DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 65     <-- 65 -->        PDF

´-dcu.&taene Bijeliti


12. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA
HRVATSKE
održana
je 19. travnja 1963. godine uz sKjaSdeći


Dnevni red: 4. Natječaj za obradu tema za Šumarski
list i


1.
Prijedlog završnog računa za 1962. god.
5.
Razno
2.
IV Plenum sa savjetovanjem, održavaAd
1
nje, Prijedlog završnog računa za 1962. go3.
Podjela povelja počasnim i zaslužnim dinu :
članovima, I Pregled planiranih prihoda i rashoda
A)
Prihodi:


Plan Realizacija
Dina r a


1.
Članarina i upisnina 150.000.— 24.306,—
2.
Pretplata na Šumarski list 2,500.000.— 2,537.805.—
3.
Oglasi u Šumarskom Istu 500.000 — 1,240.000.—
4.
Naknade od korišćenja društvene
dvorane 700.000,— 587.610.—
5.
Publikacije 5,817.046,— 7,457.567.—
6.
Ostali prihodi 390.000,— 306.366.—
7.
Višak prihoda iz 1961. god. 3,745.954,— 3,750.026.—
8.
Dotacije 1.000.000.— —
Ukupni prihodi: 14.803.000 — 15,903.680,—
B.
Rashodi:
a) Osobni rashodi


stalnom
radnom odnosu 1,528.650.— 1,519.001,—


2.
Osobni dohoci službenika u
privr. radnom odnosu 594.350.— 659.500,—
3.
Honorari saradnika 300.000.— 201.539.—
4.
Novogodišnje nagrade — 86.237.—
Ukupni osobni rashodi: 2,423.000.— 2,446.277,—
Plan Realizacija


b) Operativni rashod^
dinara


1.
Kancelarijski materijal 250.000.— 195.280,—
2.
Ogrijev, svijetlo i voda 250.000,— 189.524.—
3.
Službeni listovi, knjige i časopisi — 16.586 —
4.
Sitni inventar —. 15.090.—
5.
Materijal za čišćenje 5ft0O0.r-1.005.—
6.
OiStali matrij. troškovi 100.000.— 69.634.—
7.
Popravci 520.000,— 109.047.—
8.
Usluge razne — 43.813,—
9.
Poštarina i telefon 450.000.— 313.594.—
10. Provizija banki
30.000.— 61.935,—
11. Troškovi reprezentacije 100.000 — 97.715,—
12. Ostali troškovi
500.000.— 146.430,—
13. Putni troškovi uprave 500.000,— 460.651,—
14. Putni troškovi članova UO 100.000,— 90.172,—
15.
Nabava inventara 800.000.— 37.150.—
Ukupni operativni rashodi: 3,650.000,— 1,847.620,—


ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 66     <-- 66 -->        PDF

c) Funkcionalni rashodi


1.
Štampanje Šumarskog lista 2,030.000.—
2.
Autorski honorari 1,000.000,—
3.
Poštarina za otpremu Šum. lista 100.000.—
4.
Publikacije 5,000.000.—
5.
Troškovi plenuma i skupštine 300.000,—
6.
Doprinosi Savezu ITŠIDJ 300.000,—
7.
Ostali troškovi —
Ukupni funkcionalni rashodi 8,730.000.—
Ukupni materijalni rashodi: 12.380.000.—
Sveukupni rashodi: 1 4,803.000.—
Višak prihoda nad rashodima: —
II
Pri ;gled prihoda i rashoda


1.
Uprava SŠDH
2.
Šumarski list
3.
Knjige i tiskaniceUkupno:
III Pregled
raspodjele viška


1.
Neraspoređena sredstva
2.
Fond obrtnih sredstava
3.
Fond za nagrade
4.
Fond za investicije
po djelatno stima
Prihodi Rashodi


din. din.
4,534.319 2.415.981
3,911.794 3,060.250
7,457.576 5,613.752


15,903.680 11,089.983


prihoda
kao priho đ 1963. god.


