DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 12     <-- 12 -->        PDF

DRVENI UGALJ — SELEKTIVNI STEEILIZATOR — TRAJNO
POSREDNO ĐUBRIVO


Ing. VLADISLAV BELTRAM


Stara praksa i zapažanja


Drveni ugalj poznat je kao odlično sredstvo za dezinfekciju, protiv zagnojavanja
i za brzo zacjeljivanje rana. U tu svrhu cesto ga upotrebljavaju veterinari
i šumski radnici. Vrtlari posipaju svježe rezove reznica za dezinfekciju.
Na selu, u alpskim predjelima Slovenije, zemlji u loncima sa cvijećem dodavaju
ugljenu prašinu za jači i zdraviji rast bilja i za bolje cvjetanje. To rade i vrtlari
u Botaničkom vrtu u Londonu još iz prošlog vijeka, prema akad. dr V.
Vouk u (12), pa i u Botaničkom vrtu u Zagrebu.


Vou k (11). (12) pravio je također oglede dodavanjem ugljene prašine u
lonce sa raznim poljoprivrednim biljnim vrstama i ustanovio nesumnjivo pozitivan
utjecaj uglja na njihov razvitak. To je više puta objavio i dokumentovao
brojnim slikama.


I stručna literatura često spominje ugodan utjecaj drvenog uglja na bujan
rast i otpornost bilja protiv bolesti. Dovoljno je samo navesti izjavu francuskog
šumarskog stručnjaka J. Pou r t e t a (9), člana upravog odbora Međunarodne
komisije za topolu, u poglavlju »Pokretni rasadnici« njegove poznate knjige
»Les reboisements artif iciels«: — Ne treba se bojati nikakvih bolesti. Stoga
osnivamo pokatkad vrlo male pokretne godišnje rasadnike na mjestu požarom
uništene šume ili gdje je paljen drveni ugalj, za sjetvu onih vrsta, koje su
podložne napadima kriptogamskih bolesti.


U selu Banskom Grabovcu kod Petrinje godine 1935. uočili su seljaci odlično
djelovanje ugljenih otpadaka na usjeve kod napuštenih upina. Zato su
ogromne količine otpadaka sa velikog broja napuštenih upina razvezli na mnoge
svoje oranice. Gotovo dvostruki žetveni prinosi očituju se na oranicama sa
ugljem kod svih usjeva. Naročito upadljivo pokazalo se djelovanje uglja godine
1958., kada su prinosi na zemlji bez uglja silno podbacili, zbog dugačke suše
u proljeće 1958., dok na zemlji sa ugljem uopšte nisu pogođeni. Učinak jedne
same doze uglja traje već 28 godina. To sam lično pregledao godine 1948,
1958, 1960. i 1963.


Slične pojave uočene su na oranicama, gdje je prije više decenija paljen
drveni ugalj, 10 km južno od Beograda i kod Berova u Makedoniji.


Na starim upinama u šumi, viđa se bujan prirodni nalet jele, smrče, ive
i trepeljike, dok se na rubovima upina javlja divlja djetelina. To je stara i
opšte poznata pojava.


Ali je za sve te pojave značajno ovo: Sva pozitivna zapažanja o korisnom
djelovanju drvenog uglja na rast bilja bile su čiste konstatacije, bez ikakvih


174
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 13     <-- 13 -->        PDF

temeljitih ili naučnih istraživanja, analiza i zaključaka. Ni spomenuti slučajevi
u Banskom Grabovcu. kod Beograda i Berova nisu registrirani.


U proljeće 1951. proveo sam lično 2 ogleda površinskim davanjem ugljene
prašine (2—3 litre na m2). Nakon 70 dana pokazao se ovaj učinak:


1) na livadi sa 30—40 cm visokom travom mekom stoklasom (Bromus
mollis), pod utjecajem uglja prevladala je sa 90ü o učešća bijela djetelina, dok
na kontrolnoj površini nije učestvovala ni sa 10%.


2) na ranije opokanom mjestu, na istoj livadi, pojavio se bio već ranije
čičak (Cirsium arvense). Pod utjecajem uglja listovi čička su se razrasli i postigli
4-struku površinu, uporedeno sa kontrolom.


