzine, smeđa tla i dr.). Kle n (A. campestre) uspijeva na gajnjači,
parapodzolima, parapodzolastim i drugim tlima. U nizinskim šumama na gredama
raste u parapodzolu, ispranim smeđim šumskim tlima i dr.


Breza . Sistem korijena breze je razvijen, ali ne prodire duboko u tlo;
razrahljuje i popravlja strukturu tla i pospješuje akumulaciju humusa. Breza se
smatra vrstom, koja najviše popravlja šumsko uzgojna svojstva podzolastih i
drugih tala (Zonn).


i Uspijeva na varijetetima parapodzola poslije degradacije šuma hrasta kitnjaka
i drugih, kao prelazni stadij (ponekad sa jasikom ili običnim borom).
Breza raste i na iskrčenim podzolastim vrištinsko-bujadičnim tlima, na kiselim
smeđim tlima nakon devastacije bukovih i bukovo jelovih sastojina i na drugim
tlima. Kako navodi Zon n »najbolje uspijeva na dobrim tlima, npr. opodzoljenim,
sivim šumsko stepskim i černozemima«.


Kesten pitomi (Castanea sativa Mili.) dobro uspijeva na rahlim, dubljim,
svježijim tlima formiranim na silikatnoj i pješčanoj podlozi, ali i na dubokim
ispranim tlima na vapnenačkoj podlozi. Smatra se da uspijevanje kestena u
tlima na vapnenačkoj podlozi ovisi o obliku i količini kalijevih soli koje kesten
može iskoristiti iz tla. Zajednica šume kitnjaka i kestena (Querceto-Castanetum
croat. Horv.) naseljuje u Hrvatskoj ,a i drugdje parapodzole (jako podzolirana
tla po M. Gračaninu) . Kesten kao i hrast obilno proizvodi trijeslovine, pa
se pojačanom nagomilavanju trijeslovinskih kiselina pripisuje intenzivnija acidifikacija,
destrukcija mineralnog kompleksa i eluvijacija ,a time i podzolizacija
pod šumom zajednice Querceto-Castanetum (M. Gračanin).


Lip a malolisna (Tilia parvifolia Ehr.). Najpovoljnija su za uspijevanje lipe
duboka tla, sastava pjeskovito ilovastog, humusna, svježa. Dobro raste u parapodzolastim
tlima nizinskih i brdskih područja, plodnijim varijetetima parapodzola
i drugim. Tlo popravlja i zaštićuje šušnjem i zasjenom. Razvijen i dubok
sistem korijenja lipe podržava dobru strukturnost, a time i povoljne odnose
zraka i vode u tlu.


Gra b obični (Carpinus betulus L.) u poplavnim ravnicama raste na sušim
položajima »gredama«, a na brežuljcima i gorju, na mjestima gdje ima više
zračne vlage. Grab obični najčešće u zajednicama s hrastom lužnjakom i kitnjakom
(Querceto-Genistetum elatae Horv., Querceto-Carpinetum croat., Horv. sa
subsocijacijama: Q.-C. caricetosum pilosae, zatim Querceto-Castanetum croat.