Ukupne i:


IV Bilanca sa stanjem na 31. XII 1962. godine


x
1. Građevinski objekti
2. Poslovni inventar
3. Biblioteka
4. Saldo žiro računa
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Blagajna u gotovu
Potraživanja od kupaca
Potraživanja od SITŠIDJ
Plaćeni troškovi za 1963. godinu
Dugovanja dobavljača
Pvrez od autorskih honorara
-.
11. Sitni inventar u upotrebi
12.
13.
ZaliheZalihe
knjiga
tiskanica
14. Fond osnovnih sredstava
15.
16.
Fond sitnog inventara
Fond obrtnih sredstava
17.
18.
Fond za investicije
Sitarmbeai fond zgrade
19.
20.
21.
Fond za nagradu
Kupci potraživanja
SITŠIDJ potraživanja
22. Dobavljači potraživanja


Aktiva
din.


33,948.527
4,495.370
1,405.127
8,628.558


3.774


1.421.910


6.820


2.300
6-000
11.250


167.334


871.065
5,167.027
23. Dotacija Sekretarijata za šumarstvo NHH
24. SITŠIDJ za prodane knjige
25. DIP Novoselec, za prodane knjige
26. Pasivna vremenska razgraničenja
27.
Višak prihoda u 1962. godini
UKUPNO: 56.135.062
1,703.750,—
676.325.—
235.963.—


3,461.663,—
352.824.—
220.000.—
145.555.—


6,796.080.—
8,643.706.—
11,089.983.—
4,813.697.—


Višak .prihoda
din.
2,118.338


851.544
1,843.815
4,813.697


2.731.000
din
738.827 din
900.000 din
443.870 din
4,813.697 din
Pasiva
din.


39.849.024


167.334
9000.000
443.870
1,007.430
903.278


19.490


1.000


393.356
1,500.000
64.800


5.280


49.200
2,731.000
56,135.062
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Uz ovaj prijedlog blagajnik je dao slijedeća
obrazloženja:


Financijsko poslovanje vrši se počam
od 1. I 1962. godine po jedinstvenom kontnom
planu, čime je knjigovodstvena služba
saobražena obimu i značaju financijskog
poslovanja.


Iz pregleda završnog računa vidljivo je
da je realizacija prihoda veća od plana
za 2,100.680 dinara, ako se ne uzme u obzir
planirana dotacija u visini od 1,000.000
dinara. Planirana dotacija očekivala se je
od Saveza IT Hrvatske kao pomoć za razvijanje
i širu aktivnost društvenih stručnih
organizacija, ali do realizacije nije
došlo zbog toga, što SITH nije raspolagao
sa sredstvima za ovu svrhu. Višak prihoda
realiziran je uglavnom od prometa tiskanica
i od oglašavanja u Šumarskom listu.


Realizacija osobnih rashoda podudara
se s planom, dok su na materijalnim rashodima
ostvarene uštede od 3,736.294 din.
Do ovih ušteda1 dotlo je zbog toga, što su
planirani popravci prostorija izvršeni u
dosta manjem opsegu, što nije izvršena
nabava inventara i što su troškovi za Šumarski
list i publikacije bili manji od planiranih.


Višak prihoda nad rashodima iznosi
4,813.697 din., ä sastoji se od prenesenog
viška prihoda po završnom računu za 1961.
god. u iznosu od 3,750.026 din. i od čistog
viška iz poslovanja u 1982. god. u :´znosu
od 1.063.671 din.


Prijedlog o raspodjeli viška prihoda
nad rashodima obuhvatio je formiranje
fondova za obrtna sredstva, za nagrađivanje
i za investicije kao višak prihoda koji
se prenosi u 1963. god. i ovaj prijedlog
služi samo kao.baza za razmatranje o raspodjeli.


Iz predložene bilanse vidljivo je, da
imovina iznosi 56,135.062 din. Izvršena je
inventura osnovnih sredstava, biblioteke,
knjiga i tiskanica, poslovnog inventara i
sitnog inventara u upotrebi sa stanjem na
dan 31. XII 1962. god. Inventurom je ustanovljen
višak knjiga i tiskanica u vrijednosti
od 269.744 dinara i manjak od


106.093 din. Ovaj višak odnosno manjak
nastao je zbog toga. što se u zadnjih par
godina nisu vršile inventure, nego su se
zalihe iskazivale na osnovu knjigovodstvene
evidencije.
Nakon danih objašnjenja na postavljena
pitanja i iscrpne diskusije usvojeno je
kako slijedi:


— da se u buduće u cjelosti realizira
dio članarine, koji pripada našem Savezu;
— da se fond za nagrađivanje smanji
za iznos koji se odnosi na honorar tajnika
i blaganjika s tim da se za taj iznos poveća
prenos viška prihoda iz 1962. u 1063. god.
— da se iz fonda za nagrađivanje isplati
službenicima u stalnom radnom odnosu
nagrada u visini jednomjesečnih neto osobnih
dohodaka za zalaganje u taku 1962.
godine.
— da se u fondu za nagrađivanje osiguraju
sredstva za poklon u vezi zaključka
donesenog na 10. sjednici upravnog odbora
kao i sredstva za nepredviđene slučajeve.
Ađ 2
Tajnik je izložio da u smislu odredaba´
statuta Plenum usvaja završne račune, pa
predlaže da se donese zaključak ikako o
održavanju IV plenuma tako i o savjetovanju
uz taj plenum. Ujedno podsjeća da
je na III plenumu donesena preporuka da
se za idući plenum pripremi savjetovanje
bilo o problemu očetinjavanja, bilo o problemu
šteta u šumama od divljači.
U diskusiji o održavanju plenuma i savjetovanja
uzeli su učešća svi prisutni odbornici,
pa su doneseni ovi zaključci:


— da se IV plenum održi sredinom lipnja
ove godine i to u Zagrebu zbog velikog
kapaciteta za smještaj učesnika;
— da se uz IV plenum održi savjetovanje
o temi »Njega prebornih šuma četinjara
«.
Ađ 3
Tajnik je izvjestio. da je Savez ITŠID
Jugoslavije zamolio da naš Savez organizira
predaju povelja počasnim i zaslužnim
članovima sa područja SR Hrvatske, izabranim
na IV kongresu ITŠIDJ i da predaju
povelja obavi ing. Bogomil Cop kao
podpredsjednik SITŠID Jugoslavije. Tajnik
je predložio da se prilikom predaje
povelja obavi i predaja sopmen-albuma
prof. dr. ing. Alfonsu Kauders povodom
njegovog proglašenja za doktora honoris
causa od Sveučilišta u Zagrebu.


Zaključeno je da se predaja povelja i
spomen-albuma obavi 26. IV o. g. u društvenoj
dvorani.


Ađ 4


Urednik Šumarskog lista izložio je prijedloge
proširenog redakcionog odbora Šumarskog
lista u vezi natječaja za obradu
tema radi objavljivanja u Šumarskom
listu.


229
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Nakon diskusije prihvaćeni su sa manjim
izmjenama prijedlozi redakcionog odbora
i to:


Teme za obradu:


1.
Podizanje odnosno održavanje šumskih
nasada i turizam,
2.
Orijentacija u gospodarenju šumama
neke konkretne šumsko-privredne organizacije,
3.
Formiranje i kretanje fondova ikod nekog
konkretnog ili više šumskih gospodarstava
s gledišta perspektivnog razvoja
gospodarenja šumama i investiranja,
4.
Iskustva o ekonomskim jed nicama nekog
konkretnog šumskog gospodarstva
odnosno drvno-inđustrijskog poduzeća
ili više njih,
5.
Iskustva i rezultati osnivanja intenzivnih
kultura i plantaža četinjača i l´ščara,
6.
Iskorištavanje i prerada tanke oblovine,
7.
Vlastita iskustva u primjeni mehanizacije
za proizvodnju u šumarstu (za podizanje
nasada šumskog drveća, za rasadnike,
za eksploataciju šuma i dr),
analiza i ekonomika.
Uputiti poziv pretplatnicima Šumarskog
lista da dostavljaju prijedloge za daljnje
teme.


Rok za dostavu radova Uredništvu Šumarskog
lista određuje se 1. IX 1963. godine.


Svi radovi koji se ocjene kao dobri honorirat
će se jednostrukim autorskim honorarom,
određenim za objavljivanje u
Šumarskom listu, bez obzira da li će biti
štampani, a najbolji radovi bit će štampani
i honorirani s dvostrukim ili trostrukim
honorarom.


Ocjenu kvalitete rada i visinu autorskog
honorara određivat će redakcioni
odbor Šumarsokg Usta.


U Šumarskom listu bit će objavljeno
za koje se teme i do kada produžuje rok
za dostavu radova.


Šumarski list će i nadalje primati odnosno
štampati i radove koji se odnose
na druge, slobodno odabrane teme i nagrađivati
po istom kriteriju a prema njihovoj
aktuelnosti.