Ovako bujanje bijele djeteline i čička, poznatih indikatora azota u aem-
Ijištu, pružilo mi je nesumnjiv dokaz za slijedeći zaključak: Drven i ugal j
utječe kao selektivan sterilizator — apsorbira štetne
gljivice i time pomaže razvitak azotnih bakterija.


Sterilizacija zemljišta u rasadnicima obavlja se u nekim zemljama, npr.
u Svajcarskoj, na ovaj način: 5—8 cm debeli gornji sloj zemlje skida se sa
leje i sterilizira u kotlu pomoću vodene pare kod 170ftC. Parom sterilizirana
zemlja vraća se na leju. Prof. dr H. Leibundgu t (6) prikazao je vrlo interesantnu
mikrobiološku analizu vodenom parom steriliziranog zemljišta, gdje
se u roku 75 dana broj azotobaktera poveaćo na 3-struko. Leinbundgut ističe,
da je način sterilizacije zemljišta vodenom parom mnogo bolji nego upotreba
kemijskih sredstava za sterilizaciju (formalin, bakrov acetat, bakrov sulfat).
Bor, smrča i 3 vrste johe pokazale su bujan i zdrav rast. Neprilika ovog načina
sterilizacije je u tome, što se u kotlu za vrijeme 8 radnih sati može sterilizirati
zemlja samo sa 25—40 m2 površine rasadnika. Pored toga je učinak vodene
pare neuporedivo kratkotrajniji od učinka drvenog uglja.


Godine 1950. napravio sam ovaj pokus: Sjeme smrče na klijalištu napala
je plijesan. Tada sam jedva primjetno oprašio sjeme ugljenom prašinom i plijesan
je već sutradan nestala.


Sve me pomenuto potaklo da preporučim upotrebu drvenog uglja u šumskim
rasadnicima za sterilizaciju zemljišta, za jaču otpornost, naročito četinarskih
biljaka, protiv bolesti i kao trajno posredno đubrivo. (B e 11 r a m (1),
(2), (3)). Iza toga stigla su nova orginalna iskustva i otkrića, koja prikazujem
u slijedeća 2 poglavlja.


Nova iskustva u šumskim rasadnicima


U posljednjih 12 godina drveni ugalj naišao je na korisnu primjenu u
mnogim šumskim rasadnicima Hrvatske, Slovenije i BiH. Kod toga zabilježene
su općenito ove značajne pojave:


1) znatno veći postotak proklijalih biljaka, jer su već klice zaštićene od
napada gljivica;


2) zaštita od ugibanja (fuzarija);


3) veća otpornost biljaka i protiv ostalih bolesti, zbog odlične ishrane;


4) jak i zdrav porast sadnica.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Nekoliko takvih praktičnih primjera prikazano je već ranije (B e 11r
a m (3)).
Pcred drugih brojnih uspjelih ogleda, najinteresantnija su 8-godišnja
iskustva i zapažanja šumara Konrada S a j d 1 a u Sevnici na Savi (Slovenija):


V Ifli


m^*3m*®mm liMfclllflWÄ:.. -""´ i**?^^^


SI. 1. i 2. Bujan rast kukuruza svjedoči, dokle su prije 23 godine doprli ugljeni
otpaci na oranicu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 15     <-- 15 -->        PDF

I


Godine 1955. osnovao je Sajdl nov 50 ara velik šumski rasadnik. Na toj
površini slučajno je zahvaćena i stara upina od 3 ara površine. Čitav rasadnik
je nađubren stajnjakom i kompostom.


SI. 3. Teška proljetna suša pšenicu na oranici s ugljeni nije pogodila


- » ´ :


:
SI. 4. Na susjednoj oranici bez uglja prinos je tek 20°/n od ;onog na si. 3.


Snimci 1, 2, 3, 4 iz Banskog Grabovca 1. VII 1958. Foto: Beltram
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Razvitak smrčevih sadnica u tom rasadniku:


na bivšoj upini izvan upine


1956. obavljena sjetva, ponik dobar — isto —
kišovito ljeto 1-god. bez gubitka 40% gubitka od fuzarija


1957. proljetni mraz za pozeba novih izbojaka — isto —
vijeme vegetacije regeneracija 100%. većina uginula,
2-god. zdrave, visoke žućkaste, visoke 7 cm
14 cm


1958. normalna godina jake, zdrave, slabe,
3-god. visoke 40 cm visoke do 20 cm


3-godišnje tamnozelene smrče sa bivše upine, presađene na teren, pokazale
su prve godine visinski prirast 6—12 cm, druge godine 20 cm i treće godine
još jači. Jednako stare sadnice iz istog rasadnika, izvan upine, presađene na
teren, bile su blijedožute, prve tri godine imale su visinski prirast godinšje
1—2 cm te su većinom zaostale u korovu.


