DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 61     <-- 61 -->        PDF

na prirastu, u sastojinama koje je napao
gubar, obrađeno je na pokusnoj plohi u
Lipovljanima.


VII dio. Povećanje produkcije primjenom
vrsta drveća brzog rasta i velikog
prirasta. Ovdje su opširno opisane važnije
vrste brzoga rasta, koje dolaze u obzir za
podizanje plantaža i intenzivnih kultura i
to: Pinus radiata Dor., zelena duglazija
(Pseudotsuga taxifolia, var. viridis, Britt),
američki borovac (Pinus Strobus L,.), eukalipti
i topole. Prikazani su rezultati raznih
istraživanja, tabele prirasta i masa kao
i grafikoni prirasta, te će sve to odlično
poslužiti operativi kod uzgoja navedenih
vrsta.


Iz ovog sadržaja jasno se vidi velika
važnost knjige za šumarsku praksu. Veoma
opsežna domaća i strana literatura, kojom
se je služio autor, dokazuje dg. su u knjizi
obrađeni najnoviji rezultati i prakse o rastu
i prirastu.


Knjiga je napisana kao udžbenik za
studente Šumarskog fakulteta u Zagrebu.
Za šumarske stručnjake u operativi, a osobito
za sve one, Ikoji rade na uređivanju
šuma, knjiga je vrlo koristan i potreban
priručnik, te znači veoma vrijedan prilog
stručnoj literaturi.


Ing. R. Krpan


Freudenreich A.: Narod gradi na ogoljenom
Krasu, Zagreb—Beograd, 1962.


Izdao Savezni institut za zaštitu spomenika
kulture, 261 str., veliki oktav, sa
dvije karte, 648 fotografija i crteža, s rječnikom
domaćih tehničkih izraza i sadržajem
na francuskom jeziku.


Djelo obuhvaća vrlo zanimljivu građu


o narodnom graditeljstvu na ogoljelom
kršu. Napisao da je naš poznati stručnjak
na polju proučavanja narodne arhitekture.
Velikim marom prikupljeni materijal dobro
je proanaliziran i sistematiziran. Uočene
su tipične značajke narodne arhitekture
s obzirom na konstrukciju i tehniku
građenja, kao i s obzirom na funkcionalnu
i estetsku vrijednost objekata i njihovih
detalja. Autor je pošao putem otkrivanja
velikih stvaralački´h snaga, koje leže skrivene
u širokim narodnim slojevima, a koje
bi zbog osobitih svojih vrijednosti trebalo
što više gajiti i unapređivati.
Autor je nastavio rad koji je prije 57
godina započelo Hrv. društvo inženjera i
arhitekata izdavanjem djela »Hrvatski
građevni oblici«. To su bile prve zbirke
fotografija, snimaka, crteža i slika seljač


kih drvenih kuća, s detaljiima. Međutim,
autor je znatno proširio proučavanje narodne
arhitekture specijalno u oblasti Krša.
Svojom knjigom pružio je dokumentaciju
o tome kako treba jačati aktivnost
na afirmaciji originalnog narodnog stvaralaštva
u raznim granama.


U djelu upozorava autor na bitnu organsku
povezanost između gradiva, oblika,
namjene, ekonomike, klime, načina života
i društvenih odnosa u pojedinom kraju i
pojedinom vremenskom razdoblju.


U djelu imade i inače originalnih misli,
koje zaslužuju pažnju. Tako je autor teritorij
NRH razdijelio s obzirom na važnije
ekološke i vegetacijske prilike, kao i s obzirom
na izvore građevnog materijala na
5 prirodnih S arhitektonskih područja. To
su: 1) Kameno područje, koje obuhvaća
razgoljeni krš, tj. Istru, Hrvatsko Primorje,
Dalmaciju, dio Hercegovine i Crne Gore,
gdje je osnovni građevni materijal kamen;
2) Područje četinjača, koje obuhvaća
šumoviti krš Gorskog Kotara li Like, s prevlašću
smrče i jele, a gdje se koristi osim
drva tih vrsti i kamen vapnenac; 3) Područje
pitomog kestena i kitnjaka, koje
obuhvaća Baniju i Kordun, s prevlašću
tvrdog drva brežuljkastih šuma; 4) Područje
mješovitih vrsta drveća, koje obuhvaća
sjeverozapadni dio Hrvatske i Slavoniju,
s prevlašću drva iz mješovitih brdskih
i gorskih lisnatih šuma; 5) Područje
lužnjaka, koje obuhvaća područje Posavine
i drugih većih riječnih dolina, s glavnim
građevnim materijalom lužnjakovinom.


