DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE


GODIŠTE 87 OŽUJAK — TRAVANJ GODINA 1963.


LOVSTVO U NRH SA POSEBNIM OSVRTOM NA LOVNI TURIZAM


Ing. FRANJO KNEBL, sekretar za šumarstvo i DUKA VASIĆ, pomoćnik sekretara
za šumarstvo IVS


Na području NR Hrvatske postoje izvanredno povoljni uvjeti za uzgoj
raznih vrsta korisne divljači. Odlični prirodni uvjeti, postojeći rasplodni fond,
dugogodišnja tradicija i druge pogodnosti, sve to predstavlja solidnu bazu
i realne mogućnosti za uspješan razvitak lovne privrede. Međutim unatoč
odličnih objektivnih uslova sa stanjem fonda divljači ne možemo biti zadovoljni.
Prema ocjeni Lovačkog Saveza Hrvatske i šumskih gospodarstava sa


1. I 1962. godine stanje osnovnog fonda glavnih vrsta divljači na području NR
Hrvatske (bez uzgojnog lovišta Belje) je slijedeće:
jelenska divljač 8.168
srneća divljač 53.500
divokoze 100
div. svinja 3.350
medvjed 200
zec 415.000
fazan 170.000
poljska jarebica 160.000
kamen jarka 35.000
veliki tetrijeb 300
lještarka 2.700


Ovdje nije iskazano brojno stanje onih vrsta divljači, koje ne ubrajamo
među glavne vrste ili onih vrsta koje se kod nas pojavljuju i zadržavaju povremeno
i na prolazu (selice), a to su: divlje patke i guske, šljuke, prepelice,
grlice, divlji golubovi, liske i još neke druge. Ova divljač živi na lovnoj
povrišni od 5,400.000 ha raznih bonitetnih razreda. Od te površine 85% najboljih
lovnih terena drže lovačke organizacije a ostatak od 15% su lovišta
kojima upravljaju šumska gospodarstva.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Koliko je to maleni fond divljači najbolje možemo ustanoviti ako ga
uporedimo sa godišnjim odstrelom divljači u ĆSSR koja je jedna od naprednijih
zemalja u lovstvu. U CSSR se godišnje odstreljuje:


jarebica poljskih 2,500.000 kom
zec 1,400.000 „
fazan 430.000 „
divlji kunić » 210.000 „
srneća divljač 56.000 „
divlje patke 38.000 „
divlji golubovi 19.000 „
tetrijeb mali 7.100 „
jelenska divljač 6.500 „
šljuka 3.700 „
jelen lopatar 1.900 „


" _ veliki tetrijeb 293 „


Kada bi se kod nas uzgajala divljač (osobito niskog lova) kao u CSSR onda
bi se godišnje moglo odstreljivati 5 puta više zečeva, 10 puta više fazana i cea
35 puta više poljskih jarebica. No obzirom na naše bolje klimatske uslove od
onih koji vladaju u CSSR brojno stanje divljači po ha moglo bi biti veće
nego u CSSR.


Napominjem da smo i u brojnom stanju visoke divljači slabiji od CSSR,
no visoka divljač (jeleni, srne, divlje svinje) sa ekonomskog stanovišta nije
toliko interesantna, jer ona uz najbolje iskorišćavanje jedva može pokriti
troškove šteta što ih pričinja na poljoprivrednim i šumskim kulturama. To
ne znači da bi tu divljač trebalo istrijebiti, već treba poduzeti sve mjere da se
štete svedu na najmanju mjeru. To se može postići uzgojnim odstrelom loših
primjeraka te divljači od kojih zajednica ima vrlo malo koristi kao i stvaranjem
preduslova da divljač u šumi nađe potrebnu hranu. Iskustvo sa uzgojem visoke
divljači je pokazalo da štete od iste rastu odnosno smanjuju se na kvadrat u
odnosu na brojno stanje divljači.


