DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 55     <-- 55 -->        PDF

I 3.akon&ki pcopl&l i epeženfa


Na osnovu člana 2—6 Zakona o šumama (»Narodne Novine« broj: 1-1962),
Izvršno vijeće Sabora Narodne Republike Hrvatske donosi


RJEŠENJE


o utvrđivanju sumskoprivrednih područja na području Narodne Republike Hrvatske*
I.
Na području Narodne Republike Hrvatske utvrđuju se dvadesetcetiri šumskoprivredna
područja i to:


Naziv


Šume i zemljišta u društvenom vlasništvu što ulaze u


Red. šumskoprivrednog


sastav šumskoprivrednog područja


br. područja


1. »IVANČICA« Gospodarske jedinice: Varaždinske podravske šume,
(Varaždin)
Ludbreške podravske šume, Križančija, Lepa Gorica,
Ludbreški Kalnik, Varaždin Breg, Zeleznica (odjeli
1—19), Sjeverna Ivančica,Trakošćan, Ravna Gora, Plitvica,
Vinica, Zelendvor, Gornje Međimurje, Donje Međimurje.


2. »BILOGORA« Gospodarske jedinice: Legradske podravske šume, Ga(
Koprivnica)
bajeva Greda, Repaš, Đurđevački pijesci, Preložnički
Bereg-Lepa Greda, Štorgina Greda, Crni jarci-Kupinje,
Limbuš, Pitomaćka Bilogora (odjeli 1—16), Velika Seča-
Trklje, Đurđevačko virovske planine, Ravnice, Novigradska
planina, Mesaricä-Plavo, Polum-Bjeljevine,
Medenjak-Orsagovica, Dugačko Brdo.


3. »PAPUK« Gospodarske jedinice: Pitomačka Bilogora (odjeli 17—
(Podr. Slatina)
—35),Virovitičke prigorske šume, Suhopoljske prigorske
šume, Banov brod, Virovitičke nizinske šume, Virovitičke
dravske šume, Suhopoljske nizinske šume,
Suhopoljske dravske šume, Slatinske nizinske šume,
Slatinske dravske šume, Slatinske prigorske šume, Kupres-
iSlana Voda, Jovac-Slana Voda, Medveđak-Kusac,
Jovanovica, Djedovica-Trešnjevica, Sekulinačka plani


na .(odjeli 1—53), Gaj-Kotline (odjeli 23—46).


4. »KRNDIJA« Gospodarske jedinice: Miholjačke dravske šume, Čađa,(
Našice)
vački Lug-Jelas-Đol, Kapelački Lug-Karaš, Lacić-Gložđe,
Budigošće-Breze-Lugovi. Đurđevačke nizinske šume,
Obradovačke nizinske šume, Pištanske prigorske
šume, Gaj-Kotline (odjeli 1—22), Drenovačka planina
(odjeli 1—67), Pušinska planina, Kokočačka planina,
Orahovačka planina, Duzlučka planina, Krndija gazijska,
Krndija seonska, Krndija našička (s predjelom
Crna Klada odjeli 1—5).


5. »GAJEVI« Gospodarske jedinice: Valpovačke podravske šume, O(
Osijek)
sječke nizinske šume, Osječke podravske šume, Erdutske
podunavske šume, Vuka »A«, Gajevi »B«, Đakovački
Lugovi, Breznica, Kujnjak-Rakovac-Mačkovac,
Sjeverni Dilj »B«, Valpovačke nizinske šume.


* Objavljeno u Nar. Nov. br. 9-1963. od 7. ožujka 1963.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Naziv
Red. šumskoprivrednog
br. područja


6.
»SPACVA«
(Vinkovci)
7.
»DILJ«
(SI. Brod)
8.
»POŽEŠKA GORA«
(SI. Požega)
9.
»PAKRAČKA GORA«
(Daruvar)
10.
»PSUNJ«
(Nova Gradiška)
11.
»GARJEVICA«
(Kutina)
12.
>CESMA«
(Bjelovar)
Sume i zemljišta u društvenom vlasništvu što ulaze u
sastav šumskoprivrednog područja


Gospodarske jedinice: Đakovački Lugovi (predjel Durđanački
Lug odjeli 7—10), Durgutovica, Mutjko ostrvo,
Krivsko Ostrvo, Banov Dol, Ceranski Lugovi, Čunjevci,
Kunjevci, Vr&pčana, Dionica, Gradina-Ripača, Slavir,
Kusare, Kragujna, Vrbanjske šume, Debrinja, Narače,
Dubovica, Topcilovac, Desicevo, Trizlovi-Rastovo, Savski
Lugovi, Vukovarske dunavske Ade, Vukovarski Gajevi,
Dubrave, Jelaš, Iločke šume.