Vrlo su interesantni podaci iz oblasti
gospodarstva i proizvodnje. Tu su obrađena
gumna, imlinovi, žrvnji, vodenice, stupe,
kukuružnjaci, krušne peći, vapnenice, tunare,
čamci, kola li dr. Ovdje nas odvodi
misao i na bezbroj drugih aktivnosti koje
je potrebno posebno proučiti u našem krškom
žiteljstvu, a koje su od interesa za
šumarstvo i drvnu industriju. Takve su
na pr. paljenje ugljena, izrada drva u
krškim šumama, kirijanje, gradnja šumskih
koliba, izgradnja šumskih puteva, podizanje
drvenih ograda, obrada krškog tla,
način lovljenja i dr. Imamo ovdje u vidu
i opsežnu kućnu radinost, kao i bogatstvo
narodnih rukotvorina iz oblasti drva. U
tim aktivnostima postoji mnogo elemenata
praktičnosti i racionalnosti. Ondje se u—
jedno mogu naći vrlo pogodni narodni izrazi,
koji će se unijeti u stručnu literaturu
i zamijeniti kojekakve kovanice, tuđice i
loše prijevode. Pođimo, stoga, putem koji
nam je pokazao arh. Freudenreich.


Dr M. Anić


151
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 62     <-- 62 -->        PDF

domaći 6tcu.ćni ča&opi6i


ŠUMARSTVO — Beograd


7/9 1962. — R. Ivkov : Prednacrt ustava
Federativne Socijalističke Republike
Jugoslavije. — M. Vidaković: Utjecaj
gama zračenja na rast biljaka nekih konifera.
— M. Petrović: Metoda dijagrama
za brzo određivanje intenziteta erozije
i sumarno koštanje radova na bujičnim
vodnim tokovima. — T. Bunuševac:
Funkcije zelenih površina naselja. — M.
Jevtić : aZmena vrsta u borovim kulturama
i sastojinama.


10/12 1962. — D. Tr i f u n o v i ć: Tablice
prinosa i prirasta za jednodobne bukove
sastojine Fruške Gore. — S. Niko lić:
Upotreba jednorucnih benzomotornih
testera. — Lj. Jevtić : Određivanje maksimalnih
voda na osnovu računske kiše i
intenziteta oticanja. — S. Vuči j ak i T.
D r a k u 1 i ć: Analiza povređivanja radnika
na radu u jednoj tvornici namještaja. —


I. Kozli ć ić: Obračun gruipa radnika na
seči i izradi u šumi.
ŠUMARSKI PREGLED — Skopje


3/4 1962. — M. G a j i ć, Z.Lazarević
i M. Korać : Klijavost sjemena jele razne
pigmentacij e. — St. Todorovski:
Prinos ispitivanju efekti vnosti jednoručne
motorne lančane pile u našim uslovima u
rezanju bukovine. — B. Pejoski i V.
Stefanovski: Mehanička svojstva krivuljeva
drva. — L. Trajov i M. A k imovska
: Savremena proizvodnja sjemena
i sadnica četinarskih vrsta kap temelj
intenziviranja proizvodnje drva. — K. S to-
j a n o v s k i: Ispitivanje teodolita-tah´metra
»MOM« 17 — P.Miškovski: Zaštita
šuma, usjeva, stočnih krmnih biljaka i drugih
kultura, dužnost je svakog građanina.