Stanje u lovstvu


Da je brojno stanje divljači u našoj republici u odnosu na mogućnost tako
maleno imade više razloga. Jedan je od osnovnih razloga nesređeno stanje u
lovstvu. Postojeći opći zakon o lovu FNRJ stupio je na snagu 1947. godine i
on je u suštini kppija predratnog zakona o lovu. Slično je i s postojećom lovačkom
organizacijom, jer je i ona kopija stare organizacije sa svim njenim
negativnim karakteristikama kao što su monopolizam, začahurenost, visoka
prosječna starost njenih članova. Ako se još imade u vidu i nepovoljna struktura
članstva u toj organizaciji zbog čega su do velikog izražaja došla sitnovlasnička
gledanja, onda nije čudno što takva shvatanja dominiraju u mnogim
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 5     <-- 5 -->        PDF

lovačkim organizacijama, a što se vrlo negativno odražava u stvorenim odnosima
prema divljači kao društvenoj svojini. Samo u toku lovačke sezone 1961.
godine odstreljeno i prisvojeno je više zečeva nego što je bilo planom predviđeno
(mjesto 100.000 odstrijeljeno je znatno više). Kod toga su pojedini lovci
odstrijelili i 60—70 komada zečeva i prodavali ih na tržnici.


Bilo b i pogrešno poistovjetiti sve organizacije. I u postojećim uslovima
bilo je takvih lovačkih organizacija (kotar Čakovec, Pula, Varaždin i poneko
lovačko društvo u drugim kotarevima) koje su radile na unapređenju lovstva
i postigle u tome lijepih rezultata. No, uzeto u cjelini, lovačke su organizacije
malo radile na unapređenju uzgoja divljači, o čemu svjedoče ona
lovišta na kojima se brojno stanje divljači ne povećava, ili na kojima danas
imamo manje brojno stanje divljači nego prije nekoliko godina. U tu kategoriju
spada većina lovišta u našoj Republici, tj. područje sadašnjeg kotara
Osijek, Bjelovar, Karlovac, Rijeka i Split.


!;*;#:


> SI. 1. Volijere za rasplod fazana u Prazniku
Foto: Andrašić


Jedan od razloga da stanje u lovstvu nije zadovoljavajuće jeste i činjenica
da organi vlasti kao i politička tijela toj problematici nisu poklanjala
potrebnu pažnju. To najbolje pokazuje činjenica, da tamo gdje je to učinjeno
vrlo brzo su se pokazali pozitivni rezultati (na pr. u kotaru Sisak). Odgovorni
faktori nisu svagdje uočili ekonomski značaj i koristi koju zajednica može da
ima od lovstva.


Jedan od uzroka malenog brojnog stanja niske divljači jeste i neusklađenost
između poljoprivrede i lovstva. Cesto se u poljoprivredi preduzimaju akcije
koje idu direktno na uništenje korisne divljači. Tako je npr. 1956. g. u Đakovu
povedena akcija za trovanje poljskih miševa otrovanom mekom. Kod toga se
nisu konsultirali lovni organi pa je uništeno na desetke hiljada jarebica. U toku
ove godine otrovano je u kotarevima Čakovec i Varaždin na hiljade fazana
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 6     <-- 6 -->        PDF

zbog upotrebe trovanog sjemena. Takovim postupcima truje se ona divljač koja
je i te kako korisna za poljoprivredu. Poznata je činjenica da se hrana jarebica
i fazana sastoji 60% od hrane životinjskog porijekla (raznih insekata i larvi
uglavnom štetnih za poljoprivredu). Jedna jarebica dnevno pojede 3 dkg hrane
životinjskog porijekla što za godinu dana iznosi oko 11 kg uništenih štetočina
u korist poljoprivrede. Sličnom hranom se hrani i fazan. U ČSSR ne upotrebljavaju
kemijska sredstva u borbi protiv krumpirove zlatice. Taj posao obavlja
tamo poljska jarebica. Iz toga proizlazi da su jarebice i fazani vrlo korisni za
poljoprivredu osobito tamo gdje se uzgaja krompir, šečerna repa i slične kulture.
Da bi se uklonio nesklad između poljoprivrednih i lovačkih organizacija
bit će potrebno u republičkim razmjerima donijeti potrebne propise kojima će
se to sprečavati.


