DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Uz ovaj prijedlog blagajnik je dao slijedeća
obrazloženja:


Financijsko poslovanje vrši se počam
od 1. I 1962. godine po jedinstvenom kontnom
planu, čime je knjigovodstvena služba
saobražena obimu i značaju financijskog
poslovanja.


Iz pregleda završnog računa vidljivo je
da je realizacija prihoda veća od plana
za 2,100.680 dinara, ako se ne uzme u obzir
planirana dotacija u visini od 1,000.000
dinara. Planirana dotacija očekivala se je
od Saveza IT Hrvatske kao pomoć za razvijanje
i širu aktivnost društvenih stručnih
organizacija, ali do realizacije nije
došlo zbog toga, što SITH nije raspolagao
sa sredstvima za ovu svrhu. Višak prihoda
realiziran je uglavnom od prometa tiskanica
i od oglašavanja u Šumarskom listu.


Realizacija osobnih rashoda podudara
se s planom, dok su na materijalnim rashodima
ostvarene uštede od 3,736.294 din.
Do ovih ušteda1 dotlo je zbog toga, što su
planirani popravci prostorija izvršeni u
dosta manjem opsegu, što nije izvršena
nabava inventara i što su troškovi za Šumarski
list i publikacije bili manji od planiranih.


Višak prihoda nad rashodima iznosi
4,813.697 din., ä sastoji se od prenesenog
viška prihoda po završnom računu za 1961.
god. u iznosu od 3,750.026 din. i od čistog
viška iz poslovanja u 1982. god. u :´znosu
od 1.063.671 din.


Prijedlog o raspodjeli viška prihoda
nad rashodima obuhvatio je formiranje
fondova za obrtna sredstva, za nagrađivanje
i za investicije kao višak prihoda koji
se prenosi u 1963. god. i ovaj prijedlog
služi samo kao.baza za razmatranje o raspodjeli.


Iz predložene bilanse vidljivo je, da
imovina iznosi 56,135.062 din. Izvršena je
inventura osnovnih sredstava, biblioteke,
knjiga i tiskanica, poslovnog inventara i
sitnog inventara u upotrebi sa stanjem na
dan 31. XII 1962. god. Inventurom je ustanovljen
višak knjiga i tiskanica u vrijednosti
od 269.744 dinara i manjak od


106.093 din. Ovaj višak odnosno manjak
nastao je zbog toga. što se u zadnjih par
godina nisu vršile inventure, nego su se
zalihe iskazivale na osnovu knjigovodstvene
evidencije.
Nakon danih objašnjenja na postavljena
pitanja i iscrpne diskusije usvojeno je
kako slijedi:


— da se u buduće u cjelosti realizira
dio članarine, koji pripada našem Savezu;
— da se fond za nagrađivanje smanji
za iznos koji se odnosi na honorar tajnika
i blaganjika s tim da se za taj iznos poveća
prenos viška prihoda iz 1962. u 1063. god.
— da se iz fonda za nagrađivanje isplati
službenicima u stalnom radnom odnosu
nagrada u visini jednomjesečnih neto osobnih
dohodaka za zalaganje u taku 1962.
godine.
— da se u fondu za nagrađivanje osiguraju
sredstva za poklon u vezi zaključka
donesenog na 10. sjednici upravnog odbora
kao i sredstva za nepredviđene slučajeve.
Ađ 2
Tajnik je izložio da u smislu odredaba´
statuta Plenum usvaja završne račune, pa
predlaže da se donese zaključak ikako o
održavanju IV plenuma tako i o savjetovanju
uz taj plenum. Ujedno podsjeća da
je na III plenumu donesena preporuka da
se za idući plenum pripremi savjetovanje
bilo o problemu očetinjavanja, bilo o problemu
šteta u šumama od divljači.
U diskusiji o održavanju plenuma i savjetovanja
uzeli su učešća svi prisutni odbornici,
pa su doneseni ovi zaključci:


— da se IV plenum održi sredinom lipnja
ove godine i to u Zagrebu zbog velikog
kapaciteta za smještaj učesnika;
— da se uz IV plenum održi savjetovanje
o temi »Njega prebornih šuma četinjara
«.
Ađ 3
Tajnik je izvjestio. da je Savez ITŠID
Jugoslavije zamolio da naš Savez organizira
predaju povelja počasnim i zaslužnim
članovima sa područja SR Hrvatske, izabranim
na IV kongresu ITŠIDJ i da predaju
povelja obavi ing. Bogomil Cop kao
podpredsjednik SITŠID Jugoslavije. Tajnik
je predložio da se prilikom predaje
povelja obavi i predaja sopmen-albuma
prof. dr. ing. Alfonsu Kauders povodom
njegovog proglašenja za doktora honoris
causa od Sveučilišta u Zagrebu.


Zaključeno je da se predaja povelja i
spomen-albuma obavi 26. IV o. g. u društvenoj
dvorani.


Ađ 4


Urednik Šumarskog lista izložio je prijedloge
proširenog redakcionog odbora Šumarskog
lista u vezi natječaja za obradu
tema radi objavljivanja u Šumarskom
listu.


229