Kasnije, prigodom jake suše, pokazalo se, da je na bivšoj upini bilo i previše
uglja. Ovdje su sadnice, premda su bile jače od onih na kontrolnoj površini,
ipak teže osjetile sušu. jer je bilo u zemlji previše uglja i radi toga premalo
vlage.


II


Jednako interesantan je i noviji ogled u istom rasadniku. Ovog puta uzete
su za upoređenje 2 leje bez uglja, velike svaka po 3 ara, jednako đubrene sa
po 30 litara komposta na kvadratni metar.


Sjetva smrče obavljena je u proljeće 1960. na obje leje sa dobrim uspjehom.
U februaru 1961. zagrebli su na jednoj leji po kvadratnom metru između
redova 1-godišnjih smrča do 5 cm dubine 6 litara ugljene zemlje, koju su
uzeli sa 30 godina stare upine. Druga leja tretirana je kao kontrolna.


Daljni razvitak smrčevih sadnica u rasadniku:


na leji sa ugljem na leji bez uglja
1961. 2-god. jake, tamnozelene, visoke 30 cm normalne, visoke 10 cm
1962. 3-god. jake, tamnozelene, visoke 70 cm «normalne, visoke 25 cm


bez gubitka od polijeganja gubitak preko 50°/o


Ugljena zemlja sa stare upine pokazala je u rasadniku već prve godine
još jače djelovanje nego čista ugljena prašina. To je i razumljivo, jer je ugljena
zemlja na upini već obogaćena korisnim mikroorganizmima i gotovo bez
gljivica — kako to pokazuje mikrobiološka analiza (Radovanovi ć (10)).
Kod davanja samog uglja mora ovo stanje tek da se ostvari. No. i ovdje je
učinak već u prvoj vegetaciji odličan.


Zima 1962/63. bila je vilo oštra i dugačka. Krajem zime vršike 70 cm
visokih 3-godišnjih smrča na leji sa ugljem virile su iznad snježne površine,
bez ikakve štete od mraza. U drugom rasadniku — i pored toga što je manje
izložen mrazu — iglice 5-godišnjih smrča, visokih također 70 cm (bez uglja),.
koje su virile iznad snijega, pozeble su od mraza i otpale.


Jaka ishrana pod uticajem uglja omogućila je odličnu regeneraciju smrčevih
sadnica iza pozebe na početku druge vegetacije. Isto tako očuvala je
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 17     <-- 17 -->        PDF

iglice 3-godišnjih smrča od pozebe. Jasno je, da se ovdje ne radi samo o pojačanoj
ishrani biljaka nitratima, jer —kako je poznato — pojačana ishrana
samo nitratima smanjuje otpornost protiv pozebe. Daljnja detaljnija istraživanja
moći će raščistiti i tu pojavu.


Davanje uglja kod sadnje sadnica pokazati će odličan uspjeh na primanju,
porastu i otpornosti biljaka protiv vremenskih nepogoda. Ing. Miloš Obra do
v i ć, kod Šumskog gospodarstva Gospić, proveo je više uspjelih ogleda
davanjem drvenog uglja kod sadnje raznih vrsta četinarskih sadnica. Smrče,
koje su kcd proljetne sadnje 1962. dobile ugalj, podnijele su jaku ljetnu sušu
iste godine bez štete. Na osnovu toga, u jesenskom pošumljavanju 1962. davana
je ugljena prašina kod 80.000 smrčevih sadnica.


Dok je ranijih godina šumar S a j d 1 morao da spaljuje na stotine hiljada
borovih sadnica zbog osipanja iglica (Lophodermium pinastri),
danas toga problema nema više. Rjeđa sjetva i dubrenje šumskim humusom
(umjesto stajnjakom), uz dodatak ugljene zemlje sa starih upina, stvorili su
najbolje uslove za dobar razvitak i otpornost svih sadnica protiv bolesti u
rasadnicima.


Naučno otkriće iz g. 1961.