Drugi vid sukobljavanja interesa poljoprivrede i lovstva je stvaranje velikih
površina monokultura, kod kojih se zemljište kroz izvjesne periode godine potpuno
ogoli i ono postaje nepodesno za zadržavanje divljači. I to bi se dalo uskladiti.
Praksa je pokazala da stvaranje velikih površina s jedne strane olakšava
obrađivanje i manipulacije poljoprivrednih organizacija. No isto tako pogoršava
mikroklimu na tako velikim ogoljelim površinama. Po našem mišljenju bilo bi
pravilnije stvarati zaštitne pojaseve topola ili drugih vrsta drveća na razmacima
od 500 ili više metara. U tim zaštitnim pojasevima širokim 20—50 m mogle
bi se saditi kulture koje pogoduju niskoj divljači (sirak, kukuruz). Time bi se
stvorila bolja mikroklima tj. sprečavalo se povećano isušivanje zemljišta zbog
vjetrova, ostvarivali se vanredni prihodi od drveta u zaštitnim pojasevima i
stvorili bi se uslovi za uzgoj jarebica i fazana.


Dalji razlog za maleno brojno stanje jeste slabo razvijen kult čuvanja divljači
kod jednog dijela seoskog stanovništva. Godišnje se uništavaju na hiljade
gnijezda jarebica kod košnje, a isto tako se uništava zečji podmladak. U nekim
krajevima skupljaju se jaja fazana, pataka, jarebica kamenjarki zbog jela. Krivolovstvo
pomoću raznih zamki i drugih sredstava jako je rašireno. Kod toga
su kazne za uhvaćene prestupnike neznatne ili nikakve. Kod lova na visoku
divljač razvijeno je krivolovstvo. Također kod jednog broja lovaca vlada shvatanje
da imaju pravo na besplatni lov. U jednome kotaru neki članovi kotarskog
rukovodstva i neki rukovodioci privrednih organizacija ne samo da su vršili odstrijel
jelena radi trofeja već su prisvajali i meso ustreljene divljači. U uzgojnom
lovištu za fazane jednog šumskog gospodarstva domaći lovci su dotle lovili dok
nisu očistili lovište. Nije rijedak slučaj da neki lovci svake godine traže odstrijel
kapitalnih grla visoke divljači čija vrijednost po primjerku iznosi 2.000 i više
dolara.


Iznašajući ove podatke ne mislimo da treba zabraniti našim lovcima odstrijel
divljači ili da im se zaračunavaju takse koje se zaračunavaju strancima. Treba
ih orijentirati na to, da se zadovoljavaju odstrijelom manje vrijednih grla i da
djeluju kao uzgajivači. Trka za trofejima djelovala je na to, da je kvalitet srnećih
trofeja u našoj Republici vrlo slab, jer se je vršila negativna selekcija.


Ekonomski značaj lovstva a posebno lovnog turizma


Unatoč nabrojenih faktora koji djeluju negativno na razvoj lovne privrede,
ipak ona i u današnjim uvjetima ima značaj. Izvoz žive divljači, mesa
ustrijeljene divljači i izvoz kroz lovni turizam iz godine u godinu se povećava.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Tako je npr. u lovno ekonomskoj godini 1960/61. ostvareno za izvoz živih zečeva


105.544 USA dolara, a u 1961/62. g. 128.604 dolara. S ostalim vrstama žive divljači
taj izvoz u 1961. g. iznosio je oko 200.000 dolara. (Kod toga su interesantne
cijene koje se postižu kod izvoza žive divljači. Za zečeve u omjeru 1 muški
2 ženke postiže se cijena od 15 dolara po komadu, a za par polj, jarebica 11—12
dolara).
Na izvozu mesa od divljači također se postižu dobre cijene:
Meso divljači u koži i perju bez droba:


jelensko 0,65 dolara za 1 kg
srneće 0,92 dolara za 1 kg
zečje : 0,53 dolara za 1 kg
divlje svinje . . . . . 0,72 dolara za 1 kg
fazan 1,90 dolara za 1 kom
jarebica 1.00 dolara za 1 kom


S obzirem da velike količine mesa od divljači izvozimo preko hladnjače
Brčko, nemamo tačne podatke koliko je ostvareno deviza u izvozu divljači iz
naše Republike. Iznos se kreće u visini od 200.000 — 250.000 dolara godišnje.


