DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 30     <-- 30 -->        PDF

(»borovine«) pod šumom crnog bora. Dolomitne rendzine južnih, a ponekad i sjevernih
padina, nakon devastacije kserotermnih hrastovih zajednica ih bukve
(sjeverne strane) naseljava crni bor. Plitka skeletna, humusno silikatna tla na
serpentinima i peridotitima najčešće su staništa crnog bora.


U subalpinskoj zoni na rendzinama sa sirovim humusom i na organogenoj
rendzini Dinarskih vapnenačkih planina razvija se zajednica Pinetum mughi.
Karakteristične biljke (Pinus mugho, Juniperus nana, Erica carnea, Rhododendron
hirsutum i dr.) tvore organske ostatke koji se teško rastvaraju; u hladnoj
subalpinskoj klimi pogoduju formiranju sirovog humusa.


Ariš (Larix europaea Lam.) uspijeva na srednje visokim i visokim položajima.
U prirodnom arealu, razvijaju se šume ariša na različitim tlima, ali najbolje
na dubljim i svježijim. Ariš kao listopadno drvo kojem Cetine veoma brzo
trunu, utječe bolje nego drugi četinari na procese humifikacije i plodnosti tla.
Osim toga jakim korjenovim sistemom i žilom srčanicom održava dobro strukturu
tla. Na raznim tipovima rahlih i svježih tala u Alpama, Karpatima i drugdje,
uspijeva sa smrekom, borom, bukvom, klekovinom, limbom, a i crnim
grabom. Ne podnosi tla teškog mehaničkog sastava, dobro se prirodno podmlađuje
na mlađim tlima.


LITERATURA:


Aaltonen, V. T., 1948, Boden und Wald, Berlin und Hamburg.
Anić, M., 1961, Uzgajanje šuma, skripta, Zagreb.
Anić, M., 1940, Pitomi kesten u Zagrebačkoj gori, Zagreb.
Bunuševac, T., 1951, Gajenje šurna I., Beograd.
Ćirić, M., 1959, Pedologija, iskripta, Sarajevo.
Čirić, M., 1961, Planinsko šumska zemljišta Jugoslavije, Beograd.
Čirić, M., 1962, Zemljišta Jugoslavije sa gledišta iskorišćavanja u šumskoj proizvodnji,


Beograd.
Glavač, V.. 1961, O vlažnom tipu hrasta lužnjaka i običnog graba, Šumarski list,


Zagreb.
Gračanin, M., 1948, Tipovi šumskih tala Hrvatske, Zagreb.
Gračanin, M., 1951, Pedologija, III. Zagreb.
Horvat, I., 1950, Šumske zajednice Jugoslavije, Zagreb.
Kalinić, M., 1957, O primjeni pedologije i svojstvima šumskih tala, Zagreb.
Kalinić, M., 1960, Prilog poznavanju .šumskih tala Bosutskog područja, Šumarski


list, Zagreb.
Kalinić, M., 1961, Tla šuma kotara Virovitica, rukopis, Zagreb.
Kalinić M., 1962, Tla (ekološki), Šumar, eciklop. II. u štampi, Zgb.
Kodrič, M., Opis talnih oblik na Pohorju, Ljubljana.
Mišić, V., 1957, Varijabilitet i ekologija bukve u Jugoslaviji, Beograd.
Miiokenhausen, E. 1959, Die wichtigsten Böden der Bundesrepublik Deutschland,


Frankfurt a. M.
Nejigebauer, V. i Škorić, A., 1958, Prilog poznavanju pedogeneze u perhumidnim. pla


ninskim predjelima Hrvatske, Beograd.
Petračić, A., 1.955, Uzgajanje šuma, Zagreb.
Šafar, J., 1961, Rasprostranjenost i proširenje četinjača u arealu bukovih Suma


Hrvatske, Zagreb.
Wilde, S. A., 1958, Forest soils, New York.
Zonn, S. V., 1954, Vlijanie lesa na pocvy, Moskva.
Zonn, S. V., 1959, Počvennaja vlaga i lesn!e nasaždenija, Moskva.