Stara iskustva i nova zapažanja pobudila su kod ing. Živorada R a d ovanović
a u Zavidovićima (BiH) interes, da u proljeće 1961. organizira 5
temeljitih ogleda u 4 rasadnika kod 1-god. i 2-god. sadnica bijelog i crnog
bora i smrče, različitim dozama ugljene prašine.


Veći i zdraviji rast, veća dužina i tamnija boja iglica, veća težina i manje
ugibanje sadnica svjedoče o pozitivnom utjecaju drvenog uglja već prve godine
kod 4 od 5 postavljenih ogleda u rasadnicima. Bujan rast prirodnog naleta
jele i smrče na 7 starih upina, koji je u prosjeku 10 puta gušći (53 biljke na
m2!) od onog — također gustog — na kontrolnim površinama, dokazuje veliku
vrijednost uglja za razvitak četinara. Na tim upinama mjerenjem 6-, 20-i
35-godišnjih jela ustanovili su za 24—56% veće visine i za 10—29% jače promjere
stabala, upoređeno sa jednako starim jelama izvan upina u šumi. po
principu slučajnog izbora.


Tom prilikom skrenuo sam bio Radovanoviću naročito pažnju na a k t uelnost
mikrobiološke analize zemljišta, kako bi i sa te strane
mogao da se objasni pozitivan, selektivan utjecaj uglja na sastav mikroorganizama
u zemljištu i da jednom prestanu razna nagađanja o nekim hormonima
i o velikom povećanju vlage u zemljištu, pod uticajem uglja. Radovanović je
angažirao Institut za šumarstvo i drvnu industriju u Beogradu, koji je proveo
svestranu fizičku, kemijsku i mikrobiološku analizu zemljišta u rasadnicima
i na upini te na kontrolnim površinama.


Najznačajnije rezultate dala je mikrobiološka analiza. Pod utjecajem drvenog
uglja, u rasadniku i na upini nastupa jako razmnažanje korisnih bakterija
(amonifikatora 2—5-struko i aktinomiceta do 40-struko) i opadanje broja gljivica.
To predstavlja sterilizaciju zemljišta i bogatu prehranu biljaka nitratima.
Taj odnos bakterije : gljivice još je daleko povoljniji na 4 godine staroj upini
nego prve godine u rasadniku. Na upini gljivica gotovo i nema više.


U jednom od 5 postavljenih ogleda u rasadniku, kod crnog bora ugalj nije
pokazao uspjeha. Prirast je bio uglavnom jednak kontroli, a iglice su bile bli


179
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 18     <-- 18 -->        PDF

jedožuekaste boje. Ovdje je ranijih godina jako đubreno kompostom i stajnjakom.
Pod utjecajem uglja — kako je to dokazala i mikrobiološka analiza —
razmnožili su se amonifikatori na 5-struko i aktinomiceti na 9-struko. Prevelika
količina nitrata u zemljištu izazvala je klorozu iglica. Kako je poznato,
kloroza se javlja kako kod oskudice tako i kod pretjeranog učešća nitrata
u tlu.


Poznato je, da za četinarske vrste kiselost zemljišta (pH 4,5—5,5) u rasadniku
bolje odgovara nego neutralna reakcija (pH 6,5—7,0). Visoki pH je za
četinare neugodan, jer pogoduje razmnažanju opasnih gljivica. Na tu pojavu
skreće nam naročitu pažnju dr R. W. Brand t (4), specijalista za šumsku
fitopatologiju iz USA. ekspert ICA tehničke pomoći. Ekspert nas upozorava
na visoki pH, koji je tako čest u našim rasadnicima. Međutim, Radovanović
je svojim ogledima i analizama nepobitno dokazao, da je drveni ugalj onaj
faktor, koji paralizira štetan uticaj previsokog pH. Tako je i razumljiv silno
gust i bujan podmladak jele i smrče na starim upinama u šumi, makar je pH
od ranijeg 7,3 pod utjecajem pepela porastao čak na 8.5.


Svestran i dokumentiran prikaz o utjecaju drvenog uglja na razvitak bora,
smrče i jele dao je Radovanović (10) na 17 strana, uz 12 tabela, 6 grafikona
i 4 snimka.