5/6 1962. — B. Oru i osk i: Novi zakon


o šumama otvara široke perspektive za
razvitak šumarstva u -NR Makedoniji. —
M. Goruševski: Lokalne jedno i Dvoulazne
tablice drvnih masa za kestenove
šume na Belasici. — B. Pejoski i V.
Stefanovski: Mehanička svojstva drva
cštrika (Q. coccifera). — Prilog poznavanju
mehaničkih svojstava crnog graba. —
M. Z or b o ski : Prilog proučavanju nezgoda
pri radu u drvarskoj industriji u NR
Makedoniji. — K. Hadži-Georgijev:
Neka naša iskustva u radu s topolovim rezmicama.
— V. Manasijevski: Realizacija
i problemi izvoza drva i drvnih proizvoda
1961. g. — K. Angelov: Kalkulacija
strukture u kvalifikaciji radnika drvarske
industrije.


DRVNA INDUSTRIJA — Zagreb


5/6 1962. — L. V u j i č i ć: Projektovanje
unutrašnjeg transporta u drvoprerađivačkim
preduzećima. — Z. Ettinger: Tehnička
priprema rada. — F. P o d b r e ž n i k:
Požarna preventiva u drv. industriji. —


M. Simić: Osvrt na IV Međunarodni sajam
drveta u Ljubljani. — B. P.: Izrada
ploča vlaknatica po suhom postupku.
7/8 1962. — S. Grgur i ć: Drvarska


industrija Jugoslavije u 1961. g. s poseb


nim osvrtom na drv. ind. Hrvatske i Slo


venije. — R. Benić : Mehanizacija šum.


radova u Cehoslovačkoj. — J. Mu t i ba


ric: Prilog poznavanju nekih fizičkih svoj


stava euroameričke topole. — J. Krpan :


Drveni briketi.


9/10 1962. — J. H ribar: Utjecaj režima
parenja na boju i svojstva bukovine.
— M. Brežnjak: Pilanarstvo u Norveškoj.


11/12 1962. — J. Krpan : Istraživanja
iverica od pozdera, — F. Štajduhar:
Iverice iz triju afričkih vrsta drveta. —>


L. Vujičić : Linearno programiranje u
drvarsko-industrijskim preduzećima.
ŠUMARSKI GLASNIK: — Sarajevo


1/2 1963. — R. Kola k ovi ć: Uputstvo


o šumskom redu — komentar. — V. A nđić:
Kako odobravati i realizirati sječe
u građanskim šumama u uslovima novih
propisa. — N. Eić: Stanje naših šuma.
— V. Žita : Pravilan odnos prema šumi.
BILTEN — Zagreb


11 1962. — V. Ste ti ć: Metode pošumljivanja
i njege kultura u Austriji. — L.
2 ufa: Uzgojno biološki i ekonomski aspekti
uzgoja sadnica topola 2/3 i 2/2.


12 1962. — F. Kn eb 1: Diskusija na IV
plenumu CK Saveza komunista NRH. —
Proces rada u obaranju ručnim i motornim
pilama u Austriji. — Seminar za planiranje,
obračun i analize šum. gosp. »Krndija«


— Našice.
LES — Ljubljana


8/9 1962. — N. Kralj: Neke misli o
zaključku IV međunarodnog drvarskog velesajma.
— T. R a v n i k a r: Uporaba, ob
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 63     <-- 63 -->        PDF

likovanje i proizvodnja drvnih artikala. —


H. V o u k: Troslojna ploča iverica — tvorivo
za pokućstvo. — D, Dobnik: Proizvodnja
rezanog furnira za ambalažu i
njegova upotrebljivost. — P.Pristavec:
Lakirne pruge. — Domaće i inostrano tržište.
— M. Planine: »Lesnina« i njezina
uloga u trgovćni proizvoda slovenacke
drvarske industrije. V. Beltram : Poboljšanje
(kvaliteta bukovine. — A. Če s en:
Prilog za izmjenu misli o izobrazbi u drv.
industrija. — K. Kobe : Prva venecijanska
pila u Sloveniji.
10 1982. — J. Knez : Osnovni uslovi
za napredak drvarske industrije u Sloveniji.
— N. Kralj : Oblikovanje u industriji
pokućstva. — J. Jerman : Brušenje
i poliranje poliesterskih ploha. — Prva
jugoslavenska izložba »šuma i drvo u likovnoj
umjetnosti«. — A. Česen : Profili
za radnike u drvarskoj industriji.