Ađ 5


Na prijedlog blagajnika zaključeno je
da se za potrebe normalnog poslovanja
kupe dva uredska ormara i jedan roloormarić.


Tajnik je izvjestio da je ing. Đuro Knežević
poklonio našem Savezu u znak pažnje
a za dekoraciju društvene dvorane


uljenu sliku mrtve prirode, pa je zaključeno
da se ing. Đuri Kneževiću, darovatelju
i .autoru uljene slike izrazi pismena
zahvalnost.


Povodom molbe Saveza studenata Šumarskog
fakulteta za pomoć od 100.000.-~
dinara za stručnu, apsolventsku ekskurziju
u našoj zemlji, jednoglasno je zaključeno
da se Savezu studenata Šumarskog fakulteta
u Zagrebu odobrava novčana pomoć
od 100.000.—dinara, i to po 50.000.— din.
za šumsko-gospođarski i za drvo-industrijski
smjer.


ZAPISNIK


13. sjednice Upravnog odbora Saveza
šumarskih društava Hrvatske, održane
27.
maja 1963. g.
Prisutni: B Cop, predsjednik, M. Androić,
V. Cvitovac, V. Fašaić, M Gregić, B.
Mačešić, R. Mott, Z. Sakalec, V. Zivković,


I.
Zukina, kao članovi upravnog odbora;
P.
Drag´šić i Z. Potočić kao članovi nadzornog
odbora
Sjednici nisu pr:sustvovali I. Lukšić i


J.
Peternel.
Predsjednik otvara sjednicu i predlaže
slijedeći
Dnevni red:


1.
Plenarna sjednica Izvršnog odbora
SITŠED Jugoslavije, pretres dnevnog
reda
2.
Saradnja Saveza sa šumarskim društvenim
organizacijama,
3.
Održavanje IV plenuma Saveza šumarskih
društava Hrvatske, i
4.
Razno.
Tajnik predlaže da se u dnevni red
unese još jedna i to kao prva točka —
Usvajanje´zapisnifca 12. sjednice upravnog
odbora.


Predloženi dnevni red sa nadopunom
tajnika jednoglasno je usvojen.


Ad 1.
Zapisnik 12. sjednice upravnog odbora
usvojen je bez primjedbi .


Ad 2.
Tajnik obavještava da je za 9., 10. i 11.
juna o. g. zakazana V. plenarna sjednica
Izvršnog odbora SITŠID Jugoslavije u Nikšiću,
da će naknadno biti dostavljen izvještaj
o radu Sekretarijata i da će se ostali
materijali dobiti n´i samom plenumu. U
vrijeme sazivanja ove 13. sjednice upravnog
odbora smatrano je da će do dana održavanja
sjednice biti primljeni materijali,
s kojima se je trebao upoznati odbor i za
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 69     <-- 69 -->        PDF

uzeti stavove, koje bi predstavnici našeg
Saveza zastupali na plenumu.


Kako oček.vani materijali nisu primljeni
zaključeno je, da se od Saveza
ITSED Jugoslavije hitno zatraži izvještaj
i materijale, a specijalno principijelna pitanja
u vezi savjetovanja O´ naučnom radu,
koja su predviđena u dnevnom redu


V. plenuma i da se održi iduća sjednica
upravnog odbora 7. juna o. g. specijalno
radi zauzimanja stavova o pitanjima koja
SU na dnevnom redu plenuma. Nadalje je
zaključeno da se na dnevni red V. plenuma
predloži kao posebna tačka pitanje
organizacije odnosno reorganizacije šumarsko-
društvenih organizacija u vezi već
formiranih novih društveno-poltičkih zajednica-
komuna, kotara. Osim toga zaključeno
je da se na V. plenumu predloži
kao zadatak republičkih saveza, da budu
inicijatori osnivanja društva »Goran«.
Ad 3.
Tajnik izvještava, da akcija našeg Sa
veza od kotarskih šumarskih društava dobije
sugestije i prijedloge o tješnjoj i
aktivnoj suradnji nije uspjela. Činjenica
je da je aktivnost kotarskih šumarskih


društava oslabila, a neki od uzroka jesu
slijedeći:
— osnivanje novih društ veno-političkih


zajednica-komuna, kotara — traži i
organizacione primjene u stručno-društvenim
organizacijama. Do ovih primjena
još uvijek nije došlo, jer pitanje
reorganizacije nije do kraja iskristalizirano.materijalna baza — društvene prostorije,
financijska sredstva — nije odnosno
nije rješena na način koji pruža mogućnost
za aktivan rad,