Leibundgu t (7) objavio je prikaz o utjecaju drvenog uglja na klijanje
i razvitak ponika kod smrče, bora i ariša. Pod utjecajem uglja postotak klijanja
bio je nešto veći nego kod kontrole, ali je kod porasta ponika bilo i pozitivnih
i negativnih razlika. Zaključak Leibundguta glasi: — Drveni ugalj nema uticaja
na razvitak ponika, zato je njegova upotreba bez koristi. — Kako se iz
prikaza vidi, kod ovih ogleda upotrebljeni su vodenom parom sterilizirani
humus i drveni ugalj. Da je izvršena mikrobiološka analiza, bez sumnje bi se


SI. 5. Na ranije okopanom tlu, oko posađenog stabla borovca, umjesto trave meke
stoklase (Bromus mollis) razvio se čičak (Cirsium arvense) normalno
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 19     <-- 19 -->        PDF

pokazalo pretjerano razmnožavanje nitrata u humusu, izazvano dvostrukom
sterilizacijom — vodenom parom i drvenim ugljem.


Vou k (11), (12) provodio je brojne oglede raznim dozama drvenog uglja
u loncima i ustanovio pozitivne rezultate kod umjerenih doza, o čemu svjedoče


SI. 6. Na mjestu, gdje je prije 75 dana bačena ugljena prašina lišće čička poraslo
je 4-struko i liči na pitomi kesten


» v.


- „


mm


mm


... „&,<>:;


´0:m


´ ´-. ´ «*M


SI. 7. Pod nticajem uglja, divlja djetelina (Trifolium pratense) ugušila je 40 cm
visoku travu meku stoklasu (Bromus mollis) lijevo


Snimci 5, 6, 7 vlastitog ogleda u proljeće 1951. u Ljubljani. Foto: Beltram
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 20     <-- 20 -->        PDF

i brojne slike. Ovaj učinak pripisivao je djelovanju nekih nepoznatih hormona
na rast bilja. Mikrobiološka analiza nije obavljena. Poslije mnogih
ogleda drvenim ugljem, kod raznog bilja u loncima, obratio je pažnju mrkom
uglju i pripisao mu veću vrijednost.


ZAKLJUČAK:
Kako vidimo, rasprave poznatih naučnika Vouk a (12) i Leibund g
u t a (7) svjedoče, da stvar sa drvenim ugljem još do g. 1952. odnosno 1960.
nije bila raščišćena. Zato je analiza, koju su proveli ing. Živorad Radova n
o v i ć i mikrobiolog ing. Nada V u j a n o v a iz Instituta za šumarstvo i drvnu
industriju u Beogradu, najmanje evropsko ako ne i svjetsko otkriće.
Oni su time objasnili stvar, koja je od ogromnog privrednog značaja za šumarstvo
i za poljoprivredu. Sada je otvoren put za sigurnu primjenu drvenog
uglja u praksi, kao i za još detaljnija i svestranija naučna istraživanja.
Stara narodna praksa i bogata iskustva o trajnom djelovanju uglja na
oranicama, ugodna zapažanja iz stručne literature i dobri rezultati u mnogim
našim šumskim rasadnicima za posljednjih 12 godina dokazuju, da je sa te
strane stvar poznata i širem krugu. Zato će moći sada brže naići na široku
praktičnu primjenu.


Primjena drvenog uglja


Drveni ugalj raznih vrsta drveta upotrebiv je za razne korisne svrhe:


1) Sjeme , osjetljivo na kvarenje zbog napada štetnih gljivica, ispremiješamo
sa neznatnom količinom ugljene prašine radi dezinfekcije, prije uskladištenja
ili pred samu sjetvu.


2) Svježe narezane topolove i druge r e z n i c e stavimo u vidu snopa
najprije jednim i poslije drugim krajem u plitku posudu sa ugljenom prašinom,
da se na površinu reza upije ugljena prašina.


3) U rasadnik u izmiješamo 2—3 litre ( = */a kg) sitnih ugljenih
otpadaka (od prašine do cea 2—3 mm debelih zrnaca) na kvadratni metar
površine, u gornji sloj zemljišta od 5—8 cm dubine. Učinak će trajati kojih 20
godina.


Ako je rasdnik već zasijan, a bez uglja, sipamo među redove 1- do 2-godišnjih
biljaka ugljenu prašinu (2—3 litre na m2) i izmiješamo je između
redova 5—8 cm duboko. Učinak je dugotrajan.