Gospodarske jedinice: Stupničko Brdo-Cerje, Mlada
Vodica-Puavice (odjeli 2—49), Južni Dilj »A«, Dolca,
Južni Dilj »B«, Mrsunjski Lug-^Migalovci, Ilijanska-
Jelas, Glovac-Renovica, Trstenik, Merolino, Orljak:
plantaže topola: Dvorine (k. o. Kobaš), Jelik (k. o. Kaniža),
Bicki pašnjak (k. o. Bicfco selo), Ilijanska (k. o.
Top&Ije), Luševac (k. o. Strizivojna), Merolino (k. o.
Merolino).


Gospodarske jedinice: Zapadni Papuk (odjeli 12 do
kraja), Poljana&ke šu-me, Ugaračke šume, Južni Papuk
(odjeli 1—21, 32—50), Jakšićke šume, Južna Krndija (s
predjelom Orovac), Cigleničke šume, Javorovica (odjeli
22—29), Istočni Psunj, Deževačke šume, Sjeverna Babja
Gora, Južna Babja Gora (odjeli 59—66), Požeška Gora,
Sjeverni Dilj »A«, Mlada Vodica-Puavice (odjel 1 Graba
rje).


Gosipodarske jedinice: Zdenački Gaj-Prespinjača, Obrovi-
Bilogora, Bukvik-Bilogora, Lugovi, Miletina rijeka,
Uljaničke šume, Brestovačke šume, Daruvarske
šume, Končaničke šume, Bastajske šume, Krivaja-Klisa,
Vrani kamen, Javornik Pakračka gora, Zapadni Papuk
(odjeli 1—11), Javorovica (odjeli 1—21), Blatuško
Brdo, Sjeverni Psunj, Zapadni Psunj (odjeli 1—18).


Gospodarske jedinice: Žabarski Bok, Trstika. Grede-
Kamare, Međustrugovi, Ljeskovača, Prašnik, Ključevi,
Radinje, Novsko Brdo, Okučanska brda, Zapadni Psunj
odjeli 19—52), Južni Psunj (odjeli 1—51, 57, 58), Gradiška
brda, Južna Babja Gora (odjeli 1—58), JeževikBriknjevača.


Gospodarske jedinice: Čret (odjeli 1—23), Varoški Lug
(odjeli 12^18, 30—32), Marča, Jantaci (odjeli 20—49),
Garjevica »B« (odjeli 1—52), Garjevica »A« (odjeli
62—106), Krnjača-Gradina (odjeli 1—31, 49-^51), Zobikovac-
Petkovača, Trupinski-Paišijanski Gaj (odjeli 20—
—33), Žutica, Lipovica, Popovačke lonjske šume, Popovačke
prigorske šume, Kutinske pr´gorske šume,
Dišnica-Dumani, Međuvođe-Ilovski Lug, Kutinske lonjske
šume. Josip Kozarac (odjeli 1—119, 122—126, 130—
—134. 137—141, 145—148, 152—155, 159—191), Četrtak-
Lugovi, Lu´bardenik-Jamaričko Brdo (odjeli 13—70).


Gospodarske jedinice: Kcvačevac-Planina, Bilo, Zakletište,
Dugačka-Bačkovica, B´logora^Popadija, Bolčanski
-Zabljački Lug (odjeli 25—57), Bedenik (odjeli 2—11),
Česma (odjeli 1—4, 5 dio, 6 dio, 7—62), Kreševine-
Dabrovine, Matatinka-Glogovnica, Cerinski-Kom´L´ševački
Lug, Pijesak-Rastov Potok, Martinska-Drljež
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Niaziv
Red. šumskoprivrednog
br. područja


13.
»KALNIK«
(Križevci)
14.
»ŠAMARICA«
(Sisak)
15.
»ZAGREBAČKA
GORA«
(Zagreb)
16.
»PETROVA GORA«
(Karlovac)
17.
»KLEK«
(Ogulin)
* Napomena Uredništvaće se ovdje g. j . Kneja.
Šume i zemljišta u društvenom vlasništvu što ulaze u
sastav šumskoprivrednog područja


-Ivanska, Jasenova-Slatki Potok-Dugački Gaj, Kovačica-
Kosjerovica, Jantaci (odjeli 1—19), Garjevica »A«
(odjeli 1—61), Srednje Brdo, Krnjača-Gradina (odjeli
32—48), Trupinski-Pašijanski Gaj (odjeli 1—19).


Gospodarske jedinice: Kalnik (Stari Grad), Apatovački
Kalnik, Kolačka, Globočec, Križevačke prigorske šume,
Kosturač, Buk-Drobna, Vrbovečke prigorske šume,
Jazmak-iNovakuša-.Sikava, Bukovac, Bolč-Žabljaeki
Lug (odjeli 1—24), Česma (odjeli 5 dio, 6 dio, 63—


101),
Varoš´ki Lug odjeli 1—11, 19—28, 33).


Gospodarske jedinice: Kalje (odjeli 3—67), Đelčića GajŠikara,
Petrinjski Lug-Piškornjač (odjeli 1—3, 6—15),
Posavske šume (odjeli 2i—228), Brezovica, Lonja, Vukomerieke
Gorice (odjeli 66—77), Pešćenica-Cerje (odjeli
1—5, 7—84), Letovanički Lug, Kljuka, Pokupske
šume (odjeli 31—87), Pogledić-Biljeg, Vučjak-Tješnjak,
Kotar-Stari Gaj, Šamarica, Petrinjčlca, Popov Gaj,
Prolom-Kobiljak, Orlova (odjeli 22—27), Pokule-Pećine,
Vinica-Kobiljača, Teklan, Javornik-Zrinjska Brda, Čorko
vača -Karlice.


Gospodarske jedinice: Bistranska Gora, Medvedgradske
šume, Sljeme, Markuševačka Gora, Duboki jarak-Podgoršćica,
Prezid^KIadešćica, Zelinske prigorske šume,
Pustike-Zivice, Zumberak-Novoselska Gora, Kal-Javorac;
Vukomeriöke Gorice (odjeli 1—65), Pešćenica-Cerje
(odjel 6), Pokupske šume (odjeli 1—30); Ježdovac-Lučko,
Stupnički Lug, Obreški Lug, Šijakovačka Dubrava,
Turopoljski Lug, Savski Vrbaci I. i II., Kalje (odjeli


1. 2), Črnovčak, Limbuš-Novi Dvori; Macelj Strahinšćica,
Južna Ivančica, Zlatarske prigorske šume, Trnovec,
Pregrada-Klanjec, Gora, Stubičke podgorske šume.
Gospodarske jedinice: Zumberak-Gera, Zumberak-
Blaževo Brdo, Kordina Gora-Jazbin-a, Duga Lazina-
Brezje, Draganički Lugovi, Jastrebarskj Lugovi, Pisarovinski
Lugovi, Reeički Lugovi, Domačaj LugJKovačevački
Lug, Pojatno-Turanjski Lug, Gračec—Lučelnica,
Štrekovac, Veliko Brdo, Međeđak-Ivoševića Gaj,
Trepča, Crna Draga, Kozarac, Topličke Kose, Mokro
Polje, Petrova Gora, Loskunja, Debela Kosa-Markovac,
Crno Osovlje-Veliki Lisac, Glinica-iOtmić, Repuš-
njak-Duga Kosa, Strmačka, Gredar-^Begovac, Komesarska
Kosa-Trnovi, Orlova (odjeli 1—21), Ozalj-Netretić-
Ribnik, Zadobarje, Kozjača, Generalski ´Stol, Perjasička
Kosa, Bosiljevo, Skradska Gora, Koranska Dubrava,
Puharica-Debela Glava, Kremenita Glavica,
Zverinjak-Brončanska Kosa, Mašvina, Lipovača, Pištenica´*
Bršljanovica (odjeli 1—18, 28—46, 52—56).


Gospodarske jedinice: Rudač-IMiletka (odjeli 14—44),
Dobra, Lovnik-Litorić, Umoli, Gluhe Drage-Čarapine
Drage. Crna Kosa. Cetin, Bukovača-Veliki Vrh, Krpelj
(odjeli 1—17, 22—67, 76, 77, 80, 81, 84—90), Dumanić


S. L.: Ispravkom koji će biti objavljen, naknadno u N. N. dodat


ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Naziv
Red. šumskoprivrednog
br. područja


18.
»VELEBIT«
(Gospić)
19.
»VISEVICA«
(Rijeka)
Šume i zemljišta u društvenom vlasništvu, što ulaze u
sastav šumskoprivrednog područja


Ježevitar, Smolnik-Gömirska Kosa, Klek-Josipovac,
Jasenak, Zagorska Kosa, Veljoin, Babina Gora-Brezovica,
Alilovica, Makovnik, Kunić-Trojvrh,, Krasnica,
Hum, Pištenik, Titra-Javornik, Bršljanovica (odjeli 19
—27, 47—51, 56—70), Međuvode, Crni Vrh, Pišćetak,
Stajnička Kapela (brinjska).


Gospodarske jedinice: Stajnička Kapela (otočka), Krekovača-
Vrbovice, Smolčić Uvala, Lisae-Staiparuša, Kompoljski
Vrh, Komarnica, Krivi Javor, Lisina-Vršak
Godaea-Veliki Kotao, Bijeli Vrh-Dolac, Kriva DragaBaćinovac,
Mrsinj-Matijevića Vrh, Grabar-Brušljan
;(odjeli 1—12), Senjsko Bilo »B«, Svilaruša-Kalčevac,
Rastovka-Kuterevska Kosa, Kalčić VrhObljaj, Crno
Jezero—Marković Rudine, Konjska Draga-Oštrac, Bovan-Jelar, Štirovača »B« (odjeli 43—53), Padeška
Kosa-Bijele Grede, Ostrvica, Risovac-Grafoovača,
Laktin Vrh-Dabr:, Crne Grede, Crna Duliba-Metla,
Jadovno, Ivčević Kosa, Vidovača-Marina Glava, Crni
Vrh, Staza »A« (gospićka), Staza »B« (udibinska), Laudonov
Gaj, Vrebačka Staza »A«, Vrebačka Staza »B«,
Trovrh-iMirkača, Resnik, Ramino Korito-Šugarska Duliba,
Goli Vrh, Šarić Duplje-Javornik, Visočica-Razbojna
Draga, Šedrvan-Bukova Glava, Malovan-Dušice,
Medačka Staza, Kosurine-Bogunica, Sv. Brdo-Crveni
Potoci, Grabar-Duliiba, Duboke Jasle-Jabukovac, Jaselsko
Bilo-Crnopac, SmrdljivacJKom, Javornik-Tisov
Vrh, Trovrh-Kik, Bubirika-Maričića Vrh, Velika Plješivica-
Drenovača, Mala Plješivica-Karlović Korita, Kalinovača,
Kestenovac-Nebljuška Gora, Kreanen-Rudi
Lisac, Srneća Draga-Janković Kosa, Visočica.JLisac, Zapadna
mazinska planina, Istočna mazinska planina, Kokirna-
Mila-Ljut, Maslovara, Jelovi Tavani-Kučina Kosa,
borove kulture na području općina Otočac, Gospić,
Titova Korenica, Gračac, Donji Lapac.


Gospodarske jedinice: Miilanov Vrh, Crni Laži, Rudnik,
Sušica, Brestioa, Smrekova Draga, Suho, Lividraga,
Vršice, Lazac, Brod na Kupi, Platak, Crni Lug, Delnice,
Zalesina (bez: Kupjački Vrh, Belevine-Tuški Laz,
Dedunski Vrh), Ceden, Završje, Skrad, Jelenje »A«,
Jelenje »B«, Suha Rječina, Špičunak, Oštrac, Brloško,
Sungerski Lug (bez odjela 16—18), Kobiljak-Bitoraj,
Široka Draga, Bjelolasica, Višnjevica, Ravna Gora,
Rudač-Miletka (odjeli 1´—13), Dletvo, Lužina, Jarci,
Učka, Opatijske neuređene šume, Riječke neuređene
šume, neuređene šume na području općine Mali Lošiinj,
Kal-Treskavac, Viševica, Veliki Smolnik, Trojbukove-
Crna Draga, Ričičko Bilo, Jasenovo Bilo, Duliba, Vidina
Greda, Vučjak, Miškovuca, Javorov Vrh-Stufoica, Bitoraj,
Mala Javornica, Grabar-Brušljan (odjeli 13—27),
Škamnica. Golosmreka-Jelavlje, Senjsko Bilo, Senjska
Duliba, Jelovac-Knežev Vrh, Zavišan-Apatišan, Alan-
Cipala, Crni Vrh-Begovača, Satorina-Mirovo, Štirovača
(odjeli 1—42), Kvarnerske neuređene šume na području
općine Crikvenica, Senj, Krk, Rab, Pag.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 59     <-- 59 -->        PDF

. , , Niaziv Sume i zemljišta u društvenom vlasništvu što ulaze u
Red. sumskopnvrednog sastav šumskaprivrednog područja


20. »UGKA« Šume i zemljišta u društvenom vlasništvu na području
(Pula)
općina Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč,
Pula, Rovinj, Umag s kojima u času stupanja na snagu
ovog rješenja upravlja Šumsko ´gospodarstvo Buzet.