pri izboru funkcionera ne vodi se dovoljno
računa da to budu članovi koji
nisu preopterećeni bilo na svojim radnim
mjestima bilo na drugim društvenim
i društveno-politiokim organizacijama.
Nakon iscrpne diskusije zaključeno je:da je jedan od najvažnijih uzroka organizaciono
pitanje. Zbog toga se formira
komisija koja treba za iduću sjednicu
da pripremi prijedlog reorganizacije
DIT-ova i stručnih društava odnosno
podružnica u čiji su sastav određeni:
B. Mačešć, R. Mott, Z. Potočić i V.
Zjvković,

da se na V. Plenumu SITSlD Jugoslavije
pokrene pitanje reorganizacije
stručnih društava i podružnica,

da se na IV plenumu našeg Saveza stavi
u dnevni red kako organizaciono tako
i pitanje saradnje i aktivnosti,
— da
naš Savez pogodnim načinom bude
inicijator veće aktivnosti u šumarskim
društvima i podružnicama.
Ad 4.
Tajnik izvještava da je glavni obrađivač
teme za savjetovanje uz IV plenum dr. Ivo
Dekanić odbio da se primi tog zaduženja
zbcg velike prezauzetosti u vremenu do
održavanja plenuma. Stoga tajnik predlaže


da se IV pienurn održi ili u drugoj polovini
juna ili da se odgodi do polovine jeseni.
Nakon razmatranja pitanja održavanja


IV. plenuma i savjetovanja o temi, »Njega
prebornih šuma četinjara« zaključeno je:

da se IV. plenum održi 27 juna u Zagrebu
bez savjetovanja, ali da se organizira
posjeta Zvodu za četinjače u Jastrebarskom,
— da
se zamoli Zavod za četinjače u Jastrebarskom
da omogući članovima plenuma
posjetu Zavoda i da Zavod organizira
kako upoznavanje s njegovim
objektim.i tako i sa njegovim dosađanjim
i budućim radovima.

da se pred održavanje IV. plenuma
održi sjedninea upravnog odbora radi
konačnih stavova i prijedloga o pitanjima
dnevnog reda, i

da se za IV. plenum određuje slijedeći
dnevni red:
1. Izvještaj o radu Saveza
2. Izvještaj nadzornog odbora,
3. Odobrenje izvještaja o radu Saveza,
4.
Odobrenje završnog računa za 1962.
god.
5.
Organizaciona pianja i pianje saradnje
saveza sa šumarskim drušvima
odnosno podružnicama,
6. Branje
vršioca dužnosti predsjednika
Saveza,
7. Razno.
Uz cvaj IV plenum treba organizirati
posjetu Zavodu za četinjače u Jastrebarskom
radi upoznavanja sa njegovim radom
i objektima.


Ad
5.
Blagajnik izvještava o situaciji u vezi
preuz manja u posjed prostorija, što su u
vlasništvu Saveza kako slijedi:
U međuvremenu od prošle sjednice nastupili
su novi momenti ikoji su imali utjecaja
na pitanje korišćenja prostorija što
su u vlasn´štvu Saveza. Poslijednji prijedlog
ovo pitanje rješava na slijedeći način:


— u II. katu smjestio bi se Šumarski institut
s tim, da bi naš Savez uz dvoranu


ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 70     <-- 70 -->        PDF

dobio sanitarni čvor i još jednu prostoriju,


— u I. kat smjestio bi se Institut za drvo.
— sadašnje prostorije Instituta za šumarska
istraživanja bile bi ustupljene Rekröktoratu
za njegove potrebe.
— sadašnje prostorije Instituta za drvo
bile bi ustupljene uvozno-izvoznom poduzeću
»Astra«, koje bi kao kompenzaciju
ustupilo prostorije jednog svog odjeljenja
u I i II katu na Mažuranića trgu broj 6.
U ove prostorije jedne etaže smjestilo bi
se Poslovno udruženje drvne industrije,
a u prostorije druge etaže Poslovno udruženje
šumsko-privrednih organizacija Hrvatske.
— naš Savez bi iseljenjem Poslovng udruženja
dobio u posjed sve prostorije prizemlja,
što su u vlasništvu Saveza.
— Šumarski fakultet bi dobio potrebna
sredstva za izgradnju prostorija u podkrovlju
zgrade u kojoj se nalazi.
Nakon iscrpne diskusije ikonstatovano
je da bi navedeni prijedlog bio povoljan
za Savez, jer bi dobio dio svojih prostorija
koje su mu dovoljne za danas i bližu
budućnost, da se na ovaj način rješavaju
problemi svih šest navednih organizacija
i institucija, da se u zgradu smještaju isključivo
organizacije iz oblasti šumarstva
i drvne industrije i da u današnjoj situaciji
Savez ne može inzistirati na dobivanje
u posjed svojih prostorija, što su vlasništvo
Saveza obzirom na nerješena pitanja
odgovarajućeg smještaja navedenih
obaju Instituta, obaju Poslovnih udruženja,
Sveučilišta i Šumarskog fakulteta.


