DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 30     <-- 30 -->        PDF

po ha za jelove i bukove preborne sume uz fiziološku zrelost uzimajući u
obzir debljinske stepene od 10—15 cm, 16—20 cm i t. d. To smo izradili u
Sekciji za uređivanje šuma u Rijeci. U tabeli broj 1 donose se tako prerađene
osnovne normale po debljinskim stepenima 12,5 cm, 17, 5 cm i t. d. za čistu
jelovu i čistu bukovu prebornu šumu po hektaru uz fiziološku zrelost, a za
pet Šurićevih boniteta.


Međutim na obrascima na kojima se donose i obrađuju podaci za gospodarske
jedinice nalaze se kolone, u kojima se traže osnovni podaci, kako sumarni
tako i po hektaru za broj stabala, temeljnicu i drvnu masu po debljinskim
razredima od 10—20 cm, 21—30 cm pr. pr. i t. d.


Zbog toga treba podatke iz tabele broj 1 iskazati po debljinskim razredima
navedenog dekadnog sistema. U tu svrhu izradili smo osnovne normale


po debljinskim razredima od 10—20 cm, 21—30 cm pr. pr. i t. d. za čiste jelove
i čiste bukove preborne šume po hektaru uz fiziološku zrelost, a za pet Šurićevih
boniteta, što se prikazuje u tabeli broj 2.
Kako su naše preborne šume uglavnom mješovite šume jele i bukve, a
prikazane osnovne normale se odnose se na čiste jelove i čiste bukove preborne
šume, trebalo je izraditi priručne tabele osnovnih normala za mješovite preborne
šume jele i bukve uz fiziološku zrelost, a po debljinskim razredima od
10—20 cm, 21—30 cm pr. pr. i t. d.


Na osnovu podataka iz tabele broj 2 a na temelju omjera smjese izračunali
smo broj stabala i drvnu masu osnovnih normala za svaki debljinski razred
i za omjere smjese od 0,9 do 0,1 po hektaru za pet Šurićevih boniteta uz fiziološku
zrelost za mješovite preborne šume jele i bukve.


Radi ilustracije navodi se u tabeli broj 3 treća normala (za treći bonitet)
razrađena za mješovite preborne šume jele i bukve.
Iz ovih tabela mogu se izračunati podaci osnovnih normala po broju
stabala i drvnoj masi po debljinskim razredima za međubonitete.


Praktična primjena »Novog sistema uređivanja šuma« prof. dr. Dušana
Klepac izvršena je tokom 1962. godine na više gospodarskih jedinica na šumsko-
privrednim područjima Velike Kapele i Risnjaka.


Drvni fond gospodarskih jedinica bio je ustanovljen totalnom klupažom
svih stabala u sastojinama s taksacionom granicom od 10 cm pr. pr., pa na
više po debljinskim stepenima od 10—15 cm, 16—20 cm pr. pr. i t. d.


Prirast je izmjeren pomoću Presslerovog svrdla, a izračunan pomoću postotka
prirasta i vremena prijelaza po metodi prof. dr. D. Klepca.
Etat je određen »iz velikog u malo« i »iz malog u veliko« pomoću formule:


-"O-TŠF)-´


M znači drvnu masu prebor. sastojine po ha prije sječe; p — postotak
prirasta; 1 = ophodnjica; f = faktor korekcije (izračunan iz odnosa konkretne
i normalne drvne zalihe bez obzira na ostale karakteristike sastojina).


Računom dobiveni etat uspoređen je sa razlikom, koja se dobije između
konkretne i normalne drvne zalihe, pa je utvrđeno da rezultati dobiveni na
osnovu formule zadovoljavaju. Nadalje su grafički prikazane konkretne frekvencije
krivulje broja stabala i komparirane sa normalnim frekvencijskim
krivuljama broja stabala u uravnoteženoj prebornoj šumi. Konstatirano je,