NARODNI ŠUMAR — Sarajevo


7/9 1962. — M. M a t y a š: Unapređenje
eksploatacije šuma. — V. Kontić : Vreme
sazrevanja semena munike. — O. P iš
k o r i ć: Podaci o žiru česmine. — OS id
o r: Mogućnost upotrebe virusa protiv
šumskih štetočina. — P. Fukarek: Neriješena
pitanja u dendrološkim istraživanjima
BiH. — V. Jovanović: Kadrovi
u šumarstvu kroz perspektivni plan razvoja
privrede BiH. — N. 2 i v a n o v: Prostorna
varijabilnost šumskih zemljišta. —


O. Piškorić : Dozrijevanje i šturost sjemena
brijestova. — M. Ostojić : Introdukcija
četinara u degradirane šume. —
D. Jedlovski: Rasprostranjen je i ekologija
bijelog bora u Italiji. — S. Cvet ković
: Organizacija i ekonomičnost rada
jednoručnim motornim pilama. — I.
Kozli ć i ć: Obračun zarade radnika na
sječi i izradi šumskih sortimenata. — S.
Vučijak i T. Drakule: Površinska
obrada kuhinjskog namještaja.
10/12 1962. — F. P.: Šume i šumarstvo u
Prednacrtu ustava Soc. Rep. BiiH. — O.
Stojanović: Statističke metode u naučnoistraživačkom
radu i u praksi šumarstva.
— K. Matyas : Unapređivanje isko


rišćavanja šuma tehničkim sredstvima i
organizacijskim radovima. — M. Jovan č
e v i ć: Određivanje (klijavosti polena šumskog
drveća. — P. Fukarek: Zajednice
i tipovi šuma dinarskih planina. — Sistematsko
mjesto balkanskih šibljaka. — Prašumski
rezervat Perućica. — N. Eić: Revizija
taksacijske procjene prašume Perućica.


ŠUMAR — Beograd


5/6 1962. — S. Kolarović: Šuma i
turizam. — M. Ljujić: Kako zvati lugara
i n. šuma u ipreduzeću — čuvarom
šuma, poslovođom ili lugarom? — Novi
propisi o šumskim žigovima. — S. S i m o-
v i ć: Državno lovište Rudnik. — M. Milosevic
: Od prirodnih do veštačikih šuma.
— B. Trtica : Rezultati akcija mladih
gorana u Sremu u proleće 1962. god. —


S. Evtiimov: Pastrmka je ugrožena u
pritokama reke Dragovištice. — M. Ma r-
j a n o v ić: Štete od medveda na Tari planini.
— Đ. Leković: Lisice i lovišta. —
M. Ljujić : Šumski žigovi i žigosanje
drveta. — Lj. Nikolić: Služba čuvara
šuma pre 1930. god.
7/8 1962. — J. Trajković: Pred jesenju
aktivnost Pokreta gorana na pošumljavanju.
— R. Golubova-Ratknić
: O akciji očetinjavanja šuma u Srbiji.


— B. Cvijetić: Divljač visokog lova u
lovištima NRS južno od Save i Dunava. —
M. Ljujić : Prestanak radnog odnosa po
otkazu u preduzeću. — M. R a j č i ć: Kako
zvati lugara i nadzornika šuma u privrednom
području — čuvarom šuma, poslovođom
ili lugarom? — D. Bašović: Problem
radne snage za obnovu i negu šuma.
— M. Ljujić : Koje sve organizacije gazduju
šumama u društvenoj svojini u NRS.
— Kako se tretiraju kod penzionisanja lugari,
nadzornici šuma, kvalifikovani i visokokvalifikovani
radnici. — D. Bašović :
Posle 30 godina divlje svinje ponovo na
planini Kukavici. — M. Ljujić : Koje
zanimanje šumskog radnika treba da ima
lugarsko osoblje-radnici. — Veliki broj lugara
odrekao se članstva u društvu — Đ.
M u 1 j a j i ć: Kako su nestale šume oko
Boljetina i posljedice. Đ. K