Ako raspolažemo sa malo uglja, onda zasipamo posijano sjeme (kod sjetve)
zemljom sa 5—10% volumne primjese ugljenih otpadaka (prašine). Učinak
traje u tom slučaju do nove sjetve.


Zemlju sa ugljenim otpacima sa starih upina dajemo u 2-strukoj ili 3-strukoj
dozi, prema tome, da li sadrži više ili manje uglja.


Ako je zemljište jako đubreno stajnjakom, pod uticajem uglja pojavljuje
se obilje nitrata, što prouzrokuje klorozu (žutilo) iglica (lišća). Za rasadnik je
šumski humus ili kompost bolji od stajnjaka.


4) Kod pošumljavanja sadnicama zatrpavamo rupe zemljom
sa 5% volumne primjese ugljene prašine:
-— kod malih sadnica čitavu rupu;kod velikih sadnica i u plantažama samo korijenje, ako nam nedostaje
uglja za čitavu rupu.
182
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Poznata je truležnica korijenja smrče. Na istu štetnu pojavu kod borovca
i duglazije upozoravaju Brand t (4) i najnovija domaća iskustva sa Armillaria
mellea i Trametes radiciperda. Učinak uglja kao sterilizatora bit će i
ovdje isti kao u rasadniku, a kao posredno đubrivo djelovat će, jer zemljište
već samo po sebi sadrži bar nešto malo humusa.


SI. 8: 3-gođišnje smrčeve sadnice sa leje bez uglja i sa ugljem — prosječne visine
25 om odnosno 70 cm


Foto: Sajdl 1963.


Kod sjetv e n a krp e (podsjetve jele i si.) zemlji ćemo primiješati
ugljenu prašinu — na pr. za krpu veličine 20 cm X 20 cm = 0.04 m2 po Vs del
uglja. Za 10.000 krpa po 1 ha bit će potrebno 500; litara ili oko 100 kg uglja.
Uspjeh će se pokazati tamo, gdje nema travne vegetacije, koja bi pod uticajem
uglja nabujala i ugušila ponik. U stvari je to imitacija prirode, koja nam
na napuštenim upinama pokazuje bujan prirodni ponik šumskih vrsta.


18»
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 22     <-- 22 -->        PDF

5. Kako je praksa pokazala, drveni ugalj daje odličan uspjeh i za sve
vrste poljoprivrednih kultura i na svim vrstama zemljišta. Za
oranic u potrebna je doza 5 tona uglja na hektar u orni sloj (računajući
težinu u suhom stanju). Povećanje prinosa za 50—100% traje bar 20 godina,
a najjače se odražava za vrijeme teških suša. Naročito dobri rezultati mogu se
očekivati kod lucern e i raznih vrsta kultiviranih djetelina . Polovična
doza (2,5 t/ha) daje se na livad e površinski i prodrlja vrlo plitko drljačom.
Rezultat — veliko povećanje prinosa, uz jako učešće leguminoza (divlje djeteline),
koje su ranije bile često neprimjetljive. Posebnu pažnju za primjenu
uglja zaslužuju najunosnije kulture!
Vrijem e davanj a uglja je proizvoljno. Ako ga dajemo pred proljeće,
učinak se vidi već u drugom mjesecu vegetacije. Dobra ishrana daje
bilju jak razvitak i otpornost protiv bolesti, suše i ostalih vremenskih nepogoda.
Ugalj se u vodi ne rastapa, bilje ga ne crpi, zato je njegovo djelovanje
trajno. Jedino voda može da ga odnosi sa površine oranice i livade. Usit njavanj
e uglj a možemo obaviti na betonskoj ploči pomoću željeznog
valjka. Prikazane doz e drvenog uglja su najuspješnije i najracionalnije,
dvostruke doze nisu više racionalne, a pretjerane doze su čak i štetne. Upotrebiv
je uaglj raznih vrsta drveta.


Prirodni izvori drvenog uglja


Još prije nekoliko decenija drveni ugalj bio je važan proizvod naših šuma.
Velike količine trošile su željezare i domaćinstva, dok smo ga mnogo također
izvozili. Danas je to skoro posve opalo, pa i potrošnja ogrjevnog drveta u
stalnom je opadanju. Zato u našim šumama poslije sječe propadaju i trunu
ogromne količine tehnički neupotrebivog lišćarskog drveta, jer nema mogućnosti
prođe. Njegom šuma dobivale bi se neiscrpive količine lišćarskog drveta,
sposobnog pretežno samo za ogrijev. U tim potrebnim, a nedovoljno provađanim
mjerama njege postoje velike potencijalne rezerve drveta.


Dr Dragoljub Petrović i ing. Ljubomir Marković (8) u svome
dokumentarnom radu, na osnovu temeljitih analiza, računaju samo za ekonomske
društvene šume SR Srbij e sa 1,581.000 m3 mase iz proreda godišnje.
Prema Statističkom godišnjaku u godini 1960. ostvareno je svega


199.000 m3, dok je ostalo nekorišteno 1,382.000 m3.
Prema ing. Petru Dragišić u (5) u ekonomskim visokim društvenim
šumama SR Hrvatsk e etat iz proreda treba da iznosi 2,253.000 m3 godišnje.
Po podacima Statističkog godišnjaka god. 1960. realizirano je 1,094.000
kubika, a nerealizirano ostalo je 1,159.000 ms.
Samo za Srbiju i Hrvatsku, zbog nesprovođenja proreda ostalo
je godine 1960. nekorišteno 2,541.000 m3 mase, nažalost ne u korist nego na
štetu proizvodnosti šuma. Pri tome učestvuju lišćari sa oko 90% i sa 60—70^.0
ogrijeva. Ako uzmemo u račun još i ostale 4 naše republike i tome pribrojimo
količine drveta, koje godišnje ostaju poslije sječe u šumi, masa nekorištenog
ogrjevnog drveta, iz društvenih i privatnih šuma, dostigla bi najmanje
3,000.000 m3 godišnje. Tolika masa iz sječe propada ili se uopšte ne siječe,
premda bi iz čisto uzgojnih razloga morala da se iz šume vadi.


Količina od 3 miliona m3 drveta dala bi 400.000 tona uglja godišnje. Uz
dozu 5 tona/ha uglja na oraničnu površinu i uz djelovanje od najmanje 20


184
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 23     <-- 23 -->        PDF

godina, učinak uglja na 80.000 ha kroz 20 godina bio bi po vrijednosti jednak
jednogodišnjem učinku na 1,600.000 hektara oranica. Davanje uglja 5t/ha traži
ulpganja 150—200.000 dinara jednokratno. Ekonomski račun bit će vrlo ugodan,
naročito za unosne kulture.


Drveni ugalj ne predstavlja ni 20°/o težine drveta. Otpatka zbog mrvljenja
kod prenosa ovdje praktično nema, jer je prašina čak i poželjna. Time se
znatno pojednostavljuje njegovo iznošenje i iz udaljenih, teško pristupačnih
predjela. Konstrukcija jednostavnog stroja sa velikim kapacitetom za usitnjavanje
drvenog uglja (od prašine do koja 2—3 mm debljine) neće biti problem,
jer se ugalj lako mrvi.


Za početak treba organizirati oglede upotrebom ugljenih otpadaka na što
većem broju malih površina kod najunosnijih kultura. Materijala za to ima
u skladištima drvenog uglja (prašina), a još više na brojnim starim upinama
u šumama.


Šumarstvo ima velike mogućnosti da korisno primijeni drveni ugalj u
rasadnicima, kod očetinjavanja (bilo podsjetvom ili podsadnjom), pošumljavanja,
intenzivnih nasada te plantaža četinara i topola. Terensko šumarsko
osoblje može da organizira što veći broj ogleda kod raznih poljoprivrednih
kultura, naročito u područjima, gdje su na domaku napuštene upine.


Sada nastaju povoljniji u s 1 o v i za unapređenje r asadničarstva
i novih nasada, za intenziviranje provođenja
njege u lišćarskim šumama i njihovo unapređenje,
uz istovremeno povećanje poljoprivredne proizvodnje
i rasterećenje šume od paše.


Davna narodna iskustva dobila su praktično i naučno objašnjenje. Time
otpadaju razlozi za nepovjerenje prema ovoj staroj »novosti«, pogotovo zato,
što se pokazala i u novije vrijeme u mnogo slučajeva u praksi vrlo uspješna.