SI. 2. Fazansko gnijezdo u lovištu Zelenđvor


Foto: Andrašić


Najinteresantniji izvoz divljači je svakako kroz lovni turizam. I ako se je
isti počeo jače razvijati tek u zadnjih nekoliko godina, prihodi se od lovnog
turizma povećavaju brzim tempom. Dok je u 1960. g. ostvareno 85.500 dolara u
1961. godini ostvareno je 174.000 dolara, a ove godine ta suma će se znatno uve
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 8     <-- 8 -->        PDF

ćati. Tako je npr. o. g. samo lovište »Vinica« ostvarilo preko 20.000 dolara, dok
je u kotaru Pula ostvareno preko 30 miliona lira. Važno je istaknuti, da je sav
taj izvoz ostvaren u zemlje čvrste valute. Osim toga, kroz lovstvo se ostvaruju
čiste devize za čije ostvarenje nije potreban uvoz.


Međutim, ako bi nastavili ovakovim tempom razvoja lovnog turizma, bez
da se poduzimaju mjere za uzgoj, vrlo brzo bi ogolila naša lovišta. O tome
svjedoče podaci o kretanju brojnog stanja divljači kroz zadnje fri godine.


1960. 1961. 1962.
zečevi ....... ,349.000 326.000 318.000
trčke . .- 210.000 197.000 160.0100
fazani . 181.000 183.000 192.000
kamenjarke ..... . 17.000 14.000 35.000


r


Iz prednjih podataka se vidi, da brojno stanje niske divljači opada. U trci
za ostvarivanjem što većih prihoda vrše se nedozvoljeni zahvati i u onako mali
rasplodni fond spomenutih vrsta divljači, a mjere za povećanje brojnog stanja
su skoro potpunoma izostale Neke lovačke organizacije, da bi pokrile izdatke
za članarinu, zakupninu i druge troškove, prodaju divljač pod svaku cijenu pa
i pod cijenu smanjenja rasplodnog fonda.


Rentabilnost investicija u lovstvo u svrhu razvoja lovačkog turizma


U toku 1961. godine podignuta su u našoj Republici tri uzgojna lovišta: u
Sisku, N. Gradiški i Brodu. Sva tri su u sklopu šumskih gospodarstava kao
posebni pogoni. Površine u veličini cea 5.000—10.000 ha za svako lovište dobivene
su izdvajanjem dijela površina susjednih lovačkih društava. Iako te fazanerije
rade nepunu godinu dana, te je zbog nedovoljno stručnog kadra i neima


nja
iskustva u umjetnom uzgoju fazana došlo do nepotrebnih gubitaka, ipak
prvi rezultati pokazuju da je to vrlo rentabilna investicija. Uzet ćemo kao primjer
najbolji pogon te vrste tj. onaj u Šumskom gospodarstvu Sisak. Ukupne
investicije u 1961. i 1962. god. iznose cea 30 miliona dinara. 1962. godine uzgojeno
je cea 4.000 fazana umjetnim uzgojem od čega je cea 1.0000 ostavljeno za
matično stado. Ostatak je pušten u lovište. U toku ove lovačke sezone ostvareno
je kroz lovni turizam cea 8.000 dolara. Računa se da će se iduće godine moći
proizvesti umjetnim uzgojem preko 12.000 a prirodnim barem 3.000. To znači,
da će se 1963. g. moći odstreliti preko 5.000 fazana. Ako se od toga kroz lovni
turizam odstreli 4.000, ostvarit će se preko 20.000 dolara. Prošle godine pogon
je — iako je bio tek u izgradnji — pokrio troškove uzgoja, a ove godine će se
ostvariti dobit od barem 10 milijuna dinara što znači: kroz dvije godine se dinarska
sredstva pretvaraju u devize (30i milijuna dinara u 30.000 dolara), a kroz
četiri godine se potpuno isplaćuju investicije.
U lovnom turizmu postižu se visoke cijene za odstrijeljenu i prodatu divljač.
Cijena fazana je 3 dolara, no kada se dodaju svi drugi prihodi: taksa za ulazak
u lovište, pogonići, kola, lovački psi, vodiči — onda se za odstrijeljenog fazana
postiže 6 i više dolara. Osim toga lovni turisti troše mnogo više nego obični
turisti. U prosjeku lovac iz Italije potroši dnevno u našoj zemlji od 20.000 do


200.000 lira što znači, da za jedan dan potroši 10—15 puta više nego turista u


ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 9     <-- 9 -->        PDF

glavnoj sezoni iz Austrije i SR Njemačke. Osim toga lovni turisti doprinose
tome da se naši turistički objekti popunjuju u tzv. mrtvoj sezoni.