21. »RAVNI KOTARI« Šume i zemljišta u društvenom vlasništvu na području
(Zadar)
općina Zadar, Biograd, Benkovac, Obrovac s kojima u
času stupanja na snagu ovog rješenja upravlja Šumsko
gospodarstvo Zadar odnosno dijelom. Šibenik.


22. »SVILAJA« Šume i zemljišta u društvenom vlasništvu na području
(Šibenik)
općina Šibenik, Knin, Drniš s kojima u času stupanja
na snagu ovog rješenja upravlja Šumsko gospodarstvo
Šibenik, Drniš, Knin odnosno dijelom Split.


23. »MOSOR« Šume i zemljišta u društvenom vlasništvu na području
(Split)
općina Split, Trogir, Onus, Sinj, Brač, Hvar, Vis, Makarska,
Imotski, s kojima u času stupanja na snagu
ovog rješenja upravlja Šumsko gospodarstvo Split odnosno
dijelom Makarska.


24. »SRĐ«
Šume i zemljišta u društvenom vlasništvu na području
(Dubrovnik)
općina Dubrovnik, Korčula, Lastovo, Metkovrić, Vrgorac
s kojima u času stupanja na snagu ovog rješenja
upravlja Šumsko gospodarstvo Dubrovnik odnosno dijelom
Makarska.


II.
Šumskoprivredna područja utvrđena pod I. đodijeljuju se na korišćenje:
1.
»Ivančica« (Varaždin) — Šumsko gospodarstvo Varaždin
2.
»Bilogora« (Koprivnica) — Šumsko-poljoprivrednom kombinatu Koprivnica
3.
»Papuk« (Podr. Slatina) — Šumskom gospodarstvu »Papuk« Podr. Slatina
4.
»Krndija« (Našice) — Šumskom, gospodarstvu »Krnd´ja« Našice
5.
»Gajevi« (Osijek) — Šumskom gospodarstvu Osijek
6.
»Spačva« (Vinkovci) — Šumsko poljoprivredno industrijskom kombinatu »Spačva
« Vinkovci
7.
»Dilj« (SI. Brod) — Šumskom gospodarstvu SI. Brod
8.
»Požeška Gora« (SI Požega) — Šumskom gospodarstvu SI. Požega
9. »Pakračka gora« (Daruvar) — Šumskom gospodarstvu Daruvar
10. »Psunj« (N. Grad´ška)
— Šumskom gospodarstvu Nova Gradiška
11. »Garjevica« (Kutina)
— Šumskom gospodarstvu »Garjevica« Kutina
12. »Česma« (Bjelovar) — Šumsko privrednom poduzeću »Mojica Birta« Bjelovar
13. »Kalnik« (Križevci) — Šumskom gospodarstvu Križevci
14. »Šamarica« (Sisak) — Šumskom gospodarstvu Sisak
15. »Zagrebačka Gora« (Zagreb) — Šumskom gospodarstvu Zagreb
16. »Petrova Gora« (Karlovac) — Šumskom gospodarstvu Karlovac
17. »Klek« (Ogulin) — Šumskom gospodarstvu Ogulin
18. »Velebit« (Gospić) — Šumskom gospodarstvu Gospić
19. »Viševica« (Rijeka) — Šumskam gospodarstvu Delnice
20. »Učka« (Pula) — Šumskom gospodarstvu Buzet
21. »Ravni Kotari« (Zadar) — Šumskom gospodarstvu Zadar
22. »Svilaja« (Šibenik) — Šumskom gospodarstvu Šibenik
23. »Mosor« (Split) — Šumskom gospodarstvu Split
24. »Srđ« (Dubrovnik) — Šumskom gospodarstvu Dubrovnik.
III.
Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim Novinama«.
Broj: 2072/2-21-1963. Potpredsjednik:
Zagreb, 6. veljače 1963. Ivan Krajačić v. r.


v
149