IZVORI :


(1) Beltra m
VI.: Sterilizacija prsti v gozđnih dreveanicah, Gozdarski vestnik
4/1951.
(2) Beltra m
VI.: Sterilizacija zemljišta u šumskim rasadnicima Narodni šumar
7—8/1951.
(3) Beltra m
VI.: Nove mjere za unapređenje sjemenarstva i rasaniearstva, Šumarski
list 11—12/1961.
(4) Brand t
R.: Problemi zaštite duglazije i borovca u Jugoslaviji. Jugosl. Savet.
Centar, Beograd 1962
(5) D r a g i š i ć
P.: Problemi njege u prirodnim ekonomskim i prebornim visokim
šumama NR Hrvatske, Šumarski list 11—12/1962.
(6) Leibundgu t H.: Bodensterilisation im Forstgartenbetrieb. Schiw. Zeitschrift
f. F.
9´1950.
(7) Leibundg u
t H.: Etude sur l´inf luence du charbon de bois sur la germination
et le developpement des semis d´eplceas, de pins et de melezes, Sch,w. Zeitschrift
f. F. 3/1960.
(8) Petrović Dr. — Marko vic Lj.: Nega šuma u Srbiji, Beograd 1960.
(9) Pourte t J.: Veštačka pošumljavanja (prevod sa francuskog, Beograd 1948.
(10) Radova no vic
Ž.: Uticaj drvenog uglja na razvitak bora, jele i smrče.
Šumarstvo 3—4/1962.
(ll)Vou k
V.: Kohle und Pfiöiisenwachs-tuim, Denkschriften d. Akademie d.
Wissenschaften, Wien 1931.


(12) Vou k V.: Problemi agrobiolaäkog iskorištavanja mrkog ugljena, Zagreb 1952.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 24     <-- 24 -->        PDF

CHARCOAL — SELECTIVE STERILIZER — LASTING FERTILIZER


Summary


The positive influence of charcoal an the growth of plants is well known
both from popular experience as well as on the ground of .scientific research.
The application of charcoal dust in nurseries, especially in Conifers, has
yielded excellent results. In three-year-old Spruce was established a double to treble
size of its plants as compared to those grown on untreated soil. Even in the basic
reaction of .soil (pH = 7 or more) there occurred no more a dying away of Spruce
plants from Fusarium sp. or of Pine plants from Lophodermiu m pini.


Late in 1961, the Forest Research Institute, Beograd, carried out a pedological
and microbiological analysis of the soil. Under the influence of charcoal the number
of ammonifying bacteria increased by two to five times, the number of aetinomycetes
by nine times, while the number of fungi was decreasing. In a four-year-old
charring place ammonifying bacteria doubled their number by multiplication, actinomycetes
increased by forty times, while fungi almost disappeared.


During spring frosts an excellent nutrition under the influence of charcoal
made possible a 10ÖD/o regeneration of cne-year-old Spruce plants, while the controls
died. In seven old charring places irandom sampling established on an average a
ten times denser and much stronger and healthier wind-borne young growth of
Spruce and Fir than on the control plots.


The most rational dosage of charcoal (in the form of pQwder or particles up
to ca. 3—3 mm. in size (is 2—31.) sq..m. which amount of charcoal must be mixed
-with earth up to a depth of 5—8 cm. The effect is visible at once at the beginning
of the first growing period, and it remains such for about 20 years. For the nurseries
of coniferous species the forest humus or compost are better suitable than stable
manure. When using a too high dosage of stable manure, the addition of charcoal
brings about an excess of nitrates which gives rise to needle chlorosis. In afforestation
it is recommended to fill up the plant holes with earth containing a 5°´o
admixture (by volume) of charcoal.


A dose of 5 tons/ha. is suffic´ent for all field crops and all kinds of soils.
An especially luxuriant growth is exhibited by leguminous plants.
Illustration in the article represent:
Nos. 1—4: Effect of charcoal on the yield increase of corn and wheat following an
extremely strong drought as compared with the controls. Here, charcoal has
been efficient for already 28 years.
Nos. 5—6: Cirsium arvense of normal size. The same, with a foliage area
four times as big induced by charcoal.


No. 7: Trifolium rep ens under the influence of charcoal has outgrown the


grass of B r o m u s m o 11 i s being 40 am. high (left), (C i r s i iu TO arvense


and Trifolium re pens are the indicators for the increase of nitrogen


under the influence of charcoal in the earth).


No. 8: Three-year-old Spruce plants from the same nursery — left without oharcoal
25 cm. high, right with charcoal 70 cm. high.


´:,