Mogućnost ekspanzije lovnog turizma — što se tiče interesenata — su gotovo
neograničene. Iako nismo poveli neku veću propagandu interesenata ima
toliko da ih ove godine nismo mogli sve primiti zbog malog fonda divljači. (Bilo
je dana kada je samo u lovištu Vinici bilo 80 lovaca iz Italije.) U Italiji ima
preko milijun registriranih lovaca koji zbog pomanjkanja divljači nemaju prilike
da se zadovolje. Od tih lovaca je sigurno 10% tj. 1OO.000 potencijalnih


SI. 3. Hranilište za fazane u Kotarima — Š. g. Sisak
Foto: Andrašić


lovaca turista. U Francuskoj ima registriranih dva i pol milijuna lovaca. Sigurno
je da bi se i tamo našlo mnogo interesenata za lov u Jugoslaviji. Većina
lovaca dolazi automobilom, no kada bi se provela potrebna propaganda i organizacija
mogao bi se organizirati avionski transport. (U LR Sloveniji) već se
počelo sa prevozom lovaca avionom).


Prijedlozi


a) Uzgoj niske divljači


Iz iznesenih podataka vidimo da imamo velikih mogućnosti za razvoj lovnog
turizma.


Osnovni preduvjet za to jeste velika proizvodnja divljači, prvenstveno niske
divljači, koja je sa ekonomskog stanovišta interesantna. Postojeća organizacija
u lovstvu ne omogućuje da se na polju umjetnog uzgoja divljači postignu neki
značajniji rezultati. Čekati dok se donese novi zakon o lovu (na kojemu se radi
već desetak godina ,a sigurno će proći još koja godina dok se on donese) značilo
bi gubitak vremena. Mislim da je put kojim se je pošlo, tj. izdvajanjem većih
lovnih površina na kojima se uzgoj divljači niskog lova postavlja na ekonomsku
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 10     <-- 10 -->        PDF

bazu sa ciljem razvoja lovnog turizma pravilan. (Napominjemo ovdje da iste
koncepcije imaju i drugovi u LR Sloveniji i da su već osnovali nekoliko lovnih
pogona). Smatramo da u onim općinama gdje postoje pogodni objektivni uvjeti
treba da se izdvoje najbolje lovne površine od barem 5 —10.000 ha, i da se na
tim površinama osnivaju pogoni za umjetni uzgoj divljači. Kod toga nosioci
mogu da budu bilo općinski lovački savezi, bilo poljoprivredna dobra, bilo šumska
gospdarstva — jednom riječi nosilac investicija treba da bude ona organizacija
koja pruža najviše garancija za postizavanje zadovoljavajućih rezultata.
Naročito je interesantan uzgoj jarebica i fazana za ona poljoprivredna dobra
koja imaju zaokruženo nekoliko hiljada ha zemljišta i u kojima bi lovstvo moglo
biti jedna od vrlo rentabilnih sporednih djelatnosti. Ako bi se išlo na uzgoj
pomoću inkubatora, moglo bi se kombinirati uzgoj fazana i jarebica sa uzgojem
brojlera, jer bi u tome slučaju inkubatori bili mnogo bolje korišteni. Isto tako
su za uzgoj niske divljači vrlo pogodne plantaže brzorastućih vrsta sa poljoprivrednim
međuusjevima. Izdvajanje takovih lovnih pogona na komercijalnoj
osnovi ne bi nanijelo štete lovačkim društvima i domaćinm lovcima. S jedne
strane može takav pogon načiniti pogodbu s okolnim lovačkim društvima da
njihovi članovi mogu učestvovati u odstrelu divljači srazmjerno rada kojega su
uložili na uzdizanju lovišta, tj. na odstrelu i uklanjanju štetočina i na uzgoju
divljači, a s druge strane sigurno je da će ovakovi centri za umjetni uzgoj doprinijeti
da se okolna lovišta popunjuju s divljači. Kod toga je važno da i okolna
lovačka društva na svojim terenima preduzmu potrebne mjere za prirodni uzgoj
korisne divljači, kao što je uništenje štetočina, zavođenje reda i suzbijanje samovolje
pojedinih članova, borba protiv zvjerokradica te forsiranje sitnog umjetnog
uzgoja po selima, jer ako se te mjere ne bi preduzimale onda bi pogoni za
umjetni uzgoj postizavali slabije rezultate.


