DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 60     <-- 60 -->        PDF

zimskih temperatura utječu nepovoljno na količine proreza. U tzv. pilanskim
trijemovima jedini radni stroj je venecijanski gater sa obično upregnutom
jednom, a rjeđe dvije pile. Na gateru se vrši prorez a po potrebi i okrajčivanje.
Prikraćivanje piljenica se vrši obično ručno ili u modernijim potočarama
na obrubljivaču. Prerada je primitivna pa dobiveni sortimenti služe
isključivo za uže lokalne potrebe.


Poneke pilane imaju od doradnih strojeva po dvije kružne pile koje su u
karakterističnom smještaju jedna prema drugoj. Naime, ovakav međusobni
smještaj omogućuje da samo jedan izvršioc u jednom momentu vrši okrajčivanje
i prikraćivanje piljenica.


Mnoge od pilana potočara ne rade punim kapacitetom iz navedenih razloga
pa se stoga zapaža orijentacija sa pilana potočara na pilane sa motornim
pogonom koje svakako ne ovise o momentima kao što su suša, smrzavanje itd.


Ova orijentacija na motorni pogom zapažala se negdje prije početka, a
vrlo intenzivno nakon završetka rata. Skuplja energija nadoknađivala se povećanim
kapacitetom, pa se ponegdje može naći i instalirana željezna puna
jarmača većeg učinka i kapaciteta bilo u privatnoj ili zadružnoj svojini.


Prema podacima Šumarske inspekcije bivšeg NOK-a Gospić privatnihzadružnih pilana na teritoriju NOK-a Gospić izgleda ovako:


U 1959. godini U 1960 . godini
Općina Broj
»il-ana
Količina prerezane
građe ni´<
pr javljene)
Broj
pilana
Količina prorezane
građe m3
(prijavljene)
Srb I 90 1 80
Pl. Ljeskovac
Otočac
3
4
1.300
561
3
4
1.150
632
T. Korenica
Perušić
1
1
54
400
1
1
40
400
Gospić
Gračac (Sv. Rok)
2
1
180

2
1
180

Ukupno 13 2.585 13 2.482


Ostvareni brutto promet iznosio je za 1959. godinu svih pilana 2,651.000
dinara ih obračunati porez 1,035.675 dinara, dok je u 1960. godini brutto promet
iznosio 2,334.538 dinara a obračunati porez 1,113.349 dinara. Ovi podaci
dobiveni su u općinama od službi za privredu i financije.


Međutim, stanje je sada povećano na 16 pilana jer su još neke puštene
tokom 1961. i 1962. godine u pogon (Brušane potočara, Smiljan elektro pogon).
Dakle, može se vidjeti tendencija porasta.


Ako se uzme u razmatranje prijavljeni prorez u 1959. godini a taj je iznosio
2.482 m:i rezane građe, dobiva se da su pomenute pilane prorezale uz
58% iskorištenja 4.136 m´J oblovine. Međutim, interesantno je za napomenuti
da su šumarije izdale građevnog drveta privatnicima u 1959. i 1960. godini
kako slijedi: