DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 28     <-- 28 -->        PDF

staništa pokriva smreka i bijeli bor. Ove vrste doprinose stvaranju sirovog humusa
i zakiseljavanju tla.


Kisela smeđa, smeđa podzolasta tla i podzole humidnih i perhumidnih predjela,
formiranih na silikatnim supstratima (kiselim silikatnim stijenama i stijenama
bogatim kvarcom), nastavaju acidofilne zajednice Abieto-Blechnetum,
Bazzanieto-Abietum (Gorski Kotar, Slovenija) i druge. Kisela smeđa tla su osrednje
duboka i duboka, povoljnog mehaničkog sastava i vodnih prilika i stoga ekološki
značajna za jelove šume. Siromašnije pjeskovite varijetete ovih tala naseljuje
jela sa smrekom.


Na humoznom skeletnom tlu vapnenačkih stijena i kamenitih strmina pretplaninskih
područja dominira jela u zajednici Calamagrosteto-Abietum.
U Panonskom sredogorju i drugdje jela pridolazi najčešće na kiselim smeđim
tlima na silikatnoj podlozi, parapodzolastim tlima, parapodzolu.


Smreka (Picea excelsa Lk.) uspijeva dobro na plodnim tlima suglinastog
i glinastog mehaničkog sastava i dovoljno vlažnosti, ali i na podzolima. Sistem
korijenja je većinom plitko građen. Ako u tlu nema dovoljno hranjivih tvari
ili suvišna vlaga dulje vremena stagnira, prirast smreke znatno se smanjuje ili
se smreka suši.


U nekim našim vapnenačkim planinama smreka (sa Vaccinium myrtülus
i dr.) raste u hladnijim depresijama, mrazištima i kraškim poljima; tu smreka
uspijeva na rendzinama sa sirovim humusom. U humidnim subalpinskim područjima
smreka se razvija i na organogenim rendzinama. Nakon degradacije šume
bukve i jele (pašom i požarom) na ovim staništima, u planinskim se vlažnijim
predjelima razvijaju smreka i bor. Smreka raste s jelom na mnogim staništima.
U dubljim depresijama, vrtačama viših predjela, najčešće na parapodzolastom
smeđem tlu, izgrađuje smreka svoju zajednicu (Piceetum montanum), jer tu zbog
stalnih pozeba druge vrste teže uspijevaju. Smrekove šume uspijevaju na humusno-
silikatnim tlima planinskih predjela hladne i vlažne klime; u nižim pojasevima
uspijevaju u ovim tlima bukove šume (Pohorje, Kozjak, itd.) Također
kisela smeđa tla i u ekološkom pogledu njima slična kisela ilimerizirana tla viših
predjela, česta su staništa smrekovih šuma, kao i šuma bukve i jele . Glinovitiji
varijeteti kiselih smeđih tala prelaze često u parapodzole, i u višim regionima
su to pogodna staništa smreke ukoliko B-horizont ne leži plitko.


Podzoli i smeđa podzolasta tla na stijenama bogatim kvarcom u višim planinskim
predjelima a prirodna su staništa smrekovih i borovih šuma, gdje one
dobro uspijevaju. Željezni podzoli dolaze pod asocijacijom Rhodoreto-V accinietum
i Piceetum subalpinum (Br. Blanquet);po Pallmannu, čine pedoklimaks
subalpinskog pojasa. Na podzolima smreke se zakorjenjuje plitko u površinskom
humoznom sloju, jer je A2 podhorizont gotovo sterilni kvarcrii pijesak.
Manje zakorjenjuje u bogatijem iluvijalnom horizontu.


Prema nekim orijentacionim istraživanjima (Poledica-Stankević)


na području planine Tare, Pančićev a omorik a (Picea omorica Panč.)
uspijeva na rendzini.
Bo r običn i (bijeli; Pinus sylvestris L.) u mineralno oskudnim i sušnim


tlima razvija razgranjen površinski sistem korijenja i žilu srčanicu. Z o n 11 navodi
podatke A. G. G a e 1 a o razvoju sistema korijena bora u nepovoljnim
uslovima Urdinskih pijesaka Prikaspijske nizije SSSR-a. Korijen bora razgranjava
se na ovim pijescima u prosjeku i do 10—11 metara. Na pjeskovitim tlima