U ovoj godini trebalo bi prići izgradnji barem desetak takvih pogona. Lokacije
za te objekte bi trebalo izabrati u blizini postojećih autoputeva. Iako u
Podravini postoje najbolji prirodni uvjeti za uzgoj niske divljači (zbog najpogodnije
strukture zemljišta), tamo se lovni turizam neće moći razvijati u većoj
mjeri sve dotle dok se ne poboljša komunikativnost.


U bližoj perspektivi trebalo bi prići izgradnji jednog ili dvaju velikih centara
za proizvodnju 100.000 i više fazana i jarebica. Za sada, dok se ne steknu
potrebna iskustva, ne bi trebalo ići u tako velike investicije. Nakon 2—3 godine
dok se uhoda proizvodnja na postojećim i iduće godine izgrađenim objektima,
dok se na njima steknu iskustva i izobrazi kadar, lako se mogu izabrati najbolji
pogoni´ i proširiti ih.


Posebno je intresantan uzgoj jarebica kamenjarki u primorskom pojasu i na
otocima. U Primorju i Dalmaciji postoje za taj uzgoj idealni uvjeti. Međutim,
tamo se nailazi na najveće poteškoće kod lovačkih organizacija ,tako da za sada
postoje samo dva manja pogona (na Cresu i kod Šibenika). Postoji također interes
kod pojedinih lovaca i lovačkih društava u Italiji da uzmu u zakup pojedine
otoke na kojima danas nema divljači, da investiraju potrebna sredstva za
uzgoj divljači pa da onda odstreljuju tu divljač pod uvjetima pod kojima se ona
odstreljuje u drugim lovištima (da plaćaju sve potrebne takse). Smatram da su
takove ponude vrlo interesantne, jer mi ulažemo golo zemljište a kroz nekoliko
godina možemo na njemu ostvarivati prihode kao da smo mi vršili investicije.
To pitanje bi trebalo razmotriti u sklopu razmatranja inostranih investicija u
razvoj našeg turizma.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 11     <-- 11 -->        PDF

b) Financiranje
U ovoj godini trebalo bi za ostvarivanje plana (podizanje 10 fazanerija)
osigurati sredstva od cea 300 miliona dinara. Postoje različiti izvori za ta sredstva.
Jedan dio osiguravale bi organizacije koje će biti zainteresirane za podizanje
objekata. Jedan dio (30 miliona din.) stavlja na raspolaganje Glavni lovački
savez NRH pod vrlo pogodnim uvjetima (beskamatni zajam uz otplatu pomoću
uzgojene divljači). Dio sredstava moglo bi se ostvariti iz kursne razlike deviza
ostvarenih kroz lovni turizam (cea 50 miliona dinara). Ostala sredstva trebalo
bi osigurati preko banke zajmovima uz otplatu kroz 3—4 godine, s time, da se
težište otplata vrši u 3. i 4. godini. Smatram da bi jedan dio kursne razlike
trebalo koncentrirati u kotarima za financiranje najperspektivnijih objekata.


c) Kadrovi
Za ostvarenje tako zamašnog plana razvdja lovstva potrebno je osigurati
potrebne kadrove. Proizvodnja fazana i jarebica je složenija od proizvodnje
brojlera a za sada na njoj rade uglavnom priučeni amateri. Samo se po sebi
razumije da zbog toga trpi proizvodnja i svaki pogon skupo plaća početna iskustva.
Odmah bi trebalo prići formiranju kursa za obučavanje fazanerista da bi
se stvorio najnužniji kadar za uzgajališta. Treba nastojati da se u program srednjih
poljoprivrednih škola unese materija iz lovstva a kod srednjih šumarskih
škola da se program proširi. Za izobrazbu visoko stručnih kadrova trebalo bi
uvesti uzgoj divljači i lovstvo kao postdiplomski studij na jednom od fakulteta.
Također bi dobro bilo izučiti uzgoj jarebica u ČSSR i izučiti talijanska iskustva
u uzgoju fazana i divljih pataka. Postojeći Institut za šumarska i lovna istraživanja
trebalo bi uklopiti u rješavanje problematike koja će se nametati privrednim
organizacijama koje će se baviti uzgojem divljači.