Jednoglasno je zaključeno, da je prednji
prijedlog za Savez povoljan s tim da
se sa Institutom za drvo i sa Institutom
za šumarska istraživanja sastavi ugovor
po kojem irn se prostorije u vlasništvu
Saveza ustupaju privremeno i da ovi Institutu
u dogledno vrijeme nađu rješenje,
da bi mogli predati Savezu prostorije što
su u njegovom vlasništvu.


Tajnik izvještava da je I Savezno smucaj
sko takmičenje održano 28. II i 1. III


o. g. na Bledu, da je tom prilikom zaključeno
da se i u 1964. g. održi ta´ktmičeinje u
SRB i H na Jahorini a u 1965. g. u SRH u
Delnicama. Obzirom na predstojeće zadatke
na propagandi smučanja i na organizaciji
budućih takmičenja izvršni odbor
SITŠIDJ formirao je za ovu svrhu komisiju
i preporučio da repub. savezi također
formiraju svoju komisiju ili radnu grupu.
Tajnik predlaže da se formira komisija
u slijedećem sastavu: Inž. Vilim Zivković,
kao predsjednik, inž. ´Zvonimir Špoljarić i


inž. Ivan Tomić kao članovi komisije.


´ednoglasno je zaključeno da se formi


ra komisijri za smučanje u sastavu kojeg je


predložio tajnik.


Zaključeno i potpisano


Tajnik: Predsjednik.


(Inž. Rafael Mott) (Inž. Bogomil Cop)


14. sjednica Upravnog odbora Saveza šumarskih
društava Hrvatske održana je
7.
lipnja 1963. godine uz slijedeći
Dnevni red:


1.
Razmatranje materijala za IV plenarnu
sjednicu Izvršnog odbora SITŠED
Jugoslavije,
2. Organizacijska pitanja, i
3. Razno
Ađ 1.
Tajnik izvještava da su od SITŠIDJ
prije dva dana primljeni samo »Izvještaj


o radu Sekretarijata SITŠIDJ između III
i IV plenuma« i Položaj i raspored stručnjaka
u našoj šumarskoj privredi« kao
referat SI´TŠID Bosne i.Hercegovine, dok
će materijal u vezi savjetovanja o naučnoistraživačkom
radu učesnici IV plenarne
sjednice dobiti pred početak sjednice u
Nikšiću.
Pošto je tajnik ukratko dao obavještenja
o glavnijim pitanjima iz izvještaja o
radu Sekretarijata SITŠIDJ, zauzeti su
slijedeći stavovi:


— Za savjetovanje o naučnoistraživačkom
radu treba materijale poslati svim republičkim
stručnim savezima na vrijeme,
kako bi se mogli proučiti.
— I ako savjetovanje o problmima bukovine
nije održano početkom ove godine,
kako je bilo zaključeno na plenarnoj sjednici
u Donjem Vakufu, ovo je savjetovanje
nužno i aktuelno, pa treba inzistirati
da se ono što prije održi.
— Osnivanje zajednice organizacija koje
se bave naučnoistraživačkim radom u oblasti
šumarstva i drvne industrije treba
odgoditi, dok se ne održi savjetovanje o
naučnoistraživačkom radu, na kojem će se
sigurno raspravljati i o osnivanju te zajednice.
— Rezolucija IV kongresa ITŠIDJ zauzela
je stanovište da se prouči objedinjavanje
šumarstva i drvne industrije u saveznim
i republičkim organima uprave. Naš Savez
smatra da bi to objedinjavanje bilo korisno
za obje privredne grane.