DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Glasne teme i peikasi


ZAVOD ZA ČETINJAČE JASTREBARSKO


Zavod je osnovala 1960. godine Poljoprivredno šumarska komora NRH
rješenjem broj 94-1/1960 od 11. IV I960., a njegovo privremeno sjedište bilo je
u Zagrebu. Prvobitno je određeno da njegovo stalno sjedište bude u Karlovcu,
no zbog pogodnije lokacije u Jastrebarskom od te se je namjere odustalo.


Zavod je počeo radom u sjedištu 1. III 1961. godine. Rješenjem o osnivanju
određeni su osnovni zadaci i uloga, koju Zavod kao jedina ustanova te vrste u
zemlji treba da ima. Osnovni zadaci, koji su time stavljeni pred Zavod ogledaju
se, u naučno istraživačkom radu, na četinjačama brzog rasta, a da se pri tome
koriste najsuvremenije metode.


Pošto je već prva 1961. godina pokazala da je Zavod sposoban da udovolji
zahtjevima, koji su pred njega postavljeni, osnivač je nakon mišljenja Savjeta za
naučni rad NRH, izdao rješenje, broj 1451/1961. od 26. X 1961., o osnivanju Zavoda
kao naučne ustanove.


Tako je 1962. godina u stvari prva godina Zavoda u svojstvu naučne us


tanove.


Početkom godine obim posla i broj članova kolektiva znatno su se povećali,
ier ie Zavod na temelju rješenja Sekretarijata za šumarstvo NRH preuzeo dio
Pngor*ko-pl?ninskih šuma Šumskog gospodarstva Karlovac, sa područja Šumarije
Jastrebarsko. Te šume dane su na upravljanje Zavodu kao šume sa posebnom
namjenom, da služe u istraživačke svrhe.


Za svladavanje teškoća koje su stajale pred Zavodom, pošto se je Zavod
još uvijek nalazio u izgradnji, bilo je potrebno mnogo entuzijazma i samoprijegore
kod svih članova kolektiva. Takvu potrebu shvatio je cijeli kolektiv, a glavna
Lelja je bila. da se što prije i čvršće stane na vlastite noge. Zbog toga je težište
bačeno na školovanje kadrova, investicionu izgradnju i komploUranje


opreme.


Unatoč financijskim poteškoćama izvršena je znatna izgradnja najvažnijih
objekata Od pomoći koje je Zavod u te svrhe dobio u prošloj godim pofobno se
ističe ona. koju je dao Sekretarijat za šumarstvo NRH, a zatim Jugoslavenski
savjetodavni centar.


Osnovne org. jedinice Zavcda jesu:


I Sekretarijat.


II Naučno istraživački sektor, podijeljen na 5 odsjeka .za vršenje naučno


istraživačkog rada.


III »Dobro« podijeljeno na šumu i rasadnik. Tu je bila uključena i meha


nizacija čijim kompletiranjem su sazreli uvjeti, da u 1963. godini i ona


bude posebna organizaciona jedinica u sastavu »Dobra«.


Takovu podjelu prihvatio je Savjet Zavoda na svojoj sjednici od 20. siječ


nja 1962. godine i ona je unijeta u Pravila Zavoda.


Rad u 1962. godini. Obzirom na početak rada Zavoda kao naučne ustanove,


početak je bio u znaku izrade osnovnih akata, kao što su: Pravila, pravilnici


(Pravilnik o raspodjeli čistog prihoda, o raspodjeli osobnih dohodaka, o HTZ-u


o korištenju inventarske odjeće i obuće), Sistematizacije radnih mjesta i si.