d) Odnosi lovstva i poljoprivrede
Da u budućnosti ne bi dolazilo do nepotrebnih šteta i na jednoj i na drugoj
strani trebalo bi uspostaviti bolju saradnju ove dvije privredne grane. Ta saradnja
će se trebati uspostaviti od Republike do komune. U republičkim okvirima
bi trebalo uspostaviti tijesnu saradnju između poljoprivrednih instituta
i instituta za šumarska i lovna istraživanja. U komunama bi trebalo uspostaviti
usku saradnju između poljoprivrednih organizacija i lovačkih saveza.
Trebalo bi izraditi propise za upotrebu raznih kemijskih sredstava koja se
upotrebljavaju u poljoprivredi kojima se truje korisna divljač. U slučaju nepridržavanja
propisa odgovarajuće organizacije bi trebale snositi materijalne posljedice.
Do sada je samo lovstvo plaćalo štete učinjene po divljači na poljoprivredi.
Smatramo da bi poljoprivreda trebala da plaća štete lovstvu u koliko
nestručnom upotrebom kemijskih sredstava radi na uništavanju korisne divljači.
Taj će se problem nametnuti kada se priđe intenzivnijem uzgoju niske divljači.


e) Odnos stanovništva prema korisnoj divljači


Jedan od preduvjeta da se postigne uspjeh u uzgoju korisne divljači je odnos
poljoprivrednog stanovništva prema njoj. Ako će poljoprivrednik shvatiti
da on ima koristi od nje onda će ju i čuvati. U postizavanju tog cilja veliku
pomoć mogu pružiti osnovne škole. Iskustvo je pokazalo da se razvijanjem osjećaja
prema korisnoj divljači kod djece postižu vrlo dobri rezultati. Koristeći
štampu, radio, televiziju, predavanja i druga sredstva propagande trebat će raz
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 12     <-- 12 -->        PDF

vijati kult prema korisnoj divljači. Naročito široko treba razviti borbu protiv
neprijatelja niske divljači: pasa i mačaka skitnica, lisica, vrana, svraka, sojki,
kobaca ptičara i dr. Do sada su neka lovačka društva na tome poslu postigla
lijepe rezultate, međutim raznih štetočina ima još mnogo. Kada bi se uništavale
štetočine u većoj mjeri na mnogim bi se lovištima brojno stanje korisne divljači
bez nekih većih ulaganja moglo naglo povećati.


Na izvršavanju toga zadatka osim postojećih lovačkih organizacija treba
mobilizirati masovne organizacije, a osobito značajnu ulogu mogu odigrati škole
i omladina. U komunama i lovačkim savezima trebalo bi stvoriti veće fondove
za nagrađivanje onih koji na tome polju postižu najbolje uspjehe.


f) Mjere u pogledu uzgoja visoke divljači


Iako visoka divljač sa ekonomskog stanovišta nije toliko interesantna kao
niska divljač, treba poduzeti sve mjere pa da ne dođe do nesuglasica do kojih
je dolazilo u prošlosti, a koje su ponekad izrastale u problem zbog štete koje
visoka divljač nanosi poljoprivredi.


U prvome redu treba odrediti rajone u kojima će se uzgajati visoka divljač.
Kod toga treba imati na umu da se tamo gdje se ide na najintenzivniju poljoprivredu
ne mogu uzgajati jeleni.


Drugo, treba svesti broj jelenske divljači na dozvoljenu mjeru. Treba uzgajati
samo visoko kvalitetne primjerke.


Treće, treba stvoriti u šumi uvjete da se jelen može ishraniti, što će doprinijeti
smanjenju šteta na poljoprivrednim i šumskim kulturama.